Szabadság, 1946. január-március (2. évfolyam, 1-74. szám)

1946-01-01 / 1. szám

« F. n ?> ISIS január 1. H. l. $Z. Az Orszángyíílésí Könyvtár állományából törölve. mám ma&smií&mam* DEMOKRATIKUS NAPILAP Ss»rk«*«i«bfxottiá«( ÄHTALPPT GYULA, DÄRfÄS JÓZSEF, OÁBOR AMPOB ii.wra—ramai i iw—' miwm ■■ mr 'i nwn-'Tiint-T nr rrit-in zn—m>r r-*'" ­íz vj i? líCsmiiÉiM Irt»; iVtAÜTl (.Vll.A falóra ( wk « * smxí se* moünvai évéhez híiRírfi- Jithatjuk zí a '••V,ij>tté3.;-e". •'*» t.p-nüöt, sme.lytől luosn. ..'eszünk búcsút. 'SrpsUií-: a sors n^s ;-jii misife mM-roye-sc i*ss.»ii s á vég- JMSOtUlh.? »- •; ••■■<■■;•'. •;.<) A»-<u.r;. iát. V*éb€««, tüzfeer. cs iKMhUTsb&n fog.-ojt m a*. í-brrniit év a ttpgy i»*it.ük, nw-ftiwk möíjöt’ hagy­tuk. tnár H3! la oak-d*. Még n«- «Vobb csoda »vfüih hogy IR-'-í kúgyvr*;«! «zve->wiejéi«!»n rá lúd tűni lépői - Eei«n<t!:k< ten dsvé- jjyéré * fokinté!y«t elóieiikttfünst í? ténei-tuiik rajra. A mi nemzed;’ ■:'.ok talán f .í win tud;)!' r.i/sni, milyen !'•••.in; jT®ssi • ■ ptltitk őz. 1 alatt felié'é vezető úton. timk egy háixwói.. «weiyet »»« be.skfc'a : S3!C) its'“ .'■* >*!><•.• veeetőípk jó^»itáT>5> botorul v> jefecmsnót un-k. A. sp'öh&k megszn’'- tak * háborúd átta országot. &&**’-> \r&t, 7±y' .utx>í-í. ursi iB£ oárft. h £V: ~ 'V, «. :rsu.r • ■ •' 1 t';Ö r-ítéájsiü^He A »áísAdbVya.- I . s '«iOfőúi *-> nyútví; úüei’ marodla* * •■>•" I'M­5 á V; •;•; ioÄ i’-~: } t*V !>í>v 0'riU* líirT. 1 v taHratid&niiVnfe ez idáig jwegtetí út's. is nősüli tót.hatiük, hogy cí *itn-eriUé,<> r.enéhtf mái #**» i - nüfW' he. aminket: a Jt’luzi-.i* * marodtvM K I egyőssött orsa"? vagyunk 4 d* saját magunk korma nyosrauk magvokát. A.ki ismeri a történe’mtt s tudja a iegyo- isott' mindenkori sorsát, csak az merheti fel igiaaá.n, mii jelent "-femurkra a sa+át kdtix mi kor máaysás lehet őségének meg-- teremfcéee. Ellenérzés alatt áilu.nlk ugyan, de »i'mdmkóbb « nwgunfc urai lehelünk. Hatalmas lépest tettünk befelé, a demokratikus állam felépítése feJé -s. A népnek kh?i őség adatott, hogy maga vákssna ki vezetőit és szabja meg a oniswgvexetésben irá.nyt- ndó elveket. Az elöő. VaJöSan demokratikus válaísztési ml baj- lőttük végre Közép-Európáfein s eredményekéiben « világ *zöba~ állt vnHMt: BSr az eozieudö meghozta, amit ezer év nem adott mer. A fold végre » dolgozó paraszté lett. közel hárommillió nincsie len magyar megtalálta honját a ház«')bar. Az ipari munkásság - az üzemi bizottságok útján — aa.fni kefirbe ragadta s o-.*:'rak intézését és küAzöbön. áll a szén­bányák állami ke*olf«be veteie. Rázd« sági problémáink megöl, dass ét etekében is erélyes intéz­kedések történtek s a® újjáépí- í?s munkája saint én erős tttem- bííi folyik. Vasutak, hidak, moz­donyok kelnek úi életre a ro­mokból a a halott főváros is fel- es®Tiélt már. Ha vis,azagondólunk tavaivá szí-veszteeüiikre. a va kcodé'etre, a repülővépmörgásga, a bombáiéra éa aknákra. a ?