Szabad Szó, 1950. április-június (52. évfolyam, 77-131. szám)

1950-04-01 / 77. szám

Győzelmi jelentések az ország minden tájáról Ä e/é ffállomásoh,állami és termelőcsoporíoli április 4.-éretett A hét utolsó napjain sok állami aoxdasájból. gépállomásról, ter- jnelöcsoportból érkezeit jelentés, hogy a brigádok és munkacsapatok teljesítették, «»öt túlszárnyalták már a felszabadulási évfordulóra tett munkafeljanlásaikat. A hanoidat gépállomás jó mun­kájától étkezett legutóbb hír. Ko­roknál Mária traktoros 338 százalé­kos teljesítménye a legjobb, de nincsenek sokkol mögöt e Szatmári László, Szatmári Lajos, meg Göndör ■József sem, akik szintén 300 száza­lék fölött teljesítettek. A több; traktora* teljesítménye Hencidón 200—300 százalék között van. A mezőbsrényi gépállomáson még jobbak az eredmények, mint a hoti- cidain. Székely Latos a traktor után 36 levelű tárcsát, meg boroná: kötőit és 507 százalékot, teljesített. Munkaidejét jól kihasznál a, még az üzemanyagot is menet közben vette fel. Érdekes újítást alkalmaz­ták a kecskeméti gépállomás trak­torosai. Shnonti Dezső trak orosé volt az ötlet. A traktor kerekeire homoki kapaszkodókat szereltek, am ínyek megakadályozzák, hogy a homok szétfolyjon a gép kerekei alatt. így aztán könnyű szántani a homokos buckákon is. lag“ termelőcsoport az árpa, zab, meg bükköny vetésévéi- Szabolcs. Szalmát' megyében a tisztalöki „Kossuth“ termelőcsopoi'l a kukori­cán kívül végzett a vetési mun­kákkal. Baranya megyében a duna- szckcsői, a looászberényi, önranya- szentgyörgyi, napybudmári, melcé- nyesi és remény pusztai termelő- csoportok a napraforgót is elvetet­ték már. Újabb tsrmslőcsopolök csatlakoz­tak a ,>Í00 mázsás cukorr'jpáter- melő“ mozgalomhoz. Legutóbb a baranyamegyei majai cs tzentlőrlnct termelőcsoportok tagjai ígérték meg, hogy egy kataszteri holdon 200 mázsa cukorrépát termelne;:. A gordisai termelőcsopozt a 100 mázsás burgonyatermésért indított versenyt. Baranyában sok termeíőcEoport végzett a napraforgóvetéssel A dénesfai állami gazdaságban is tú'.azárnyslták felajánlásaikat a brigádok- A traktoros brigád 150 százalék teljesítést vállalt, de már 137 százaléknál tart. A tehenész brigád meg azt, ígérte, hegy 620 lí* térré növeli a napi tejt ermelést. Tegnap már 630 litert fejtek. Komárom megyében 34 termelő­csoport vetette el a zabot, árpát, meg a zabosbükkönyt. Elsőnek a baji termelőcsoport végzetf. Négy nappal a határidő előtt végzett Vas megyében a körmendi „Vörös csil­Munkamédszerátadás az erdészeiben A győri Erdőgazdasági NV mun­kásai úgy ünnepük április 4-ét, hogy a tavasszal előirányzott er­dősítési munkákat 100 Százalékkal túlteljesítik. A nagyvázsonyi Erdő- gondnokságban már a sztálini mű­szakban is nagyszerű eredmények születtek- A Gombás brigád, amely akkor 242 százalékra teljesí­tette normáját, most is 250 száza­lékot teljesít. A brigád felaján­lásában vállalta, hogy 6 brigádnak átadja munkamódszerét. A munka­módszerátadás óta a leggyengébb brigád teljesítménye is 184 szá­zalékra növekedett. Országszerte virág borítja a nagy napon a szovjet hősi emlékműveket Díszes kirakatok, ünr Felszabadulásunk ötödik évforduló­ján az ország dolgozó népe minde­nütt kegyelettel emlékezik meg azok­ról a szovjet hősökről, akik felszaba­dításunkért életüket áldozták. Az ün­nepségek egyik kiemelkedő eseménye mindenütt a szovjet hősi emlékmű­vek és szovjet katonásnak rriegko- szoruzása. Keszthelyen a felszabadulási évfor­duló hapján ünnepélyes keretek között rak* ják le a szovjet hősi emlékmű alapkövét Egerben, Hatvanban és Gyöngyö­sön az MNDSz asszonyok vállalták a szovjet emlékművek gondozását s a szovjet sírok ápolását. A sírokat és az emlékművek körüli parkokat mindenütt felkapálták és virágokkal ültették he. Mindennap öntözik a virágokat. A kecskeméti szovjet hősi emlék­művek gondozását és április 4-i fel ­splőbe öltözött házak díszítését a kecskeméti MINSz vál­lalta. Békéscsaba MNDSz szervezetének asszonyai vállalták, hogy piros mus­kátlival ültelik be április 4-ére az elesett szovjet katonák sírjait. A Párt és a lömegszervezetek vállal­ták, hogy április 4-ére 2000 fát ül­tetnek el. A főváros dolgozó népe is lázasan készül a nagy napra. Az állami kereskedelmi Vállalatok dolgozói ünnepi kirakatot rendeznek és az üzletek homlokzatát is díszbe öltöztetne A Divatcsarnok homlok­zatát hatalmas vörös drapériákkal díszítik és középre a szabadságot hozó szovjet nép nagy vezérének, Sztálinnak képét függesztik. Két- oldalára húsz méter hosszú képsoro­zatot helyeznek, amely a szovjet ka­tonák hősi harcainak egyes jeleneteit ábrázolja és bemutatja, milyen nagy segítséget nyújtott már jelszabadu­lásunk első óráiban is a Szovjet Hadsereg. A többi kép a hatalmas újjáépítés eredményeit ábrázolja. „Hogyan skalpoljnk Esy amerikai jJldlällOkät'9“ folyóirat cinikus ___________________________ leleplezése az USA indiánjainak helyzetéről Newyorkból jelentik: Az Ameri- . can Magazine ..Hogyan skalpoljuk ez indiánokat?“ cím alatt cinikus cikket, közöl az USA-ban élő indiá- ' nők sorsáról. ..Száz éven át hazudtunk, becsap­tuk, megloptuk őket. — írja az American Magazine —, kihasznál­tuk hiszékenységüket és a szegény vörösbörück úgy táncoltak, ahogy mi fütyültünk“ — írja cinikus kö­zömbösséggel. a cikkíró. Az Ameri- ! can Magazine ezúttal igazat irt. ; Több mint négyszáz évvel ezelőtt amikor Amerikában megjelent a fe­hér ember. a mai Egyesült. Álla­mok területén mintegy 850.000 in­Az új egyiptomi ügyvivő átnyújtotta megbízólevelét A- El Amrou8sy Egyiptom új bu­dapesti ügyvivője pénteken délben á 'nyújtotta megbízólevelét Kállai C&üfc* külügyminiszternek. I dián élt- Számuk azóta 393.000’re csökkent. Ezen nincs mit csodál­kozni. Elég rámutatni, hogy például az indiánok között hatvanszof ak­kora a gyermekhalandóság, mint a fehér lakosság körében. Az egészségügy ieljes elhanyago­lása arra vezetett, hogy- az indiánon között a tuberkulózis népbetgséggé vált. Az indiánok között hatszor annyi a tuberkulózisban elhaltak! j száma, mint a fehéreknél, i De nem jobb a helyzet a közok­tatás terén sem. Wyoming állam egyik iskolájában, amelyet maga az American Magazin® cikkírója is tipikusnak nevez, huszonhat tanuló j közül mindössze négy ismerte az j angol nyelvet. A tanítás viszont! ángol nyelven folyik és így köny. nyen elképzelhető, milyen „eredmé­nyeket“ lehet elérni az ilyen „ok­tatásijai­Éhhoz kiegészítésül még azt kell hozzáfűzni, hogy az indián iskola­köteles gyermekek 50 sázaicka egyáltalán 11201 jár iskolába, A kaposvári Erdőgazdaságban, ahol a „legjobb favágó" címért fo­lyó versenyt kezdeményezték, nép­szerű a munkamódszerátadás. Szöcs Márton, Bukovics László több mint 1000 erdei munkásnak adták át Tapasztalataikat- A kaposvári Erdőgazdaságban most .már több mint! StfO érdéi munkás teljesítményé ‘növekedett 6Ö száza­lékká!. wWW Zárórák április 4.-én A felszabadulás ünnepén az üz­letek nyitva tartására a vasárnapra vonatkozó rendelkezések az irány­adók. így tehát ezen a napon a KÖZÉRT és TEJÉRT fiókok, va'.a- mnit a cukorkaüzletek ugyanolyan időben tartanak nyitva és állnak a közönség rendelkezésére, mint va* sámapokon. A három műszakban dolgozo üzemekben a felszabadulás ünnepet megelőző napon, tehát április 3-án ugyanazok a rendelkezések az irányadók, mint karácsony, husvet és május 1-e előtti napokon. Eszerint április 3-án az első és második műszakba beosztott mun­kavállalók munkaideje 6—6 óra, a harmadik műszak elmarad. A mun­kabér csak a ténylegesen teljesített munkának megfelelő mértékben fizethető ki. Az elmaradt munka­órákat utólag ledolgozni nem leher. MWW — Egerben és Miskolcon vendég­szerepelt az Obrazcov-együttes. Csak­nem 3000 főnyi tömeg fogadta telkes hangulatban az Egerbe érkező Obraz- cov-együttest. Este Egerben bemutató előadást tartottak, majd utána Mis­kolcra utazott a bábszínház egyik csoportja és két nagysikerű előadást tartott. f Érdemes meghallgatni! Ma 16 óra or Petőfin: ilrszitás Közvetítés a Belvárosi zínházbó! IA Nemzeti Színház dolgozói túlteljesítették április 4.