Szabadság, 1945. április-június (1. évfolyam, 63-133. szám)

1945-04-03 / 63. szám

1945 április 3, kedd I. évfofysm, 63. szám DEMCKRATiaCUS MAPILAP S Z ERKE SZTÖBIZOTTSÁG: DARVAS JÓZSEF, KÁLLAI GYULA, ZILAHY LAJOS Megválasztották Nagy-Budapesf nemzetgyűlési képviselőit SOPRON ÉS NAGYKANIZSA FELSZABADULT KASSEL ES FULDA ELESETT 108 képviselőt küldött Nagy-Budapest és kör­nyéke az ideiglenes nemzetgyű­lésbe. Alig pár héttel a fölsza­badulás után most már a fővá­ros képviselői is ott fognak ülni a nemzetgyűlés ülésein és képviselni fogják az ország leg­nagyobb városának és vele együtt az ország demokratikus átalakulásának ügyét. Az ipari munkásság, a kis­polgárság és a haladó értelmi­ség legjobb, legöntudatosabb képviselői kaplak helyet' ezeken a választásokon a nemzetgyű­lésben. Az új képviselők nevei között vannak olyanok, amelye­ket jól ismer a közvélemény, de vannak olyan férfiak is, akik­nek munkásságát csak a sző­kébb, harcos antifasiszta tábor ismeri. Eddigi és jövendő mun­kájukkal megszolgálták és meg fogják szolgálni azt a bizalmat, amelyet a demokratikus pártok és a főváros választói beléjük helyeztek. Károlyi Mihály, Vám- bcry Rusztem, Bölöni György hosszú évek, illetőleg évtizedek óta emigrációba kényszerültek. Külföldön is mindvégig hívek maradtak népükhöz és nemze­tükhöz. A száműzetés és honta­lanság keserű esztendei után most mint törvényhozók térhet­nek vissza hazájukba. A budapesti választások a demokratikus front megerősö­dését jelentik. Nemcsak azért, mivel a megválasztott képvise­lők ízig-vérig demokratikus, kö­vetkezetes és jellemes emberek, hanem azért is, mivel személyü­kön keresztül bekapcsolódik or* szágunk politikai életébe maga a főváros. Budapest a demo­krácia legerősebb vára. Itt van­nak a magyar demokrácia fő­erői: a legöntudatosabb és a legnagyobb tömegű ipari mun­kásság, a harcban leginkább megedzett és a dolgozók töme­gével legjobban összeforrott ér­telmiség. Budapest diktálta ed­dig is a demokratikus átalaku­lás ütemét és tempóját. Az új képviselők személye biztosíté­kot nyújt arra, hogy ezt a sze­repét a jövőben is megtarija. Erős, szilárd, demokratikus kormány csak ezekre a töme­gekre épülhet. Ingadozást és melléktekinteteket nem ismerő demokratikus kormányzat első­sorban ebbe a talajba gyökerez­het. Nem szabad azonban, hogy ezek a választások eltereljék a főváros harcos, antifasiszta köz­véleményének figyelmét a ma­gyar demokrácia jelenlegi fő frontjáról: a faluról és a föld­ről. A főváros milliós tömegei új képviselőiken keresztül is el­sősorban ennek a kérdésnek gyors megoldását fogják sür­getni. A Vörös Hadsereg győ­zelmei után a nagybirtokok föl­számolásával most mérjük a legerősebb csapást a reakcióra és Budapest népe, amely talán legtöbbet szenvedett a reakció háborújának pusztításaitól, kép­viselőitől is elsősorban a lati­fundiumok minél előbbi meg­szüntetését és a szegény pa­rasztság földhöz juttatását kö­veteli. Nagy-Budapest képvise­lőinek megválasztása a magvar nép szabadságharcának minden bizonnyal új lendületet ad! Husvét napjaiban hatalmas lendülettel tört tovább előre Tolbuchin és Malinovszky mar­sall hadserege. A különjelentések egész sora nagyfontosságú fegy­vertények egész sorozatát adta hírül. Időrendi sorban véve: szombaton Tolbuchin hadseregé, nek centruma Vasvár, Körmend és Szentgotthárd városokon keresztül nyomult be Stájeror­szág területere. A déli arcvona­lon a Balatontól délre a bolgár hadsereg csapatai elfoglalták Csurgót. Malinovszky tábornagy hadserege ezalatt Nyitrán, Ga- lántán, Nagyszombaton és Szén- cen keresztül Pozsony felé tört előre. A legutóbbi jelentés sze­rint a Vörös Hadsereg csapatai hétfőn este négy kilométerre ál­lottak Pozsonytól. Vasárnap be­következett Sopron eleste és hét­főn Sztálin marsall már Nagy­kanizsa elfoglalásához gratulál­hatott Tolbuchin tábornagynak és vezérkari főnökének, Ivanov altábornagynak. Nagykanizsa nemcsak fontos közlekedési cso­mópont, hanem a németek erő­sen kiépített védelmi támasz­pontja is volt, mely a balkáni hadseregnek, a sokat emlegetett Weichs-féle hadseregnek északi pilléreként szerepelt. Nagyka­nizsa, a lispei olajtelepek, Szent­gotthárd és a nyugatmagyaror­szági határvidék többi fontos állomásának elestével egész a Mura vonaláig megtisztult Ma­gyarország területe a náci-ban­diták uralmától. A foglyok száma és a zsák­mány tömege óráról-órára nő, az utóbbi három nap alatt több mint 40.000 német tisztet és ka­tonát ejtettek foglyul és a zsák­mányul ejtett ágyúk, repülőgé­pek, tankok és egyéb nehéz fegy. verek száma akkora, hogy ez egy egész hadsereg nehéz fegy­verzetének felel még. Moszkva, április 3. A Szovjet Tájékoztató Iroda közli: Április 2-án a 2. ukrajnai arcvonalunk csapatai folytatták támadásukat Bratislava irányában és elfoglalták Tapolcany városát és vasútállomását, továbbá több mint száz más helységet, ame­lyek között van Bosany, Veiké, Kvpnany, Siladice, Suohá, Pud- merce, Módra, Pezinok, Vajnory, Farná és Biskupcie, utóbbi négy- kiloniéterre fekszik Bratislavától. Csapataink birtokukba vették Gu- tor. Samoryn, Bosany, Veiké Ryp- n<any, Siladice, Sered, Modrá, Gek- lye, Vajnory, Uzor és Biskupice vasútállomásokat is. Becs irányában csapataink a Fertő-tó mindkét oldalán továbbra is támadó harcokat folytattak. A magyarországi német front összeomlása, a náciz­mus kitakarodása befejezett tény, ha eltekintünk a He­gyeshalom körüli terepzsák­tól, amelynek likvidálása most mái csak órák kérdése lehet. A Vörös Hadsereg északi arc- vcnalán Ratibor és Bieskau vá­rosok elfoglalásával Konyev tá­bornagy csapatai a. németek fontos közlekedési csomópont­jait és erősen kiépített bástyáit ütötte ki a német védelem vo­nalából az Odera balpartján. Glogaii .város elestével pedig Szilézia megtisztítása jutott je­lentős lépéssel előre. A Ruhrvidék teljes bekerítése a nyugati hadszíntér egyik leg­fontosabb fejleménye. Ezt je­lentette a szövetségesek főhadi­szállása hétfőről, április 2-áról. Az amerikai 1. és 9. hadsereg egyesült Lipsladt környékén a Rajnától 120 kilométernyire ke­letre és ezzel befejezte a nyu­gati háború egyik legnagyobb terepzsákjának teljes körülzárá- sát. Ezt a terepzsákot még na­gyobb körben zé"ja körül az amerikai hadsereg elő­nyomulásának az az új szen­zációs eredménye, hogy Kas­sel és Fulda városokat is el­érte és elfoglalta. A Ruhrvidéken bekerített né­met csapatok létszámát harmincötezer emberre teszik. Ezeknek sorsa a teljes megsem­misülés, vagv a fegyverletétel. A szombati naoon egyedül hu­szonháromezer foglyot ejtettek, de Eisenhower tábornok leg­utóbbi napiDarancsa a márciusi hadműveletek eredményeképpen 350.000 fogoly beszállításáról számol be. A westfaliai síkságon előre­A 3. ukrajnai arc.vonal csapa tai a bolgár hadsereg kötelé­keivel együttműködve a Bala­tontól délnyugatra folytatták támadásukat és április 2-án elfoglalták Nagykanizsa vá­rost, fontos közlekedési cso­mópontot, Magyarország kő- olajvidékénck központját, amely a németeknek erősen kiépí. tett védelmi bástyája volt, birto­kukba vettek, továbbá több mint negyven más helységet, amelyek között van: Söjtör, Hahót, Bocska, Eszter'egliye,- Somogyszentmiklós, Belezna és Sz’ent-Mihály. Az arc- vcnal csapatai a harcok során ápri­lis 1-én 10.000 ellenséges katonát és tisztet ejtettek-foglyul és a kö­vetkező zsákmányra tettek szert: 35 harckocsi, húsz páncélozott törő angol-amerikai csapatok a legújabb híradások szerint elérték, sőt tíz kilométerrel túlhaladták Münster városát és Osíiabrücköt tíz kilométerre megközelítették. Osnabrück va­lamikor a német vasútipar, vá­gón- és lokomotívgyártás egyik legfontosabb centruma volt. Münster ősi városa szintén nagy ipari jelentőségre tett szert az utóbbi évtizedekben. Mialatt a westfaliai és ruhr- vidéki nagy bekerítő műveletek, folynak, azalatt Hollandia meg­tisztítása felé is jelentős lépé­sek történnek. Kanadai csapa­tok a legutóbbi jelentések sze­rint elfoglalták Enskede várost és ezzel elszigetelték a Hollan­diában állomásozó német erő­ket. A nyugati arcvonal déli sza­kaszán, Baden és Württemberg területén az 1. francia és a 7. amerikai hadsereg nyomul elő­re.. Háromezer angol és amerikai páncélos vesz részt ebben a gigantikus csatában, melyről a katonai szakemberek ma már azt mondják, hogy az már nem is hadjárat, hanem rendőri tisztogató munka, mert a szervezett ellenállás a legtöbb ponton megszűnt, vagy csak el­szigetelt jelenségként mutatko­zik. A távolkeleti hadszíntérről Nimitz tengernagy azt a nagy­fontosságú hírt közölte, hogy amerikai csapatok partraszálltak a Riukiu-csoporthoz tartozó ja­pán Okinava szigeten, mely For­mosa és Japán között fekszik. Ez a szigetcsoport már a Japán anyaországhoz tartozik és hatszáz kilométerre fekszik Ja­pán legdélibb kikötőjétől, Naga- sakitól. A. P. szállítójármű, 215 tábori ágyú, 170 géppuska, 420 gépkocsi, 100 tábori rádióállomás, 20 mozdony, 780 vasúti kocsi és 59 lőszer-, fegyver- és élelmiszerraktár. A hadszíntér többi szakaszán nem történt, lényeges változás. Április 1-én az egész hadszíntéren megrongáltunk, illetve megsemmi­sítettünk ötven német harckocsit é3 rohanilövpgct, Lcgiharcokban és légvédelmi ágyúink tüzével lelőttük az ellenség negyven repülőgépét. A pozsonyi rádió is elnémult Stockholm, április 3. Mint a Dagens Nyheter közli, a semle­ges országok rádióhallgatóinak legnagyobb megelégedésére egy­re kevesebb német és német zsoldban álló propagánda-adó za­varja a rádiozók nyugalmát. A vörös hadsereg és az angol-ame­rikai erők villámgyors előrenyo­mulása egyre több náci-adóba fojtja bele a szót. A magyar­óvári Szálasi-rádiónak, amely szerdán zengte el hattyúdalát, hamarosan követője támadt: husvétvasárnap a koradélutáni órákban végleg elhallgatott a po­zsonyi rádió is, amely az „ön­álló“ Szlovákia megalakulása óta-engedelmes eszköze volt a göbbelsj propagandának. (MTI.) A KÜLPOLITIKA HÍREI Románia külpolitikája, mini Tatarescu román külügyminiszter ezt a külföldi sajtó képviselői előtt részletesen kifejtette, fővonalában a Romániát környező demokratikus orszá* gokkal legfőképpen a Szovjetunióval való baráti együtiműködést követi. lő célja a fölszabadító Szovjetunióval való kapcsolat megerősítése és a szövetséges államokkal való bizalmas viszony helyre* állítása. A belpolitikai kérdésekről szólva a román külügyminiszter hangoztatta, hogy Románia határain belüt minden nemzetiség teljes egyenjogúságot fog élvezni. Franciaországot San Franciscó­ban Bidault külügyminiszter veze­tésével a pénzügyminiszter a köz­egészségügyi miniszter, a washing­toni követ éa több szstkemberböl álló küldöttség fogja képviselni. Ausztriában, mint Bernből jelentik, az osztrák nép egyre élesebb formában ad kifejezést a nácik iránti gyűlöletének. Megbízható forrásból származó hirek sze* rint március 30*ín Becsben, valamint Karinthia és Stájerország több vá-osában nagyarányú háborucllenes tüntetések vol* fák. Pétain tábornagy pőrét, mrnt Párizs* ból félhivataíósan jelenhk, májusban tár* ■íjyaíja a'különbíróság. Az előkészületekből következtetve - számos Unu kihallgatását tervezik. Konyev, Zsukov és Rokoszovszki tábornagyokat a Szovjet legfelsőbb tanácsa a Győzelmi Renddel tünletle ki, elisme* résül a fölszabadító háborúban ianusi:otii kiváló hadvciéri képességűkért, Bottai volt fasiszta nemzefnevelé&ügyi miniszter több más fasiszta vezető személyi­séggel együtt, mint Rómából hivatalosan jelentik elfogták cs rövidesen bíróság elé állítják. A belgrádi egyelem, melyet a neme* lek Jugoszlávia leigázása után bezártak és kifosztottak, rövidesen ismét megnyitja kapuit. Elsőnek az orvosi kar előadásait kezdik meg. Spanyolországban, mint a Párizsban megjelenő „ Es pan a Popular“ cimü spa* nyol újság jelenti, mindinkább erősödik a Franco'dlcnes partizánmozgalom. Zara* gossa tartományban az Ebro környéken a partizánok fölrobbantottak egy katonai vonatot, mely lőszert szállított Franco csapatainak. Részletes ielentés a nyugatmagyarországi előnyomulásról

Next

/
Thumbnails
Contents