Szabad Szó, 1948. október-december (50. évfolyam, 226-301. szám)

1948-10-01 / 226. szám

A Biztonsági Tanács hétfőn tárgyalja a berlini kérdést Chaillot-palota, szeptember 30. (AFP) Az Egyesült Nemzetek főtitkárságának közleménye szerint a Biz­tonsági Tanács hétfőn délután összeül a berlini kérdés ügyében. (MTI) Húsz százalék felárat kapnak első osztályú termésükért a szerződéses termelők A hároméves terv során a föld­művelésügyi kormányzat ez év őszén 80-000 hold búza, 20-000 hold rozs és 2000 hold őszi árpa termelésére terme­lési szerződés kötését tette lehetővé. A szerző­déseket a MOSZK irányítása mel­lett a földművesszövetkezetek kö­tik és a termelők az említett te­rületre eredeti nemesített vétő­mé got kapnak elszaporítás céljára. A kormány rendeletének érteel- mében a szerződések megkötésé­nél előnyben kell részesíteni a földművesszövetkezelek és földbérlőszövetkezetek tagjait­és a még szövetkezetbe nem tö­mörült dolgozó parasztságot. A múltban a nagygazdák fölözték le a termelési szerződés minden elő­nyét, az új rendszerben azonban a dolgozó parasztság boldogulását se­gíti a termelési szerződések rend­szere is. A szerződést kötők ősszel hol- dankint 1 mázsa szuperfoszfátot és 50 kiló pétisót, a tavasszal pedig újabb 50 kiló pétisót kapnak kedvezményes áron, egyévi kamat­mentes hitelre. A szerződéses alapon termelt I. osztályú vetőmagért a termelő az érvényben lévő áron felül 20 százalékot, a II. osztályúnak minősített vető­magnál pedig a megállapított áron felül 10 százalékos vetőmagfelárat kap. Az USA élezni akarja a helyzetei írja a Times London, szept- 30- (MTI) A Times párisi tudósítója han­goztatja, hogy a három nyugati hatalom lépése igen nagy nyug­ta anságot váltott ki az UNO-köz- gyü’.ésen résztvevő kiküldöttek kö­zött. Nagyon sokan felteszik, .a kérdést, miért kellett a berlini ellentéteket az UNO elé vinni. A tudósító megjegyzi: nagyon so­kan hiszik, hogy az Egyesült Ál­lamok szándékosan élére kíván­ják állítani a helyzetet. Szemenszedett hazugság a MAORT amerikai vezetőinek külföldi nyilatkozata Ruedemann és Bannantine, a MAORT volt amerikai vezetői, akiket beismerő vallomásuk után a magyar hatóságok szabadon bo­csátottak és kiutasítottak az or­szágból, Becsben és Londonban nyilatkozatot tettek közzé. Azt ál­lítják, hogy vallomásukat „erő­szak hatása alatt“ írták alá. Illetékes helyen megállapítják, hogy az erőszak alkalmazásá­ról szóló mese természetesen szemenszedett hazugság. Egyébként is Ruedemann és Ban­nantine bűnösségét nemcsak saját kézzel írt — tehát nemcsak alá­írt — beismerő vallomásaik bizo­nyítják, hanem az olajtelepeken lefolytatott műszaki vizsgálat min­den egyes adata is. Jellemző, hogy a két amerikai a sajtónak adott nyilatkozatában a szabotázs vádja ellen nem is tiltakozik. (MTI) VetőmagMtel és olcsó oltóanyag: a mezőgazdaságinak A Gazdasági Főtanács fontos határozatai A Gazdasági Főtanács csütörtöki ülésén nagyíontosságú intézkedése­ket hozott. Az egyik határozat ér­telmében a vetőmaggal igazoltan nem rendelkező, táblás művelést folytató földmű vessző vetkeze­tek, földbérlö szövetkezetek, kishaszonbcrlők vetőmagszük­ségletük részére 200 vagon búzavetőmagot és 50 vagon rozsvetömagot kapnak hitelre. A savanyú talajok megjavításá­ra a 10 holdon aluli gazdák vago­nonként 140 forintért, a 1Ö holdon felüliek pedig 180 forintért kapnak mészanyagot. Egyúttal utasítást adott a Főtanács jneszezési kísérletek beállítá­sára is, hogy a gazdák megismerhessék a