Szabadság, 1945. október-december (1. évfolyam, 210-282. szám)

1945-10-02 / 210. szám

K E D 1945 október 2. I. éííolyam, 210. sz. DEMOKRATIKUS NAPILAP ciwmbmbctmwis li.ik.uiibligitlíg. ÄMTÄIiFFY GYOLfl, DSBVfiS JÓZSEF, GÁBOR MDOK Héllőn este folytatják I a londoni értekezletet London, október 1. A külügy­miniszterek tanácsának második vasárnapi értekezlete hétfőn haj­nali egy órákor ért véget. Mint közük, a tanács hétfőn este új­ból összeül. Thuróczy Zoltán evangélikus pöspők a Nép- bíróságok Országos Tanácsa előtt A Népbíróságok Országos Tanácsa «rti törtökön tárgyalja végső fokon dr. Thuróczy Zoltán evangélikus püspök háborús bünpörét. Thuró* czyt a nyíregyházai népbíróság elsőfokún háborús bűncselekmé­nyért tízévi fegyházra ítélte. — A PÍlvax-'kö»i gyilkosságok miatt halálraítélt JákityKároly és Sztre- gova Lajosné bünpörét október 12-án tárgyalja a Népbí lóságok Országos Tanácsa. —A Népbiróság Száras Mihály vasesztergályost, aki mint. a kispesti Hoffherr-gyár mun­kása üldözte a baloldali • érzclmüe- ket, nyolcévi kényszermunkára Ítélte. Fekete Béla mint törzsőrmester teljesített szolgálatot a 101/71. sz. zsidó munkaszázadban az 1912— 43-as évek folyamán. A népügyész, ség vádat cmeit ellene, mert a num- kaszolgá, latosok panasza szerint botokkal, fahusángokkal állandóan ütlegelte őket, a lázas betegekét sem kímélte. A. Népbiróság Fekete Bélit " tizenketevi fegyházbüntetés­sel sújtotta. Baranyai Linói a TÉBE gazdasági tanácsadója Baranyai Lipót,, a Nemzeti Bank volt elnöke, akit a német megszállás alatt a Gestapo el­hurcolt, most ismét bekapcsoló­dik a gazdasági életbe. Értesü­lésünk szerint elvállalta a TÉBE gazdasági tanácsadó tisztét. Szó van arról, hogy felkérik a TÉBE elnöki tisztségére is. fi rcímáülai haladd ifjúság felhívása a MHOlSz-lioz A bukaresti rádió útján a Ro­mán haladó ifjúság szövetsége a következő felhívást intézi a MaDISz-hozt „A romániai haladó ifjúság elfő országos nagygyűlé­sé; október 21-e és 25-e között, tartja meg. öez'ntén reméljük, hogy nagygyűlésünkön a Magyar- országi Demokratikus Ifjúsági Szövetség két kiküldöttjét is üd­vözöli*® jük. Meggyőződésű- ’c hogy a nagygyűlésünkkel is hozzájáru­lunk a nemzetek közötti baráti kapcsolatok kimélyítéséhez. Megje­gyezzük még, hogy 'nagygyűlé­sünkre tíz más állam ifjúsági ki­küldötteit is meghívtuk. A Szov* jetun ó ifjúsága- is küld képviselő­ket. (MTI.) Gróf Cziráky Lászlót őrizetbevsíte a gazdasági rendőrség A gazdasági rendőrség vasárnap őrizetbe vette gróf Cziráky László volt földbirtokost, aki ellen felje­lentés érkezett azért, mert a birto­kához tartozó traktort engedély nélkül eladta. Megállapította a rendőrség, hogy gróf Cziráky ha­misított igazolvánnyal adott túl a traktoron és a vételáron rendbeho- zatta Fereneiek-tere 9. sz. alatti lakását. Házkutatást tartottak nála, ahol igen sok autógumit, bú­zát és lenmagot találtak. Kiderült, hogy Cziráky gróf a birtokához tartozó .'iUaftyntOtorokat is magá­val vitte, továbbá huszonnégy zsák búzát hozott el engedély nélkül és százmássa lenmagot, őrizetbe vet­ték, az eljárást folytatják ellene. SZÁZEZREK TETTEK HITET A MUMKÁSEGYSÉG