Szabad Szó, 1948. január (5. évfolyam, 1-24. szám)

1948-01-01 / 1. szám

MAROSVÁSÁRHELY, 1948 január 1„ Felelős szerkesztő; KOVÁCS GYÖRGY V. évfolyam 1. szála, CSÜTÖRTÖK liklálfotiák a Román Népi Köztőrsasdsot 1, Mihály király lemandott trónjáról - Ai aikotmányozúTnemzet­gyűlés összeüiéséig öttagú elniMsig gyakorolja az ifmamfiíi hat®imát - Parkon* Sadovaanu* Voitec, Stere és ftieiili lettek az elnökség tegjai \ A képvisel öliáz lelte esen ttnnepene ■a Romáit Népi Kóziár^wság megalaMilását Románia dolgodé népeinek életében a keddi napon sors­döntő és általááos őrömet kiválté vallomások lehetősége nyílt mege Amint alábbi jelentései ok beszámolnák róla, ország eddigi uralkodóija* L 'Miiiáiy".krráíy; icmonduii Ezáltal újabb lyagy lehetőség nyílt miig népi demokráciánk or­szágunkban váiu továbbíej ie&tésére és kite jesitésére a szo­ciálisa életformába. Az ország dolgozó népe a nagyjelentőségű eseményt le­írhatatlan lelkesedéssel fogadta és legyei mezeit zárt sorokban sorakozik lei a termelés és úl a Iában az élet minden terén* hogy megvalósítsa azokat a célkitűzéseket* amelyeknek élharcosa a dolgózók érdekében mindig vezetőhelyen küzdő Roman kom- m nnista Párt, Az ország parlamentjét kedden délután négy órára össze­hívták, jelentéseink szerint kedden délután hat órakór I, Mihály király kiáltványt intézett az ország népeihez. A király lemondása BUKARESTBŐL JELENTIK: 18 Mihály király a mai napon m kővetkező kiáltványt intézte az ország népében J&io í, Mihály, Románia kir álya egészséget az élőknek és dßemdöknek! Az utóbbi években a tonnán állam életében mély- . -jteiuffftf paA$tkai, gazdásági is társadalmi változások történtek, K/Mlyei *s állam legfontosabb tényezői közölt új kapcsolatokat bsmmíettelL Ma ezek & kapcsolatok már nem felelnek meg az Siam, alapokmánya, az alkotmány áltat előirt feltételeknek és OamaU gyors változást követelnek, Erre a helLzem való tekin- l&tid és m állam felelős tényező ivei egyetértve, felelősségem tu­datában úgy vélem, hogy a monmchvsta államforma már nem M meg a mi áHamí életünk követelményeinek és hogy Romá­nia fejlődésének útján az komoly akadályt jelent, következésképp határozatim és kötélességem, teljes tudatában, a romái nép érde­dben lemondok m magam és ut ódáim uralkodói jogéról, ugyan Mw Ismerők a mag** és mió dóim részére mvMen román k,- véiyi etdjofírM. Az új mflamforma megválasztását qj román népre Wdü*, BekeseSÜUto* tik, M5 december hő 30-án. , , — irSBjAU : ; um>: kiáltvány cl Ugyanakkor a kormány a következő kiáltványt intézte az ország népeihez; „Munkások, parasztok, ér. telmiségiek, közkatonák, ah tisztek, tiszlekl Romania polgárai és polgárnői! i. Mihály király ma le­mondott trónjáról. A ma, 1947 december 30=án kelte- zeit lemondó okiratban meg­állapítja, hogy az utóbbi, években a román állam ■éfefákg» mélyreható társa. dalmi változások történtek, amelyek az állam legíonio. sabb tényezői között új kap- csőlátókat teremtettek. Erre a helyzetre való tekintettel az ország felelős tényezőivel egyetértésben a király ügy véli, hogy a monarchikus államforma már nem felel meg a mai állami életünk követelményeinek és hogy Románia fejlődésének útjá­ban az komoly akadályt je. lent. Ennélfogva a román néj» szabad jogot nyert il­la, hogy űj államformát te. /remtsen; a Népi Köztársa. Vágót ( Miután 1944-ben a román {nép felszabadult a hitlerista /A A - * -•» ' e-- -> Mő 'szolgáik Járma alól, & tornán nép sorsának intéző* j«ét saját kezébe vette. Élén munkásosztály szilárd, Öntudatos és szervezett ere. jWel* szövetségben a dolgo= zójoarasztsággal, a román ne i lerázta a földesúri jár. su t és megbüntette árulóit, Elkte az ország éléről azo. kaT akik kizsákmányolok na p érdekeit védték. Ilyen, fo mán Románia népének süsriüt demokratikus rend® sz^rt teremteni, amelynek «»«^szilárdítása folyamat» bak van, Országunk fejlő, dcáíben a monarchia aka= dáívt képezett a népi de= moMrácia felé vezető úton, szedi az úton, amely bizto­sítja minden dolgozónál? gazdasági és knltúrális jóié. tét„ amely biztosítja a t&s állam függetlenséget és szaveíénitásái, A m©= nardrsa megszűnése által sépi demokráciánk »löt© óriási lehetőségek nyílnak meg. Dolgozik, parasztok, égj értelmiségiek, közkatonák^ altisztek és tisztek, polgá® rok és pogárnőkl Teremt, síik meg államunk űj for4 májat, a Román Népi Köz» társaságot, mindazok hazá= ját, akik falvakban, várcvJ sokban fizikai és szellem^ munkát végeznek.“ A kiáltványt a kormány ( összes tagjai aláírták, össze» sen 29=en, élükön Groza Péter miniszterelnökkel és Gheorghe Gheorghiu-Dej ipar- és kere. kedelemügyi miniszterrel. (Folytatása a harmadik oldalúi­V* ^ j’’* j »ÍOŐV * ‘ ' <-» ,*/ %* tWM ' Éljen i Remén Népi Köztársasén I Jlf@ 3 I®J Ma iilslt II train a Hurkán etilt «an aapipiás 1 Mistaki leatrei esi

Next

/
Thumbnails
Contents