Szabad Szó, 1946. július-szeptember (48. évfolyam, 142-217. szám)

1946-07-02 / 142. szám

Néppel a népért Jőiváefi a Nemzeti Paraeacpári Jelmondata. Néppel a népért — vallotta a Szabad Szó megindulá­sának első piltaatálól kezdve. De nemcsak váltottuk e jelmondatot, hanem tőlünk telhetőén igyekez­tünk azt Írásainkkal, vezércik- äüemkkel, riportjainkkal ás kom­mentárjainkkal meg is valósítani. És hogy írásaink nem voltak egé. ezen hiábavalóik, azt három leg­újabban megjelent hivatalos in­tézkedéssel szeretnénk bizonyítani: a 200 tő dohány termesztésére, honvédeiiílc öthetes aratási sza­badságára és a mezei lopások el­leni szigorú intézkedésekre gon­dolunk. A 200 tó dohány termesztésé­nek kérdéséti a ceglédi táz pont óta adandóén napirenden tartottuk a Szabad Szó hasábjain. Nem múlt cl azóta egy hét, hogy valamilyen formában szóvá ne tették volna s doigozo parasztságnak e jogos követelését. Most örömmel írhat­juk, hogy kérésünk mégha Uga­tásra iáiéit, hogy a harcot ered­ménnyel fejeztük be, mert a 200 tő dohány szabad termelését a gyakorlatba* sikerűit biztosi ta­nunk. 1 A Szabad Szó veit egyedül az, mely körülbelül egy héttel ez­előtt szót emelt a mezőgazdasági munkával foglalkozó honvédőink a. tavalyinál lényegesen hosszabb aratási szabadsága mellett. A na­pok ben mindenki olvashatta, hogy » honvédelmi miniszter öthetes aratási szabadságot engedélyezett honvédedriknek. . És a-Szabad Szó volt vé'gül az a lap, melyben Veres Péter cik­ke sürgős intézkedéseket kéri a mezei lopások megakadályozásá­ra. örömmel közölhetjük a Ma­gyar Távirati Iroda legújabb je­lentését, mely szerint a belügy­im rüszter a mezed lopások meg­akadályozására szigorú intézkedé­seket hozott. A mezei lopások el­követőivel szemben. — olvassuk az MTI jelen lésében — a fennálló rendelkezések értelmében a rend­őri büntetőbíróságok és rendes bíróságok járnak el, de a belügy­miniszter ezenfelül még uasí tóttá a rendőrhatóságok vezetőit, hogy a mezei lopások elkövetőit, lakó­helyükről három-hat. hónapra tiltsák ki és más község terüle­tén helyezzék rendőri felügyelet, vagy rendőrhatósági őrizet (in­ternálás) alá. Nem tagadjuk, örömmel és elégtétellel írtunk harcunknak ezekről az eredményeiről. De nem magunk miatt és nem magunk felé ez az öröm és megelégedett­ség. Nem a Szabad Szónak kivár ntuxk az elért eredményekből el* ismerést szerezni. Elsősorban azok miatt ee azok felé ez az öröm és megelégedettség, akiket ezek a rendelkezések, ezek az ered­mények a legközvetlenebbül érintenek, de mindazok miatt és mindazok felé is, akiket. — bár­milyen foglalkozásúak legyenek is — a nagy célok felismerése, a magyar parasztság szeretete a mi táborunkba hozott, a mi lapunk olvasóivá tett. Mert úgy érezzük, hogy a mi örömünk meg nagyobb őröm mindazoknak, akik kezdet­től fogva kiálltak mellettünk, akik bízlak a mi harcunkban, biztak a Szabad Szó harcában: une az eredmények igazolják., nem rosszul bizakodjak, nem rosz_ -szul reménykedtek. De nemcsak öröm. hanem ta­nulság is fakadt ebből az ered­ményes harcból; a S?abad Szó számára is és az olvasók szá­mára is A Szabad Szó számára az. hogy rendületlenül és meg- alkuvá, nélkül tovább kell ha ladni azon az úton, a dolgozó parasztság teljes felszabadítása felé vezető úton, melyet a beve­zetőben idézett jelszó a Néppel a népért“ oly tömören fejez ki- És a Szabad Szó a maga részéről ezt a tanulságot nem fogja elfe­lejteni. De az dvasói is intik és figyelmeztetik valamire as ese­mények: arra, hogy a Szabad Szó a jövőben is csak. akkor tudja teljesíteni kötelességét a dolgozó magyar néppel, annak politikai, kulturális és szociális igényeivel szemben, ha oH érzi maga mögött a hívő és kritizáló olvasók egyre növekvő tömegei­nek kemény és havere kész támo­gatását. Az új eredmények eléré­séhez olvasóinknak ezt a harcra- kész támogatását kérjük és vár­juk. Szigsrá readszabá’ystat tervez a kormány a r alutáxóhellen A körmöd aranyat nem kel! beszolgáltatni Illetékes hely közli, az utóbbi időben túlzottan elharapózott a Valutaüzérkedés, ami a kormányt mos újabb szigorú intézkedések megtételére kényszeríti így első­sorban azokat a már árvényben íévő valutflbeszolgáltatási rend­szabályokat foganatosítják, me­lyek szerint minden külföldi pénzértéket záros határidőn belül kel a Nemzeti Banknál bejelen­teni■ A rendelkezés elmulasztóival szemben a kormány a legszigo­rúbban jár majd el. A bejelen­tési kötelezetség kiterjed vala­mennyi külföldi valutára a mini­mális mennyiségen felüli tört aranyra valamint az aranyérmék­re is. Kivétel egyedül a magyar vert űaranyérme, az úgynevezett körmöci arany. Arzénss csaláűírtás Baranyában A pécsi ügyésziéi letartóztatta Pécsi Sándor siklósi földművest, Inert a nyomozás Szerint arzénnal inegmérgezte szüleit és fele-rége ételébe is arzént kevert. Az asszony nem halt meg. Az arzént msglalá’- ták a csésze alián. Az ügyészség elrendelte a szülök holttestének ki- és,. MteMwo&áte Kéí! tűz Hétfőn halnalbnn, eddig még ki nem doríte’t ok következtében a Ganz es Társa Fő-utca 71. szám alatti épü­letének fetaje kigyulladt A vesze­delmesnek lá'szó tüze1- a kivonul- tűzoltók csak nagynehezen tudták eloltani. Ugyancsak tűz ütött ki a Király­utca és a Rózsa-utca sarkán lévő festéküzletben is. Minrivét es-Vben megindult a vizsgálat annak lr.de rí- .téíáre, hogy mi okozta a túzeseée­Lelkes, nagy tömeg ünnepelte Makön a Parasztpárt alapításának hetedik évfordulóját A nemzeti parasztpárt alakulá­sának heted’k é■.'fordulójáról, Pé- ter'Pái napján Makón, az alakú* lás színhelyén a tiszántúli pa­raszt-nap keretében emlékezett meg a párt országos vezetősége. Hét év után Makón ismét ösz- szegyűlt az öntudatos parasztok serege Kü1 ön vonatokon, szekere­ken. kerékpárral gyalog-szerrel jöttek az érdeklődők Makóra, hogy együtt ünnepeljenek a ma* kői pártszervezetünkkel, pártunk nagy ünnepén- Az ünnepségnek különös melegséget adott, hogy országszerte ebben az órában emlékeztek meg pártunk elnöké­nek névünnepéröl is. A Par'aszt- napra az országos központtól le­érkezel* vezetőket már szómba* ton este nagy szeretettel fogad­ták- Hazajött Erdei Ferenc orszá­gos alelnök, megérkezett Veres Péter felesége • kíséretében, a nmzetgyülési képviselők közül pedig Papp János. S. Szabó Pál, Kondor Imre voltak jelen. Makón PéterPál nem nagy ün­nep. Aratásban különösen nem ünnepel a puaraszteág. Az idei korai aratás mér jobban sietteti a munkát. Mégi tízezernyi tö­meg gyűli- össze Makó főterén és ünnepelte a Pa asztpártot és a oarasztpárt ver -.öit. Már korán regei megkezdődőU- a felvonulás­A várofflhÍTa erkélye nemzeti- színű zászlókkal Veres Péter és THdy Zoltán képével volt feldí­szítve. Az erkélyen várta Veres Péter és Erdei Ferenc a küldött, ségek felvonulását. Tizenegy óra­kor a baitonyaiak zenekarának vezetésével megindult a nép. A tér árnyasabb részem ezrek néz­ték a feledheetlien felvonulást. A sorok tömöttek, egyenesek. Ki­pirul, mosolygó arcok. Minden benne voít ebben a felvonulás­ban, amit hét esztendővel ezelőtt megálmodott az a pár író és ön­tudatos paraszt, aki elhatározta a pért megaödfcását. Mérték­tartó, öntudltaos, erős magyarok menetelnek a Pareszpárt zászlói alatt, akik tudják, hogy a jövő fiai ők, akiül tudják, hogy gyer­mekei egy jobb és szabadabb ha­zának lesznek gyermekei. Végre, szabadsága van a parasztnak, hogy ünnepelje, hogy megmutas­sa, hová tartozik és olyanoknak kiáltson élient, alakét szívóval, leikével tisztel és megbecsül- Lá­nyok és legények no t ázó kedve kiáltotta, énekelte: ,,Étien Veres Péter, a parasztság vezére! Éljen a Nemzeti Paraszpárt!“ Magy&rruháa lányok búzakcszo- rút hoznak és Veres, Péter búza­koszorúval övezetit arcképét. mö­göttük gyulai parasztok haladnak. Rajongva köszöntik Veres Pétert. Minden gyűlésen otete vannak a gyulaiak. Nyíri Sándor, lelkes ve­zetőjük nem ismer fáradságot!. A gyulaváriak, a békéscsabaiak, az orosháziak és ki tudná felsorolni még honnan, mind itt vannak, akik már megértették, hogy a pa­rasztságnak helye lehet főbb párt­ban is. de igazi otthona, ahol min­den ő érte van, ahol az ő eszével gondolkodnak, ahol az ő érdekeit képviselik elsősorban, csak a Nemzeti Parasztpárt lehet1 A bé­késiek után Kunápota következett. Még hangzik az énekük, amikor az erkélyhez érnek a hódmező­vásárhelyiek, Márton János, Gyám Imre vezetik a küldöttséget. Mezőhegyes következeit. ,.Hitel a szövetkezeteknek!“ — hirdeti a táÜIájuk. Nagytömegű ifjúságuk xan. Mögöttük a kevermesiek, barna krétával írt táblája követ­kezik. Nagy, hatalmas tábla a kö­vetkező'. Mögöttük ifjak. Táblá­jukon ez áll: „Fel, ifjak, tanu­lásra. munkára és egészségre!“ A battoryaiaknak két csoportja is van. Meggyesháza, Püspökiévé a következő. A püepöleleiek nyit­ják meg a száznál is többől állő kocsikaravánt. Egyik-másik sze­Erdei Ferenc és Yt Nagy tapsok közepette Erdei Ferenc alelnök az első hivatalos szónok, aki beszédében részletesen végigviszi miryiazokat a ponto­kat, amelyeket meg kellett, a párt ünnepén őszintén és határozottan mondani. Utána Veres Péter emelkedett szólásra. Szűnni nem akai;ó tapsok közben kezdi beszé- J dél. ö is a parasztság nagy sors- | kérdéseiről szóló oktatja a közön- iségef. Mélyreható gondolatai utat találnak a színekhez. Többször szakítja félbe a beste det a taps, a lelkes ünneplés. Már félkétíő -és a tömeg nem őszük. Mire a beszéd véget ér, az erkély előtt felsorakoznak , a küldöttsé­gek képviselői, akik üdvözölni kórén már elszáradt a levő, Messziről jöttek. Sok?n majdnem száz kilométerről is. Kiszom bor. táblája figyelmeztetőn mondja; „Becsüld a parasztot!“ A másik: igazságos békét követel. Több ko» csivai vannak, mindegyik kocsw külön tábla. A következő: ,,Feí4- mellé tankönyvet!“ követek majd ezt olvassuk: „Nagyobb élet- és vagyonbiztonságot-!