Szabad Szó, 1929. január-június (31. évfolyam, 1-26. szám)

1929-01-06 / 1. szám

XXXI. évfolyam Budapest, 1929. január 6. 1. szám SZABAD SZÓ Üzenet a magyar nemzethez A magyarok nagy barátja: Rothermere Ioí d, karácsonyi üzenetet küldött. Levelét, ame- ; lyet a magjmr néphez intézett, | minden jóravaló magyar uj- | ság lenyomatta, ‘ megírjuk te- j hát mi is, hogy Rothermere ! lord üzenetében óva inti a ! magyar népet attól, hogy egy ' Habsburgot emeljen a magyar trónra. Azt írja levelében, hogy ijedelemmel hallotta és olvasta, hogy van egy nagy magyar pórt, mely Ottót, az elhunyt IV. Károly király fiát, j akarja királlyá kikiáltani. ! Mások pedig Albrecht habs- j burgi főherceget szeretnék j trónra emelni. Ezért üzeni ! Rothermere lord, hogy ha ez megtörténnék, akkor Magyar- ország külpolitikáját nagy ve­szedelem fenyegetné. Musso­lini, Olaszország mindenható miniszterelnöke is óvta, figyel­meztette a magyar nemzetet, attól a veszedelemtől, hogy újra egy Habsburg kerüljön a trónra. Azt üzeni a magyar népnek tehát Rothermere lord, ha a magyar nemzet minden­áron királyt akar, akkor vá­lasszon magának valamelyik európai hatalmas uralkodó családból egy olyant király­nak, aki azután biztosítékot nyújtson az elrabolt magyar területek visszaszerzéséhez. Fohászkodva mondjuk ez üzenet hatása alatt az ujesz- tendő küszöbén: A magyarok Istene mentse meg attól ezt az ezer sebből vérző csonka hazát és népét, hogy most meg a királykérdésen kapjon egy­mással hajba a pártoskodó, dacos magyar! Mi újság a politikában ? Az uj igazságügyminiszter. Hire jár a politika berkeiben, hogy Pesthy Pál igazságügy- miniszter lemond. Ö lesz az elnöke annak az uj hivatalnak, amely a földosztás során el­vett földek kifizetésének ügyét intézi. Állítólag az uj igazság­ügyminiszter vagy Zsitvay Tibor, a képviselőház mostani elnöke, vagy Scitovszky Béla belügyminiszter lesz. A pópa megáldotta a ma­gyarokat. Rómában magánki­hallgatáson fogadta a pápa Barcza György vatikáni ma­gyar követet, aki őszentsége előtt a magyar kormány jó­kívánságait fejezte ki az újév Olyan a képviselőház, mint a simán robogó pesti villamos­kocsi. Akiket beengednek, azok kényelmesen elhelyezkednek az üléseken és zsebrevágják a napidijakat és megszavazzák az adókat. Vezeti pedig a ko­csit Bethlen István gróf mi­niszterelnök, a főmasiniszta. Az ajtónál őrködik,’hogy ille­téktelen be ne jusson a kocsi­ba, illetőleg a képviselőházba, Zsitvay, a képviselőház elnöke. Szegény Barathy, a királyhel- inoci követ, most bizony ki­maradt a kényelmes villamos- kocsiból. Megsemmisítették a mandátumát és vége a pün­kösdi királyságnak. Hiába sza­ladna inaszakadtáig a villa moskocsi után, nem tudja már elérni, mert a legfőbb törvény­szék azt is kimondta,‘ bogi' többé nem választhatják iM; ebben a kerületben képviselő nek. alkalmából. A pápa a magyar követ előtt a legmelegebb sza­vakban emlékezett meg Ma­gyarországról és úgy az egész nemzetnek, mint annak veze­tőinek apostoli áldását és atyai jókívánságait küldi. Reformátusok konferenciája Budapesten. Január 8-án, 9-én és 10-én Budapesten a refor­mátus vallás vezetőférfiai nagy tudományos tanácskozást és előadást fognak tartani Buda­pesten. Ravasz László püspök vezeti ezeket a fontos tanács­kozásokat, amelyeken a