-i felajánlásaikat Április 4-én, hazánk felszabadulá­sának ötödik évíO dulóján a Nemzeti Sz'.nház előadja Osztrovszkij „Jöve- de mező állás“ c. darabját. A szín­ház dolgozói ezzel kapcsolatos ápri­lis 4-i munkaíelajánlásaikat máris túlte'jesítették. A férfiszabómühety dolgozói a 10 százalékos önkö'tség- csöldcentés helyett, 40 százalékot ér­tek el. A nőiszabóműhely dolgozói 10 százalékkal csökkentették a vál­lait 5 százalék helyett az önköltsé­get. . A festőműhely dolgozol 3 meier m-gas Lenin-, Sztálin- és Rákosi­szobrot készítettek, ezeket felajánlot­ták az MDF VIII. kerületi szerveze­tének. Az aszt-alosműhely munkásai a ter­vükben előírt 2 százalékos önköltség­csökkentés helyett 4 százalékot tel­jesítettek. ■ . A Nemzeti Színházban valamennyi kosztüm és díszlet mar 10 nappal a bemutató előtt elkészült. így a szín­ház művészeti dolgozói is teljesíteni tudják felajánlásukat, ök ugyanis azt vállalták, hogy Osztrovszkij da- r-bjából 8 e'őadásszerü jelmezes, ciiszletcs főpróbát tartanak. A Filmgyártó NV dolgozói remek színesfilmen örökítik meg felszabadulásunk évfordulójának ünnepségeit A Magyar Filmgyártó NV híradó- és dokuméntosjtályúnak dolgozói leg­nagyobb nemzeti ünnepünk, április 4-e' ünnepségeit és előkészületeit örökítik meg színesfilmen. A gyártás vezetői filmtérképet ké­szítettek az április 4-i ünneepségek- ről. Részletes, egyéni „terv felbontást“ végeztek el. Pontosan előre megálla­pították a különböző felvevögépek elhelyezését, útvonalát és állását. Megállapították, hogy az ünnepség különböző eseményei felvételeinek vezetését melyik rendező végzi és me'yik operatőr fényképezi. A mint­egy 25—30 perces színes dokument- filmnek ugyanis nyolc rendezője, nyolc operatőre, számos segédrende- zője, segédoperatőre és felvétel- vezetője lesz. Az operatőrök élért a két Kossutb- díjas: Illés György és Hegyi Barna­bás All. A rendezés munkájában a többi között részt vesz Kiss József, aki a VIT-füm egyik rendezője volt. A film kiemelkedő eseménye lesz az a fe‘Vételsorozat amely szovjet vendégeink fogadását viszi vászonra A színesfilm részletesen foglalkozik a honvédség felvonulásával, e nap különböző kulturális eseményeivel és a magyar vidék ünnepségeivel. Nagyobb városokba, falvakba s a legjobb gépállomásokra is ellátogat majd a felvevőgép. Kultúrparkok Angyalföldön, Pesterzsébeten, Kőbányán,Csepelen Angyalföldön még ez évben kultúr- park épül a Rákosi Mátyás kultúr- Liáz előtti téren. Lész szabadtéri színpada, 2000 személyt befogadó nézőtérrel s egy gyermekszínpada is. „Olvasó-park“ is lesz a kultúrpark- ban. Még ez évben túlnyomórészben ói­ké,szű a pesterzsébeti kultúrpark Is. A kőbányai RoUenbiller-parkot is átalakítják kultúrparkká. A csepeli kultúrpark a Katona József-utoa, Kolozsvári-utca, József Attila-utoa és a Bajcsy-ZsUinszky-út által határolt négyszögben létesül. „Fiúk a gat on Békés, idilli­kus jelenettel kezdődik a film, amelyet Katejev: „Távolban egy fehér vitorla“ című regényéből készítettek. Hajó in­dul az egyik feketetengeri kikötőből. Nhpfény, vidám mozgalmasság, bű- csúzkodis. Ebbe a jelenetbe robban bele a rendőrlovak patájának crat/o- crása. A hajót megállítják, kezdődik a