Szabadság, 1947. július-szeptember (3. évfolyam, 146-219. szám)

1947-07-01 / 146. szám

' ' n* WonKrn^r ÍQlQjyg E £ B B SS 4? jÉiiUS 1 Részletes vasárn^pifáporferedntényelf •" ’V^tié- Ára 40 miér ,'a. ML ét?U46, S2> a I # Mg ja ~ SBMRSS’íSR-: IDŐJÁRÁS: Néni változik az í«ff, nagy meleg, záporok 6a zivatarok- Buda­pesten hétfőn délelőtt -r -ő fok. Osfl!®lí?stfku$ napilap Egymillió dollárt sikkasztott a Joint-től és az UNRRA-tól „báró“ Schell Péter Negyedmillió dollárt Jékelyék LEGÚJABB HADIFOGOLY- NÉVSOR; 1600 NÉV is¥©lit«res tiiliars az I-Gsoport és a banditák its hajnalban a Kerepesi-úfcoft a cirkáló R-csoport arra lett figyel­mes- begy egy enkor-kaüzlct redő­nyét két. férfi feh-zeg-efl.A két betörő, amikor meglátta az R-c&oport kö­zeledő páncélautóját. futásnak eredt. A detektívek a kocsiról ieugrálva, Üldözőbe vették a menekülők't, bőre a-- géppisztolyukat «W. rántva sortiizej adtak le s.(hitek- a re. ■ lag-«Ima? UtóHrre ktte-ben a de­tektívek golyója eltalálta az egyik menekülő betörőt, Pint .Károly 18 éves napszámost, aki eszméletlenül esett össze. A másikbak sfloéfült elmenekülnie. Pint Károlyt a men­tők életveszélyes állapotban a Ró­kusba vitték, életbenmar.-idásához kevés a remény. A detektívek átvizsgálták P’rtt ruháit és a zsebében találtak egy fényképet, amely mint 88-katonát ábrázolja a betörőt. Elfogták a rendörtég rágalmazóit Az utóbbi hetekben alaptalan, rágalma jő rémhírek terjedtek el a rendőrségről. Az államvédelmi osz­tály népügyészségi kirendeltsége szigorú nyomozási, indított és sike­rült a rágalomközpon tot megta­lálni. Kindién Pál és Horváth La­jos tisztviselők eszelték ki a valót­lan híreket és terjesztették széles körben. A két. rém hírszerzőt átad­ták a népügyészségnek, A népbiró- sá.g ötös bűn te tót ar, ács a ítélkezik felettük Bomba­merénylet Buenos* Alresben / Buenos-Airesben vasárnap dél- riöít bőmbamerényletet követtek el a szocialista párt székháza elled" A bomba az egyik Ids gyülésterem- ben robbant, aliol éppen gyűlés volt, Húsz súlyos sf-basült é* egy halott áldozata van eddig a me­rényiéinek. A nyomozás eddigi adatai szerint a merényletet náció, ttalista terroristák követték el. fiókost Mátyás hejeíenieiie ia|mi: Augusztusban 25 deka a kenyerirejadag, őszre megszűnik a kenyérjegy M. demoktaSíkas pártok mdttkmk harcba a reakció eilen Vasárnap Bakos! Mátyás míniszterelnökheiyettes, az MKP fő­titkára Bács-Eodrog vármegye székvárosában, Baján mondott be­szédet. Az árnyas, lombos Vonatkertben hatalmas tömeg gyűlt össze az egész vármegyéből, hogy meghallgassák Rákosi Mátyás beszá­molóját a politikai helyzetről. Felvonultak a Magyarországon élő jugoszláv nemzetiségűek is. Először Rob Anton, a Magyarországi Délszlávok Antifasiszta Frontjának vezetője mondott beszédet, utána az egybegyűltek éljenzése közepette Rákosi Mátyás emelkedett szó­lásra. Együtt a nép ellenségei ellen Rákosi Mátyás beszédében elő­ször az ország gazdasági helyzeté­vel foglalkozott. Elismeréssel nyi­la tlwozott az újgazdák heroikus munkájáról és hangoztatta, hogy á- ipari munkásság és a haladó értelmiség Ugyancsak teljes erővel kivette a részét az ország újjá- ópítéráből. A ciézsma eltörlésével, a ti zen töt holdon aluli gazdák be­szolgáltatás lóli mentességével a nyolcvanfőrintos búzaár megállapí­tásával az agrárolló összébb dott. csukó A Kommunista Pártnak — jelen­te-tte be a miniszterelnöhelyettes — ny. a szándéka, hogy a jelenlegi alacsony kenyér, fejadagot augusztusra huszon­öt dekára emelje fel és ameny- nyiben lehetséges, ősszel szűn­jön meg » kenyérjegy. Ezután foglalkozott azokkal az erőkkel, amelyek a hároméves terv magvalósítását zavarni igyeksze­nek. tTj választásokra azért is szük­ség van, bogy a nemzet megmondja véleményét az elmúlt két esztendő­ről és arról, hogy akarja-e a három­éves terv végrehajtását. A Kommunista Tárt elgon­dolása szerint a választáson szövetséget kell alkotni •& va­lóban demokratikus pártoknak és ehhez hozzá szerelnék szá­mítani azt a Kisgazdapártot is, amely most megtisztítja so­rait az összeesküvőktől.