Szabad Szó, 1945. augusztus-december (47. évfolyam, 104-226. szám)

1945-08-01 / 104. szám, Esti Szabad Szó

Szab a fl Szé Szerda, 1345 augusztus i 47. évfolyam, 104. szám £sti Ara 2 pengő 40 fillér Ma: Odesszai hadifoglyok üzennek 18.000 polgári halottja van Budapest ostromának Láváit száműzték Spanyolországból Budaörs három reakciós vezetőjét letartóztatták Nyolcszáz magyar diák íbold) A közvélemény a Szabad Szó tudósításaiból értesült, mi történt azzal a nyoleezáz egyetemi hallga­tóval. akiben nem volt elég bátorság, hogy ellene sze­güljön a nyilasok kitelepítő parancsnának. Most Ausz­triában élnek és mint a tu­dósítás mondja, szénát meg bogarat gyűjtenek, hídépí­tésnél dolgoznak és kompon fuvaroznak- A fiúk között sok az orvostanhallgató, a mérnökhallgató: csupa majdnem kész szakember,- akikre az országnak égető szüksége van. Itt tenni kellene valamit mit Kétségtelen, hogy ezek a diákok nem egészen ártat­lanok. A reakció „ elhur­colt“ áldozatokként emle­geti őket, javarészüket azonban nem hurcolták el, hanem engedtek az erélyes felszólításnak. Sokan csalá­dostul. menyasszonyostul telepedtek föl a marhavagó. nokba. Jobb szerettük volna, ha ők is úgy viselkednek, mint azok a magyar diákok, akik szóval, röpiraltat sőt fegy­verrel is harcolták a néme­tek ellen. Szerettük volna, ha minden magyar diák részt vesz a föld alatt meg­alakított Magyar Diákok Egységfrontjában, ha min­den magyar diák megfogad­ja a Szabad Élet című ille­gális német- és nyilaselle­nes diákújság felhívását: Ne menjetek nyugatra! Ezeknek a diákoknak a vezetőit valóbaji elhurcol­ták: a Margit-körúti fogház celláiba, onnan a komáromi várbörtönbe, meg a sopron­kőhidai f egyházba. Szerettük volna, ha minden magyar diák példát vesz a Györffy Kollégiumról, amelynek tagjai közül is többet elhur­coltak, volt olyan, aki nyolc hónapig robotolt német ha­dianyaggyárban. Ez a nyolcszáz diák, aki most Ausztriában szénát és bogarat gyűjt, és kétségbe­esve. bűnbánóan vágyódik hazája után. ez a nyolcszáz diák megszédült a német propagandától, elkábult a nyilas jelszavaktól, gyerek­fejjel készpénznek vett min­den hazugságot Nem egé­szen bűntelenek. De nem bű­nösök. Nem szabad elej­teni őket. Nem szabad meg­feledkeznünk róluk. Gondos, kodni kell arról, hogy haza­jöjjenek. Itthon munka vár rájuk. Az országban komoly az orvos- és a mérnökhiány, de nincsen elég fiatal taná­runk sent- Ezt á nyoleezáz ifjút nem lehet nélkülözni. Hozassuk haza őket ée az­után vizsgáljuk meg vala­mennyi ügyét külön-külön, szigorúan. Aki nyilas volt köztük, aki a többit elbolon- dította, aki a német csoda­fegyverrel ibiztatgatta őket még útközben is, aki oda­kint esetleg a németek besú­gója, vagy hajósára volt, azt külön kell választani és át kell adni a népügyészség­nek. Akik azonban nem egyebek, csak elbolondított fiúk, azokat engedjük vissza a szülői házba, azután hív­juk be őket demokratikus felvilágosító tanfolyamra, hadd tudják meg, mekkorát tévedtek, hadd tudják meg, mivel tartoznak rútul cser­benhagyott hazájuknak. Vi­lágosítsuk fel őket, milyen feladatok előtt állnak, mit vár egy fiatal értelmiségi embertől a parasztság és a munkásé ág. Nem vagyunk olyan so­kan, hogy ezekről az egye­temi hallgatókról, akik ja­varészt már kész diplomá­sok, egyszerűen lemond­hassunk! Meg kell találni a módját a Szövetséges Ellenőrző Bizottság felé, hogy a nyolcszáz diák zárt egységben hazakerülhessen és itt elfoglalhassa helyét Akkor majd meglátják, mi a különbség a régi rend­szer és a mai közt: az ki­vitte őket az országból és nyomorúságba taszította őket, ez befogadja megté­vedt fiait, apai szigorral vizsgálja ki ügyüket és az apa szívével bocsát meg a megtérőknek. Sztálin gyengélkedik, Dttlee visszatér Londonba, Bevin Potsdamban marad A „három nagy“ tanácskozásait később folytatják London, július 31. A „három nagy“ potsdami értekezletét Sztálin generalisszimusz gyengélkedése miatt, valószínűleg egy két nappal meghosszabbítják, jelenti a BBC berlini levele­zője. A jelentés hozzáfűzi, hogy a „három nagy“ vasárnap óta nem is találkozott. Mi­után Sztálin generalisszi­musz állapotában örvendetes javulás kö­vetkezett be, kedden már valószínűleg új­ból összeülhetnek. Az angol rádió közlése szerint Attlee miniszterel­nök kedden este valószínű­leg visszatér Londonba és résztvesz a parlament első ülésén. Az ülés után előreláthatólag visszatér Potsdami». Potsdamból érkező jelen­tések arról számolnak be, hogy a „három nagy“ ta­nácskozásait néhány nap malva foly­tatják. A párzsi rádió potsdami tudósítója jelenti, hogy a „három nagy“ összeült ti­zenkettedik tanácskozására. A tanácskozó felek még nem döntöttek, berekesz- szék-e tanácskozásaikat ezen a héten, vagy foly­tassák e tárgyalásaikat a jövő héten Ha Attlee miniszterelnök vissza is tér Londonba. Be­vin külügyminiszter Pots­damban marad és folytatja a megbeszéléseket. Az angol rádió külpoliti­kai munkatársa a munkás­párti kormáuy külpolitikai céljairól szólva, többek kö­zött a következőket mon­dotta: — Attlee és külügyminisz­tere, Bevin, kétségtelenül azt akarja, hogy a keleteurópai kisálla­mok ne legyenek tehe­tetlen sakkbábúk a nagyhatalmak politikai játszmájában. A Szovjet-Unió természete« törekvése évszázadok óta a „meleg tengerek“ felé irá­nyul. A brit kormány telje­sen megérti, hogy a Szovjet- Unió nem érheti be északi kikötőivel, amelyek már ősz elején befagynak és hajói számára kikötőt keres a déli vizeken. Az első világháborút kö­vető békeértekezleteken a zökkenésnientes nemzetközi együttműködés érdekében meg kellett volna oldani a Szovjet-Unió kikötőproblé- máját Szovjet-román légiforgalmi, kőolaj- és hajózási társaság alakul Bukarest, július 31. Mint a román lapok közlik, meg­alakult a szovjet-román légi forgalmat lebonyolító ..Szovrom transzport!“ tár­saság. A társaság áru- ée személyforgalmat bonyolít le. A repülőterekhez szük­séges műszaki felszerelé­seket a Szovjet-Unió bo­csátja Románia rendelke­zésére. Gondoskodás tör­tént. hogy valamennyi ro­mán repülő elhelyezked- hessék a társaságnál­Nemrég írták alá a szov­jet-román kőolajegyez­raényt. A „Szovjet-román kőolajtársaság“ megalakí­tásáról a román kőolajipar erős fellendülését várják. Ünnepélyes külsőségek között írták alá a „Szov­rom transzport“ tengeri szállítási társaság alapító okmányát. A román lapok hangsú­lyozzák. hogy a három nagyjelentőségű egyezmény megkötésénél mindkét fél teljesen egyenrangú félként ezerepei, ami kedvező fényt vet a Szovjet-Uniónak Ro­mánia irányában tanúsí­tott magatartására. Groza a dunavölgyi államok gazdasági egységérdi Bukarest, július 31. Groza román miniszterelnök, az Universumnak adott nyi­latkozatában hangsúlyozta Románia és Bulgária ér­dekközösségét — Rendszeresen meg kell szervezni — mondotta a továbbiakban Groza — a termelés és az árucserét Becs és a Fekete-tenger közötti területeken. Célunk az, hogy gazdasági egysé­get hozzunk létre a duna- völgyi államok között. Hat államból áll a jugoszláv lederácló Moszkva. július 3L Primorac, a moszkvai-ju­goszláv katonai küldöttség vezetője cikket írt a Vörös Csillagban az új Jugoszlá­viáról. A cikk kifejti, hogy az új Jugoszlávia hat szövet­ségi államból áll. Minden államnak megvan a maga nemzetgyűlése és kormá­nya. A legfelsőbb hatalmat az országban a Jugoszláv Nemzeti Felszabadulás Fa­sisztaellenes Tanácsa kép­viseli. A tanácsnak ez idő mer rint 360 tagja van. A krimi értekezlet értelmében a ta­nácsot kibővítik azokkal A képviselőkkel, akik a meg­szállás idején kitartottak A demokrácia mellett. / A NEMZETI PARASZTPÁRT KÖZPONTI NAPILAPJA rimfi yt f iKwgKÉiWif Wit**llllllltM>IIIIIIM,>illlwl|Mw||MW^^

Next

/
Thumbnails
Contents