Szabad Szó, 1948. április (5. évfolyam, 75-99. szám)

1948-04-01 / 75. szám

KefkeTü^k u a] paa 31.’/ st l.s :i!i$a glAEOSVASAEHELy, IMS äpsMs ä. Felel«. tmsbamiMi K©VA€§ GYmCW V évfolyam 1&. asáui, CSÜTÖRTÖK A dolgozói« polltllcal Öntudatának jegyében A választók 91 százaléka szavazott le március 28-án A leadott szavazatok 90.8 százalékát e Népi Demokrácia Frontjának Sistái kapták ®U1L&ÍK1S§T®Í&L JULIKÉ ff® s A BBárcsws Í8=án me gterbsritß wemsustgyWési válassz eredjüéffly® ® kweAtosa®: As ugymuussicr a feeérkesfill Adeigjea«» ®red tnémyek alapján kötíL feogy a Eawasasí-a jogesuift feigárek ®A ssáaalék® v©4£ részt a választások©®. A léadojtt szavaz». Wk §Ö2§ ®sáz®iékáí ® Kép De moksáei® Frontja kaptat, Mb <sas eia® w*d hw**t-ii a £ tájékoa&uiás «2 ország lakosságai kilenctizedének meggyőzik éé.$k, ée hmgs&.atái fejőm L A m&mdsu&gág egystggsMn és lelkeeedéetel mw*wlt « NAP-ro, a további epiles, jólét a jfejS&dés bMoeUekéra, tudják, milyen szerep vár reájuk anno k a feladatnak <j megva.ogitájí ^°ÄJf a M&mém Mépk&ziírs usugot elmaradóit agráráliamv ól fejlett ipari agráré, Iámmá tegyék A jp&rmmivik eme tsei&e vonultak ez tarnak nos. A földreformnál főidet képiek s ^asetrgkm-lMjj legutóbb* kije'-eidései améteUék meg e sokszor megbizony'Uott igazságot: ,_A fadsl ssse marad, aki megműveli.“ A vetést cs&tábam hősiesen he y tálló földmioesek most a szavazó bsig/t&sgekbcn tg émJhsdmtosám oki elkedtek: $zM>at$&lu kkal megpecsételték a munkás-par ászt szó mtsteég<2 Km porosok, és kiskereske dek w a MAP-ra adták szavazat ukat. Ezek a rétegek is felismer, téfik, kegy & m&gytókég voltig asö kicsi megélhetési lehetőségüket is megfojtotta volna 0 fel tmis&kedi&ük egyetlen est ja a do gőzökkel való szövetségben iM álható meg. Sl&mmzi&k m ÖHelmiAßgiek n, immt tudták, hogy szabad muuLaíehe, ősegei, a tervezés és ® végrehajtás teljes lehetőségeit csak abban a lársad&ombma lelhetik meg, amely ksirje » ms&kámd munka kizsákményolÁ aat is Szavazott m ország e © m dMk aomess nemcsak as ors/A g sorsul sz bju meg. hanem u o, Mg márnára is tanulság, A Mamán Népköztársaságban © népi d emokrácia annyira a törneaeh akaratából fejlődik természetes utján, hogy &z imperialista bea oatkozósn. k nem akadhat már támasza ebben az országban A Népi Demokrácia Fron tjén&k választási győzelme nem jelem majd megüt né vünk Hetében. Ez roll n kiindulási po mi s belőle a munka győzelmes o Hága bontakozik í A hatalmas győzelmének számadatai Eredmények az ország minden résziből ÜAStov tsegy«. 8^‘vazásra jogosai tók szama: <r..-jpó, icm&vüzotb: A­h-iLiim listára (NDF) szavazott: K>.ütw, iL ázása« független iisr ■ja,pi.. ltílö, AH. számú leraiis Uüá, ÍV. számú demoaraia pa- i&sS‘parti i-|á>tard': megsem= ..ujitst szavazatok azáim®: űíiöO Már®iaajr®s megy*, ts^iazapra jogosultaS szama- ®.2í^, leszav^sott: 7LÄ5®, A. saar fusa |jsiáia (NtíF); 81) W®, flü. ea. íuggeüeffl listára; *, imeg®ssi4- raaw®aatok ssás®®: SSA50 Maaséxá eb®®-®. Sa^vazásm jogosultak szama; SAJtólj isszavazot ti 73.ÍÖ®, A. sz. Ajatói-a (,NHFj; ®.Ö&7, Afl. asámu üúggetk® listára; 2502, meg&Biop lAuaitott szavazatok száma: 1277. Bak© msgye jogosultak gsásua: BtójíáB, lesKavazott; A2S-923, l uatou iiisíára (NDF); mm U. ízáiuu független liaríágüis 22T>\ «m^mwmnrii.'attglt ^!V®25a(L®fi 'ia: Sí»0 188®gf® vázasra jogosultak í»mi: 1 )ü.09i>, Jészavazott: 111.15®, I. ks. Ritára (NDF); 94.923, lí számú mggetloo listái-®: 12-793r men- tH-rmrusitetí szavazatok ®áma; E4S i\ag>'4imvuMő megy® Szavazásra jogosultak szama: 63.971 leszavazott: 50*930, 2. S& ÉBtára (NSÍ^Í: SXM&, M. snámii Sasiéra s»avásott: 8^„ megsetup Bíásíptett szavazatok száma: 130o. Í'®am®&/S®4-®MtáA megy® Szavazásra jogosultak szárny: &54304, le^avazott 238.257, A. m. ílátóra (NDF): 22Ö.414, AA. száuui iügg®tl®ffi listára szavazott: 1476, A1Ä. eBamá ülieiréllis UsAám; 8294, Siegssmmisiett gs®v®z®t®k szá“ na®: 2972. Máff®HBSsefe bb®o« Ss®v®zá®ra jogoeulUk s^naa: 80302, leszavazott: 847 lí), I. s»á= mu listára (NDF): 80.684, II. ss. íffiggetlaa lö*£ám: 32715, mjaített ssravasatok száma: 750. Pá^airfeeíy megy® Szavazásra jogosultak stóma: 72.231, i*s«®v«s®tt: 60 614, A, ss. listára (NDF): «7.132, IS. ssámú független listára: 1524, megsem­misített ssav«®ffitoH száma: 958, lP®ta» megye Szavazásra Jogosultak ssámta: 110.996, leszavazott: 99.258, H. »a. listára (NDF) 8950«, 1L számi függstísm Maiéra: 6431, meg*«®- mjsftett sffií'vasatete ssAssra®: S295. §siEágy B8?®gy® Szavazásra jogosultak gséma: S97 942, jes^vaaoít; 174.1®), L számú listára (NDF): 152.479, II. számú független lis:ára: 7454, UH. számú liberális listára; 9961. mégsem ni isi tett szavazatok szar fi.a: 4266. Szalmái issegy® Szavazásra jogosultak ssáma: kssav®^átt: 15®.752, EäS. listára (NDF): m388, AI, ssáígMi íügget’ea ij^tár®; 122&8, meg- őemmisitetí saavazatok száma: 5110 Saés-éssy negj\ Szavazásra jogoeultak ^ásna: 137.303, leMavaoott: 127.097, I. számú listára (NDF): 113.54«, II- ezámú íüggotlen listára; 519«, III leérni liberéija listára: 4513, aícgsemmisített o^v®z«tok esv sn®: SÍI Szebeffl megy® Szavazom jogosultak ssáma: 87.67«, Issaavazoit: 81.971, l ss. Sutára (NDF): 70.926, II. számú független listára: 2934, megsem­misített szavazatok száma: 1116. Ara.«8 megy.; Szavazásra jogosultak száma: £56.152, leszavazott: 241.650, I. számú .listára (NDF): 214.055, (f. i^áinú független listára: 4518, III, számú liberális listára ssa= vasoit: 2(5.267, megsem^ irtott szavazatok szám®: 2810. ®®gy® Szavazásra jogosultak ssánv.: 179.643 leszavazott 158.858, I. sz. Istár®'(NDF): 149.097, a IL sz. független listára: 6856, megsem * misitett szavazatok száma: 3125. Doíj megye Szavazásra jogosultak szama: 280 763, leszavazott: 255.495, I, számú listar® (NDF): 230.175. II. aaéroá független üstár-á: 2581, ffll. sséswS! Hberai® ülB^fcra: fi 1&.Ü02, megsemmisített szavaza­tok szám®: SÍS22. Fogaras megye Szavazásra jogosultak szánta: 154)23, jeáaavazott: 43au9, A. az. listára (NDF); 35.914, li «Imii független lutara; Oöis, megsem- nüsúett az-va atuk száma: 2206 Bukarest, Szavazása jttigBjssaná'- tak szAiiig, ü5ik2AA, VszavaaoU 616.958. i. számul iisíAru (NDF) 557.698. IL számú független lis­tára 2489. HL számú LbedtUs ta páraszlpánU festár® 21.975. McgSemmisitett szavazatok szá­ma 74 Brassó megye, Szzmsissra, jo­gosultak száma 119.349. Leszava­zott i0;s.2 i-L -L. sz- - listára. (N D^Jl. 84.309, H- sz. iüggetlm iistágru 2.895. III. ss. liberéü® listára 17.692. ilegsí-inmisitett ssavaaa* tok száma 3.31 Krassó megye* Szavazásra j©- gbsulták ssáma 117300, Leszava­zott 99.768. L g® listára (NDF) 94.849. IL ss, független lidáit 2.132. MesscMMiiisiietí ^avsss- tok szánsa 2.78?. F«fikai mog&s* Szavnséan js±- gouíliak íffiéíüBS 74.703. vá­zolt 66.63®. L ezáumrn festéra 1 (NDF) 59.529. EL m. fögge(Ül©i leatátí?