- Néhány nappal ezelőtt fiavaslapot tettunk. — folyta tta Rákosi — —• a Magyar Nemzeti független­ségi Front pártjainak; a Szociál- dmokiMa teatvérpártnak, a Nem­zeti Parasafcpártnak és a Független Kisgazdapártnak, Ebben javasol­tuk, hogy a választást közösen, a Filg. getlenségi Front szövetségé­ben hajtsuk végre. Közös pro. gramót dolgozzunk ki, az le gyen a választás alapja és együttes erővel harcoljon a választáson ez a négy párt. Ne egymás ellen, hanem a nép el­lenségeivel -széniben. Nem tudjuk elkezdeni a hároméves tervet, ha nem így összefogva In­dulunk a választásra, hanem eltűr­jük, hogy a demokrácia pártjai egymás ellen Harcoljanak. Választások a tél beállta előtt — örömmel közölhetem. ' — emelte fel hangját — hogy javaslatunk az összes demo­kratikus pártnál megértésre talált. Megvan a remény arra, hogy a választásokat a négy demo­kratikus párt szövetségbe!!, egymással vállvetve és a reak­ció elleni éllel fogja megvívni. Ezután bejelentette a miniszter- elnökhelyettes, hogy a Kommunista Fáit álláspontja az hogy a vá­lasztójog maradjon o. lehető hfí- demokratíkusabb, c$ak a valóban fasisztákat és reakciósokat /árják ki. A különbség az y646-ös választó­joggal szemben talán csak annyi lesz, hogy kölcsönösen jól megnézik egymás jelöltjeit, nehogy ismét megtörténhessen az. hogy a vár Uzztá tudta nélkül Vértesig-féle gyilkosokra és egyéb, parlamentbe nem való elemekre adják le sgava- ■vataika‘. Bejelentette, hogy a választások előreláthatólag a tél beállta előtt és az ara­tási munkálatok után lesznek. „A tények cáfolták meg a rágalmakat. Beszéde során kitéri azokra a rá­galmakra, amelyik a Kommunista Pártot érték, s amelyeket sorra cá­rlsi tárgyalások ismét megcáfolják azokat a rémhíreket, amelyeket a régi rend hívei terjesztenek a nagy­hatalmak közötti súlyos ellentétek­ről. A közönség lelkes helyeslése közben jelentette ki, hogy örömmel jvesájnk minden külföldi kölcsönt, feltéve, ha nincs politikai feltétel­hez kötve, mert Magyarország nem eb; dó. Beszéde befejezésében hangsú­lyozta. hogy a Kommunista Párt a mun. kásegységet, tartja, a magyar demokrácia alapjának, vala­mint a munkás-paraszt szö­vetségei, A kommunistákkal van a haladó értelmiség igen jetyutös rész. is. Az olasz tanulságra hivatkozva, szó­lott azokhoz a szociáldemokraták­hoz, akik azt- képzelik, hogy meg­történhetik hogy kinyomják a kommunistákat a kormányzatból, ők bennmaradunk abban és esetleg osztozkodnak a kommunista hagya­tékon. Ez nagy tévedés, mert Olaszországban a szociáldemo­kratákat ugyanúgy kezelik, mint a kommunistákat. Ráko** Mátyás beszédét hoaszan- iaxtó, lelkes éljenzéssel és tapssal fogadták. A miniszter elnökhelyettes beszéde közben futott be egy Btt. dapes‘ felől jövő hadifogolyoonttX. Az egyik éppen hazaérkezett hadi­fogoly jelent meg (í; emelvényen és meghatott szavakban mondott kö. szünetet Rákosi Mátyásnak köz. be-n jár ásóért. Délután Bácsalmáson mondott a míniszterelnökheiyettes beszédet- Bácsalmás népe megható ragasz­kodással és szirtiét fel fogadta Rá. kosi Mátyást és a .-portpályán ősz. azcgyiUt többezres tömeg sokáig ünnepelte. ■■ ■ v ' M *» foltak meg a tettek és a tények. A nemzetközi helyzetről szólva hangsúlyozta, hogy a jelenlegi pd-

Next

/
Thumbnails
Contents