Szabadság, 1971. február (81. évfolyam, 18-25. szám)

1971-02-03 / 18. szám

An American Newspaper in ihe Hungarian Language ÁRA 20c The oldest established and largest Hungarian Newspaper in America. Published every Wednesday and Friday No. 18. SZÁM CLEVELAND, OHIO Szerda, 1987 február 3. Year 81. Évfolyam TÖBB, MINT 50 EZREN FIGYELTEK AZ Hírek a világ minden részéitől APOLL014 FELLÖVÉSÉT A HELYSZÍNRŐL * CAPE KENNEDY, Fia. — Az Apollo 14 holdhajó fellö­vését 7,500 személy figyelte a helyszínről, közöttük több kongresszusi képviselő és sze­nátor is. A fellövés diszvendégei a következők voltak: Spiro T. Agnew, alelnök, az Ameriká­ban vendégként tartózkodó Juan Carlos de Borbon her­ceg, Franco kijelölt utóda, aki tehát Franco halála, vagy visszavonulása esetében Spa­nyolország királya lesz, a her­ceg felesége, Sophia hercegnő Jaime Anguelles, Spanyolor­szág washingtoni nagyköve­te, felesége, Neils Armstrong, asztronaut, az első ember, aki a Holdra tette lábát, valamint Kirk Douglas, Hugh O’Brien és Cary Grant, színészek. A Cape különböző pontjai­nál összesen több, mint 50,000 személy figyelte a holdhajó fellövését, a fellövés időpont­jában kitöi't zivatarok azon­ban jelentős mértékben aka­dályozták a megfelelő látási viszonyokat. A fellövés után Agnew al­elnök gratulált az asztronau- toknak és mindazoknak, akik a holdhajó fellövésénél dol­goztak és közreműködtek. Utána Juan Carlos herceg lé­pett a mikrofon elé és kijelen­tette: boldog, hogy ennek a csodálatos élménynek a része­se lehetett. Juan Carlos és Neil Arm­strong asztronaut kölcsönösen autogramot cserélt. A fellövést egy 150 tagból álló tüntető-csoport is végig­nézte. A tüntetők a Southren Christian Leadership Confe­rence nevű civil lights szerve­zethez tartoztak, vezetőjük a szervezet országos elnöke, Rev. Ralph David Abernathy, volt. A szervezet azért tiltako­zott, mert véleménye: a fede- rális kormány fontosabbnak tartja a Hold-sziklák Földi-e hozatalát, mint a szegényeken való segítést. CRUZ BAY, V. I. — Nixon elnök és a First Lady a televi- zió ernyőjéről figyelte az Apollo 14 fellövését. NEW YORK — David Brinkley, az NBC new yorki irodájából vezette a fellövés közvetítését és megjegyezte: — Akárhányszor is látom egy űrhajó fellövését, mindig az az érzésem, hogy valami olyasmi történt, amit szavak­kal lehetetlen leírni. Május közepére várható a postai díjszabás-emelése WASHINGTON — Az uj postai korporáció kormányzói úgy szavaztak, hogy javasol­ni fogják az 5 tagú, függet­len Rate Commissionnak a postai díjszabás emelését. Annak ellenére, hogy a ja­vasolt dijszabás-emelés, mér­téke nem került nyilvánosság­ra, jólinformált körökből szár­mazó értesülés szerint az el- sőosztályu postai küldemé­nyek díjszabását unciánkint a jelenlegi 6 centről 8 centre fogják felemleni és az eme­lésre valószínűleg május kö­zepén kerül sor. Winton M. Blount, posta­ügyi miniszter, aki valójában már az uj postai korporáció főkormányzója, viszont ko­rábban kijelentette: átlago­san és egyharmad százalé­kos általános díjszabás-eme­lést fog javasolni. Ez tehát azt jelentené, hogy a másodosztályú postai külde­mények (újságok és folyóira­tok) postai szállítási díjsza­bása május k özepétől kezdve, több, mint 33 százalékkal fog emelkedni. Az informátorok szerint a Rate Commission hozzájáru­lása a Blount által javasolt díjszabás-emelésekhez, bizo­nyosra vehető. Kennedy szerint Muskie szenátor az "él-lovas" WASHINGTON — Edward M. Kennedy, massachusettsi szenátor, akit sokan még min­dig a Demokrata Párt legesé­lyesebb 1972-es elnökjelölt­jének tekintenek, nemrégiben egy sajtóértekezleten a követ­kezőket mondotta az újság­íróknak : — Én magas teljesen leszá­mítottam az 1972-es eszten­dőt, mint önmagam számára az elnökjelöltség évét. Nem pályázom a Demokrata Párt elnökjelöltségére és azt ak­kor sem fogadom el, ha törté­netesem felajánlják. Előzőleg biztosítani akarom, hogy ne­vem egyetlen előválasztáson sem fog szerepelni és errevo-) natkozóan külön nyilatkoza­tot fogok aláírni, amelyben leszögezem: semmiesetre sem fogadom el az elnökjelöltsé­get. — Meggyőződésem, hogy jelenleg Edmund Muskie sze­nátor (Me.) messze az élen | jár a lehetséges demokrata elnökjelöltek sorában. Ezt azonban anélkül jelentem ki, hogy Muskiet endorzálnám. — Amennyiben — valami­lyen oknál fogva — az elkö­vetkező évben, Muskie nép­szerűsége csökkenne, a legva­lószínűbbnek látom Harold Hughes szenátor (la.) demok­rata elnökjelöltségét. — Jelenleg azonban nem látok nehézségeket Muskie számára: úgy látom, hogy Muskie rendelkezik a megfe­lelő pénzügyi támogatással, népszerűsége egyre növekszik és ezek a körülmények to­vábbra is kedvezőbb helyzet­ben tartják öt, mint bárme­lyik más, esetleges demokra­ta elnökjelöltet. 5.5 százalékos volt a drágulás az elmúlt évben WASHINGTON — A mun­kaügyi minisztérium statisz­tikai osztálya közölte nemré­giben a következő adatokat: Az elmúlt december hónap­ban a fogyasztói ár-index 0.5 százalékkal emelkedett. Az 1970-es esztendőben a meg­élhetési költségek összesen 5.5 százalékkal emelkedtek és 20 év óta ez volt a második legmagasabb áremelkedési esztendő. JERUZSÁLEM, Izrael — A Héber Egyetem, a külföldi egyetemi hallgatók kérésére, a jövő tanévtől kezdve, nem­csak héberül, hanem angolul és franciául is fogja tanítani tantárgyait. VARSÓ — A lengyel katolikus egyház elfogadta a len­gyel kormány békejobbját: a lengyel kormány a közelmúlt­ban kijelentették: hajlandók az állam és az egyház kapcso­latát “normálizálni.” Két napig tartott tanácskozásukon a lengyel katolikus püspökök elhatározták, hogy tárgyalá­sokat kezdenek a lengyel kormány megbizottaival a kapcso­latok “normalizálása” érdekében. A katolikus püspökök ré­széről a tárgyalási főmegbizott Bronislaw Dabrowski püspök lesz. CAIRO, Egyiptom — Az egyiptomi kormány hivatalos jelentésben közölte: Amennyiben a Dr. Gunnar Jaring, UN- közvetitő irányításával folyó közelkeleti tárgyalásokban azs izraeliek nem mutatnak komoly békeszándékot, Egyiptom a maga részéről nem szándékozik megújítani a február 5-én, pénteken, lejáró ideiglenes közelkeleti fegyverszünetet. i WASHINGTON — Legutóbbi sajtóértekezletén William P. Rogers, külügyminiszter, nem zárta ki a lehetőségét an­nak, hogy az Egyesült Államok légiereje támogatni fog egy* délvietnami “expedíciót”, amely Dél-Laosban levő kommu­nista utánpótlási támaszpontok felszámolására irányulna. Mr. Rogers azonban határozottan leszögezte: Semmiesetre sem fog sor kerülni arra, hogy akár Laosban, akár Cam- bodiában amerikai szárazföldi katonai egységek (tehát gya­logos egységek) résztvegyenek a harcokban. GEORGETOWN, Guyana — A zambiai kormány toboro- zást indított Guyanában. Zambia a következő foglalkozási ágakban szeretne dolgozókat toborozni Guyanában zambiai kormány-alkalmazottként: városi adminisztratív tisztvise­lők, bérelszámolók, mérnökök, közvéleménykutatók, építé­szek, gépjármű-szerelők, közegészségügyi szakemberek és elektromos szerelésekhez értő szakemberek. NYUGAT-BERLIN — Williy Brandt, nyugatnémet kan­cellár, mondotta egy szociáldemokrata gyűlésen: A Szovjet­unióval és a keleteurópai szovjet tömbbel való békés együtt­működést azért tartom szükségesnek, mert ha az megvaló­sul, a nyugati és a keleti tömb egyaránt képes lesz hadereje létszámát csökkenteni a kontinensen. Decemberben a drágulás fő- tényezői a következők voltak: Az élelem, az orvosi és a gyógyszer-költségek, az au­tók, a lakbérek és a lakással kapcsolatos közszolgáltatási költségek. Húsz év óta ennél csak egy rosszabb év volt: 1969, ami­kor a fogyasztói ár-index 6.1 százalékkal emelkedett. Előzőleg az adminisztráció gazdasági és pénzügyi szakér­tői 4 százalékos áremelkedést jövendöltek az 1970-es évre vonatkozóan, az áremelkedés azonban 5.5 százalékos volt. Összesen viszont 1970-ben az élelmiszerek árának emel­kedése lényegesen alacso­nyabb volt, mint 1969-ben. Az 1969-es élelmiszer-ár emelke­dés 7.2 százalékos volt, mig összesen 2.2 százalékkal emel­kedtek. PORTUGÁL NÉPSZÁMLÁLÁS LISSZABON, Portugália. — Portugáliában befejeződött az az országos népszámlálás. Az utolsó népszámlálás Joao ki­rály uralkodása idején tör­tént, 1527-ben. A mostani népszámlálás eredménye alig­ha lesz pontos: a megszámlált személyeknek két különböző kérdőivet kellett kitölteniük és sokan panaszkodtak, hogy* a kérdések túlságosan bonyo­lultak, nem értik azokat. So­kan pedig egyáltalában nem töltötték ki a kérdőíveket, mert attól tartottak .hogy a kérdőíveket a Népszámlálási Hivatal azután majd átadja a portugál titkosrendőrségnek.

Next

/
Thumbnails
Contents