Szabad Szó, 1950. április-június (52. évfolyam, 77-131. szám)

1950-04-01 / 77. szám

Csongrád és Yus megye után Baranya, Somogy és Zala is végzett a tavaszi kalászosok vetésével A vetési munkák üteme az utób­bi napokban meggy orsult. Leg­újabban megint három megye, Baranya, Somogy és Zala jelen­tette, hogy végzett az árpa vetésé­vel. Zala megyében március 28-ra nemcsak az árpa, de a zab, len, borsó és mák vetését is befejez­ték, sőt á novai, zalaszentgróti, zalaegerszegi és lentii járások dol­gozó parasztsága már a lucernát es a vörös herét is elvetette. Komárom megyében az árpa és a zab vetésében 98 százaléknál tártának. A termelőszövetkezetek nemcsak a kalászosok, de az árpa, zab, napraforgó, lucerna, lóhere, baltacim és cukorrépa vetését is befejezték. Csongrád megyében a 126 ter­melőszövetkezeti csoport közül 97 jelentette már az egész tavaszi ve­tésterv idöelötti teljesítését. Már­cius 31-re valamennyi termelőszö­vetkezeti csoport teljesíti a fel- szabadulás tiszteletére tett felaján­lását, azt, hogy a tavasziak vetését 15 nappál a határidő előtt befejezi. A községek közül a megyében Pusztaszer teljesítette elsőnek ta­vaszi vetéstervét és ezzel elnyerte a tavaszi munkák sikeres elvégzé­sére kitűzött vándoízászlót. A városok versenyében Csongrád vezet: a város dolgozó parasztjai teljesen befejezték az árpa, zab, olaj'en, takarmányrépa és napra­forgó vetését, sőt 80 százalékban elvetették már a cukorrépát és a, burgonyát is. Baja és a bajai járás termelő­szövetkezeti csoportjai az árpa és zab elvetését teljesen befejezték, a cukorrépa dugványozásában pedig 95 százaléknál tartanak. Szolnok megye az elmúlt hetek­ben még az utolsó helyen kullogott. Most már 115 termelőcsoport elve. létté a tavaszi árpát, meg zabot es végzett a cukorrépa, meg napra­forgó vetésével is- A megyében 16 község vetette el a tavaszi kalászo­sokat. Elsőnek Jász fény szaru fe. jezte be a vetést. Tiszaburán és Kis­újszálláson viszont nagyon rosszul megy a tavaszi munka. Tiszaburan az árpának még csak 14 százaléka, a zabnak meg. csak 28 százaléka van a földben. Ezeken a helyeken fokozni kell a felvilágosító munkát. Egyes megyékben azonban még lemaradások mutatkoznak a ta­vaszi kalászos és a pillangósvirágú takarmánynövények vetésében, amelynek, vetési határideje alig két hét múlva, lejár. A lucerna és vörösbére vetéséhez szükséges vetőmagot a földműve­lésügyi kormányzat intézkedésére a dolgozó parasztok a földműves­szövetkezeteken keresztül minden­hol beszerezhetik. A dolgozó parasztok visszaverik a kulákok támadását A vetési munkák végzése közben a legtöbb helyen meg kell küzdeni a kulákok aljas és alattomos mes-- terkedéseivel is, amelyekkel min­den módon megakadályozni igye­keznek a vetéstervek időbeni teje­sítését. A csongrádmegyei mezőgaz­dasági igazgatóság ellenőrző köze­geinek jelentése szerint a megyé­ben eddig ellenőrzött 1700 külák- gazdaság közül csaknem valameny- nyi elszabotálja a tavaszi munkát. Fekete János csongrádi 60 holdas kulák, amikor az ellenőrző bizott­ság felelősségre vonta, szidalmazta és becsmérelte a népi demokráciát. Bíróság elé került. Felsölárkány községben leleplez­ték özvegy Tóth Jánosné kulák- .asszonyt, alá már évek óta szétsze­dett gumikerekes traktort rejtege­tett udvarán. A szabotáló kulák- asszony ellen eljárás indult. A Tiio-banda kémszolgMaiéba szerveste a bolgár fasisztákat Befejeződött a vádlottak kihallgatása a szófiai perben Szófiából jelentik: A títóista kémperben a szerb származású, bolgár