“ Még mindig jönnek. Most Kije bekháza küldöttsége köszönti a vezetőséget. Roskadásig megtelt minden kocsijuk. Kemény, erőa asszony tartja a zászlajukat. Ma a parasztság ünnepei Ma­kón. Az a parasztság, amelyik két kézzel dolgozik, amelyiknek nem telik és sohasem tellett hintókra- Zörgés parasztköcsijük van, ezt díszítették fel, ezen ünnepének. Földeák a kivétel. Ök nagy stráfv kocsin, kyt pádon ülve érkeznek*. Táblájukon a föld telekkönyve- zését követelik. Mire a gyűlés megkezdődhet, közel van a tizenkét óra- Nagy István csanádmegyei titkárunk nyitjameg a gyűlést, maid a két munkáspárt, részéről Batlagt Fe­renc SzDP és Szabó János MKP, mondanak rövid üdvözlőb eszedet­üres Péter beszéde ‘akarják szeretett Péter bácsinkat. Békéscsabáról fiatal leány hab“, fehér, névjeles zsebkendővel fepi meg Veres Péert névnapja alkat- mából. De a békésiek nem feled­keztek meg Veres néniről sem, aki’ első alkalommal vesz részt! ura mellett ilyen nagy ünnepe- Íven. Neki csipkekendőt nyújt At egy lány. Utánuk Kevermes, Meggyesháza. Földeák népe búza koszorúkat adott át. Hódmezővá­sárhely Erdeinek fekete birkát, Veres Péternek hófehéret hozott. A gyufei ifjúsági csoport fába épített tintatartót ajándékoz. Papp János nemzetgyűlési kép-“ viselő szavaival ér véget a nagy» szerűen sikerült gyűlés. Mi történik az adópengő jegyekkel? Az adopehgőjeegyek a rajtuk levő szövege szerint július 31-én érvényüket vesztik. Ugyanekkor a kormányzat azok használatát egyre szélesebb körre terjeszti ki. Erről a látszólagos ellentétről Gordon Ferenc pénzügyminiszter a Szabad Szó munkatársának az alábbiakat mondotta: — Az adópengő jegyek kitünően beváltaik, az állam és a közütetek I bevételeinek valorizációjánál. Ezért I a kormány most elhatározta hogy, j ezek használatának lehel-őségéi fo- ! ko2ű osan kiterjeszti. Termével esen ezért gondoskodni kívánunk arról is. hogy a stabilizáció időpontjában kézben levő adopengő jegyeket ái- Iajdonosrik még időben és mindé» értékveszteség nélkül átválthassák. Ezt a kérdést egyébként a dm» pengős bankjegyek átváltásával ! egyidöben szabályozzuk. Távirat ban kérjük a külügyminiszterek beavatkozását a csehszlovákiai magyarság ügyében Gyöngyösi János külügyminisz­ter sürgönyt küldött, a párizsi békéért ekeztet főtitkárához és felkértle, hogy e sürgöny tartal­mát hozza a külügyminiszterek tanácsának tudomására. A sür­gönyben a magyar kormány ké­relemmel fordult a külügyminisz­terekhez: adjanak módot a ma­gyar kormánynak arra, hogy a csehszlovákiai magyarság problé­máiról való felfogását előad­hassa. A magyar kormánynak ezt az állásfoglalását, a csehszlovák, köáüáreaság déli réssén egységes tömegben élő magyarság Tragikus « . höijstóeindohoJj-a* A cseiiaüoitófe-í hatóságok avégből, hogy a nagy- j hatalmak igazságos döntésének I elébe vágjanak, az atlanti charta és az Egyesült Nemzetek alap­okmányában foglalt elvek figyel­men kívül hagyásával a cseh- szí ovák-magya r la kossá gc sere ­egyezmény szövegét és szellemét túllépve, arról értesítették a ma­gyar nemzetiségű lakosságot, hogy két alternatíva közt kell választeniok. vagy elszánják ma­gukat arra. hogy június' ■»égéig nyilatkozatot adnak, mely sze­rint szlovák eredetűnek vallj dk .■magukat, vagy pedig, ha ragasz­akkor 8 napon belül ingó vagyo­nuktól- megfosztva, áttelepítik őket Magyarországra. A magyar .külügyminiszter sürgönye ex.t a közlését részletes adatokkal támasztja alá. A magyar kormány a külügy­miniszterek tanácsának figyelmét felhívja a csehszlovák kormány eljárására, mely a csehszlovák- magyar lakosságaié i’eegvezmény Qr-gráns megsértésé^ jelenti és amely fait accomplit akar te­remteni avégből, hogy megaka­dályozzon minden méJtányjs L ' ' L.íl mIhn - - - - - ! Kedd, 1846 l«h*2 . * Ara §0 miiá 48. évfolyam, 142. szám SÍSLmSSS ANEM2ET» PARASZTPÁRT KÖZPONTI NAPILAPJA

Next

/
Thumbnails
Contents