refor­mátus ébredés sorsa, a falusi élet a reformáció szempontja hói lesznek főképpen az elő­adás tárgyai. A postások mostohagyerme­kek. A postaaltisztek Kispes­ten nagygyűlést tartottak, amelyen azt kívánták, hogy adják meg nekik azt a kor mánvsegélyt, amelyet a többi alkalmazottak is megkaptak. Eddig a határozatról még vá­lasz nem érkezett. Mi is a mon­dók vagyunk, hogy ha meg­érdemli a többi, úgy a postá­sok duplán megérdemlik, mert ők valóban a nagyközönség javára fárasztó, lelkiismeretes, kötelességtudó munkát végez ­I nek. Háború dúl Amerikában. Paraguay és Bolivia délameri­kai államok fegyverszünetet kötöttek egymással, de most újra kitört köztük a háború­ság. Azzal vádolja Bolivia Paraguayi, hogy megszegte a fegyverszünet feltételeit. Rothermere a magyar vá­lasztási rendszerről. Aliban a levélben, amelyet Rothermere lord karácsonyi üzenetként küldött a magyar nemzetnek, többek közt szó szerint ezeket is írja Magyarország nagy angol barátja: ,,A magyar választási rendszer s a véle­ménynyilvánítás fennálló erős korlátozásai mellett a magyar nép igazi hangulata nem jut­hat szabadon kifejezésre. Ez semmiképp sem kedvez Ma­gyarország érdekeinek és el­érkezett a tizenkettedik órája már annak, hogy mi is meg­valósítsuk végre az általános, egyenlő, titkos szavazati jogot és a választások tisztaságát biztosító törvényeket. Mit parancsol a vaskezii belügyminiszter? Scitovszky Béla belügyminiszter egy új­ságíró előtt kijelentette, hogy a közigazgatási basáskodást nem Piri és akarja, hogy éri­nek a basáskodásnak most már vége legyen. Azután eze­ket mondotta: „Mindenkinek a törvény és a jog értelmében és szabályai szerint lehet csak eljárni. Megvan a helye a szi­gornak is, de ez is csak a .jog és a törvény keretein belül érvényesülhet. Általában azt kívánom a közigazgatástól, hogy barátságos és szives le­gyen a közönséggel szemben.“ A vaskezü belügyminiszter intő szavai bizony ráférnek nem egy vidéki kiskirályra. Talán ebből is megtanulják, akiket illet, hogy az adófizető, verejtékező magyar néppel előzékenyen, megértőén és tisztességtudőan kell bánni. Agyonlőttek egy detektívet. Zágrábban. Ismert dolog, hogy miiven élet halálharc támadt a tőlünk elszakadt Horvátország és a belgrádi kormányzat közt. A horvátok és rácok sohasem fogják tudni egymást meg­érteni. Rác képviselő lőtte agyon Belgrádban, a szerb kepviselőházban. Radios Ist­vánt, a horvát parasztvezért. Azóta a horvátok, ahol csak szerbet látnak, üldözik. A múlt héten Zágrábban Grauer Al­fréd nevű rendőrkémot egy zágrábi kávéháziján agyon­lőttek. Ezt a Gmiért a bel­f E L G F O I: IMII I tik % I ni mif HPTIV tp Szerkesztőség és kiadóhivatal: SnrkesrtSséfl és kiadóhivatal: lózsef 310-82 rOLIIIKAI FIS IlbllLU BUDAPEST VII.. BOSNYÁK-UTCA II» A SZABAD SZÓ előfizetési ára mostantól .. .. Külföldön a SZABAD SZÓ és KEPES VILÁG* 1930. lanuár 1-ig a KÉPES VILÁGLAP-pal lOSZCfKESZlO • MSZilli YllIDÖS ;- LAP előfizetési ára 1 évre Ifi pengő, együtt 5 Pengő 90 fillér. Csomagos járatásnál „ nr«74<™n/nl<&ai bAmsi«»!* ’^Amerikában az előfizetési ár egy évre 2 D. 50 c 4 Pengő 30 fillér. — Egyes szám ára 12 fillér. (• * — Egyes szám ára 40 fillér. — .... ■ I .ni. . I > ........... ................. I

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents