Szabad Szó, 1947. április-június (49. évfolyam, 75-146. szám)

1947-04-01 / 75. szám

Ära40fillér Ma: Az atomviiág titka Kedd, 1947 április 1 49. évfolyam, 75, szám SZABAD SZÓ A NEMZETI PARASZTPART KÖZPONTI NAPILAPJA „Kötele, kérek!“ - mondla^csepeii anyaadó. A B-listák revíziójáról rövidesen rendeletet ki a MÁV új menetrendje szerint 400 ¥0NAT KÖZLEKEDIK NAPONTA Veres Péter husvétkor Szóim ár megyébe látogat Veres Péter a Nemzeti Pa­rasztpárt országos elnöke szat- mármegyei útja alkalmával áp­rilis 7'én, Húsvét hétfőjén d. e. 10 órakor Tarpán, d. n. 3 óra­kor Csengerben nagygyűlést tart. Minden földet meg kell művelni A hivatalos lap- vasárnapi számában kormányrendelet és földművelésügyi miniszteri ren­dedéi jelant meg a parlagon hagyott és elhanyagolt mező­gazdasági ingatlanok megmű­veléséről. A rendeletik a mező- gazdaság fejlesztéséiül szóló törvény alapján megállapítják a birtokosok kötelességét s amennyiben valamely ingatlan tulajdonosa a művelési ágnak megfelelően szükséges munká­latokat nem vég07te él. az in­gatlant parlagon hagyott terü­letnek kell tekinteni. A parla­gon hagyott és elhanyagolt ingatlanok megműveléséről a vármegyei gazdasági felügyelő­ségük gondoskodnak haszon- bérbeadás vagy kishaszonlíérlet útján. _______________ Bovezatik a lizs-forgaltm- adót A legújabb, miniszteri rende­let értelmében a rizs lián tolása, továbbá a nyers vagy előhán­tolt rizsnek ipari feldolgozása Irizs-forgalmiadé alá esik. Ugyancsak rizs - forgalmiadét kell fizetni a rizsnek külföld­ről való behozatala esetén is. Az adót az előhántolt rizs ipari feldől go - ásóra l keresel szer ül eg foglalkozó, illővé külföldi rizs esetén az köteles fizetni, aki behozatali forgalmiadét fikelé- téré is kötelezve van. A rizs hár.tolása alkalmával minden kilogramm után 30 fillér rizs-forgalmiadé fizetendő. A rizs-forgalmindóhevétea teljes Összegét <z hazai rizstermelés Hbmozdildstira és támogatá­sára fordít jók. A rendelet ápri­lis l'én lép hatályba­. a minisztertanács Hosszú hónapokkal ezelőtt már számos hivatalos közlemény jelent meg arról, hogy a B listarevizió ügye, különösképpen a nyugdíjasok ki listázásának felülvizsgálata folyamatban van. sőt: olyasmit is hallottunk: „az ügy sürgőssége miatt néhány nap múlva elintéződik és a rendeletet nyilvánosságra hozzák“. A B-lislareviziós bizottság Sótonyi lar.áesos vezetésével állandóan dől-, gozik. A B-listára került nyugdíjasok közül is sokan revízió iránti kérvényt adtak. A bizottság elnöke a pénzügyminiszterrel egyetértésben most sző végezi a B-lista revíziós rendeletet, melyet a Husvét utáni első minisztertanácsra tárgya­lás végett benyújtanak. . — Lehetséges — mondja informátorunk —, hogy a minisztertanács bizonyos paragrafusokat újraszövegezés végett visszaküld a bizottsághoz. Remélhető, hogy júliusra megtörténik a teljes rendezés és mint a tervezet kimondja, a revízió alá került B-Iistúsok, különöskép non a-nyugdíjasok, státusba helyezésük után visszamenőlegesen megkapják nyugdíjuk összegét. Teres Péter Békésben Véres Péter' újjáépítési miniszter vasárnap Gádoro­son és Nagyszénáson a Pa- raszbpárt és a Népi Ifjúsági Szövetség zászlóavatási ün­nepségén vett részt. Hatal­mas tömegek vonullak fel » környék fal varból és ta­nyáiból. Orosháza. Koudo- ros, Nagyszénás. Gádoros, Csabacsüd. Szarvas. Fá- biánsehejtvén. Szcnto-s ée Békéssámson parasztsága vett részt az ünnepségen párt-különbség nélkül. Nagy ünnep •'•olt, számukra, mert Veres Péter először látoga­tóit el hozzájuk, amióta. Magyar omgzág újjáépítési minisztere. Már szómba tan este érkez­tek a küldöttségek. Az ú.i f íi Id hözj u 11 a főttel; ^ kdsépí- tési kölcsönök felől érdek­lődtek. Jönnek a városok, falvak képviselőtestületei, iskolák, kórházak, utak épí­tésének u lehetőségét szeret­nék Tnegérdeklőd-ni. Föld- osztási panaszok is előke­rülnek. Most még több -gondja van Péter bécsinek, hatük az egyik fiatalabb új- gazdátói. l)e ez így vau jól, meri a nagy müvet, a föld­osztást már befejezte, most építenie keli úi házakat, új iskolákat. A földosztó Veres Péter most, Magyarország újjáépítő Veres Pátere lesz. Vasárnap előbb Gádoro­son, majd Nagyszénáson többezres tömegek előtt be­szélt az ú.i zászló avatásán. A magyar parasztság és a magyar nép boldogulá­sának; -az útját és a urai politikai kérdéseket ismer­tette az egybesereglett nép-' pel. Estefelé Öcsödön vagy négyezres tömeg várta a Pestre tartó Veres Pétert. Itt is rövid beszámolót mon­dott a nagy tömegnek. A Népi Ifjúsági -Szövet*- ség részéről a gyűléseken Borsos Sándor. a.NISz, fő­titkára. beszólt. I Gazdasági főtanács 13 miiiiái szavazat! meg a Siö-zsiiip átütésére Siófokon jártunk, megnéztük a Sió-zsilip építkezését. A mun­ka óriási ütemben halad, bár sokkal több ember is kenyeret találhatna ennél a nagyon is fontos munkánál. Inkább az ezzel kapcsolatos óriási problé­mát kell megemlítenünk, amely idestova ötvén -esztendős kér­dése a Balaton—Sió közti össze- küttétésnek. A siófoki erőmú- t-e-lepről van szó, amely a leg­kisebb esésnél is "ezer kilowatt­órát volna képes gerjeszteni, de egy kétméteres esésnél, amely nem jelent túlságos építkezési költségtöbbletet, már 200—2100 kilóval tóra-energiá- val dolgozhatna a közbeiktatott turbina. _ Beszélgettünk mérnökökkel. Óriási távlat nyílik meg. egy Siófokon létesítendő erőmü'- telep szempontjából. Körülbe­lül féluégyzetkiloméite'rnyi te- Tüloten kiépilhetnők azt az energiatclrpet, amely az egész Balaton környékét, beleértve a környező falvakat is, minden más energiaszolgáltatástól tel­jesen mentesítené. Érthetetlen, hogy ennek ellenére miért akarják a most felépülő zsilip gátjait már szétbontani és miért akarnak ismét évtizedes né­maságot borítani egy olyan tervre, amelyiket, ha soha. most biztosan meg lehe'tuo valósítani. Érthetetlen és szinte megdöb­bentő közönyről • tesz tanúsá­got, ha erre nem jut pénz. El­sősorban gondoljunk arra. hogy­ha a .Sió-csatornát valóban a mostani felrajzolt terv szerint kiszélesítik és hajózhatóvá te­szik, akkor még nagyobb víz­tömegeket Jehetne, megmozgat­ni, ami egy energiatolepnél döntő és hallatlanul eredmé­nyes, Sokan azt az ellenvetést hangoztatták eddig egv ilyen erömii telep ellen, hogy le­apadna a Balaton vize. Az igazság ezzel szemben az, hogy a felrobbantott zsilip, amelyről azt tartotta a babona, hogy a Balaton vizét szabályozza,'csu­pán 70 centis apadást eredmé­nyezett. MENNYI CUKROT KELL KAPN10K a cukorrépa- termcláknsk? Most értesültünk arról, hogy a Gazdasági Főtanács hétfőn délelőtt tárgy alte a Sió-zsilip építéséhez szüksé­géé újabb ötmillió forint kiutalásai. A zsilip építésé­re 13 millió forintot szavaz­tak meg. Ebből eddig már ü millió forintot ’kiutaltak, a mostani hatmillió forint­ból ötmillió a zsilipépítésre, egymillió pedig a közleke­désügyi minisztérium had­osztálya részére a Sió-hidah újjáépítésére fordít! a tik. Természetesen attól függ. hogy időben befejezik-e az építkezést, hogy ezt az ösz- ezöget mikor kapják meg. A mujt esztendő szeptember 22-én Tildy Zoltán közlár- isasäßi elnök Siófokon ki­jelentett';. hogy szeretné.ha egy esztendő múlva ez a feltétlenül fontos nagysza­bású építkezés befejeződne. Csak úgy lehet a tett Ígé­retet beváltani. ha az anyagi fedezet minél haraa.- rabh az építésvezetők kezé­ben van. Sebeslyén Pál rendkívüli köve! viszautazolt Pozsonyba Sebestyén Pál rendkívüli kö­vet. és megltatalmazott minisz­ter, inog ltcllai György taná­csos. a iiiliígyminisztérinm po- lbikai osztályának vezetője hétfőn visszautaltak Pozsony­ba, hogy ott újra résztvegye­nek a juagyar-csehszlovák tár­gyalásokon. Megkezdik a kancák tőrzskön yvezcsét A földművelésügyi miniszter intézkedett, hogy a kaneatörzs- könyvevés (április hónapban megkezdőd jók- A minőségi ló- tenyésztés törzskönyvezés nél­kül elképzelhetetlen. Ezért a töraskönyvelő bizottságok ápri­lisban országszerte megkezdik a jóminöségű kaneaállomány számbevételét és törzskönyve­zését. A törzskőnyvelt kanca több előnyt biztosít tulajdono­sának. Mentesít] a közmunka- előfogatseolgálta tás. katonai igény boréi el alól, kevesebb fe­deztetést díjat fizet. Roll bands a Csekő-étterembon A József-kürúti Csekő-étte- remben vasárnap súlyos sze­rencsétlenség történt. A kony­hában felrobbant a Butángáz,- palack és a konvha személy­zete közül Pelikán József és Kiöli Gyula elsőfokú égési se­beket szenvedtek. A robbanás tüzet is okozott, amit a VIII. kerületi tűzoltóság lokalizált. Megindították a vizsgálatot. A reformátusok helyesl az egyház és az állan szétválasztását Béreczky Albert, a Keforn tus Szabad Tanács nyiregyhí ülésén beszédet mondott. Ht goztatta, hogy az egyház s; badságának biztosításaképp helyeslik az egyház és' állam szétválasztását. Kölci nős jóindulatai megállapod alapján kell történni© a sz választásnak- A hitoktatás rületén * legfőbb feladat szülők feklőseégténék őntuda bttéML

Next

/
Thumbnails
Contents