® 373 HL ss. in&eiréli® Im- tára 4.118. Megsemsmssoteftt sav vázátok odún® 2.61° F®Aes® megye, Szav-azáss® j®- gsssHsaltsik száma í45.421. ILesos" vázolt 130.326. L se Me «ára (NDF) 106.607. IL ss. függőt!®» listára 899. HL sz. lüberáfes Maréra 16.955. Megsemmisntett sz»vasa- zatok száma 3.582 Vlosem megye. Szavazásra jo­gosultok szán»® 154.901. lUssz»- vazaíft 140.082. L sz. Italéira (NDF) 127.906. II sz. függői Jen Listára 1.691. HL sz. liberális ksr •ára 6.903. MegsemJ’1 intett sza­vazatok szénái® 3.31 Tcctvsi megye, Szav.jzäsr« j®r goeultak száma 86.951 L«cszava- zotí 79.920. L ss. listára (NDF) 64.920. n. sz. független listára 127. Hl. m. liberális listára 13.583. Megsemumisi tett szavasa­tok szánna 666 Tordo megye. Szavazásra jo­gosultak száma 198.605. Leszava­zott 104.033. L sz. listára (NDF) 101.684. II. sz. függel em lislára 1.683. Megsemmisiteti szavaztu tok száma 1.683 SuceOoe megye. Szavazásra jogosultak száma 60.439. ijesz t* vazott 53.785.1. sz. listára (NI*F) 47.874. II. sz. független listára 5.943. Megsemmitett szavazatok szám® 1.96 Kiskükülló megye. Szavazásra jogosullak száma 79.336. Lesza­vazott 70.144. I. sz. lislúra (NDF) 61.196. II. ez. független istára 6.256. Megscmm;c-;+eft sravaza- tok szám® 2M-. m&g&s. ©sanraaásB® jogosuátok száma A9A.196. vazott 178.999. L s& listára NDF 17L757. EL ez, függeÜ«» íistás® 724. Hl. az. liberális listára 4.952) Megsemmimtett «sa-vazniak eaé ma 135 Bihar megya. SebvssAsb® gosultak aa&toma 3A0.U96. Lessor vazott 267.A A8. L ez. Métára ND&, 243.184. AL ea. ffa«g®üea Sasién® 15.600. MÄgBeiaamisitoia es&vmeSy tok száma 8334. Boto-fani megg/Sb SffiftwseégcQ jogosultak ez&aasa 1A&49&. Lsasfc- vazott 102.470. L sa. Mstiaá) (NDF) 97.775. IL as* ffüggirlJisn lustára 3.2A5. MegrammisiisAft szavazatok affiénB® . Xádauti wie&ips. ^mvasAem jogosultak ez&wo 54.63®. Laeo®» vazott 49.574. L m. Métára (NDF)) 46.700. H függetkva Latéra L7ék Megseanmisitett szavazatok esA* ma 1-13 Bumedcisd Bármi m&gjp*, SaíF »vazástas osámfi 103^71. Lsg®Bv®aotl %JS3L 5. «a, listára (NDF) H es. fS#1 gneiss Msaéra 3334, Msssasaafr eis©« saavasKffife. sséaaa MM. Motmoss ona&gi&, Ssavss^fflwi &«? g.r*mninafc sarasa 0S31S. hsssstLa&Dp mtó ?<L®8®, L ä Mstéxm (NB®D 69.329. EL ea. ff»gg««k« bstóü® ^avasizstó fjm. HL ss. lebsirálts L iáiéra £.934. Me«eanuu»»rt««l sravssaaftok ®tam» Lf3®. Mamtaa&fp ms&ye. ässrraz&K© jogosuMak eséma 145^11. Lefts®- vazott 130879. L ss, (Bal®!!® (NDF) 122.229. ÜL sfc fÜggetk* jietés® 4.999. M«ssemm»ai<te«) saa vasatok eoéo®® 3.65í Mun yad megye. SravaatsG» goBultak száma l85^Sa lUsmvsp zott 169.455. L m. listára (NDF& 162.409. EL sa. ffüggeü«» lisnés® 3.101. Megsemmisített szavas®" tok száma 5.945 Jalomiim megy. gzavazásM® jogosultak száma 157376. L®" s^vazsstt H3.m L «. bsiktro (NDF) 132.812. EL es. függetle® listára 8.611. MesscmmWteflS szavasatok száma 3.942. Fi-ohmra megye, izavazáare jogosultak száma 285.359. Le= szavazott 265.572. L sz. listát® (NDF) 250.467. H sz- függelem listára 1.428. Hl. sz liberális Mar tára szavazott 10.635 Megsew misitett szavazatok száma 3.041 Csik megye. Szavazásra jogi» sultak száma 89.045 Leszavazok 86.127.1. sz listára (NDF) 80423 IL sz független listára 3.916 Megsemmisiii.it szavazatok «eS ma L790.

Next

/
Thumbnails
Contents