ötét- sésr? éhségre és twoBíiúsá«ra, p terrorra és halálra, égé.-:- füs­tölgő városunkra - a villany­ban. gázban, a sstiréouüv&léés­meűttes é jsso kű ban lem ér! ietjük a ruagunl: kis körén bo1ül is, nu ti*-'-ónt itt egy esztendő alatt. P f 17 i ami történi, az a* eg%mg, ^ as b;ivüitm>lködés ered- m*p.ue. Azé. hogy a pá .ok nem egymás ellen fordultak, hanem » tájék ellen. A pártvezérek őrök történelmi wdenn«. hogy ez MZ elniuit teztíodö . nőm meddő Esés a héten eléfeéssstlh y ytvl^ly -yí. bé ' Rí : : >?'V? R-OíÍÍ VRR 'r: fj i.wndoB, december 31 A* angol rádió ideái:: \ bárom nagyiiatathm knlvaymm '/icr’ ütek moaKkvai megálisportása árttúniében » kulüg.viuii.'isrieieí; helyt ft; :>í n ■ ^ pzeo a héten eld1-. - ,iiít - Komárlávsi, ftnJgái Iával Ma O'a ■ofsvs&4»1 «•• n«wiorv.'.»ggal m'-gkáimidő békeszerródése) vá” fatál pártbareokban fecsériödött el, bárom szorgos építő munkában teli el. araikor egyformán nélkül'...ö falusi párás*! és ipe: i jn-uvkís eisöíoi-teui ar ország sorsf .1 látta » v«Varat ef^eeén gsédáis t rt, méltó á ido*at vállalás­sal v©§c*te a tötorjleismun-kát a mind kevesebb vásár! óértéfeíi bérek €; i. A,: első esztendő letelt. Kezdő •ük a második, amely nem ke- vcRehb bajt és whé®sá?e> ta.rto- HAt, rciut elődje. Az optiméanus kártékony lerne most: tüdo- friásút kell nnni, hog;.' • h*t >;-ieniö.í da.ral>A haladtunk '« mai fdfe'ó - - « 'agnehtMcebb V?.- pas,,k< dón item •"ágyunk mhg túl. ,\ SJK-M.A nyom.orue.tgot ' viszoiuags'ág.ít ás KinL. rejtő telet , 'íij>6 á.t kv'l ,fev.-'niuiV. kié-e j pp-jii.’ né-yíj-, mert mir.- t öíutv'i. iruiógéi ! 'a#* vér. mi n ,..' un • -■ gy .-.ok .»« éld idéző«. m - <• I» V.lk ös nőül ■ ■t-■:■■■: y. uivh'S-R — «•*•)} . .„vs;.- ' ' -i íSáíiózöonk * ml _ nisz: .’p1-,k újévi ayüat!rAxa­láRHÍC :>>(.Válléjpitásá • S CSf.k S •... •. I: , - j-sa'toiőt tehet; feie «s -if népv sámí reedssoi-' '•V' . -ft vs ' ,-~pöncf­téHa;,-áwrkodágirak kritizálm is-v töí>b pótban óoppo azok körűi körűinek ki, akik aioőveandtt bt? nöswlk abbiin, hogy Ide .tiltottunk. „Hát, ez a demokrácia, est akarta a demokrácia ?“ — tessík fel sunvin a kérdést, holott a demo­krácia hívei épo ezért küzdöt­tek — a bábm-úbe való be%ap- csolódaé, az embertelenség ée a sírtásó fand ál-fasizmus ellen , hogy mi *»í ■': be ne köwet'spszék, amT megtörtént. A reakció poli­tikájának eredménye a* elousz tűit. ország s a demokráciát hi- bázUiják “■ bogy eg c-u-ienóö alatt nem varázsolt tejjel-m«»- ?:A folyó Kánaánt a semmiből. Eltagadják, hogy nem meg­nyertük, de elvesztettük a háborút, eltagadják, hogy min den ü ok odaveszett a világ vihar­ban s azt kívánják, kogv a demo­krácia: egyik napról o másikra békebeli boldogságot és hőséget teremtsen az általuk jHidézstt ■lomokon. Ez a demokráciatlíenea , hangulatke'tés reakció eszköze j s úgy is kell elbánni vele. Persze1 a hatokat nem k»M ellepleeSi. de annál fontoíwbb az előidéző okok megmutatása. A z új esztendő küszöbén tuda­tában keli ieurmak a reánk váró további nehézségek nagysá­gának. de bíznunk kell a demo­krácia növekvő erejében A öol- üozö magyar nép moft a saját liHTnj. 1 építi s ennek tuöás« meg kell hogy keményítse a?, tanait. A megfeszített munka mellett az egység: a paraszt, a munkás és radikális értelmiség legteljesebb egysége s .pártok együttműkö­dése biztosítja az új ország építés teljes sikerét. Ha a reakció valamiképpen fel tudná szila«) a párt viszályt s a most háziat és hazát építő tömegeket egymásnak ugratná, a feKakédt sobekbe feltétlenül beleptisetulm a lassú gyógyulás uijóva lispei1 ország. Ha azonban s doígosók együttműköoóse eredményeként tartani tudjuk a javulás tempó ját, breton átvé-aeljük a telet.és elérjük az aratást. A további egység légyé*-» keü átlépnünk 'm új esztendőbe » a közös munka és közös »’do- zal vállalás átsegít majd mir,den akadály um Tevábbi Remény intézkedések jennek, hogy átvészelhessük az elöltünk állé rendkívül nehéz hat hónapot .Aki mindent meg alar tartani, mindent chvszilhet—Aem ismer kíméletet a kormány o~ újjáéjnlés <lkadélyozáiixt/ szemben TiltfY ZiUác mímsztereteeii mm össz^te Szegeden Raeged váró* tőre. hat. bízott 3éi:- v,i -■; ijf .<-.10 uiapéiyi­k*úwH 3i; ati« öKstsógct^ , város :• föi-:pániai. Öv. ' •.­Gröt/ c> k iKíVprÜ) !IV- k imüv k»lb&u.> *»Vyt é* poítttksl r líHMÖ-eget* a k<> üini-süy. gcíc'bn­-:M? - . - V-, irn / y «taacr roonvo. , o^otmí r«i nnNsterdailH. — McwjCaui probiév'iánk • - ükiíj- áow» s mlnisíPtei ?lnök - ínegvlTÜ. Megvdéslifvk mm egfeaB?5«? «tvét ,,- -,: ‘ bar r- - a - ■> »ym ihik- a hat -höUApor, keaeswül Ke!' yn-e-ktsümiim-, .aggun­kat. B» ea a'-'tt ? «m bimap ai? r nRadca kinek mag kell tanubns H.r\ aoyy ° áfftiztUválla lóg elöl emos k’vétrl és ttemcsfck a. kot- n, r,• ,n'j'.'rel és ' s ölte •"'sí­vel, de társadalmi k -nyszerrei «> ti.eo kell Valoöíant el/bcn a hazá­ban hat hónap ain't <■■■■ eguanlosen elvót a TíöséUálrrebOn ,-s piisdtn egyéb ú!fi.-/r Mer ha valaki ran úgy gőikloiikviaik, hog\ mtoüfsu megtartóik m-agamnaü ami kevés van. mert magam is szűkölködöm és »ik* m-m hajtandó «wotuU fel- éldOTWÍ *,KOk niK’a akinek senim'jiik nincs h, vegye- tudo­másul, hogy aki mindent meg akar rtfrtasi. o ">'■<'’.őrt pJ>en:.-; htot.- Nekünk továbbmenti kemény intézkedéseket kel! hoznunk a kő. :<eU jövőben, hogy niinöen körűim nyék között biztosítsuk az ét.mene- ret ezen a hat hónapon. Viiégosan és őszintén megmondom, tiogy ezeknek ez intézkedéseknek a során semmi néven nevezendő egyéni ér­deket nem eszünk tekintetbe ak­kor sem hogyha ez 37. egyéni érdek bá’ ki rés-c.