meszezés. talajjavító és íermés- fokozó hatását. A kötelező sertéspestis elleni védőoltás végrehajtásához a Fő­tanács kedvezményes áron szérumot bocsát a sertéstartók rendel­kezésére­Az 5 holdon aluli gazdák, a leg­feljebb egy-két sertósttartók, akik­nek keresete a helyi napszámbér mértékét nem haladja meg, továb­bá a konvenciós gazdasági alkal­mazottak 50 százalék kedvezmény­nyel kapják az oltóanyagot. A 10 holdon aluliak 25 százalék kedvez­ményt kapnak. Mérsékelte a Főtanács az oltási díjat is sertésenkint 1—10 forintra. Az oltási akció során nem le­het állatorvosi kiszállási és udvaronként külön díjat fel­számítani. A kötelező védőoltásban részesített sertést az oltássá] egyidejűleg biz­tosítási díj a sertés értékének egy tosítás díj a sertés értékének egy százaléka. Foglalkozott a Főtanács az ál­lamháztartás pénzgazdálkodásá­val ie. Államháztartásunk októberben is teljesen defieitmentes­Az állami vállalatok a szeptembe'- 35 millió forintos nyereség utá októberben 40 millió forintra ne vélik nyereségbefizetésüket. Az államháztartás keretében oí tóberben mintegy 200 millió forir tot irányoztak elő építkezési r egyéb beruházásokra. A mezögs daság 84 millió, a szövetkezete 5.5 millió, az ipar mintegy 1\ millió, a külkereskedelem pec 110 millió forint hitelben részes nek. A kenyérgabonával ellát atlar szempontjából fontos intézked a Főtanácsnak az, hogy az edd. 120 dekagrammos finomlisztadagot személyen­kint 160 dekagrammra nö­velte. Ezenkívül újabb 30 helységben engedélyezte a Főtanács a sza­badkenyér forgalombahozatalát. A brit munkáspárt teáííította a nagytőke elleni küzdelmet London, szeptember 30­Az angol munkáspárti vezető­ségnek az a törekvése, hogy a nagytőke elleni küzdelmet telje­sen leállítsa. Érre vall többek kö­zött Morgan Ptnlips-nek, a mun­káspárt főtitkárának üzenete az angol nagytőkések felé. Az angol ipar túlnyomó többsége magán­kezekben van — hangoztatta Fhilip — és az angol ipar üzleti életét a magánvállakozás elvei szerint folytatják. További meg­nyugtatásként Morgan Philip ki­jelentette, a kormánynak nincs kifogása a magánvállakozás ellen. Konzervatív oldalról természetesen a legnagyobb örömmel fogadják az ilyen megnyilatkozásokat. (MTI) Feltűnést keltő hírek a francia Kommunista Párt kormányban való részvételéről Paris, szeptember 30. (MTI) Több középpárti radikális, sőt MRP személy az utóbbi időben nyilatkozatot tett a harmadik utas politikai kilátástalanságáró!. Olyan kormány megalakítását ajánlják Herriot elnöksége alatt, amelyben a Kommunista Pártnak jelentős szerepe lenne­A francia sajtó egyrésze komo­lyan foglalkozik ezzel a lehetőség­gel. A Párisién Libéré már szer­dán reggel felvetette ezt a eshető­séget, amellyel az Intransigeant este már hosszasan foglalkozott. A csütörtök reggeli sajtó az Humani- tétől a gaulleista Aurore-ig hosz- szú cikkekben vizsgálja a Herriot- féle változat életképességét. Egészen bizonyos — ismeri be í harmadik utas Combat —, hogy három nagy francia párt kormán szövetsége fontos politikai kérdé két oldana meg és elűzné a leve bői a polgárháborús szagot. , Humanité vezércikke hangoztatja hogy a kibontakozáshoz egység­kormány szükséges. (MT Darvas miniszter fontos bejelentései az újjáépítésről r / /4r/« • •• er* r es az építőiparjovojerol PÉNTEK, 1948 OKTÓBER ^ Letartóztatták a Stern*cso&ort vezetőjét Halfában csütörtökön letartóztatták Friedman Yellint, a Stern- csoport vezetőjét. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents