Szabad Szó, 1948. május (5. évfolyam, 100-123. szám)

1948-05-01 / 100. szám

mjk S im Az árkszdilitásh rendelet teljes szövege Felelős szerkesztős KOVÁCS GYÖRGY V. évfolyam 100. s-ám. SZOMBAT: Ai Olasz Népfront a vitatások megsci^sisiisUésél kfcveleli Hatalmas méretni VÉÉs&sti és EsöslsSisd!ési sztrájk készül Amerikában 3SSmaßMS 'jdenifk: Äz 0?asz löeOTttkir®ÜkiAö Népfront njabb Mzosayatékokat hozott nyílva, ffioaságr® a nemzetgyűlési váiasa- féook alkalmával elkövetett csa­lások, hamisítások, visszaélések kérdésében A Demokratikus Népffiomt egyes szervei megálla­pították, hogy a Keresztény De­mokrata Párt tagjai Cat&niábaa tsz elmegyógyintézet által kivál­tott ssavazócédalákat is feíhasz_ aáliák. Ezenkívül & keresztén y- démokraták Cataniában több­ezer jogtalan szavazólapot osz­tottak ki olyan elemeknek, akik. föl biztosan tudták, hogy a kor. mányira szavaznak. A Demokr-a_ &iku3 Népfront elhatározta, hogy beadványt intéz az olasz igaz- ságügyminiszterhez a bizoyité. kok alapján, és kirí a vá osztások mégsem vmsitését A kereszténydemokrata párti reakciós sajtó a kormány támo­gatásával különböző hazug hí­reket terjeszt, amelyben azt ál­lítják, hogy a Demokratikus Népfront államcsínyt leészit elő Olaszországban. A Demokrati­kus Népfrot központi bizottsága megcáfolta ezeket ez alapta.an híreszteléseket Scelba olasz belügyminiszter saját magát leplezte le, amikor Rómában a keresztény demok­rata párt központi bizottságá­ban bejelentette, hogy Olaszor­szág összes iako áit a katolikus klérus befolyása alá helyezi. A reakciós belügyminiszter többek köz;:i' sí következőket mondot­ta: — Mától kezdve mindenkinek tudnia kell, hogy a keresztény­demokrata párt senkinek sem hajlandó O aszország gazdasági és pénzügyi vezetését átadni. A* olasz népnek hozzá keell ahhoz szoknia, hogy a keresztényde­mokrata párt a nagy pénzügyi és ipari vállalatok élén álL Nem kell bővebb magyarázat ahhoz, hogy a kereszténydemo­krata párt vezetői, akik az olasz ipari vállalatok élén állanak, teljesen alá vannak rendelve az amerikai imperialistáknak és nagytőkéseknek. A belügymi­niszter a szakszervezeti lanácsot illetően kijelentette, hogy De Gasperri kormánya nem tűrheti ennek a szervezetncek a létezé­sét, mert uz el ene szegül a kor­mány intézkedéseinek. Az olasz rendőrség erőszakos­kodásai az olasz demokratikus szervezetekkel szemben, a fa- szerte egyre nagyobb méretet tűzései a demokratákkal ország­szerte egvve nagyöbű méretee+ ölt. Milánóban az olasz partizá­nok székházéban a mdőrség házkutatást tartott. Ferra ró bon a rendőrség egyees elemei meg­támadták a Népfront tagjait. Több városban fe'gyújtották a munkáspártok székházait. Milá­nóban megtámadtak egy kom­munista párti képviselőt és azt snilyosan megsebesítették. A ha­tóságok nem indítottak eljárást a tettesek dien. Megtiltották a Népi Demokratikus Arcvonal május fii kiáltványának kiadá­sát Angol csapatai Jalta kirlil beavaíloiiak a kardia a zsii:i ellen Jeruzsálemből jelentik. A pa­lesztin helyzet újabb fejlemé­nye,-hogy az arab főbizottság kiküldötte elutasította az Egye- sm t Nöímzetek gondnoksági tana csáffl&k meghívását a bóketár- gyalásokon való részvételre. Az Arab Liga egyik képvise-ője kir jelentette, hogy a palesztinul Saabok minden segítséget meg­kapnak az angoloktól, terveik kivitelére. Ezt a kijelentést alá­támasztja a Reuter irodának az á jelenté»®, hogy a brit csapatok Jaffa körül máris beavatkoztak „ harcukba, a városban harcoló mintegy ezer főnyi zsidó kát tonaság ellen. A zsidó harcosok smmek ellenére elfosAilták Jalta fontosabb részesít. AbduUnh, Transjordánia kirá­lya kijlénfette, hogy csapatai elfoglalták Jerikót. A Jerikót megszálló arab légionáriusok a cola a zsidó t palesztinaí brit hadsereg paran­csára nyomultak be a városba. Beoin brit külügyminiszter a brit alsóházban az egyik kép­viselő kérdéseire kiférő vá ászt adott, hogy mit szándékszik tenni a brit kormány, ha bekö­vetkezik május 15-ike, amikor id mint ismeretes, lejár a palesz_ tinai brit mandátum, amikorra Angimnak ígérete szerint ki kell vonnia csapatait Palesztinából. Arra sem adott választ Bevin, hogy május 15-e után Anglia támogatja-e az arab lég.ót, te­kintet né kül arra, hogy a légió ki ellen harcol. Több képviselő felszólította a brit kormányt, hogy azonnal szüntesse be az araboknak szánt hadianyagszál- li fásokat és megkísérelték a lelőtt sze­mély holttestét magukkal vinni A jugoszláv kormány értesülve az incidensről, azonnal értesí­tette erről a belgrádi o asz nagy­követet. A jugoszláv kormány hozzájárult ahhoz, hogy jugo­szláv—olasz vegyesbizottság vizsgálja meg az incidens kö­rülményeit és lefolyását. késsül Arafíiorl -t Newyorkból jelentik: Újra su- yos szírijkmozgalmok fenyege ­tik az Egyesült Államok gazda­sági életét. Az újabb sztrájkok köveik t /-Ti lényei szín te kiszámít­hatatlanok. Newyorkban a ma- gánautóbuszvonaiak munkásai akarják beszüntetni a munkát. Ezáltal a 7 és fél millió lakosú város forgalma teljesen megbé­nulna. A inuk ások az elégte, n munkabér felemelését követelik. A munkaadók egyelőre halogató álláspontra helyezkedtetek. Még súlyosabb lesz a helyzet, ha a vasuto alkalmazottak is megkez­dik sztrájimozga.mukat. Ameny nyűben a vasúti munkások, mozdonyvezetők, fűtők, váltó­kezelők május 15-ig nem kapnak 50 százalékos béremelést e naptól kezdve abbahagyják a munkát, ami azt je éntí, hogy 125 ezer vasutas szünteti be május 15-én 'az Egyesült Álla­mokban a munkát. mm O.asz-Jugoszlov határincidens BeLgrádból jeentik: Április 26-án Taormina közelében egy 20 főből álló olasz csoport meg­közelítette az olasz—jugoszláv határt. Tiz közülök átlépte a ha­tárvonalat, a többi pedig olasz területen maradt, hogy fedezze társai útját. Már 60 mél erre vol­tak bent jugoszláv területen, a rn: kor a jugoszláv határőrség megállásra szólította fel a tiz tagból álló csoportot. Mivel a csoport nem állt meg, a jugosz­láv határőrök tüzet nyitottak rá­juk. Az olaszok viszonozták a tüzet. A jugosz áv katonák a csatározás során jugosz’áv te­rületen 50 méterre a batárvonaJ_ tói lelőttek egy olasz egyént Az olaszok ezután visszavonultak változtatják át A rendelet szói kiskorú kegyelmet biztosít azon öt hektárnál több földterülettel nem rendelkező íoldmívegeknek, akik ellen olaj, gyapjú, pamut nyersbőr be nem szolgáltatása miatt indult eljárás. Azok is közkegyelemben részesülne.«, akik a gazdasági termékek for­galmára vonatkozó törvény el­len vétettek. A községi legelte­tést, erdétzeti, halászaid törvény alapján elítéltek is közkegyeleiü. ben részesülnek Nem részesülnek közkegye­lemben a háborús bűnösök és azok, akik a béke és emberiség ellen bűncselekményeket követ­tek eL vagy azok, akiket az 19415 januári légionárius lázadásban.! való részvétel miatt ítéltek eLj Azok sem részesülnek a rendelet előnyeiben, akik az állairAiz'o:* séc ellen, a béke és nemzt;köd) kapcsolatok ellen vétettek. A katonaszökevények bizonyos ka­tegóriája is kegyelemben része« Sül, ha 30 napon belül jelentke» zik katonai egységénél. A román nép és az együttlakó nemzetiségiek közötti testvériség megerősítésével erősítsük mindnyájunk hazáját, a Komán. Népköztársaságot! Széleskörű közkegyelmi rendelet május elsejére t — ii nr— ——mm MAROSVÁSÁRHEÍÍ^/Ifftó május L II I ■IIBI« I ■■II ■■■■ ■IIIHIII 111—I I ..............IMI II !■■■! I ■ Ilii IIIIIH ...............WH JcJiSSiSlíJriO] ÜJ 1ZJI8M izsepisii rename! üecsilolf ki a fefirmsntf Bukarestből jelentik: Aviam r Bunaciu igazságügyiniuiszter elő 1 terjesztésói'e április 2á-án a mi- < msztcitanács széleskörű an> i nosztiarehdeletet bocsátott ki. A í kozkegycehmben bizonyos gaz­dasági katonai természetű kihá­gásokat elkövetőket és az An‘-o- I aescu-rezsim idejéből szárma'» í eisötétítési rendelet ellen «ótő­ket részesítenek. A minizzterta- nács á közkegyelmi rendeletét a május elsejei ünnep ad almával ; bocsátotta ki. A közkegyelem gyakorlása á.tal lehetővé válik, hogy az ország több polgára visszatérjen munkahelyére is • becsületes munkával hazánk l<e- . csületes polgárává váljék. A köz. kegye’mi rend-let leljísen eltör­li a fűiéi kategóriába tartozó hat hónapig terjedő büntetitek további kitöltését. IR-t hónap és két év között a büntetéseket fe- lére szállítja le, 2—5 év között egyhaixnadára, 5 éven túl egy- nogyed részére. Az életfogytiglá ni büntetéseket 15 évi nehézmun- kái'a és 10 évi súlyos börtönre

Next

/
Thumbnails
Contents