razzia. Ez az első jelenet, megragadóan mu­tatja be azt légkört, amelyben az ! egész film lejátszódik. Az 1905-ös for- j radaiom előestéjén, a cári terror leg- j féktelenebb elnyomása idején a „Pa- ; tyomkin“ cirkáló egyik matróza ttisz- szaszöklk Romániából Oroszországba hogy folytassa a forradalom előké­szítésének, munkáját. A titkos rend­őrség embere állandóan nyomában van. Zsiikov a matróz mégis el tud­ja végezni feladatát, mért a nép körében mindenütt barátokra lel. Nemcsak a felnőttek, hanem a gye­rekek is segítségére vannak, sőt sokszor éppen a gyerekek támogatása, szabadítja meg a legnehezebb hely­zetekből A film az első kockától az utolsóig rendkívül megragadóan és egyben művészi módon mutatja be a kort. A szórakoztatás mellett, mint min­den szovjet film, nevel, tanít. Ez . a nevelőmunka különösen sikeres le­het éppen az Úttörők filmszínházá­ban, ahol a filmet bemutatták, mert azt tanítja, hogy már a gyermekkor­ban is kötelességtudónak, állhata­tosnak, bajtársiasnak kell lenni. A film gyermekhősei a szeplős kék- szemű Gavril és a félénk Petya résztvesz a harcban. Továbbítják Zsukov üzeneteit a bolsev'.ltoknak löszért szállítónak és ezer veszede­lemből szabadítják meg a matrózt, hogy tovább küzdhessen a nép sza­badságáért. A IX. szimfóniát vezényelte Ferencsifc János a Fő­városi Zenekar három részből álló Beethoven ciklusának befejezése­ként. A hatalmas tömegeket meg­mozgató sorozatnak méltó befejezése volt e monumentális mü lenyűgöző előadása. Beethoven nagyszerű alkotását Fe- reiicsik János képességének legjavá­val tolmácsolta. Mélyrehatóló értel­mezése megragadó kifejező-erővel és meggyőző határozottsággal párosult. Az embernek a sorssal folytatott küzde’mét, kiutat kereső Igyekezetét megdöbbentően reális színekkel áb­rázolta, az öröm ódája pedig min­dent elsöprő é'eterővel. diadalittasan csendült fel vezénylőnkké ja nyomán. Az egyre jobban összekovácsolódó négy szó'lsta (Szecsődy Irén, Tiszay Magda, Simándy József, Jámbor László) a tudása javát nyújtó Fő­városi Énnekkar és Zenekar meg­érdemelten osztozott a lelkes ünnep­lésben. A hangversenyen Beethoven fiatal­kori C-dúr zongoraversenyét Sebők György játszotta — igen fegyelme­zetten. mértéktartóan és kídn’gozott jó technikával. (k. e.) Ünnepi műsor a Híradó moziban A Híradó Filmszínház április" 4* tői kezdve ünnepi műsort mutat be. amelynek kiemelkedő eseményei az e'mulf öt év éred mén veiről készült új magyar dokumentfilm és a Ma­gyar-Szovjet Barátság Hónapjáról > készült kúúUm. A legjobb munkások kapják április 4 én az egyforintos mozijegyet Az üzemi filmpropagandisták az áp­rilis 4-iki egyforintos mozijegyeket a legjobb dolgozóknak akarják eljuttatni. Kérésükre a MOKEP közönségszolgá­lat« már március 26-án megkezdte a jegyek kiadását az üzemek részére, négy nappal az április 4-íki elővételi pénztárak megnyitása előtt, A nyilvános elővételt pénztár április t-én nyílik meg. Április 4-én egy ün­nepi előadásban a „Bccsületbiróság“ című nagy szovjet filmet mutatják be a mozik. SZÍNHAZAK műsora Operaház: A kékszakállú herceg Vá­ra, Gianni Sehicchi (Jókai—Kánlorné- béflet, 7). — Városi: János vitéz (Heve­si—Kazlnczy-bérlet, 7). — Nemzeti: Nyári zápor (Odry—Jászal-bérlet, — Magyar: Karenina Anna (Molnár Gy.-bérlet, 7). — Madách: Villa a mel­lékutcában (Lotz-fcérlet, 7). — Beivé* rosi: Mélyszántás (Nádty-béílet, 7). — Fővárosi Operett: Gorolstelnf r, agy her­cegnő (7). — Vidám: Vadnyugat (bár* letszünet, ’,4»), — Ifjúsági: Legény a talpán Cl). — • Úttörő: Tamás bátya kunyhója (1 s 4. HB). — Bábszínház: Aladdin és a csoda'ámpa (3, 3). — Fő* városi Varieté: Eékehajó (3). — Kama* ra Varieté: Tótágas (8). — Optimisták: Tavaszi tarkabarka (5j, fPBWIlifWI’Mi’é

Next

/
Thumbnails
Contents