Szabadság, 1945. július-szeptember (1. évfolyam, 134-208. szám)

1945-07-01 / 134. szám

/ •y turn bői. ruhé köze . i nép és a sajtó fi»*» pü -Sztálint ínlus 30. A Szovjetunió szovjet sajtó lelkesen pl- S^áJint abból az alkalom- h „ Szovjetunió hőse cím­*** PJ i-iralisjwlmussi ranggal - a háború irányításával kimagasló érdemedért. ■ miő lakossága, amikor • ; tesült, a városokban, mindenfelé rög tóti.-gy üléseken sokezer főnyi .észvételével ünnepelte * biztosította a szovjet vezércikkét BzőMnnak •';.z:aüa — Írja a Pravda ve. re— előkészítette a vé- -m szovjet népet, nevelte, Vörös Hadsereget, ha­hozott létre, kifejlesz- . - őgazdasógot. Ne^i kö- íteoo.Utó , így a Szovjetunió népei a-.- 'r bonthatatlan barátság •> i'.'ji hogy a szovjet ember a kitartás mintaképe '"írt évvel ezelőtt, amikor gyvérzett hitleri hadak ' ítéztek a Szovjetunió í : ' - zabadságszerető népek “i-ím ' élvben forogtak, Sztá. ■in .Kotta, hogy nem vélet­lene , és át ícneti tényezők, hanem ■ ttó tényezők döntik el a ; ; lan arányú mérkőzést a Saoviftumó javára. Évröl-évre .nö­vi 1 hősi Vörös fíadsereg ♦verzete. Kijelentette, h .gy a jet nép erői mérhetett .« ■-női az ellenség hamaro. R aődik. Feltárta a szov-. r.ép u, hogy mily magaaz- ti küzd a legigazságosabb ha' in. hogy szabadságát, füg- g.-tirruitt';;:- az októberi szociális íömd.'tioi- vívmányait megvédje. Am'kot a harc a győzelemmel vége;,..- . hál in kijelentette: Ezen. . fölött a népszabadság­népek békéjének dicső shtwkvfs i-mg. A Szovjetunió Sztá- :■ alatt a béke, & bizton- - ,-. , népszabadság, a demokrácia haÍM/kig talpköve lett. «II ngyel nemzeti «gyeégkormány 'V I - • -«-I jelentik, hogy csütörtö­kén síé ■ tték közzé az új nem- : . < v ormány megalakulását. .... ?' : v . Oeubka—Morawski ve- .z-stót;ii -.tt megalakult -6j kor- •jnánybwr. V^adnsl&v Goanolka, a kommun; vt«. párt képviselője és *“• Stardsiav.’ “llkolawczyk, mint he- * ■ritraterelnökök vesznek . •\-t.n ,M ajcssyk egyúttal a föld- -i ■ tárcát is ellátja. Kül- ii.vymms-é • AzymowSki, hadügy- stKhirz-.-:-’' ftoma-Zianierski tábor- n.\gy. tgyminisziér-' Konstant! I>>rn. postaügyi Tugut, • ’ ■ - miniszter St&nczyk. Az éj kormány megalakulása előtt az -»*. > Osu 1 a—Morawski kormány áldását és Bjerut, a retjízc-tá fa ács elnöke, újra Mo- b! a meg. áRNAP. 11145 JgLTtTS T. «4* HonKaRnHHanMHi shy í^á/osm HA i ! ötágú korona. , szőke fiatal- íehér fogain; aban pm A bari imölciÓ! Ami-kor Kiég­ném azért, Egy névjegy hát — Várjon az illető? Ja igen, hol is a névjegye. Nay előnév, dolhor. Nem ismerem, E 6- ember lép be, széles mosoly ragj f ; — Borberényi Ilonkának vagyok Ilonka, Ilonka- . Negyven év t •-. lányalak röppen a vidéki jégpályán, sapkába keretezve . . . Emlékszem gy törökös szem most itt ül a fiú va alatt. — Édesanyám üdvözletét küldi, — Köszönöni. Apád? Hosszú élettörténet következik. ségiztem ... Amikor bevonultam ,.. házasodtam .. • Amikor a __ de m intha.. Türelmesen hallgatom s mikor már egyre több a „nem azért, mintha . megállítom. — Mikor léptél be a nyilaspártba? Meglepődik a váratlan kérdésen, de örül, hogy túljutott rajta. —- Harmincnyolcban . -. Be kiléptem. Kiléptem még novemberben — Harmincnyolcban? — Nem. Tavaly novemberben. (Legyint.) Én előre láttam a dolgokat. Szóval, kedves bátyám, arra kérlek, most lesz az igazoltatásom, ha lennél ke­gyes egy levelet adni a bizottsághoz. — Nagyon szívesen. Várj, még ne köszönd meg. A levél így fog szólni: Alulírott büntetőjogi fele­lősségem tudatában kijelentem, hogy . .-. István urat ma láttam életemben először. De édesanyjára diákkoromból jól emlékszem és tudom róla, hogy gyönyörűen korcsolyázott“. Nem, -nem tréfálok Bajba jutott emberekkel nem szoktam tréfát űzni, de magad is beláthatod nem írhatnék.egyebet.., Mit tudom én. mit csináltál életedben? Nem, ne mutasd a kezedet, elhiszem, hogy nem véres ... Ismerlek benneteket, olyan egyformák vagytok már, mintha nem is a Borberényi Ilonkák szültek volna, hanem valami nyomdagép és Rajniss volt a szellemi atyátok... Várj, most ne szakíts félbe, mindent tudok rólatok, résztvettem harcaitokban a harmincas évek elején, ti voltatok az állástalan diplomások, de megoldott, 6 hogy megoldott az akkori kormány titeket, kétszázat benyomott közö­ltek havi nyolcvannal a Békához, meg a Hitel- , bankhoz... Dugasz lettetek a csövekben, lábalatti embertörmelék a bankoknál, amikor a magyar fold duzzadt emlőin kicsurrant a tej ... Micsoda fel- I adatok vártak rátok . •. öntözés, üvegház, kertvá­rosok .. „ földreform ,.a szomszédállamok ..., ezt mind elébetek tártuk mi rongv zsidóbéa|ncek. kommunisták, angolbarátok ... Emlék*:* c«.fiam. iGyZbbblMBOL •- el így rám..., tudom, mit akarsz mon­ogotok volt a forradalomra, becsapott bernieteket az állam és *z egyetem... Téli éjsza­ka - vat lapátoltatok 'a diplomátokkal, de te • á' . ■ vér a véremből, aki levélben fenyegettél - ry lesújt majd rám a magyar ököl, hogy vagyok a fajtámnak és a családomnak és •e voltál, ti voltatok, kitartás, éljen Szá- 1 • Ne mutasd, mondtam már, elhiszem, hogy-•s a kezed.. . de mégis a te kezed törte ik'-'Zí a Lánchidat, te ölted meg a nővéremet, te '•■Itál i haláltáborok porkolábja, mindegy, fiam, • Jatt a vidéki kávéházban bilíiárdoztál, es-1lep •-•.ősi babért ás ikont gyüjtöttél az ukrán -I .s Jenái... Várj, hadd" fejezzem be, igazad van, agyvelőtök robbanásig izzótt az anyagi gon­doktól, felettetek az ország csupa Arizona volt, mondom, jogotok volt a forradalomra, meg, kellett volna csinálnotok már húsz-huszonöt éve, de ti nem harcolni, hanem csak sarcolni akartatok munka nélkül, ne rázd a fejed, itt vagy magad élő tanú­nak, most is egy protekciós levéllel akarod meg­úszni a dolgot, de akkor nem tőlem, hanem mástól kértétek a levelet... Az apád, a bátyád sohasem volt otthon, ha vidéki városba mentem előadást tar­tani, Milka zavartan mondta, sajnos, Jani vadászni ment, nehogy az inspekciós rendőrtiszt meglássa, hogy kéziét fog velem s én taián tolakodó rokoni ölelésre tárom a karom, ami esetleg a főispán fü­lébe juthat, elment tehát vadrucára vadászni, tu­dom, fiam, semmi közöd Milkához és a vadrueók- hoz. ■. Hidd el, nincs bennem semmi bosszúvágy ellened és ellenetek, szeretnélek megmenteni, édes fiam és az a reményem, hogy meg is fogunk men­teni benneteket, mert magyarok vagytok, mert én legalább így fogom fel életem célját, hogy akinek nem véres a keze és nem mocskos a lelküsmerete. csak éppen tévedett, az új életet kezdhessen, csak nem ilyen könnyen, egy ilyen levéllel, értsd meg, fíüm, bűnhődnötök kell, mint ahogy valamennyien bűnhődünk, ne sírj, ez nem segít most raitad. dobd el védekező érveidet és támadó könnyeidet, hiába jajdülsz fel, hogy „Mit tettem én? Semmit se tet­tem! .. .“ Ez a semmi volt a bűn, az ösztön kiha­gyása, mert tanuld meg, édes fiam, roppant feszült­ségek idején az ösztön és Az erkölcs ti"vsua-z 8 as erkölcsben tévedni nem lehet még Göbbels útmu­tatása alatt sem, a hallgató odaállásnsfe irtóza­tos súlya van, ez a tolongó súly borította fel egy nemzet állványai’.... Hogy most mit fogsz csí- nálni ? ... Mindenütt kell a munka, egyelőre talán téglát fogsz pucolni heti nyolcszázöivenért, vigasz­tald meg az édesanyádat, hogy a két karod többet ér, mint az előneved és a doktorátusod, rajtad múlik, hogy évek múlva mi lesz belőled, köszö­nöm, hogy meghallgattál, de levelet nem kapsz tó lem, i .. . „ /f'vjet Művelődési Társaság ’ásai górozaiába,n HONT FERENC beszámolója a S £ovj eiszínhá zról : ..Ntóit, „s 2*án este 6 órakor a MöNyar Színháziban, íiftlt-g-i -Jenő mond bevezetőt, b > >enigrŐR árban kaphatók: a 3vh. £/>:•;■ ;íz pénztáránál, a New- • ’ - ákbam (VET., Rímeiébe!­- ní - • .-a Sssemt Ibtv4n-krt. 2ö.) a ;J V., VácLu. 23.), a Fülóp- íy i :• ódában (VI., Andráes> - ü *psz&va könyvikereaked és éí.«*t krt. 15.) és a Magyar« idési Társaságnál (VIII., -T. királyi-u. 8®/a.) Sbtpre« ú. ^.), (VII.. Andié -sásziilékek, ! rád-- ! 'szék' vülanyusjeréiék* anyagok mm laszló iV. Aradi-u, oldalán. FISCHER Vili ER VI., Bajcay Zsilli]S7.ky-út 53. Cipészek Hsyelem I Talp, aiyak, liasszél, box, bélésbőr és mintlenfél« cl'P&97.koüéki?lc kap­hatók Kl.KIN HUGO bftrkeresskedé- »ében, Nagy-ftn-aros-u. 2. B9KÍETA RUHAFESTtKEf Tásároljon kereskedőjénél» Román-magyar szellemi együttműködés Erdélyben Nagy István üzen a magyar íróknak Ahogy a háború végigsöpört Románián, Észak-Erdéiyben, Ko­lozsvár volt az első, amely ma­gához ragadta az irányítást és a ro-mániai magyar haladószel!émű élet fellegvára lett. Az első ko­moly lépéseket azonban csak a Groza kormány uralomrajutása után tették meg a magyar szel­lemi élet munkásai, élükön as erdélyi írókkal. Nemrégiben ala­kult meg a Romániai Magyar írók Szövetsége, amely tömöríti a Romániában élő magyar írók nagy és értékes csoportját. A szövetség Nagy Istvánt, a kiváló szocialista írót választotta elnö­kének. Nagy Istvánt Kolozsvárott az ’„Igazság” szerkes-tőségében ta­láljuk; itt kérjük fel, hogy küld­jön üzenetet a magyar szellemi élet vezetőinek Budapestre. *— Elsősorban azt üzenem, hogy minél erősebben álljanak ki a román-magyar együttműkö­dés mellett és törjék le teljesen a soviniszta illúziókat.. A de­mokratikus Groza-kormánynak, amely az Itt élő magyarságnak teljes jogot biztosít, látnia kell, hogy Magyarországon a demok­ratikus sajtó és propaganda ko­moly harcot folytat; harcot, amely igazolja, hogy a romániai magyarság nem kaphat sehon­nan soviniszta tápot, hanem jo­gai és nagy lehetősége révén tel­jesen beilleszkedhet Románia újáépülő demokratikus életébe, — Hogy látja a magyaror­szági ú,iáépítés munkáját? — kérdezzük. — örömmel látón! a magyar sajtó szórványosan ideérkező lapszámaiból, hogy milyen erő­teljes küzdelmet folytatnak az imperializmus és a fasizmus még fellelhető maradványai ellen. Őszinte megelégedéssel látjuk azoknak a küzdőknek az előke­rülését, akik a szocialista esz­méknek és a magyar nép sza­badságának igazi harcosai vol­tak. — Mint a romániai magyar írók elnöke, szívesen venném, ha Magyarországon itteni rónán és magyar írókat látnának vendé­gül és a magyar írók visszaad­nák a látogatást. — A román-magyar kultúr- cserehkció nagyjelentőségű lépé­seit kezdeményezi Constanti- nescu, Jasy propagandaügyi mi­nisztere, aki az egyik legutóbbi minisztertanácson bejelentette, hogy román nyelvre leford ttatja és a FondaMja Carol kiadá'ábNr megjelenteti Romániában MÓ­ricz Zsigmond: Boldog ember, Nagy István: Olteanok unokája, valamint Darvas József és Illyés Gyula egy-egy munkáját. Ugyan­akkor intézkedés történik négy román regény magyar Jefordítása ügyében is. Megtudjuk még, hogy könyv, napok Erdélyben július 1—5__ 6-án lesznek. Az előkészületek erős ütemben folynak és a cél az, hogy ezek a napok nemcsak a város, hanem a falu könyvnap­jai is legyenek. A nagy viták korszaka, amely a multiban a félremagyarásott erdélyi szellemről folyt, — le­zárult. Izmos, erős alapokon nyugvó demokrácia érik odaát, amelyet az új Magyarország ha­ladó gondolkodású tömegei igaz örömmel vesznek tudomásul. Maros László A miniszterelnök a szellemi újjáépftésről Ünnepélyes keretek között nyílt meg az Briwt-múzeum helyiségei­ben a Dózsa emlékmű javára ren­dezett képzőművészeti kiállítás. A kiállításon megjelent Dálnoki Mik­lós Béla miniszterelnök is, Kállai Gyula ás Balogh látván államtit­károk kíséretében. Rajtuk kívül Brdel Ferenfc belügyminiszter, Vas Zoltán polgármester s Kovács Imre vezetésével a Nemzeti Parasztpárt több vezető tagja jelent meg a ki­állításon. Erdei Ferenc belügyminiszter és Bernáth Aurél üdvözlő szavaira a miniszterelnök válaszában a szel­lemi újjáépítésről beszélt. ‘ — Az újjáépítés alatt, nemcsak azt ért­jük — mondta a miniszter —, hogy elindítjuk a megbénult Ipart, új alapra fektetjük a mezőgazda- tágot. hanem gondolunk a szellemi élet .újjáépítésére is. A tudomány­nak. az irodalomnak, a művészet­nek Is szüksége van újjáépítésre s e téren mindent meg fog tenni a kormány, ami a mai viszonyok kö- . zott lehetséges. Az első, amit adni akarunk a művészeinek, a szabad­ság, a máajk "a művészek anyagi megsegítése. A miniszterelnöksé­gen már foglalkozunk ennek az anyagi vonatkozású tervnek a ki­dolgozásával, mely már a jövő héten minisztertanács elé kerül és bizonyára alkalmas lesz a művészi és szellemi élet újjáépítésére. ieíraiszer-póljegf e igénylése A polgármester, mint kftaetlál .. kormánybiztos, ismételten felhívja az összes Nagy-Budaipest területér, lévő hivatalok, üzemek és vájlak: tok vezetőségét és' üzemi bízott- r-« gát, hogy a közzétett lürdemé: .. - ben foglaltak szerint a szükség rsJ testi munkás és hivatalnoki pót je­gyeket az Élelmiszerjegy-KözpOf ban (IX,, Lónyay-u. 4/c. sz.) az-- , nal igényeljék a vonatkozó jegyzé< keic bemutatása mellett. Testimuo- kás pót jegy eket és ugyananné vállalatnál, üzemben dolgozók - szére hivatalnoki pótjegyeiket a a vállalatok és üzemek is inér, N kelnek, amelyek a hirdetményen is közzétett K—976/1945, rendi ­ben foglaltak szerint pót jegy N tásbim nem részesülhetnének, n - a3. a helyzet, 'hogy amennyibe megállapított kontingensek kent én beiül pót je gyek még randelkßt jognak állni, ezeket a pótjegy’ ; közöt lük fogják szétosztani. >- igényjogosultság' gyorsabb ell lása céljából az iparügyi nurtú Cium a mai naptól kezdve Élelmiszer jegy - Központban (’ Lónyay-u. 4/c. az.) kirendélts , létesített' Mindazok ellen, akik rannet rendelkezésnek nem tesznek ei és legkésőbb július 3-ig i-génylétm- ket be nem adják- és szálts igényjogosultak élchniszerellát á s át — az orosz segítség ellenére, megnehezitik, a közellátási k ,-."- mányoiztos a legerélyesebben fog eljárni és a mulasztókat IC r-' pengő erejéig terjedhető pén- u- ággal fogja büntetni. Varga Béla a vasutas eröíeszítéseiröl A Független Kisgazdapárt pén­teken délelőtt Semmelweis-t-: - - központjában vasutas nagygyű­lést rendezett. Agyagos! Horn;:.*.,,. Péter megnyitója után Bü| * ■ • József nemzetgyűlési képv-- szólalt fel, majd Varga Bél. párt országos alelnöke raon * beszédet. Foglalkozott az eh idők hibáival és hangoztatta : ; főbaj az volt, hogy az on ? ügyeit a néptől teljesen ei * kadt vékony réteg, kis ro klikk intézte. A továbbiakban kifejt- ' hogy, a magunk erejéből t negyven év alatt sem tud; .felépíteni az országot olya ’ ,á. amilyen volt és megállapított, hogy a termelő nem tud merői­dül ni segítség nélkül. Szólt ezután a mai demokrá­cia egyik legnagyobb átkárc:. i példátlan pozicióhajhászá.-’-óí amelyet feltétlenül meg keii szüntetni. Ma az egész nemzet arccal a vasút felé fordul és kö­szönetét mond a magyar - j- utasságnak óriási eröfeszítésr-k i, amellyel lassan lehetővé tea?) ■ - ország vérkeringésének m ditását. Ä Magyar Kommunisía 't funiálisa A Magyar Kommunist«, Párt budapesti és környéki szer* leinek együttes kirándulás a hűvösvölgyi Nagyrétre júUiii l én, vasárnap. Egész nap j ■ móka, szórakozás. Sportber . tok, munkásKórusok és ze- . ro-k, politikai tréfák. Fellé , , Major Tamás és Gobbi J tó;. Kerékpár, rádió, ruhaneműi k értékes nyeremény tárgyak 1 solása. Zsemlye, gyümölcs lók. Külön villamosjáratok. ■ lekezés a kerületi pártházs ■ Részvételi díj nincs. A líirilejőirodatulajdonosok Et «niete. r,-Jnt a K O. K. Sz. saak - - Aiya, 2-an, d. u 5 órakor x .■ í gyrtié-i tart. (V., Dorottya-u. , mmmmmmm ummimimmmmmmmM* A Pest! Israelita H tkö/ség h kÖ52l‘’ hogy HKRZla TiV DAR halálának- negyvenegyed ■ fordulóján, §y július i-«én, - nap d. e, 11 órakor ém!ékün'-iei^ prcN rendez a D<>hány»utcai leninlo bam. * v öyermekszandéfoH és női szandálod eredeti svad anyag. í*lé»(w kivitelbea, nagy i > „KING“ cipőüzlet ke Budapest, XI., Hothy Mi Rió- ú'

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents