Szabad Szó, 1948. március (5. évfolyam, 50-74. szám)

1948-03-01 / 50. szám

\ Magvar Nép! Szövetség központi sajtóirodája jelenti: A Magyar Népi Szövetség elnökség! irodája a következő közleményt adta ki: ! ^ Szövetségnek a Népi Demokra.ikus Frontban va!ó rész­wte.e„ valammt^ a közelgő nemzetg> ölési választási hadjára b m történő széles» körű b kapcsolása ^módozatainak megtárgyalása céljából a Magyar Népi Szö­vetség központi intézc bizottsága ez év március. 6-án reggel 8 órai kezdettel Nagyváradon ülést taii. A központi bizottság ülését megelőzőleg márc.us 5-én reggel 8 órai kezdettel ugyancsak Nagyváradon a Magyar Népi Szőve cég ösz- ezes megyei szervezeteinek elnökei tartanak értekezletek A Hét napos ^nagyíontossagu értekezletet bezáróan március 7-én vasáir- Füap dételőlt Nagyváradon népgyulés keretiben méltatják.az iilélő magyar népi tömegek vehetői a kul- es bclpoíilikai eseményeket es ismertetik az r e képiét határozataik Az értekezletre szolé meghívókat az országos einókség már szel­ik, uídte„ A &épa Demokrata A re von ál előkészületei Marcs-i'orda megyében A Népi Demokratikus Arcvo- « mai országos tanácsának meg | után, az oi^&ag »um- J döji megyéjében, így Alarum 1 Torda megyében is mega akuii I A N. D, A. megyei bizottsága- A cguapi nap as összes demokrati­kus pártok és szerkezetek: a i!o mán Munkás Párt, Ekés Front, Nemzeti Néppárt és a Magyar | Népi Szövetség megtartotta ülé­sét a kijelölte azt a két két szeméi}!, akik az illető partot es szervezetet a N. t>. A. megyei tanácsában képvseiik. A rnegjei tanács n.ur is munkába kezdett s első ténykedéseként mega a ki" tóttá a megyei választási bi­zottságét. A megyei választási bizottság elnöke Bascaiescu Ha­m®o, titkára Papp József, míg propaganda tele.ősei Vojsa Lee- mda es Marosi Péter lettek- A m -gyei bizottság megalakí­tása után sor kerüii a járási és belyi választás bizottságok meg alaktárára is, a N. D. A.-t al­Í kotó politikai pártok és szerve­zetek képviselőibő. Mé>s:<©I&ag 13 Gt 118 JáI aSAlás'i ISiFsgJá!« IbenyMjiéisőffB falc deja BUKARESTBŐL JELENTIK: A központi választási bizottsá­got összehívták és az Oconel Hí­res sömmitőszéki elnök vezeté­sével tegnap megtartotta első ülését, amelyen megtörténtek a fcgvezelő intézkedések a vá­lasztások előkészítésére. A jelölté listákat március Iá án este 8 óráig lehet benyújtani a törvényszékek meüett működő kerületi választási bizottságok nái- Minden jelölő lista annvi nevet tartalmazhat, ahány kép­viselőt az illető megyében vá­lasztanak. Ellentétben az 19íii- üs va-asztójogi torvény intézte dóséi vei, a jelenlegi törvény szerint a jelölteket nem húsz, hanem száz választójoggal ren­delkező román állampolgárnak íren ajánlania. Az alkotmány ózó nemzetgyű- iesnek épp úgy, mint a íeloszla tóit képviseloíiáznak, éti képvi­selője lesz. A nemzetgyűlés mi­után megszövegezte a Komán N;cpköztáraa?ág alkotmányai, törvényhozó testületté alakul at Prága visszautasította Wash ugton» London és Paris beava koz isi kisór.etét PRÁGÁBÓL JELENTI A TH- LEPKEüS: A cseh külügyiül* nisztiisz tórium szóvivője vissza* j utasította £ űrit, francia és amerikai kormánynak az új cs h 'kormányt elítélő közös nyjlatka. .untát. A soóvjvő kijelentette, togy Csehszlovákia nem kíván- jja utánozni a tietuokrú« Ciáját, qA-k München idején el* járulták. Csehszlovákia nem ■akar hídfő tanai két .tábor kő­isötit, ©ltokéit szándékkal a béke kg demokrácia táborához csatla Jkozoti £ szóvivő egy prágai sajtóér- áakedatea eaü.tésc test a cseh vzálsdggali esaacíbaa tanúsított ikaziig hirterjeszíósrőL amelyet «gyes külföldi országok s&jtő- JÜ6 ijymi I hazug tudósítások továbbítása j visszaélést jelent az il-oto or í szágok újságíró nak biztosított i kedvezményekkel. A nemzetek közötti joviazony érdekében is olyan tudóéi fásokat teli közöl niok a külföldi újság« zdósitok­nak, hogy az ne torz, hanem hü képet adjon az illető ország viszonyairól. A tájékoztatás* ügyi mimsztérium, amennyiben 3 jövőben ilyen torz és valótlan sajtó tudósítások napvilágot lát- I nak> kénytelen lesz rendsgabá- lyoksífc éiertbe.