MELLETT Rákosi Mátyás: „Üzenjük a falu dolgozóinak, legyetek hátú ne féljetek, mögöttetek áll Budapest és az egész ország A százezres tömegek, melyek vasárnap végighömpölyögtek Budapest utcáin, melyek nemcsak a Hösök-terét, de a környező utcákat is ellepték, hogy meghallgassák a két munkáspárt vezetőjének, Rákost* May ásnak) és Szakasits Árpádnak szavait, újabb bizonyítékát adták annak, hogy mily erősen él Budapest népében a demokrácia utáni ványódá-s. Rém szokványos • választási népgyűiés volt Budapest százezreinek ez az impo­záns demonstrációja. A munkáségységel ünneplő több mint háromszáz­ezres tömeg túlmutatott a választásokon: a főváros, „z ország építésének esztendeire. Az alapra, melyen majd felépül az új Budapest, az új Magyar- ország: a munkásegységre és «x ebből kijegecesedő nemzeti egységre. Hogy az egységében immár töretlen magyar munkásság s a vele szövet- kezd parasztság és értelmiség ország építő munkáját mily sokra értéke, lile a demokratikus hatalmak, azt személyes jelenlétükkel és felszólalá­sukkal bizonyították a főváros vendégei, a Szovjetunió szakszervezeti kiküldöttei, az angol munkáspárt képviselője és a jugoszláv szakszerveze­tek megbízottja. A hazánkat felszabadító s a diplomáciai kapcsolatok felvételével Mugyaror'z-iyot a népek közösségei:' f Btn-.-j-r'-tniö it beszéde után' az angol munkáspárt képviselőjének, John Haire-nck szavai mintha nem is az ünneplő tömegek, hanem a lapuló, méregkeverő reakció felé szóltak volna. Az angol munkáspárt képviselője a fiatal magyar demokrácia iránti bizalmát fejezte ki, majd mintha a reakció hazug á s kálódé sair a felelt volna ezekkel a szavakkal: „Boldogok vagyunk, hogy együtt harcolhattunk a ti agy Szovjetunióval és a dicsőséges Vörös Had­sereggel, mely felszabadította Magyarországot", De a hamis kártyáit keverő reakció meghallhatta ezúttal Nagy-Btidapest népének szavát, mikor a választások előtti vasárnapon hitet tett elszántságáról, demo­kratikus felfogásáról s arról, hogy tudatában van annak, a munkásegy­ség az igazi alapja a nemzeti egységnek, az ország felemelkedésének. Százezrek felvonulása a főváros utcáin Már szombaton este kezdődött. Fáklyás menetek vonultak végig Budapest utcáin vidám zeneszóval, hogy emlékeztessék a főváros dol­gozóit a másnapi nagy választói seregszemlére. Vasárnap már a kora reggeli órákban zeneszóra ébredt a fővá­ros. Rövidesen minden környékről hosszú sorokban, példás rendben, de felszabadult örömmel és lelkese­déssel megindult a munkások ára­data a Hősök-tere feté. A főútvo­nalak kiiziil a Körutak, a Rákóczi­it t, az Andrássy-út és az. Aréna.út perceken belül piros zászlóerdővé változott a derűsen tűző őszi nap­sütés alatt. Lobogókkal és a mun­káspártok óriási emblémáival díszí­tett házfalak közölt az úttest szél­iében ki feszített óriási felírások és piros girlandok alatt tarkán, szé­les hullámzással menetelt a tömeg. A május elsejei nagy demonstáció minden külsősége megismétlődött a munkásegység nagy napján: szep­tember 3«.án. Táljlák sokasága a legkülönbözőbb és legötletesebb fel­ívásokkal eleven és messzlhangzó beszédekként hatottak. Ilién felírá­sokat olvashattunk: #3jen a két munkáspárt egysége!, fii jen Rákosi Mátyás, a munkásság legtapasz­taltabb vezére!, filjen a szovjet- magyar barátság!, fiijen a mun­kásegység!, Pusztuljon a reakció!, A családi élet tartós boldogságáért küzd a Magyar Kommunista Párti, Szociáldemokrata munkások, sza­vazzatok a közös mimkáslistára!, Közös lista 3-as kocka!, F.rös munkásegység a demokrácia alap­ja!, sth., stl,. Virágoktól és zász­lóktól roskadozó autók, szekerek és egyéb alkalmi jármüvek hozták a környék dolgozó népét a fővá­rosba. Feketeruhás salgótarjáni, dorogi, tatabányai bányászok mel­lett a csepeli, újpesti, kispesti munkások környékbeli földmunká­sok, parasztok szíve dobbant ösz- sze a nagy munkásegység jegyé­ben. Már jóval tíz óra előtt egy talp­alatnyi hely sem volt a Hö- sök-terén és a környező mellékut­cákban. A zene állandóan szólt. Megafonok közvetítették az öröm- ünnep hangjait szerte az egész vá­rosban. Vörös drapériával, a ma­gyar, szovjet, jugoszláv és a mun­káspártok zászlóival díszített ha­talmas szónoki emelvényen már el­helyezkedett a munkáspártok kék- htges rendezőgárdája. Az emelvény tetején óriási kocka a 3-as szám­mal és a plusz-jellel. A felírás: Dolgozók, szavazzatok a munkás­pártok közös listájára! Szünet nél­kül zúgott és morajlott a három- százezren -pun, tuszygy urr tömeg. Megszakítás nélkül éltette száz- és százezer torok a munkáspártok egy­ségét. Minden pillanatban felhar­sant a százezres kórus: filjsvn Sza- kasíts! fi!jen Rákosi! Zászlók, táb­lák emelkedtek a magasba, kinyúj­tott öklök tisztelegtek ennek a szónak a felhangzására: Munkás, egység! Felejthetetlen pillanatok voltak. Május I. óta már egy harcedzett óriási munkástábor ön­feledt demonstrációjának lehettünk tamil. A színes, szinte folklorísz- tikus szépségű tömegben szovjet és magyar katonák és rendőrök egyen­ruhája vegyült cl. A demokratikus magyar rendőrség ezen a napon vizsgázott le a legnagyobb siker­rel. Nagy odaadással fáradozott azon, hogy a legcsekélyebb rend­zavarás se ronthassa el a tömeg ünnepi áhítatát. Tizenegy óra előtt gyülekeztek a két munkáspárt vezetői a s emelvényen. A tömeg vlbaro sál és éljenzéssel fogadta Felcsendült a zenekar har tömeg száján felhangzott az nacionále és a Marsvllaise dalmi üteme. Aztán egy pi)J csend támadt: Vas Miklós li mikrofon elé. Külföldi vendéi beszéde A két munkáspárt demor naggyül&íét Va-s Miklós i meg a szabad szakszervezet széröl, majd Alexey Vesny szovjet szakszervezeti delegá zetöjc tolmácsolta a Szov dolgozóinak üdvözletét. ~ — Magyarországi látogat — mondotta — arról tanul hogy a szovjet-magyar ba egyre jobban elmélyül. John Haire angol műnk; képviselő az angol munkásp szakszervezetek nevében üd- a magyar dolgozókat. — Ez most nemcsak egy ! vége, — hangoztatta — hane forradalom kezdete is. Alka van arra, hogy felépítsük gainkat és az új Európát. Cázi József jugoszláv szaki zeti küldött köszöntötte ezt „proletár Budapest munkás:-— Az új, demokratikus, fö< Jugoszlávia, Tito Jugoszlávia kében és barátságban kívá szomszédaival, — mondotta. Heinde! teremtünk Budapesten, uhuién az: egész erszág&cm" A gyűlés