Szabad Szó, 1948. június (5. évfolyam, 126-148. szám)

1948-06-02 / 126. szám

MAROSVÁSÁRHELY 1949 Jűnfas 2. Felelős 5: KOVÁCS GYÖRGY Z2íts J-vJia.'-. ui: ^rcrrm. ^Muaraiwy^ V. évfolyam 126. sz&m. S5f5IÍ$>Á DöntS győzelmsf aratott a esshszSovák lieonsstl Arcvonás Tel Jtwíw térségéibe helyeződött át a p iinai harcolt: súlypontja . ElkészttU az ipari és nezögaziisági bemkázásl tenr Prágából jelentik: A cseh belügyminisztérium közlemé­nye szerint a vasárnapi vá­lasztásokon 7,204.256 érvé­nyes szavazatot adtak le. Eb­ből 6,431.963 szavazatot, azaz a szavazatok 89.28 százalékát a Nemzeti Arcvonal egységes listájára adták le. Az üres szavazatok száma 792.293, vagyis ez ossz szavazatok 10.72 százaléka. A szavazás végeredménye országrészekre osztva: Cseh országrészek: össze­sen leadott érvényes szava­zatok száma: 5,454.531. Eb­ből a Nemzeti Arcvonal egy­séges listájára 4,929.555 (90.58 százalék), fehér szavazólapok száma: 524.976 (9.62 százalék). Szlovákia: összesen leadott szavazatok száma 1,749.725. Ebből Nemzeti Arcvonalra 1,507.480 (85.87 százalék). Fe­hér szavazólapok száma jelentése szerint a végleges választási eredményeket ked­den délben teszik hivatalosan közzé. 242.245 (14.13 százalék. Nősek belügyminiszter be* A cseh választások iránt világszerte óriási érdeklődés nyilvánult meg. Prágában több, mint 70 külföldi újságíró tar­tózkodott, hogy lapjaiknak be­számoljanak a nagy esemény­ről. A külföldi újságírók min­denütt a legszabadabban mo­zoghattak és megfigyeléseik­ről szabadon számolhattak be lapjaiknak. Külön a válasz­tásokra több mint 30 újság­író érkezett a világ különböző részeiből Prágába. Töbek között Indókináoól, Ausztráliá­ból, Ujzéiandból, Palesztinából síb. Dominik asszony öt fran­cia lapnak küldőit tudósítást. Dominik asszany a prágai rádióban kijelentette, hogy a választások alatt több, mint tiz szavazóhelyiséget látoga­tott meg, ahol a választások —■Illlll11 gagiBBawBawawiiB""" tisztaságát a legszigorúbban T betartották. Egy angol újság-1 írónő a rádióban kijelentette, | hogy egész sor választópol- y gárral beszélgetett, valamennyi | egybehangzóan kijelentette. | hogy minden nyomás, vagya kényszer nélkül aita le sza-S vazatát. | „A nép óriásb'többsége a Nemzeti ÁrcvonaJ, a Gottwald kormány mögött sorakozott fel a f választásokon“ — Írja a „Rude : Pravó“, a Cseh Kommunista j Párt lapjának főszerkesztője- Csehszlovákia választói meg-1 pecsételték azt a győzelmet,« amelyet népünk a Kommu-j; nisía Párt vezetésével február- ^ ban kivívott. A C3eh nép a| mostani választásokon mutatta [ meg, hogy nincs és nem is íj lesz Csehszlovákiában hatodik á hadoszlop. Csehszlovákia népe jj arra az útra lépett, amely | előre, a magasabb szociali ta 11 célok felé vezet. 4 nitóis^itáiy meíőszercpe Irta MoHer Károly Síi. fis ne&ünk, romániai magyar nemzetiségnek mit jelent a munkásosztály? Azt hiszem, 3-ig kel bármelyik erdélyi ma­gyarnak bővebben magyaráz­nunk, bogy mit jelent a nem­zetiség biztonságos és nyugodt életének a munkásosztály. A puszta tény, bogy uralmon van nálunk egy dolgozó osztály, amely célkitűzéseinek kills 5 jeleiben nemzeti, de tartalmá­ban szocialista, inár megnyug­tatja megpróbált magyar nem­zetiségünket, bogy nincs mitől tartania lelki sz-neinek meg- tetrthaüása szempontjából. Va­lamennyien, akik már a polgár uralom alatt, vagy a félhűbéri- ség idején nemzetiségi, vagy pláné kisebbségi éleiét éltünk, nagyon jól tudjuk, hogy a re­akció hányféle címet ismer az elnyomásra és kizsákmáuyu!ás- tá olyan okból, amelyekről nem tebet az ember. Hogy nem ma gyárnak, vagy nem románnak, vagy éppen zsidónak született, hogy nincs nemesi címere, vagy bármilyen fityegője, amely alapján tényező lehet az államélctben! Emlékezem apám mondására: a képviselő­választáson nem volt neki sza­vazati joga Tisza István alatt, mert nem érte el az adófizetési vagyon c c nzus t. Ha lenne négy malacom, — mondta az öreg, mester, — már választhatnék, de mivel nincs, nem szavazha­tok. Tehát voltaképpen a négy malac szavaz! Hányszor hallottuk régebben a polgári, tőkés kormányok alatt, hogy ők micsoda türe­lemmel viseltetnek az ország niásnyelvű népeivel szemben! Hogy ők milyen jól bánnal: ve­lük! Nos. most már bevallha. tóm, ezek a kifejezések is már ideológiai Ízléstelenségek vol tak, amelyek bántották a stilus jobbfülű egyéneit. Velem ne bán jon senki és ne legyen irán tnm türelemmel! Bánjon jól a háziállatával és viseltessék tii­relémmel egy tűrhetetlen figu­rával szentben. Én csak akkor és úgy élhetek ízlésem szériái szerint, ahogy a munká^osziAly nemzetiségi elve kodifikálta, tett az alkotmányban: egyenlő vagyak bárkivel abban az or­szágban, ahoi einem adatott és ahol szabadakaxatból élek. Any nyit érek, mekkora munkát vég zek a társadalom hasznára és ennek megfizetését megkövete­lem. Nem teszem föl, mint az angol, kalapomat a hivatalban, hogy jelezzem, togy ez a hiva­tal lg az enyém, de ha hivatal nem működik helyesen, éloka biálr.ti jogommal és nem érzem akadálynak*, hogy másnyelvea gondolkodom esetleg, mint a hivatalbeli. Az érintkezésben sem tűrhetek kisebbítést éa ezt a munka jogán merem, nem pedig azért, mert kényes nem­zetiségi ember vagyok. Csak ember vagyok a versenyben .mint a szovjetbe!! elvtárs, vagy nem-elvtárs, aki már megtanul­ta, hogy nem 5 van a szocializ­musért, vagy az államért, ha. Sem ezek vannak őérte. Népköztársa$águnlib®a —* ki tagadná? — ez a magat®rtét teljesedik be immár mindenütt, Az emberek — hivatalban, vagy köziekedésben — kezde­nek leszokni arról a dőreségről, hogy önmagukat nemzeti hova­tartozásuk alapján a kelleténél hél többre becsüljék. És nyelvi alapon is előidézett régi gaschu sági egyenlőtlenség megszünte­tését is tapasztalhatják már s ahol nem tapasztaljuk, ott azonnal élünk a pcrorvoslás kérésével. Nem faji gérelmi alapon, hanem a megsértett emberiség nevében. Sőt egye­nesen bűnügynek tekintjük most már törvényesen, Ka nyel vi életünkben valaki megkiseb biteni próbál. Csak a munkásosztály tár­sadalmi éa politikai elvei sze­rint vezetett országban lehetsé­ges ilyesmi, Csak népi Gromikó leleplezte az angolszászok Palesztina-politikáját New-Yorkból Jelenük: A biztonsági tanácsnak a négy hetes Palesztinái fegyverszü­nettel kapcsolatos vitájában Gromikó szovjet kiküldött fel­tárta az engol.ok és ameri­kaiak palesztinai politikájának valódi arculatát. Ezt a politi­kát Gromikó álszent mester­kedésnek nevezte, amelynek valódi célja az araboknak időt adni további támadásaik előkészítésére, dj a brittek az arabokkal szemben is azért előzékenyek, hogy saját kö- zelkeleti politikájuk érdekeit szolgálják. Ezek pedig egy­általán nem egyel nek az arab államok valódi er iek ivei. Auttáa ametiKai JuhuidoU először elítélte az arabok tá­madását. másnap azonban mér az amerikaiak nem támo­gatták a Szovjetunió indítvá­nyát a palesztinéi háború be­fejezésével kapcsolatban. A vezető angol politikai hetilapok szintén a paleszti­néi helyzettel foglalkoznak. A „Tribüne“ megállapítja, hogy az Egyesült Államok ingadozó magatartása majd­nem annyira végzetes, mint a bevini angol külpolitika. A jobboldali és középpárti hetilapok szintén megdöbbe­néssel Írnak a palesztinéi kül­politikáról. Egyes jobboldali lapok becstelennek tartják Bevin külpolitikáját, más la­pok megállapítják, hogy Bevin magatartása a palesztinéi kér­désben súlyos válságot idéz elő nemzetközi viszonylatban. Gallacher kommunista párti képviselő a „Daily Worker * ben ki elenteite, hogy végle­gesen meg kell változtatni An­glia külpolitikai rányvonalát. Bevin politikája segítette elő a Palesztinái háború kitörését — mondatfa. — Az angol j tisztek által vezetett transior-l dániai légió az egyetlen had-jt sereg, amely veszélyt jelenti az uj zsidó állam számára.!] Bevin a zsidó állam megsem- a misitését és a nagy Transjor-| dán állam megalapításét f akarja, mert, igy tartja leg-8 jobban biztosítva az angol 1 olajérdekeket. Bür^m^iási ká;* az 1 o8í3sz munkásság | Rómából jelentik: A paler-1 mói szakszervezeti szövetség 1 junius 4-ére általános sztrájkot | rendelt el, amennyiben nemi jön létre a kikötőmunkásoki és hajózási vállalatok közötti megegyezés a béremelésre vo­natkozólag. Az olasz szakszer vezeti szö­vetség elhatározta, hogy Olasz­ország egyre sulyotaab gaz-j dasági helyzete és a létfenn [ tartási költségek emelkedései rr att altalános be.emelési tár gyalásokat indú meg. ü

Next

/
Thumbnails
Contents