óptetnj. A londoni cmah nagykövet ÖC brit újságíró jelenlétében nyi tat-maott a brit sajtó Csehszlo­vákiával1 szembeni magatar^a sárói. A cseh sajtó meg Mún- r.hrtji g ] -pl! mmü Uuizuá úgy ! Ang’iát, mint most ÁRgüa Cseh- I szjovákiát. A nagykövet ezután j határozottan visszautasította B ilauJt francia külügyniiniszt r Csenszjovákiával szembeni el íté-ő nyilatkozatát. Csehszlovákia washingtoni nagykövete repülőgépen vissza­érkezett P-ágaba. Sajtónyilat­kozatában bírálta az Egyesmt Államok magatartását a csen válsággal kapcsolatban. „Mi ICeieteurópát újjáépítjük és p*> J.tikai szempontból is megszijár dítjuk országunkat Az amen- kas imperialisták úgy látsz: U I nem értik meg, hogy a régi : Európa meghalt s megindult a faagy átsáku'ási folyamata, nem csak Kokt», hanem Nyugatéul ipában ia»“ I Ä prágai rádió hangképekeí adott a haladó értelmiségi« k prágai nagygyűléséről. A gyű­lésen felolvadták Gottwaid mi­niszterelnök táviratát, amelyben elismerését fejezte ki a haladó- szellemű értelmiségnek a kor­mány vá ág idején tanúsított magatartásáért. Gottwad minisz­terelnök ezután teltette a kei­déit: Mit ad a kapitalizmus az értelmiségieknek? Rabságba I öóntt és a nép ellem használja Tel oktl. A népi aimokrávia ez­zel szemben teljesen értékeli az értelmiségiek szerepét, azt aka-” ja, hogy a dolgozó nép és az ér­vf®onya a legszorosaBto legyen. A cseh és «lóvék parasztság 15 ezer főnyi küldöttségét küld’ B napokiiau Prágába, hogy aa uj kormány elé terjessze a deo mokratikus földreform gyors végreliaj fására irányuló követ*, lését A földreform kérdését edp dig az iltetékes miniszU-rek ha­logatták és mindent megtettek, hogy & nagybirtokok a regi tu° lajdouosok kézén maradjanak. ( A legújabb erteshiesek aaennt Kele-Cselisziiovákia parasetst- ga máris megkezdte a demokr®- likus földosztást, Súlyos ítélet a volt Mám u égi vezetjí összeesküvés! pártit jia° peréüeia I BUKARESTBŐL JELENTIK: Szombat déli 1 ólakor hirdetett ítéletet a bukaresti katonai tor venyazék második tanucaa a feloszlatott nemzeti parasztpái- íi fir.taíuk büupcrébeii. Az öt ven főnyi vádlottcsojjortot til­tott gyülekezés, az ái«am rendje ellen való összeesküvés, fegyve­res felkelésre való lazítás, ti> tot rophatok gyártása miatt lógták pe.be, I Alexandra Petrescu hadbíró­I ezredes, a katonai törvényszék elnöke a következő ítéleteket hirdette ki: Vcnjamia Visanon egyetemi tanár 25 évi kénysze-- munka, üiaconyscu Nicolae !5 évi kény&zermunka, Bratu Ale­xandra iío évi kényszenmiiika, Puiu I. 20 évi kényszermunka, Erolegnu Nicolae huszonőtévj kényszermunka, Spoiala loan 25 évi kénysz>smunka, Badescua Nicolae 25 évi kényszermunka, Gainas Tlioodor 20 évi kényszeir- munka, Nistor Glreorgli® 20 éwi kényszermunka. A többi vádlottat 1—5 évi m®. hézbörtönre ítéltek, két vádiul- tat pedig felmentettek, rieggjezes osiiras« éllamsienődés fositos^bfe p 3ii íjaiban Londonból jelentik 1 \z os2- j teák a! amszerződés eiőitésí!- téssve! fog alkozó külűay.ni- j niszterhelyettesek londoni tö° n-cskozásukon befejezlek i az ei.sziriiii német javak ügyében b nyújtott szovjet javaslat ta- iéígyalését. Megtárgyalták az e^yes vitás szempontokat, mosH mar csak az a kérdés, hogy az ü ésezéseaet hogyan és ha! folytatják. A francia kiküldött örömét fejezte ki, hogy meg* egyeztek a fontosabb kérdé­sekben. Elás 2<om~wiVa biralat Bldaulrc! bírálat ' Fari ból je'entik : A párisi j Á francia képvsselőkázbaa lapok álaleban újabb fnnioj [heves vita folyt a csen hiety* be polit.kti változásodtól Írnak, [zeltet kapcsolatban. Bidaufi , fcgyes lapok a kotmány álszer [ küiüaynmmszter ehíelően nyitafi- í vezésévtl kapcsolatban azt a!kozotí a cseh eseményekről. A hirt terjesztik, hogy rövidesem j kommunista képviselők elér&* ki ővitiü a kormányt. Ezzel' ken tiltakoztak a külügyminis» k pesetádban Leon ß!um és | ter megállapiiásai dien. Fresse* Paul Kaynnud nevét emlegetik, hhon képvi e 5 kijelentette, hogs1 ez azonban alig képzelhető el. ja közös angol, amerikai éö bár a mai francia politikai francia nyilatkozat megenged* rémyzat mellett semmi sem jheteílen beavatkozást jeLszaü lehate-iiiű. Csehszlovákig, -b*dügyeibe. Äffte & B&J Sí entftoí lilt lirealm terve «V BMKO^.iSÁKl.ELY,»IS márdus 1. «VM* GüitltClt I ■ . - - , y. M Cscisilifákla Icljeica a lék© és deuokrida tábarálioi esillakozoti---- ' ———BMB8.....

Next

/
Thumbnails
Contents