‘öl is jdentkézik. Meg fogjuk keresni .’z ".tai -s az csckS- röVet o.ra. hogy a«t ? keveset, amije xi oi-sséssnak van. egyformán o. ?R’ik el és elosszuk cL?ö"o'ban azoi: között, «kik az újjáépít-•< leg. keményebb munkáját folytatják. Lesznek intézkedések, amelyek sok ember szártiái'a é) thetetlenek és •melyek még olyan emberektől is megvonnak majd valamit, akiknek ■»aguknak, is kévésük van. I-egyen meggyőződve mindenki, hogy sem­mi raást nem akarunk, de ezt fana­tikusan akarjuk: át akarjuk vezet­ni a nemzetet ezen a nehéz hóna­pokon- A felemelkedés útját világo­sán látjuk, sót mér meg tudjuk mondani a fclewtclkedé.s á Hóin ágai­nak időpontját is. Majdnem ügy áll irt mos* e- a meglepett szenvedő magyarság, mint Eger vára. az. os­trom vége. felé, amikor a vár védői azzal biztatták egymást, hogy esek még egy óráig ne hagyd magad, magyar! Az új aratásig és az uj kenyérig tartsunk ki. A problémák azután maid sorjában megoldódnak és megindulnak a több és biztosabb kenyeret adó élet útján. lítnsleíle« erélf as ersKÓgrenlé iörekfésdkkoí szemben Akik nemesük a kormányzat sz-ándéká v» I, de azzal a nemzeti ps- fanccsa! próbálnak szem'iogzállni, amply bennünket arra kényszerű, hogy' minden körülmények között, megteremtjük a megmaradás és kiterrás feli ételeit, azokkal szenn- ben az ón korau nyóni nein b-mtr kiméit<#t, ’. fia- ‘■ntártó lelke; he­lyeslés.) Mi a megértés emberi szavával fordtdnok mindenki fele. A fö'űmív'dó gazdikhoz, ak'knek jó! nnijuk egészen ' az új »ra- r--; p. uj kel-1 tai taniok azokkal a koMsleteskel, amelyek rendelkezé­sükre áll*nnk. Á g-yárak kipvísh- Ithbejt. tédajdonösiüiGz, üteitti M- aOtr,sfcg*j&óz és jprutulasokhoz, skik a termeié; ér feleiö.mh. Hgy nezev ka; 3 szavakkal fordulunk pénz­ügyi életünk és infézméh.v, ;,(.k vr- zetoibev. A kormánynak »* a szán­déka hógv miruien érdekelt té­. nyezóvel y*ló «uiá<-,;kosáasal wztp­kitsa intézkedéseinek ciedroényev ségf-t. A kormányzat ezen a téren eddig' megy, ameddig a másik tl- daloti is magértés jelentkezik. Un a-zuebaii hiányzik a megérté?, ok­kor a kőt -mányi o. történelmi 'fel*- lo?»ég megfelelő intézkedéseik ff. kőiéi.-.'. A vw.‘.tő- a mi k--zünkb'n van Mi a vez<:. hatalmával min­denütt élünk, shol orraiig. o„tn 1ö- rekvésekei éiáeliinl;. Ez. az. ország- jOíitá.s szabót év. sba 11 és olyan teu- dMiCiékbau is jelentkezhet, íutip- lyek ei akar idle venni a dolgozók w nkiikedvét. Jeler,tkc«het önzéf- bén, íégyéíiBe:.'ellenségben, nwnka- kerülésben. He bármilyen ténlle'en is jelentkezik, nu raíbgtesszÁik a niegfe;elő elletiíntézk-dé-eket és m női í;r.?mtjük jövendő br.idogu’ii- sunk biztosítékét.- - Akármüv»« sötét és nrbéz ma lu'lyv,etünk rá ke! mutatnom arra, hogy a fia* .4 magyar demo~ ' ­. ■(n :t ' 7 ' ..• p Í& -' ” ; -t'itj ■ '■ •'• i V . ' •• . • fe - >: . •< . ..' ' ' • ••’ •: -. lég '•'.!••' t.Kr-.fP’,.l**'r,' -Tv-­tal'dtipä*;'. így ntUájktt'-'é ■■'.''-ÖV-'-­len. Túr nem tetfcnhel inog vv, akinek vámsak iszménjAű, ' akirask. I-triton mór eddig ;s igen kotnpii•, ■ A4«p it. npi’i rrodn ért rJ. TahuijtiL msg Becsal; bajo-ótt für-, : NL-tó- k ;-',ér ma L: P:-. ó’u.d •vküK'.-ns* é '■'■ AiPC’lk ; . II.;. o y.'ói;.;. •!. m.sé •> -á­; 1: V .-.:,;--.dÁv;--, „• h-■ •• ■■■• ■ . fcógyar 'demokvá« :p lúítérm c;’- démeit. Fiats' tít-mokrác-?' üt külöu- bCaó iái áaménytit szereli« w»?<szpr K» gyei lop l>i ráláttál iteltni, d* gop- doijuk meg. ha ezek az intézmé. oyeíc nem lefl-k volna . rür/aver piiahélriba.'i, akkor nmikor az or- mz c. miöde^í ?'“■??.. ’kében irmgia- üUlt és oem szilárdították '-pin*, meg a magyar állom t'oskadoaő épületét, menyi saenvedás zuűu’ha- tótt voifJa még err. es zorazágca. A magyar népnek ?■/, a jósas politikái bölceesépe ertdméryezte azt, iiogy.r legyőző't orr tagok kő. sül clsőre/c a mi hasúnk jutott, nemzetközi elismertetéshez. Buda­pesten itt van a Szovjetunió ca aa Egyesüli, Államok követe. Itt van a Brit Birodalom politikai képvise­lője is. Svédország politikai misz. szúrja a napokban érkezett fővára, sulikbai Svájc, Belgium és Török­ország a legközelebbi jövőben küldi el képviselőjét és a Szent*.ék i3 k!. nyílvánította akaimát, hogy diplo­máciai ö-szeköttítésbe lépjen ve­lünk. Mindén reményünk megvan arra. hogy május i-élg elkészül a magyar békeszcrzöúéf'. A. moszkvai döntés a mi «;«. ■“unkra is, óriási , lantosé-tUi palit',ko-, ercdmé.ig és a békokőtés nyomán lezár’táljuk majd a fegyverszünet korszakát is é.- Magyarnr-rág s béke áTapotá- ban folytathatja az ország újjúépí. te.=ét. — De nemcsak poV'ikailag "a. gyűrik r.111 eIk«lóban. Bűrn 1 eanyire szeg'CDyt-k maradtunk, bármenny ró elpusztította nz országot a lió.baru vihara és n német fosztogatás tár- g-yilagosah megáilajpitlmtjuk, hogy orozógunk őP'dőeánlat; is „ fel- emelt kUs útját járja. Hadd említ- sem elsösorb: n nz< ami számomra kimnoctoktatian öröm voll, hogy a magyar földmhüestársedalom earn az Önzőn a maga szegényf.i /zakó. zeniét becsülete.xf.,. telj' - tette kötelesség ét a számszerű ered­mény azt mutatja hogy -gr, otszag ve: éstteriih-téből 2.S30.C00 hold ke­rült bevelH.vre, t’n.t á ll’mh'tk.irrsl Szeged re tőttiirik.Uój' s le. r—vobb •u’önune! a?v láttuk, hogyi »ho! csak lehet, décémbet '-érién is xza tianak 'még' n magyarok. Gyárpari munkásságunk a családtagokkal «gyük hihetetlenül alacsony satu vonalon ei. Nézzük meg bányáinkat ahol a felszerelés hipáya miatt mognövekedett élet- v.-szedelemben dolgoznak a bányá­szok Vessünk egy pillantást a lce_ reskefielmi életre, amely néhány r,«”pat a fóvároH ostroma után új- ból lábt akanewt *s nézzük a magyar ’ gazdasfgi életnek ú-gysssóhfp y»la^

Next

/
Thumbnails
Contents