kommunista és szociál­demokrata tömegei egyforma lelke­sedéssel fogadták a hangerösítö elé lépő Szakasits Árpádot. A Szociál­demokrata Pált vezére azzal kezdte nagy beszédét, hogy a. magyar dol­gozók háláját tolmácsolta Sztálin generáliszzimusznak és Molotov népbiztosnak azért, hogy megte­remtették a diplomáciai kapcsola­tot a Szovjetunió és Magyarország közölt, őszinte szeretettel emléke­zett meg Vorosilov marsaiból, aki nagy jóakarattal vállalkozott a so­kas szenvedett magyar nép sebeinek orvoslására. Majd beszélt a népek békevágyáról, amelynek megnyilvá­nulása volt az Eszakamerika; Egye­sült Államok ismeretes felszólítása a magyar kormányhoz a diplomá­ciai viszony visszaállítására. Meg­említette, hogy a hírek szerint az angol munkáskormány hasonló lé­pésre készül és a magyar követek nemsokára elindulhatnak Moszkva, Washington és London felé. — Minden probléma központjá­ban a javak igazságos elosztásának kérdése áll, — folytatta • beszédét Szakasits Árpád. Munka és kenyér: ezt a kellőt kell szabaddá tenni, hogy az emberiség szabad lehes­sen! Meg: kell teremtenünk ennek a lehel, őségét. Rámutatott- arra az igazságtalan­ságra, hogy még mindig csak a dolgozók vesznek részt a tehervise­lésben, ők dolgoznak, ők fizetik az adót és ezzel szemben jólétben csak a harácsolóknak, a spekulá­lóknak van részük. ■— A reakciós bürokraták bele­kapaszkodnak az adminisztráció küllőibe és mindent visszatartanák. Küzdünk a spekuláció, a pénzron­tás, a zugtözsde ellen, mégis min­den a régiben marad. Harcolunk a reakció ellen, amely mégis mindig bátrabb és hatalmasabb lesz. A reakciós szidja a rendőrséget, köz­ben ott ül a népbírőságon és ö ítél­kezik! .. . — Ez nincs így jól, ezen segíteni kell! — jelentette, ki Szakasits Ár­pád, százezrek zugó helyeslése köz­ben. Kevés a gabona, kevés a vágón, de kevés a jóakarat is. Annál több a spekuláció, az önzés, a becstelen­ség. A dclgozó<k egységfrontja ez ellen harcol. — A munkáspártok már meg­mutatták, hogy eredményesen tud­nak dolgozni — mondta Szakr.sits, —• de még többet tehetnének, ha több lenne a hatalmuk hozzá. Ak­kor majd megmutatjuk, hogy mi­után rendet terem: link Budapes­ten, rendet teremtünk az egész or­szágban! (Viharos közbekiá Egységl a.a! Hármas koct; Beszéde további során Sí emlékeztetett arra, hogy a káspártok tagjai hívták vis életbe a félhalott fővárost támasztottak a dolgozók le és most a reakció kikezd m sőt már-már ny'ltan hirde jelszavát, hogy „mindent v — A reakcióval le kelj szó Hiába csempészik a denunci veteket Svájcba és Londoni egy új, egészen «megújult oi akarunk! Uj országot és új re<íet! Építeni és tanulni ak Eltakarítjuk a materiális és kölest szemeteit! A szellem s ságát, akarjuk! Szabad és bi; gos életet! A dolgozók nyug biztos öregségét! Mi vagyu nek az országnak a dolgozó és amit ellenünk vétenek, ív katasztrófára vezethet! A? demokrácia csak a dolgozót gában teljesedhet be és eh bt lágba tartoznak a dolgozó rok, kisiparosok, k-skereskac — Budapest dolgozó né] dúlj az új, boldogabb, szabi felé .— fejezte- be beszédét, lyct az óriási hallgatóság lelkesen tapsolt.

Next

/
Thumbnails
Contents