Szabad Szó, 1947. július-szeptember (49. évfolyam, 147-222. szám)

1947-07-01 / 147. szám

Hadifogoly-névsor Kedd, 1947 július 1 49. évfolyam, 147. sz. SZABAD SZÓ A NEMZETI PARASZTPÁRT KÖZPONTI NAPILAPJA JÖN A RÉSZLETÜZLET! Éva Braun él? Milano, június 30. (AFP;) A Sera című lap jetenti: Éva Braun. Hitler kedvese életben van és Torinóban él. a szövetséges kémelhán- tók nyomában vannak. A to­rinói rendőrfőnök azonban kijelentette, hogy nem tud az ügyről. (MTI.) Kivégeztek bét tömeg- gyilkost Szombaton felakasztották illés Ferenc asztalossegédet, a IX. kerületi nyilapártszolgálat helyettes vezetőjét. Vasárnap megint akasztás volt, akkor Hegedűs István nyilas töroeg- gyitkoaon hajtották végre a halálos ítéletet. Borozás után leszúrta a cimboráját Payer Ferenc kocsifényező az egyik Soroksári-úti vendég­lőben borozgatott barátjával, Orbán Sándorral. Amikor tá­voztak Orbán rátámadt, a földre tepertő és késével nvak- szirten szúrta. Payert kór­házba szállították, Orbánt a rendőrség emberölés kísérlete cimén őrizetbe vette. Kézrefeerült „Bütyök" Fazekas István 22 éves foglalkozás nélkül it fogták el hétfőn a detektívek- Az alvilágban „Bütyök“ néven ismerték. Ezt az elnevezést feltűnően alacsony testal­kata miatt kapta. Legutóbb a Római-parton vikend házak at fosztogatott, de specializálta magát ke­rékpárok elemelésére is. Az elfogása előtti két nap alatt több mint 15 kerékpárt lo­pott el. Letartóztatták­Kolbászmérgezés Schneider Manóné, Szer­vita-tér 8 alatti asszony és Bánkó József. 74 éves. Te- réz-körút 62 alatt lakó al­tiszt romlott kolbásztól let-' tek rosszul. Mindkettőjüket súlyos állapéiban szállítot­ták a Rókms-kórházba. A nyomozás megindult. Tizennyolc betörö, száz betörés Az utóbbi időben elköve­tett sorozatos betörések tet­teseinek kézrékerí lésére a rendőrség betörési főcso­portja széleskörű nyomozást indított. A legveszedelme­sebb betörők kerültek kézre, a detektívek nehány nap alatt 18 körözött betörőt, köztük öt fiatalkorút fog­tak el. Megállapították, hogy a veszedelmes banda több mint száz betörést követett el két hónap alatt, A! hivatalos lap vasárnapi számában megjelentek az idei termésű gabona forgal­máról, felhasználásáról és áráról szóló rendelctek. Arak Mint ahogy a Gazdasági Főtanács döntése ^alapján már megírtuk a 78 kg-os hektoliter súlyú szokvány- minőségű búza termelői ára 100 kg-ként: beszolgóitatási kötelességbe eladva 60 fo­rint. a beszolgál tatásra nem köteles gazdálkodó által, vagy a beszolgáltatás telje­sítése után fennmaradó részből eladva 80 forint. A rendelet minőségi fel­árat is megállapít, n' í8.5 kg. hl. súlyú búzáért 0.30, a 79 kg. hí. súlyú búzáért 0 60, 79.5 kg. hl. súlyú búzá­ért 1.05 forint, 80 kg. hl. súlyúnál 1.50 forint, 80-5 kg. hl. súlyúnál 2.2T) és 81 kg. hl. súlyúnál 3 forint minő­ségi felár fizetendő A 71 kg. hl. súlyú saok- ványminöségű rozs termelői ára 100 kg-ként beszolgálta­tásnál 54 forint, egyébként 72 forint. A 65 kg. hl. súlyú szok­ványminőségű árpa terme­lői ára beszolgáltatásnál 50 forint, egyébként 67 forint. A 41 Mfe-. hl. súlyú zab ára beszolgáltatásnál 50 forint, egyébként 67 forint. Az üszökmentes köles termelői ára beszolgáltatásnál 60 fo­rint, egyébként 80 forint. Ezek a gabonaárak a gyiijtőkeneekedő raktárában átadott árura vonatkoznak. Ha a termelő a gabonát vas suti kocsiba vagy uszályba rakva adja át. a fenti ára­kon kívül 100 kg-ként 80 fil­lér berakási költséget kell fizetni, az eladónak. őrlési dotálási díj A vámőrlési engedély alapján végzett gabonaőrló- sért 12%. vámdarálásért pe­dig 8% díj fizetendő. U] lísztárak A búzadara és finomliszt fogyasztói ára 1.40, egysé­ges búza-kenyérliszt, rozs­liszt és árpaliszt kg-kint 0.82. A kukoricadara kg- kint 1.40, kukoricaliszt kg- kint 82 fillér. A beszolgáltatási kötelezettség módosítása A korábban kiadott be­szolgáítatási rendelet mó­dodul, amennyiben 15 kát. hold alatt nincs beszolgál­tatás. Akinek tehát műve­Az elkövetkező gazdasági évben búzát, rozsot, két­sávost és árpát c&ak a gyéjtőkereskedők, illetve a hatósági vásárlási enge­déllyel rendelkezők vásá­rolhatnak. Munkadíj, cse­re, ajándék címen is csak az vehet át gabonát, aki­nek vásárlási engedélye van. Vásárlási engedélyt kaphat: a vámőrlósre nem jogosult ellátatlan háztar­tási szükségletére, illetve árpára. takarmányozási szükségletre, • a hatósági 1.,, ,1 tr. íktí azok a gazdálkodók, akik­nek nem termett annyi ga­A Nemzeti Parasztpárt nyolc éves alapításának év­fordulóján Veres Péter Csanádmegyében. Mezőhe­gyesen beszélt. Ezelőtt nyolc évvel Makón néhány öntu­datos parasztember és író- ember a csendőrszuronyok villogása közepette alakí­totta meg a Nemzeti Pa­rasztpártot. Azóta pártunk a háború alatti szünetelés ellenére hatalmasan meg­nőtt. A Mezőtúron meghir­detett pártprogramot egy­millió parasztember írta alá. Az évforduló alkalmá­val Veres Péter Mezőhegye­sen az időszerű politikai kérdésekkel foglalkozott. Tízezer ember előtt Kora reggel érkeztek a koc&Lkaravánok. a különvo­natok. összesereglett Csa- nádmegye valamennyi falu­jának a kiküldötte. A régi uradalom kertiében tízezer ember gyülekezett össze. Nagy István megyei tit­kár bevezetője utón nagy éljenzés közben Veres Pé­ter emelkedett szólásra. Az elmúlt politikai válság is­mertetése után rátér mos­tani feladataink közlésére. „Ezelőtt egy évvel a stabi­lizációt, a jó pénzt alkotta meg a magyar demokrácia. Ebből a parasztság alapo­sam kivette a részét. Most a második rém, következik, mégpedig az. hogy a jó fo­rintból több jusson a pa­rasztságnak én a többi dní­bonújuk, hogy azzal ház­tartási és gazdasági szük­ségletüket kielégítsék. Azok az ellátatlanok, akik kenyér- és lisztellátá­sukról lemondanak, a lakó­hely szerinti elöljáróság, polgármester által kiadott vásárlási engedély alapján 1947 augusztus 1-től 1948 július 1-ig minden személy utón 144 kg kenyérgabonát vásárolhatnak. Ha a ke­nyér- és lisztjegyről ké­sőbb mondanak le, akkor a lemondást követő hónap 12 kg kenyérgabonára ad­ható vásárlási engedély. gozónak. A hároméves terv hivatott ennek a megvaló­sítására. Nagyjelentőségű a magyar nép életé bem, épp ezért határozottsággal kell a nagy kérdések sikere ér­dekében nekifogni a mun­kának. Döntsön a nép A magyar politikai élet­ben ingadozás mutatkozik, különösen a Kisgazdapárt soraiban ennél a kérdésnél, éppen ezért újra a népet kell megkérdezni, választa­nunk kelj. döntsön a nép. A választás módszereiről szólva, hangsúlyozta Veres Péter, hogy a Nemzeti Pa.- rasztpá.rt tiszta választást akar. Tudatában vagyunk annak, hogy ez a választás pártunk növekedését ered­ményezi és ezért látni akar­juk, hogy mennyivel gya­rapodott a Nemzeti Pa­raszt. Egyetértünk azzal, hogy a demokratikus pár­tok választási szövetséget alkossanak, de e szövetsé­gen belül minden párt kü­lön listával induljon, hogy meg lehessen állapítani, melyik pártra mennyien szavaztak. Nagy kérdésekben dönt a választás és éppen ezért a mgyar népnek alaposan meggondolva kell a szava­zását eadni. A hároméves terv megvalósítását, a ban­kok államosítását, a nyö­göd t munkát csak a deróo­Az önellátói vásárlási engedély alapján szemé- lyenkint 180 kg búza, illet­ve kenyérgabona vásárol ható. Vám őrlés A vámőrlésre jogosult őstermelők állandó mező- gazdasági. alkalmazottak, haszonélvezők és haszon­bérlők, cséplőgép-tulajdo­nosok. a mezőgazdaság szá­mára dolgozó iparosok és mezőgazdasági részes som­más napszámos munkások személyenkint 240 kg búza megörlésére kapnak enge­délyt. A vámőrlő malom min­den 100 kg tisztított búzá­ból 25 kg finomlisztet és legalább 50 kg egységes búza-kenyérlisztet, rozsból 70 kg rozslisztet, árpából 65 kg árpalisztet köteles kiadni. Az őröl tetőnek 10(< kg búza után c.g, roz után 28 kg és árpa után 33 kg korpát kell kiadni. kratikus pártoknak a vá­lasztás utáni együttműkö­dése biztosíthatja­A beszéd további részei, ben a parasztság és ma­gyarság távolabbi jövőjé­ről beszélt Veres Péter. Újjáépítési kiállítás Délután a megmaradt ál­lami birtokot tekintette meg Peres Péter, majd utána földosztás és újjáépítési ügyben értekezlet, volt. Va­lamennyi falából özönével jöttek a panaszok és a ké­rések. Természetes az új földhözjuttatottak a házépí­tés felől érdeklődtek, a köl­csönlehetőség felől Veres Péter újjáépítési miniszter szavai után megnyugodva távoztak a szomszédos volt úrikaszinó nagytermébe, ahol Borbiró Virgil újjá­építési államtitkár vezetésé, vei az újjáépítési miniszté­rium iképes és madelfkiáifl í- fását tekintette meg a Me­zőhegyesen összesareglő nép, Vágy akozó szemek vizsgál- gatták az újjáépítési mi- nksztérium tervében megépb tett kisparaszti házak be osztását. Bíznak Veres Pé­teriben. aki a demokráciá­ban eltöltött munkásságával bebizonyította. hogy a pa­rasztságért dolgozik és mer is ígérte az összesereglett parasztságnak, hogy - addig nem nyugszik, amíg ilyen egészséges és szép házak tízezrei nem emelkednek ki Magyarország föld jéből. A délelőtti gyűlésen, vala­Ára 40 fillér ' ' "''TgEffr ... Itt az új terményrendelet Az új gabona ára, felhasználása és forgalma lés alatt álló összes szán-1 nem éri el. mentesül a Üc- : tóteriilete a 15 kát. holdat szolgáltatási kötelesség ailól. A gabona forgalma **A rendszeres munka biztosítására választanunk kell*4 Veres Péter Mezőhegyesen

Next

/
Thumbnails
Contents