Szabad Szó, 1948. február (5. évfolyam, 25-49. szám)

1948-02-01 / 25. szám

JUra &> I«f A QESe újabb sikerei MAROSVÁSÁRHELY, 1948 február 1. Felelős szerkesztős KOVÁCS GYÖRGY Vo évfolyam 25. szám. VASÁRNAK Itaiteelt Moszkvíbü Varsóból jelentik: A lengyel kormányküldöttség Zírankievit‘j inai niszverelnökkel az élén, csü- törtökön a szovjet fővárosból hazaérkezett Varsób&„ A pálya“ udvaron a miniszterelnök hang­súlyozta a szovjet—lengyel szerződés történelmi jelentősé­gét. Ennek segítségével Lengyc. ország megyoraíthatja háború; •ebeinek begyógyítását, SunísarkQt i$ yunilalpaf isoinai forca!3iBia BUKARESTBŐL JELENTIK: Hamarosan gumitalpat és gumi- sarkat ossUpák ki az ország lakossága számára. A kaucsuk- ipari hivatal igen szigorú ellen­őrzést vezet be a kiosztásra ke­rülő áruk minőségén®'*’ kel tő ®ainvonalon váló tartására. Repülőgépen Ésrí megszökni ez orszájil eg? nyolc ap léglonárioi iársasáji BUKARESTBŐL JELENTIK: Lanuár hannadikán, amikor a TÁRS vállalat hatalmas utas­szállító repülőgépe éppen íei- «KÓdásrá készülődött a haneasri repülőtéren, két hatalmas gép­kocsi érkezett a repülőtérre. A gépkocsi utasai meggátolták a repülőgép felszállását és vaja- mennyi utast igazoltatták. Az állambiztonsági közegek, me t azok voltak &z utoisó pilianV. ban megérkező gépkocsi uta.ai, hamarosan felfedeztek a repülő- gépben egy szándékosan ottléte, tett aktatáskát, amiben set meg­töltött önműködő géppisztoly volt. Az utasok igazolta fása al­kalmává} hamarosan sikerült le­tartóztatni nyolc személyt, akikről az állambiztonsági híva- tad közegeinek biztos tudomásuk vodt, hogy erőszakkal akarták arra kényszeríteni a repülőgép vezetőjét, hogy útját megvál­toztatva, őket Törökországba szállítsa. A repülőgép elindult menet- rendszerű útjára, az' elfogott Személyeket pedig 8-z állambiz- fconsági hivatalba szállították, ahol megkezdték kihallgatásu­kat, A csoport élén Bogdan Con- stantin, a TÁRS repülőtársaság leépített könyvelője állt, aki bír csuk 23 éves, Bukarest éjszakai életének ismert alakja volt. Jö­vedelmét a Messagoria című ki­viteli és behozatali cég kétes üz­leteiből fedezte. Bogdán magával akarta vinni 13 éves feleségét is. Velük volt Papasogiu Dumitru leépített repülőtiszt, Bogdán cégtáisa, Protopopescu Ion ke­reskedő, ismert Jegionárista, akit hitelezési csalás miatt köröz a rendőrség, Pántol Nicolae hír­hedt légionárius, aki tevékenyen részeveit az 1941 január 21-i legion ista lázadásban, Amghel Petre ploesti gyáros, ennek fele­sége Rodica, valamint Popesm Nicola© katonaszökevény. Kihallgatásuk alkalmával tT mondották, hogy revolverre! akarták kényszeríteni a repülő gép pilótáját útjának megvál toztatására, de ellenszegülés ese íén el voltok szánva arra, hogy lelövik a pilótát. Ez esetben P^ipasogiiu vezetvolna tovább a repülőgépeit. A letartóztatott társaságot átadták a katonai Merénylet áldozatául esett Gandhi Indiában zavargásoktól tartanak a Mahatma megölése miatt iBOMBAYBÓL JELENTIK; Gandhi, m agg másai ál­lamférfi az indiai népek szab adsdgkarcának évtizedes har­cosa péntekem merénylet áldozatául esett. Gandhi a merény­iét után azonnal meghalt.. A merénylő tette után bugyii kosságot kísérelt meg, de fegyvere csütörtököt mondott. Gandhi halálának híre futótűzként terjedt ®1 Indiában, s beavatott politikai körök súlyos zavargásoktól tartanak. ‘ Újabb Gandhi holttestéi szombaton (elhamvasztják. Gandhié & nemzet halottjának tekintik. Gandhi ISGÍJ-bea született gazdag, művelt családból. Aa elnyomottak érdekében folytatott harcáért a Mahatma ne­vet nyerte el, 'A nép érdekében vívott harcáért több ízbe® bíróság elé állították és elítélték, gfffigrgaccc: mai ■ ■■ ssaaBagagB* ^ szovjet jegyzek W a §hingtonhoz Az olasz békeszerződés rendelkezéseinek sorozatos megsértése miatt Kómából jeleneik: SajtóközJé­sek szerint Nápolyba, Livornóba, Genovába és más ol&sz kikötők­be amerikai hadihajók érkeztek, amelyek kifejezésre juttatják az Egyesült Államoknak azt a tö­rekvőét, hogy a kevés tekin­télyei rendeúkéző De G^sperri- kormányt ilyen módon alátá­masszák. Ugyanakkor az Észak- amerikai Egyesült Államok ten­geri gyalogságot küldték a Föld­közi Tenger egyes kikötőiben á.