Szabadság, 1945. január-március (1. évfolyam, 4-62. szám)

1945-01-24 / 4. szám

At» 40 tJ ■■■ : . BÖfcéi' Az Országgyűlési Könyvtár állományából törölve. f. évfolyam, 4* ssám DEMOKRATIKUS NAPILAP 1945 Január 24, juerd* SZEUKESZTÖBIZOITSXri: Pafvas József, Kállai Gyula, Zilahy La|«ss SGMSnHBI Számvetés ífi«s u&^rm Jézief *3 rwn esete«! », sorokat a »ötéi pgitteöáühan» amely immáron har» madil* hete éjjeli s nappali szállá* sunk. Loiőlíünk a ház csupa rom. Ami mégis megmaradt lakásunk» hót, az se az enyém x. csak „ - en» deg'' voltam itt, félve tűrt bujdosó. TE hónap cta ug\an hányadik szállásom ez már ? Ami hevesem volt, az is' elszóróbott ebben a ne* héz versenyfutásban, kegyetlen kopekkal a nyomomban. Nem mar?,dí másom, csak asz* szonyom, hűséges társain a búj* dobásban é$ két kies: gyerekeim. Legdrágább kincseim hát mégis qttgiTsaradta:-.! Itt alszanak- mel­let!’:)',, — csak az éra mutatja ebben a szakadatlan sötétségben, hogy most éjjel van, -- s fajdal* aws boldogsággal hallgatom csőn* , de* lélegzésüket: cinek 1 Ilyen apokaliptikus napok .után, | mjkpr egy esztelen, sötét kisebbség szörnyű bűne miail a pokol min* de:t szenvedése rászakadt erre a városra, kicsinyesnek lábbelik gy egylé;r|ü "ké: úinéré«*»! kezdeni a szánr des?. Ara eyyeíkn eribcí- ejRetfen • család emwr, égy óriási város, sőt egy egész ország népe kezd így. ilyen körülnézéssel emberibb, életet. Hosszú napok óta ma bújhattam ki először a pincéből, Vakított a világosság cs szédített a szabad levegő. Ilyen sötét pincéből való kibújás most az egész életünk. Lveken, sói évtizedeken keresztül élt az egész magyar nép sötétségre vettetve. Most végre kiléphet a Világosságra, a szabad levegőre. A kiszabadulás Öröme bizony nem zavartalan. Kegyetlen cs dób* henelcs a kép, amelyre a látó szem ránvíhk: egy háborútól végégdúlt ország, felperzselt falvak, romba* dőlt városok, milliónyi halott és sebesült. Amit nem pusztított el a háború, azt jórészt elhurcolták, elrabolták a németek, amit .úgy* ahogy megóvott az előző kormány* zaf szerencsétlen taktikázása, azt a nyilas rémuralom három hónapja bedobta a véres serpenyőbe, h'ogy még mélyebbre szálljon a mérleg. Valóban: uj mohácsi vész sza* kadí erre az országra, miután hu* szonot éven keresztül minden ha* ladószcllcmü, j demokratikus meg* mozduláshrgalmatlan elnyomásával, becsületes magyarok bebörtönzésé* vei, elhurcolásával és kivégzésé* vei állandó izzásban (ártották' Dózsa vasfrónjüsát... 1348, március Í5*e bizony masmilyen bölcsőibe szülte gyér* mekét, a szabadságot, mint ezek a mostani kegyetlen napok. De akkor a magyarság is másképpen hajolt a szülőágy fölé, mint most. Ami pedig nem a nép bűne, hanem egy nemzetveszejtó, feudá* lis szellemű vezctő»rétegé, amely szemérmetlenül Zrínyit, Kossut» hot és Petőfit idézve, a legsöté* tebb reakció, a hitlerizmus szol* gálafában, a szabadság ellenségei oldalán hajtotta halálba a magyar katonák százezreit. Társadalomtudományi tanulmány lenne lenne kibogozni, hogyan gyúrta át pokoli tervszerűséggel a magyar népet, amely a múltban MEGALAKULT a Budapesti Nemzeti Bizottság Dr. Csorhs János volt országgyűlési képviseld! nevezték ki Budapest M. Nemzeti Bizottság üdvözölte Sztálint A budapesti demokratikus pár* tok képviselői tegnap délelőtt meg* alakították a Budapesti Nemzett Bizottságot, dir-eio a főváros fel* szabadított területén a hatalmai mindaddig gys lóról ja, inig a Dcb* récédben megfakulj sármány item költözik Budapestté A Nemzeti Bizottság alakuló- ’■ * Függeíka. Kisgazda Párt. o Tzpciátdí na Pánt, a őt:. zéti ParasZt^á4 I ép . '.efí' jfék mi* gukak Tíldy Zoltán, mini az ülés elnöke, hosszabb beszédben ismer* tette a Bizottság feladat.:!.' cs célját. — Súlyos v.r.cdésck, tízhó* napi keserves bujdos/s ütő-’ iöí* tünk össze — mc/doffa - ^ock közt, hegy tisztes A ges,"becsű* kies, magyar emberként minden érővel összefogjunk, az országunk romjain új életbe kezdjünk. Az elmúlt fiz hónap után mély* séges keserűség, szégyen és meg* aláztatás érzésével, halálos vészé* iyek és bujiosás közben vettük a híreket hazánk romlásáról. Hiába kíséreltünk meg. minden kockáza* tót vallatva, hogy' útjába álljunk a fenyegető katasztrófának : nem sí* került. Ma nagyreszt elpusztult o.szág romhadölí fővárosában va* gyünk: iparunk és tnezőgazdasá* gunk elpusztult, nemzetünk legjobb fiai közül sokan ülnek idegen bőr* {önökben, és igen sok magyar az országtól távol nyomorog és pusz* tut. Miudennek nem kellett volna igy történnie. Hiszen a múltban a szövetségesek, különösképp pedig a Szovjei*Uníó részétől nemzetünk a jóindulat számos jelével íaiálko* zott. De hiába volt figyelmeztető és tiltakozó szavunk, rövidlátó, vagy idegen zsoldban szegődött kortnányők cs politikai rendszerek vakon vezették népünket a katasz* trófa felé. Semmi reményünk sem volna arra, hogy nujgcgyszer életet kezd* hessünk, h » ennyi bűnös, idegen* eredetű politikai manó. er, után újra nem találtunk volna nagv Idküségéi a szövetsége iraf.iiittak. elsősorban a SzovjetfUnió és a hataimas Vörös Hadsereg «izerdi..Tudjuk jói, hogy a német elnyomás és a fasiszta Error minden igaz ma* gyarságoi megtagrdó nyilas csöcse-- lek hozta ránk ezt a végzetet. B>i- zur.;- ablwif, hogy mi m -gyaiok ‘ik, üíak Njir házanWJhfST szövetsége? hatalmak, a világ* demokrácia jóindulata hozzásegii majd bennünket, hogy fdcpitb'^* síik a magunk szabad országát. Ez az utolsó történelmi lehetőség egy őszinte és igazságos nemzeti munka számára. A félrevezetés cs elvakulíság korszáka elmúlt, nem szabad többe gyöngének mu* f atkozni. A háború tragikus, egyben mégis oly szerencsés fordulata megadta nekünk azt a lehetőségei, hogy most már hehLonyiisuk ön* j magunk cs a világ Jött >s, hogy j érdemesek vagyunk a szabad éleire. Tömörítsünk össze minden lis/* ícs-icges erőt, dolgozaun'k kémé* nyert a bizalom légkörének meg* teremtésen, mer- C;.rk egy neu légkörben építhetjük ujja ezt az. országot. Ennek a 1. < összefogásnak jele: lájom a/, cptté* energíáha! -gyocogó I uuupcst: Nemzet) mcgatAáá.-.á' an^ TaNNÍA Tv-,A AFTfbtt Ag mái első üléséről köszörűse őE:a* lin marsallf, a hatalmas szovjet nép bölcs cs nagy vezetőiét, a dicsőséges felszabadító Vörös. Hadsereget cs köszöntse teljes bizalommal, együttérzéssel és vá* rakozással a debreceni Ideiglenes Nemzetgyűlési és az Ideiglenes Nemzeti Kormányt. Tildy Zoltán után a Magyar Kommunista Párt részéről Vas Zoltán, a párt központi bizoltsá* ganak mcgbizoííja részletesen is* merktte a párt. felfogását a mos* ijni helyzetről cs az Ideiglenes •Nemzetgyűlés eddig, munkálat, valamint a már felszabadított területei, gazdasági, kulturális és szociális helyzetét. Bechtkr Peter a Szociáldemokrata Párt részéről szólalt fel és örömei fejezte ki afö* Jött. hcfgy a főváros valamennyi demokratikus 'pártjával a Szeciát* demokrata Párt együttműködhet a ■;í.» ÍV úms-.:.; »Api* Darvas József, a Nemzeti Pa* rasztpárt, Nagy Ferenc a Függd* len Kisgazdapárt és a Paraszt* szövetség nevében üdvözölte a a megalakuló Nemzeti Bizottságot, A Budapesti Nemzeti Bízott* ság ezután azonnali hatállyal 8r, Csorba János, volt országgyűlési képviselőt Budapest polgármesfe* t rc\é kinevezte. Az új polgármes* tér nyomban hozzálátott, hogy a főváros adminisztrációját újjászer* vezze. ■ Csorba János polgármester: A pártok támogatásával felépítjük és ellátjuk Budapestet A Budapestért iefolvf felszaba* dífó harcok sörén megosufitett hel* városban, a végi központi Város* háza közelében, Egyetefn*ütca 2. szám alatt, áhoi a főváros Vízmű* ve dolgozik, kereste fel a Szabad* ság városházi munkatársa Csorba* János polgármestert, aki az egye* sült pártok ■ bizalmából foglalta el nehéz, küzdelmes, sok munkát és áldozatot igénylő hivatalit. A négy part bizalma olyan embert állított a fasisztáktól megtisztított Székes* főváros élére, akinek múltja és eddigi működése biztosíték arra, hogy a világszép Budapest közös erővel és mindenki munkájával újra az lesz, ami \ olt. Csorba János polgármester elő* szobájában százával állnak a muri* kára jelentkezők. A kultuszmi* nisztérium tisztviselőkara, a Nem* zeiköZi Vöröskereszt megbízottai a közmüvek vezetői egymásnak adják a kilincset, hogy jelenthez* zenek, meghallgatási, támogatási kérjenek, vagy {elajánlják részt* vételüket az építőmunkában. Ezer dolga, ezer elfoglaltsága közben Csorba János mégis talál időt arra, hogy néhány mondatban üzenetet küldjön a Székesfőváros lakosságának. Nagyon örülök — mondotta, — hogy a négy párt egységes bizal* mából megkezdhetem munkámat. A két munkáspárt működése és támogatása biztosítja, hogy felépii* jük Budapesiet, a két agrárpárt támogatása pedig a vidék segítse* gét jelenti, melynek igénybevételé* vei biztosítani tudjuk-Budapest la» kosságának ellátását. Sgyelőr« csak arra kérem a főváros lakosságát es ezt saját tapasztalataim alapjan kér* hetem: hagyja ott a pincelak ást, jöjjön fel lakásaiba és haladékfala* nul foglalja el munkahelyet. Együtt keli dolgoznunk, együtt keli hozzá* fognunk az újjáépítéshez. Már újabb küldöttségek érkézé* sét jelentik, újabb intézkedéseket kérnek. Az uj polgármestert viszi el tőlünk a kötelessége, a legsür* gősebb és legfontosabb feladatok elvégzésére. annyiszor volt szabadságharcok ve* zetője. Az Író, aki eddig tolla! küz* döff népe felszabadulásáért, most nem töpreng a múlton, hanem fájó örömmel köszönti a romok felett felderengő szabadságot. Innen, ebből a szétdulf városból a falú fe e tekint, ahonnan jött: a szegény parasztságra gondol,amely* bői vétetett. Ámít ennek az ezer éven át annyiszor megcsalt ősz* tálvnik követelt,— szabadságot és földet — az immár kormányprog* ram. Am munkája nem ért vé* gét, sőt talán most kezdődik csak igazán: őrködni, hogy a program* ból valóság legyen s munkálkodni! hogy a romok felett és a széfdul, lelkekben felépüljön a szabad, de* mokratikus Magyarország. ■ mt mmm

Next

/
Thumbnails
Contents