Szabad Szó, 1952. január-február (54. évfolyam, 1-5. szám)

1952-01-06 / 1. szám

mmmmi 54. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM !■.:&&) 8 oldal 60 fillér VASÁRNAP, 1052 JANUÁR « Jutalmazott keresztrejtvény—Sakk-~d? j.~4Mhy 7^4cl A tervet teljesíteni kell! Termelőszövetkezeteink és gép-, állomásaink dolgozói nagyjelentő­ségű tanácskozást tartottak a múlt év utolsó napjain. A kétnapos ér­tekezleten megbeszélték termelő­szövetkezeti mozgalmunk és gép­állomásaink minden fontos pro­blémáját, megállapították az ed­dig elért igen jelentős eredménye­ket, de őszintén feltárták azokat a hibákat, hiányosságokat is, me­lyek zavarták termelőszövetkeze­teink fejlődését, megnehezítették termelőszövetkezeteinknek, gépál­lomásainknak, hogy feladataikat, munkájukat maradéktalanul elvé­gezhessék. Különösen nagy jelen­tőséget adott a tanácskozásnak az, hogy azon megjelent és felszólalt népünk bölcs vezetője, Rákosi Atátyás. Bírálatával, tanácsaival felbecsülhetetlen segítséget nyúj­tott ahhoz, hogy termelőszövetke­zeteink és gépállomásaink megja­víthassák munkájukat s eddigi si­kereiket, eredményeiket jelentősen túlszárnyalják, hiányosságaikat pe­dig kiküszöbölhessék. ».4 falu szo­cialista átépítésének legfontosabb lépése most az, hogy a szövetke­zeteké nnttUlPIT'' Már létrejöttek, rendezzék soraikat, tartsanak fe­gyelmet, növeljék gazdaságukat és sikereikkel, virágzásukkal vonzzák magukhoz az egyénileg dolgozó parasztokat«, — mondotta Rákosi Mátyás. F.z a megállapítása s a tanácskozáson elhangzott minden szava megvilágította a legközelebbi jövő útját termelőszövetkezeteink és gépállomásaink előtt. A fejlődésnek mind nagyobb le­hetőségei tárulnak fel termelőszö­vetkezeteink és gépállomásaink előtt. Helyes tervezéssel, a tervek maradéktalan végrehajtásával, az elmúlt évinél még jóval nagyobb sikereket tudnak termelőszövetke­zeteink és gépállomásaink ebben az esztendőben elérni. A tervek­nek azonban a valósághoz kell igazodniok, mert mint Erdei Fe­renc földművelésügyi miniszter megállapította: j>minden termelő­szövetkezet sikeres gazdálkodásá­nak legelső feltétele a jól kidolgo­zott, helyesen megállapított terme­lési terve. — A földművelésügyi miniszternek ezt a megállapítását a termelőszövetkezeteken kívül gépállomásainknak kell komolyan megszívlelniük. Es pedig első­sorban abban a tekintetben, hogy: a terveket teljesíteni kell. A tervteljesítéshez vezető úton pe­dig a legelső és legsürgősebb fel­adat, amit mezőgazdaságunk szo­cialista szektorának el kell vé­geznie: a munkafegyelem megszi­lárdítása. A dolgozó nép állama, a párt és a kormány minden segítséget meg­adott és megad termelőszövetke­zeteinknek és gépállomásainknak ahhoz, hogy fejlődjenek, erősödje­nek. Fejlődésük, erősödésük a leg­nagyobb vonzóerő a még egyéni­leg gazdálkodó dolgozó paraszt­ságunk számára is. A Termelőszövetkezeti Tanács megalakítsa, a kétnapos tanács­kozás s az o't elhangzott felhívás most olyan újabb segítséget adott terrr.elős-övetkezfcteinknek és gép­állomásainknak,1 hogy ebben az esztendőben az elmúlt évinél még sokkal jobb munkával és sokkal nagyobb sikerrel tudnak hozzájá­rulni hazánk gazdasági megerősö­déséhez. Hegyeshalomtól—Záhonyig A magyar munkásosztály mint győztes had­sereg ugyanakkora lelkesedéssel folytatja a terme­lés frontján vívott csatáit az újév első napjaiban, mint amilyen lelkesen harcolt az előző tervév be­fejezéséért. A munka hadserege megszilárdítja so­rait, a fegyelmezett harci egységek, a brigádok megbeszélik a haditerveket, s bizalommal tekinte­nek a jövőbe, mert felmérték erejüket, ismerik ten­nivalóikat. A méltóságteljesen hömpölygő Duna partján, Sztálinvárosban és az épülő Sztálin Vasműnél újabb ezrek álltak csatasorba, a Herbolya völgyében a munkáskezek nyomán óriássá izmosodik tervünk hatalmas fia, a kazinczbarczikai új város és a gyá­rak serege, a Tisza kanyargó ezüst szalagja mel­lett nagyobbra nő a Tiszalöki Erőmű, itt a ra­koncátlan folyó óriás erejét a terv szolgálatába ál­lítja az alkotó ember. Balinkabányában a föld mé­lyében az új nyílegyenes altárnájában fut a szén a nemrég működő futószalagon, s bármerre nézünk az országban, mindenütt a megvalósult vagy meg­valósuló munka pompás gyümölcse mosolyog fe­lénk. A fiatalok és az öregek egy akaratban össze­forrva küzdenek a tendert, a terv megvalósulásáért ebben az évben az első perctől az utolsóig. Tudják, hogy az 1952-es év a döntő év abból a szempont­ból, hogy milyen sikere lesz nagy népgazdasági tervünknek. A döntő év sikerét döntő harcra fel­készülve vívja meg munkásosztályunk Hegyeshalom­tól Záhonyig. Juhász Gyula: Én őt dicsérem csak, az élet anyját; Kitől jövendő győzelmünk ered; A munkát dalolom, ki a szabadság Útjára visz gyász és romok felett. A gyárkéniény harsogja diadalmát S a zengő sínen kattogó vonat. A béke ő, a haladás, igazság, Mely leigázza a villámokat. Nagy városokban, végtelen mezőkön A dala zeng és zúgni fog örökkön, Míg minden bálvány porba omol itt. Én öt dicsérem csak, az élet anyját, Kinek nővére Szépség és Szabadság S kinek világa most hajnalodik. OJ leiadatok olé tekint az ország dolgozó néps az újesztendőben. Ezek a feladatok nagyok ée komolyak és szervesen összefüggnek az eddig elért ered­ményekkel, az ötéves terv sikerei­vel. Ha dolgozó népünk visszapil­lant az elmúlt esztendőre, büszke­ség tölti el. Az ország megerősö­dött, gazdaságilag és politikailag egyaránt. A szép Jövő körvonalai mind határozottabban bontakoznak ki, olyan a távlat, amerre népünk halad, mint egy épülő hatalmas erőmű, a béke erős bástyája, a Jólét, a függetlenség és szabadság boldog hazája. Ennek az új országnak, ennek az épülő hazának raktuk le az alapjait, ezt építette népünk az elmúlt esztendő során és ezt építi tovább az újesztendőben. Minden év, minden hónap és minden nap közelebb visz bennünket a végső győzelemhez. Egy-egy új Iskola, egy-egy új kórház, lakóház, gyár, vasútvonal, kultúrotthon erős alap­köve az épülő szocializmusnak. A régi, elmaradott agrárországból fejlődő ipari ország lett a hazánk. Épül Sztállnváros és a Sztálin Vasmű, a November 7 Erőmű, a Borsodi Vegyiművek és mellettük, szerte az országban a zúgó trak­torok nyomában formálódik az uj falu, erősödnek a termelőszövet­kezetek. Egy esztendő alatt több mint kétszeresére nőtt a termelő- szövetkezetek szántóterülete, s ma már mezőgazdaságunk csaknem egynegyedén szocialista gazdálko­dás folyik. És a traktorok nyomá­ban az új élet elvitte a könyvet, a kultúrát Is a falura. Az elmúlt esz­tendőben 1013 falusi és 10 kör­zeti könyvtárat állítottak fel es csaknem ezer kultúrotthon nyílt meg. Exek ax eredmények megmutatkoznak dolgozó népűnk életében Is. Az emelkedő életszín­vonal, a Jegyrendszer megszűnése, a fizetések emelkedése, a fontos élelmiszerek árainak csökkenése mind annak a jele, hogy munkánk eredményes volt. És ha összeha­sonlítjuk a mi sikereinket az impe­rialista országok életével, vagy déli szomszédunk, az amerikai zsoldban álló Tito nyomorgó Jugoszláviájá­val, még Jobban kidomborodik or­szágunk és népünk rohamos'' fej­lődése, a béketábor ereje. Amikor nálunk eltörölték a Jegy­rendszert, ugyanakkor Titóék ame­rikai parancsra leértékelték a di­nárt és ezzel ismét fokozták a nép nyomorát. A nyugati országo bon mélyül a válság, milliók válnak munkanélkülivé, csökken a terme­lés, fokozódik az elkeseredés. Az elmúlt esztendő a kapitalista rend­szer válságának esztendeje volt, s a most kezdődő esztendő ennek a rendezernek további meggyengü­lését hozza. A gyarmati népek so­raiból már újabb tízm'll ó ; csat­lakoztak a háborús g uj o a ók el­leni harchoz. Ingadoznak az impe­rialista börtönök falai, foko'ódik a bizonytalanság a háborús úszífók táborában, a Szovjetunió vezetto békelábo’ban ped'g szilárdul, erő­södik az egység, s épül a jövő, amelynek a magyar nép Is ré-zesa és boldog birtokosa le-z. Tu~'J* őzt és érzi dolgozó népünk cs ez: t te­kint bizakodva az újes:.tondőre, amely újabb küzdelmeket, de újabb győzelmeket is hoz a számára. A M 5J M KÄ

Next

/
Thumbnails
Contents