= lomásozó amerikai hadihajók le­génységi állományának kiegészí­73. szakaszának f. pontjában a tése céljából. A szovjet kormány megállapítása. szerint amerikai hadihajók class kikötőkbe érke­zése és ott tartózkodása élles el­lentétben áll áz Olaszországgal megkötött békeszerződésben a szövetségesek álfái lefektetett ai&pei vekkel. Amerikai kor­mánykörök nyilatkozatai is meg­erősítik azt a tényt, hogy az amerikai kormány megsértette az olasz békeszerződésben a szö­vetségesek részéről vállalt köte­lezettségeket. *A szövetségesek az olasz békeszerződésben kötelezték magúkat arra, hogy 1947 december 15-ág minden szövetséges had= erőt visszavonnak Olasz­országból. Mindezek alP.p j án Panjuskin, a Szovjetunió washingtoni nagy­követe csütörtökön jegyzéket nyújtott át Marshall amerikai külügyminiszternek, amely rá­mutat arra, hogy az amerikai hadihajóknak ez időponton túli sorozatos olasz kikötőkbe való befutása és ott tartózkodása megsérti az olasz békeszerződés szövetségesek által, tehát as Északamerikái Egyesült Alid* mok által is vállalt kötelezettsé­geket. . A szovjet kormány el­várja, hogy az Egyesült Államok kormánya meg­felelően intézkedni fog az olasz békeszerződés meg­sértésének megszüntetése irányában. A Szovjetunió kormánya hasonló jegyzéket juttatott, el a francia kormányhoz, hogy közölje azt minden olyan állammal, amely az olasz békeszerződést alaírta. Mireius közepéig ülésezik b képviselihÉz A pairisiítterat fel©s*I»íé.sal*.©r ScilrJáSc «Iik:©iíi*téitt3?'©>250 memzelgyölési válesztásolcat ■ BUKARESTBŐL JELENTIK: A képviselőház működése, fel­oszlatásáig ige^, gazdag lesz. pat= raseanu iga^ágügyminiszt©r még e héten beterjeszti a polgári perrendtartás módosa fására vo­natkozó tórvényjavasJaitot. Ezen­kívül még további törvényter­vezetek kerülnek letárgyalásra, köztük s legjelentősebbek: a munkakamarák átszervezésére vo na tkozó, a társadalombiztosítást kiterjesztő, a mezőgazdasági munkások javEda]mazá®at szabá­lyozó, a művészi oktatást módo­sító, stb. stb. Fővárosi japjelentések szerint egyébként a képviselőház az új költségvetés megszavazásáig foly tatja munkáját. 'S ezután meg­történik feloszlatása. Erre körül­belül március 15-e körül, v®gy valamivel korább kerül sor. Ek­kor történik döntés az alkotom- nyozó nemzetgyűlés és választá­sok időpontjáról. Megszakítás nélkül ülésezik &, francia, nemzetgyűlés Párisból jelentik: A francia pbriammt megkezdte &z öfezj frankos törvényjavaslat tárgyalá­si óió törvényjavaslat tárgya'á sát. A Kommunista Párt parla­menti csoportja Kérte, hogy ..a- ’■asszák el az ette vonatkozó tárgyafái okát. D. log kommunis­ta párti képviselő hangoztatta: pártja tudni kívánja, hogy kormány milyen kárpótlást ad n dolgozóknak ^ bevont bankje­gyekért. Scfaumán miniszterel­nök válaszában kijelentette, hogy erre a kérdésre jelenleg még nem adhat feávilágoshást. Ragaszkodik- a kormány pénzügyi tervének elíogadásátioz, s kormá­nyon maradását a^tól teszi íüg- gővé. Ezért ebben a kérdésben felvetette a bizalmi kérdést es kérte a képviselőket, hogy sza­vazzák meg a kommunista kép­viselők indítványának elvetéséi. A Bariament ezután 327 szava­zattal 241 ellenében elvetette az indítványt. A szavazás után a nemzet- gyűlés úgy határozott, hogy megszakítás nélkül tovább ülé­sezik és beíojezi az arany es v»- lűítáforgalom szabályozásáról szóló kormányjavaslat vitáját- A reggelj órákban a képviselők már annyira kimerültek, hogy az elnök kénytelen vojt az ülést felfüggeszteni és annak folytatá­sát péntek délutánra halasztani. Február !-:j íiesszaübi elük meg az ügyvédi killégiumokba való belépés batáridejét BUKARESTBŐL JELENTIK; A képviselőház tegnapi ülésén Patrascanu igazságügyminiszter módosító törvénytervezetet ter= jesztett fa© az ügyvédi kollégiu­mok felállításával kapcsolatban. Ä módosító javasist szerint a me­gyei ügyvédi kollégiumok tagjai létszámát külön-küiöu állapítja meg az igazságügyminiszténum úgy a végleges ügyvédekre, mint az ügyvédjelöltekre. A tagiéivá tőire irányuló kéréseket február 10-ig kell benyújtaná. (Az eddigi határidő február 1 volt.) Különleges bizottságok meg­felelő indokolással a köz, vagy magánállásban lévő ügyvédek képviseleti jogát kizárólag arra, az intézményre, vagy vállalatra korlátozhatják, amelynek az j]® lető ügyvédek alkalmazottai. Ezeket az ügyvédeket külön !i» tán tartják nyilván s címük; jogtanácsost, A képviselőház a módosító törvénytervezetben megszavazta a sürgősséget, N

Next

/
Thumbnails
Contents