állampolgárságú Darinka Sztojkoi'a elmondotta, hogy Arszo Milatovics, a jugoszláv nagykövet­ség helyettes katonai attaséja vonta be űr a jugoszláv kémszolgá­lat.bá. Kém jelen léseket szerzett a gaz­dasági és ipari terv megvalósí­tásáról, a mezőgazdasági szö­vetkezetek helyzetéről. A- Kommunista Párt szófiai kerületi bizottságának fiókjait álku'ccsal nyitotta ki és ellopta az okmányo­kat. Milatovics később át akarta szöktetni a határon, de a bolgár hátóságok letartóztatták Darinka Sztcjkovát. A többig vádlott, is beismerte, hogy a titóista kémközpontban mű­ködött. Dimitro Goranov vádlott 4348 tavaszán Jugoszláviába ment és az UDB ügynöke lett. Egy alka­lommal a nisi kerületi UDB-főnök beszédet mondott abban a tábor­ban, ahol Goranov és a többi bol­gár szökevény tartózkodott. Azt mondotta, hogy a bolgár szökevényekből par- tizánmozgalmat szerveznek a bolgár kormány ellen. Goranovot át is dobták bolgár te­rületibe. Itt azonban letartóztatták. Petko Ivanov szintén a nisi tábor­ból került Bulgáriába- Beismerte, hogy ellensége a szocializmusnak. Azért ment Jugoszláviába, mert tudta, hogy Jugoszlávia egyél taia- ban nem szocialista ország. A-döbbi vádlott szintén megszökött Bulgá­riából, majd kémmegbtzatással visszatért. Csütörtökön délután a szófiai bíróság befejezte a hátralévő vád­lottak kihallgatását. Pénteken a tanúvallomásokra került sor-. A Minisztertanács rendelettervezetet terjeszt az Elnöki Tanács elé április 4-ének nemzeti ünneppé nyilvánításáról Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyettest « Magyar Munka Érdemrend aranyfokozatával való kitüntetésre terjesztette fel a kormány A minisztertanács Dobi István elnökletével pénteken délelőtt iilést tartott. A mteiszterianács a Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa elé terjesztendő törvényerejű rendelettervezetet fo­gadott el április 4*ének, Magyaror­szág felszabadulása napjának nem­zeti ünneppé nyilvánításáról. Elhatározta a minisztertanács, bogy a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsához felterjesztést tesz Rákosi Mátyás miniszter elnökhelyettesnek a Magyar Népköztársaság kiépítése és megszilárdítása terén szerzett kimagasló érdemei elismeréséül — a Magyar Munka Érdemrend arany« fokozatával való kitüntetésére. A belkereskedelmi miniszter elő­terjesztésére a minisztertanács hozzá járult az ország egész terüle­tén a fínoml-'sz .jegy megszüntetésié­hez és a finomliszt teljesen szabad forgalmához. 'WN A Rákosi Mátyás Míivek kezdeményezésére kiszélesedik az üzemek közötti verseny az ötéves terv győzelmes teljesítéséért Palmann Imre esztergályos már a jövőévi tervén dolgozik zóinak nagyjelentőségű kezdemé-1 nyeréséhez lelkesen csatlakozott a! Rákosi Mátyás Művek többi üzeme j is. , A_ csatlakozás után a Rákosii Mátyás Vas- é&i Fémművek dolgo-j zói felhívást intéztek a Diósgyőri Vasgyár dolgozóihoz. Ezzel fejezzük ki legméltóbban hálánkat és szeretetünket felszabadít ónk iránt „Üzemünk dolgozóit — hangzik a felhívás — nagy megíiszte-te- tés érte hazánk felszabadításá­nak ötödik évfordulójára. A mi­nisztertanács hozzájárult, hegy üzemünk ezentúl forrón szeretett vezérünk, Rákosi Mátyás elvtárs nevét viselje és ez kettős ii". néppé tette számunkra április 4-ét Ez mégjobban lelkesítette dolgozóinkat és újabb felajánlá­sokat tettek április 4-ére. A felhívás a továbbiakban hang­súlyozza: vállalják, hogy az öli vés terv első évében elő­irányzott programjuk teljesítését 1850 december 15-ig végrehajt­ják. Versenypontok alapján javasol­ják a diósgyőrieknek, hogy fo­gadják ej felhívásukat. „Egyben felhívjuk az ország valamennyi üzemének dolgozóit; — fejeződik be a felhivás —, hogy kössenek hasonló üzemek közötti szocialista munka verseny szerződéseket. Lelkes csatlakozások A diósgyőriek lelkesen tárgyalták a versenykihívás t és egyhangú lel­kesedéssel elhatározták: teljes égé szében magukévá teszik a verseny- feltételeket., Ugyanígy a Láng-gyár. Ganz j^ajé és a Magyar Acélművek meg a többi tízem dolgozói is kitörő lelkesedéssel tárgyalták a verseny­felhívást. Minden eddigit felülmúló átlagteljesítmények! A felszabadulási versenyben minden eddigit felülmúló átlagtel­jesítményekről érkeznek jelenté­sek. A Ganz Villamossági Gyárban például február óta 151 Százalékról 159 százalékra növekedett az átla­gos termelés. Ebben döntő része van a sztahánovislák és a műszaki vezetők jó együttes munkájának. A felajánlási versenyben új sztahánovisták születtek, akiknek példája magával ragadja az üzem többi dolgozóit. Ilyen új sztaháno vista Dankó Rózsi a Budapesti Cso­koládégyár dolgozója, akiről alábbi riportunk szót. „Ötszáz százalékos teljesítménnyel tervelőirányzatom túlteljesítéséért“ A tavaszi reggel fényében fürdik a város. A Budapesti Csckoládé- gyár NV hatalmas csomagoló erm? is benépesedik már a munkaidő kezdete előtt. Dankó Rózsi fiatal sztaháno vista leány mosolygó arc­cal foglalja el helyé: munkapadja nil. Ujjai, mint a zcopgormüvészé .villámgyorsan és megtévesztheletlen pontosan öltöztetik színes ruhába a -csokoládéfigurákat. Dankó Rózsi az április 4-i dia­dalmas tömegmozgalommá szélese­dett felajánlási versenyben ért el sztahanovista eredményt. Már több mint négy hete átlagos 420 százalékot teljesít egy újítás bevezetésé­vel. — „Mikor felajánlásomban azt vá laltam, hogy 120 százalékos teljesítményemet 200 százalékra nö­velem. még új munkamódszerem­nek csak a gondolata ólt bennem. Bátortalanságomat ti hatalmas Szovjetunió iránt érzett hála és szeretet egyik napró. a másikra elsöpörte és egész odaadással lát­tam az újítás bevezetéséhez, hogy méltó teljesítménnyel fejezem ki bálámat és szerei etemet a íesza- badító Szovjet iránt. A fiatal sztahanovista lány a hét e éjén 455 százalékot ért cl, csütörtökön pedig 500 százalékot. 300 százalékkal múlta felül eredeti felajánlását s ,.ezt az eredményt továbbra is tartom ötéves tervünk első évi előirányzatának tű telje­sítése érdekében“ — mondja Az üzem többi dolgozói is telje­sítették, sőt túlte'jesítették fel­ajánlásaikat. A cukorosztály fel­szabadulásunk nagy ünnepére újabb felajánlásként még 50 mázsa cukorkát készítenek. Akik már teljesítették ezévi tervüket! A felajánlások teljest ése során mind több dolgozó fejezi be határ­idő előtt negyedévi, sőt félévi ter­vét. A Duna Cipőgyárban Abrankó Endre, Gajda János és Raj Jenő április- 4-re teljesíti félévi előirány ­zatát. Pintér Gyula győri ifjúmunkás már egész évi tervét befejezte. Sőt Palmann Imre, a Magyar Acél­árugyár esztergályosa már 56. heti tervelőirányzatát teljesíti. Ez azt. jelenti, hogy első évi tervelőirány­zatának befejezése után már jövő- évi, januári tervén dolgozik­Röviden beszámoltunk már a Rá­kosi Mátyás Művek Varrógépgyá- rának nagyszerű kezdeményzésé-' röl. A Varrógépgyár dolgozói ugyanis vállalták, hogy az 1950 es ierv előirányzatát fokozottan túl­teljesítik. A Varrógépgyár. dolgo­j R A 50 FILIER ÉVFOLYAM, 17. SZÁM, jfNd lg SZOMBAT, 1950 ÁPRILIS 1. Jjl « W' Étien április 4,-e I} JTM A T| A i TIA ” mamii kMii

Next

/
Thumbnails
Contents