Szabad Szó, 1947. november (4. évfolyam, 251-273. szám)

1947-11-01 / 251. szám

Ära 5 lej Taxa postalä plätit in numgrar. coni. apr. Dir. Gen. Héttőtől olajosztás ivv-UiuöVAbA^JriüJL,Y, 1947 november 1. Felelős szerkesztő: KOVÁCS GYÖRGY IV. évfolyam ifál szám »ZUMJái MARIUEK állartuú Osszakottetasben állottak a kő-földi reakciós körökkel vallotta Rolu a nagy per elsőnek. kihallgatott vádlottja Bukarestből jelentik: A Maniu- perben a vádirat felolvasása után elsőnek FLorean Roiu vádlottat hallgatta ki a katonai törvény­szék. A vádlott, aki most 33 éves 1941-ben a sezökésben lévő Cre- teanu pártfogolt jaként került a külügyminisztériumba, ahol fia­talsága és tapasztalatlansága el­lenére a titkosírás osztály igaz­gatójának nevezték ki. Florian Roiu szoros kapcsolatokat tar­tott fenn az ööszes vádlottakkal. Roiu kihallgatása alkalmával elismerte, hogy összekötőként szolgált Grigore Niculescu Bu­zesti, Radu Buzesti, Poganeanu, valamint Titel Petrescu között. Az említett Karom” nemzeti pa^ rasztpárti vezető az előkészítő tárgyalások után személyesen is találkozott Titet PetrescuvaL Bevallotta Florean Roiu azt is, hogy Creteanu Ankarába szóló leveleket adott át neki, hogy azokat csempésztesse ki az or­szágból. Elismerte az elnök kér­désére azt is, hogy II. Károly volt király lemondására vonat­kozó titkos iratokat csempészett ki a külügyminisztérium irattárá­ból és azt Pogoneanu vádlottnak adta át. Elnök? Ki volt az összekötő kapocs a nemzeti paraszt párti vezetők és a külföldi reakciós körök között? Roiu vádlott: Melbourne, az Északamerikai Egyesült Államok bukaresti követség éheit titkára, valamint Porter követségi fö- tisztviselő. Elnök: Milyen összeköttetésben álltak Melbourne és Porter a nemzeti parasztpárttal? Vádlott: A két amerikai kö­vetségi tisztviselő állandó érint­kezést tartott fenn a nemzeti pa- rasztpárt vezető köreivel. Vasile Radulescu és Pogoneanu többiz- ben tárgyaltak velük és maga Maniu is rajtuk keresztül küldött utasításokat Creteanunuk. Ezután az elnök a Gaíencu es a Creteanu csoport szerepére vo­natkozólag tett fel kérdéseket a vádlottnak. Roiu vádlott elis­merte, hogy Gafencuék különböző alkal­makkor emlékiratot nyújtot­tak át a pani!, ,értekezleten résztvevő nagyhatalmak kép­viselőinek és minden rendel­kezésükre álló eszközzel igye­keztek gyengíteni a külföld fi Daily Worker vezércikke a llanin-perről Bukarestből jelentik}, A tó­városi sajtó első helyen foglal­kozik a Maniu-perrel. Az összes lapok kiemelik azt, hogy Maniu és pártja önző és önös politikai célkitűzésükkel hazaárulást kö­vettek ek Bűneikre mentséget sem lehet találni, mivel azt nem eszmei okokból, hanem anyagi haszon elérésére követték e>L A »»Daily Worker", az angol kommunista párt lapja vezér­ei lekben foglalkozott a Maniu- perrel és hangsúlyozta, hogy a per anyaga és a bizonyítékok minden kétséget kizárólag iga­zolják, hogy a nemzeti paraszt- párt elárulta saját országának érdekeit és Romániát igyekezett az imperialista hatalmaknak kiszolgáltatni. Hasonló hangnemben ír a „L'Humanité“, amely megjegyzi, hogy amikor Románia nemzeti létének legnehezebb óráit élte, akkor a külföldre menekült ha­zaáruló csoport meg akarta fúr­ni az ország demokratikus kor­mányának törekvéseit, II Bili jogainak törvényben való biztosítását kérte egy képviselőnő a parlamentben Bukarestből jelentik: A kép- viselőház felirati vitájában fel­szólalt Olimpia Tenescu asszony, az RKP képviselője, aki az igaz­ságügyi reformmal kapcsolatban kérte, hogy az új törvények meg­szövegezésénél legyenek teliintet­tel a nők teljes egyenjogúságá­nak megteremtésére, valamint a különleges női kérdésekre. — Az új törvények feladata — mondotta — híven tükrözni azokat a haladó élveket, amelye­ket népi demokráciánk a nölc kérdéseivel kapcsolatban érvé­nyesít. Ilyen különleges női kér­dések az apaság kikutatása kér­désének igazságos megoldása, komoly intézkedések a mind gya­koribbá váló családéiba,<ryás meg akadályozására, a házassági köz­szerzemény terén a nők Jogainak igazságos biztosítása, Kérfie ezenkívül; hogy a meg­szervezendő népi igazságszolgál­tatási karban minél több nőnek juttassanak MegáUepította, hogy a nők határozottan szembeszállnak az új háborúra izgató amerikai im- periaízmussal, Ezután I. Ontai ekésfronti kép- visolő szólalt tel, kijelentette, hogy az Ekés Frontba tömörült dolgo­zó földművesek jól tudják, mind­azt, ami a földművesek érdeké­Csekk nlján teljes ili az áll» kítizeléseil Bukarestből jelentik: Minisz­tertanácsi naplóval elrendelték, hogy a 40 ezer lejt meghaladó összes állami kifizetéseket posta- takarékpénztári cselek útján kel! folyósítani. A rendelet egyaránt vonatkozik a minisztériumokra, az önálló pénztárakra, a keres­kedelmi jellegű intézményekre és igazgatóságokra. A 40 ezer lejen aluli kifizetések csekk utjáni ío- ljősHása feltételes. ben történt csak a mai demokra­ta rendszerben valósulhatott meg, amely szorosan együttműködik és hatékony támogatást kap a munkásosztálytól. Kiemelte azt a rendkívüli segítséget, amit a Szovjetunió nyújtott országunk újjáépítésében. Lascar iiadiigyminisztar kiiiinteiése BUKARESTBŐL JELENTIK: Lascar Mihail tábornok hadügy­minisztert Gottwald cseh mi­niszterelnök a Fehér Oroszlán érdemrenddel tüntette ki. Lascar Mihail tábornok hadügyminisz­ter magas román kitüntetéseket nyújtott át Szvoboda csehszlovák hadügyminiszternek, valamint Fika „boi'noknak, a cseh nagy * VÁW-Á44 ÍOüviiJínfiis,. előtt a demokratikus kor- * mányzat hitelét. Valóságos hadjáratot indítottak azzal a céllal, hogy a nagyhatal­mak ne ismerjék el a román kor­mányt. Ezután a tárgyalási termet szinültig megtöltő tömeg felhá­borodására Roiu beismerte, hogy a nemzeti parasztpárt többi ve zetőinek, de főleg Pogoneanun'ik a felszólítására és ösztönzésére elárulta a külügyminiszté­rium titkosírás kulcsát, amelyet külföldre továbbított vagy onnan érkezett titkos megfejté sekre használtak. Rout kihallgatása után csü­törtökön deieiőt’t Pogoneanu és Radu Nicolae Buzesti vádlottak kihallgatását kezdte meg a ka­tonai törvényszék. Felvetették a bizalmi kérdést a francia kepviseloiazban Párisból jelentik: A francia nemzetgyűlés csütörtöki ülésén beterjesztették a kormány bizal­mi indítványát, A bizalmi kérdés feletti vita r. késő esti órákig tartott. A szavazás eredményérői lapzártáig nem érkezett jelentés. Uj gyorsvonatok BUKARESTBŐL JELENTIKl November elsejétől kezdve az államvasutak igazgatósága új gyorsvonatokat állít forgalomba A gyorsvonatokra ezentúl sze* mélyvonatra szóló jegyekkel is fellehet szállni, s a vonaton meg­fizethető a gyorsvonat külön'» bözet. November l~én újabb termelési versenyt indítanak Marosvásárhely és Maros megye üzemei A stabilizáció alapfeltételei Kö­zött fonos helyet foglal el a többtermelés kérdése. Ahhoz, hogy a kormány által nagy ne­hézségek árán megvalósított pénzrögzítés sikerrel végződjék, a termelést emelni kell. Maga a pénzbeváltás csupán egyik állo­mása annak a műveletnek, amelynek célja az ország gaz­dásági helyzetének megjavítása és a dolgozó tömegek életszín­vonalának felemelése. Maros-Torda kétkézi és szel­lemi munkássága megértette a kormány és Gheorghiu-Dej óha­ját és amint a közelmúltban is bebizonyította, a többtermelés terén ■ országos viszony latban a legelsők között szerepelt. 1 I November 1-én újabb termelé­si verseny vészi kezdetét, amely 1948 február 31-ig fog tartani- A Szaktanács többtermelési bi­zottsága ebben a kérdésben ülé­seket tartott az üzemek üzemi- bizottsági tagjaival, akik kije- lenették, hogy a munkásság a legnagyobb lelkesedéssel vállal­ja ennek a feladatnak a teljesí­tését és az üzemele termelési lehetőségeinek maximális ki­használásával akarja az ország iparitermelését a szükségletek arányában növelni. A többtermelési versenyben résztvesznek a megye és Maros- vásárhely összes nagyobb üze­mei. A termelési versennyel, illetve a termelés emelésével a megye munkássága hozzájárul a stabi­lizáció áltaj teremtett gazdasági I siet, megszilárdításához, amii egyben a demokrácia győzelmét is jelenti, mivel kikerülve a nyal» gáti imperialista hatalmak uzso» ra kölcsöneinek az igénybevéte­lét, a magunk erejéből fogjuk gazdasági életünket fokozatosan a békebeli színvonalra emelni Ó3 felsorakozva a békeszerető né» pék mellé, nagy barátunkkal a Szovjetunióval szorosabb együtt» működést teremtve, harcolni ah nagy tömegek érdekeiért. Helyi viszonylatban a vKálá* ka’“ ipartelepei állanak a több» termelési kampány élén. A kor» mány által készített hathóna­pos tervben részükre előirányo» zott termelési mennyiséget só­idéig több vasúti kocsinyi tétel­lel túlhaladták. A marosvölgyi fűrészüzemek felbuzdulva a múlt termelési versenyben elért meglepő ered­ményeiken és győzelmükön, el­határozták, a termelés még na­gyobb mérvű emelését. A maroshévizi fűrészüzemek a termelés növelésén kívül terv­be vették az üzem kibővítését is, mig a ratosnyai üzemek egy új gátér beállításával akarják a termelést növelni. Várakozással tekintünk az újabb termelési verseny elé és a munkásság megértésében és lelkesedésében bízva, minden re­ményünk meg van arra, hogy olyan eredményeket fogunk iá­mét felmutatni a megyében, amelyre büszkék lehetünk

Next

/
Thumbnails
Contents