Szabadság, 1971. április (81. évfolyam, 35-43. szám)

1971-04-02 / 35. szám

2. OLDAL SZAB AD SÁG SZABADSÁG Editor; ZOLTÁN GOMBOS Published every Wednesday and Friday THE LIBERTY PUBLISHING .COMPANY Edited and Published at Szerkésztóség és kiadóhivatal 1736 EAST 22nd STREET, CLEVELAND, OHIO 44114 : Telephone; 241-5905 ' ; First issue: November 12, 1891 'Előfizetési árak — Subscription rates United States of America and Canada ., Egy évre tone year) $20.00 — Félévre (half year) $11.00 Negyed évre (quarter' year) $6.00 Más országokban (other countries) egy évre (one year) $30.00 —. félévre (half year) $16.00 1«In ■' —I------:-------: ......... ■ . ------------- ----------------» — —S ECOND CLASS POSTAGE PAID AT CLEVELAND, OHIO— NEMFONTOS DE ÉRDEKES BEIRUT, Lebanon — Le- banonban egyre népszerűbb a nők között a feszes rövidnad­rág. (hotpants.j. Az “Ál An­war” nevű újság azonban, hosszú kutatás után, előásott egy 1920-as francia elnöki rendeletet (Lebanon azelőtt francia fennhatóság alatt ál­lott,) amely megtiltja, hogy a nők rövidnadrágot viselje­nek. Jelenleg az a kérdés, hogy á lebanoni hatóságok ér­vényesnek ismerik-e el ezt a régi rendelkezést ? Amennyi­ben igen, akkor a lebanoni nők számára “meghalt” a szexi, feszes rövidnadrág. WASHINGTON — A Cen­sus Bureau legutóbbi nép­számlálása során kiderült, hogy jelenleg 4.4 millióval több időskorú személy él az Egyesült Államokban, mint 10 esztendővel ezelőtt: Jelenleg 20 millió a 65 évesnél idő­sebb személyek száma, az összlakosság 9.9 százalékát al­kotják, 10 évvel ezelőtt vi­szont számuk csak az összla­kosság 9.2 százaléka volt. v fje sjt,; LONDON — Áz angol Cser-, kész Szövetség vezetői úgy határoztak: Az angol cserké­szek a jövőben hosszunadrá- got viselnek. Rev. William Dowling, azonban aki egv dél­londoni cserkészcsapat pa­rancsnoka, kijelentette: nem engedi meg fiainak a hosszú nadrág viselését. A cserkész­mozgalom megalapítója, Lord Baden-Powell rövidnadrágot rendelt el a cserkészek számá­ra és ezt a szabályt senkinek sem áll jogában megváltoz- tania. Az Angol Cserkész Szö­vetség viszont közölte: ha Rev. Dowling nem engedel­meskedik a hósszunadrág- rendelkezésének, csapatát ki­zárja a Szövetségből. Indiáit nő karrierje WASHINGTON - Rogers B. Morton, belügyminiszter, Wilma L. Victort nevezte ki különleges tanácsadójául az indián ügyekben. Miss Victor, aki eddig a “Bureau of Indian Affairs” tisztviselője volt, született choctaw törzsteli in­dián. A HALÁLRAÍTÉLT MANSON MÉG SOKÁIG ÉLHET j LOS ANGELES - Az es- 1 kücltszék. amely előzetesen bűnösnek minősítette a Sharon Tate-LaBianca gyilkosságok­ban Charles Mansont és 3 női vádlott-társát, halálra ítélte mindegyiküket. Hosszú idő telik azonban : még el, amíg az elítélteket ki- i végzik a San Quentin börtön j gázkamrájában — ha egyálta­lában valaha is. sor kerül ki- ! végzésükre. | A védőügyvédek ugyanis j már készítik a fellebbezést és i a különböző fellebbezések még évekig elhúzhatják az ügyet. J Mielőtt az Ítéletet kihirdet­lek, Manson, aki jelenleg ko- ipasz és szakálltalan, ezt kiál- j tóttá az esküdtek felé: — Nem tudom, hogy ho­gyan tehetnek ilyesmit! Ma- jguknak nincs joguk Ítélkezni I felettem! Maguk közel sem olyan jók, mint amilyen én va- ! gyök! Ez nem a nép itélőszé- jke! Charles H. Older, tárgyalás­vezető biró, kivezettette Man­sont a teremből. A három női i vádlott, egyenkint megszólalt j és azt állította: az Ítéletekkel i az esküdtszék “önmagát ítél­te el.”. ! Older biró április 19-edikén j hirdeti ki hivatalosan az ité- j leteket és ekkor kezdődnek [majd meg a tárgyalás utáni i jogi akciók is. JARRING-RIAD i TANÁCSKOZÁS PÁR1S — Innen származó jelentés közli: Mahmodu Ri­ad, egyiptomi külügyminisz­ter, megbeszélést tartott Dr. Gumiár Jarring, svéd diplo- hatával, az Egyesült Nemze­tek Szervezetének közelkeleti különmegbizott j ával. Egy egyiptomi diplomata szerint, Jarring közölte Riaddal: j Mindaddig nem várható hala- j dás a közelkeleti kérdésben, iámig Izrael nem válaszol az | ő (Jarring) február 8-adiki memorandumára. Hoffman zászlóinge WASHINGTON — A US Fellebbezési Bíróság úgy dön­tött, szemben az alsófoku bí­rósággal, hogy Abbie Hoff­man, Yippie vezér, nem gva- lázta meg az amerikai zászlót akkor, amikor 1%8-ben egy kongresszusi bizottság előtti meghallgatása alkalmával, J olvan ingben jelent meg, amelynek mintája az amerikai nemzeti zászló mintájához hasonlított. A pápa egyetértett velem — állítja Tito VATIKÁN VÁROS — Tito, Jugoszlávia elnöke, azzal tette fel 5 napos olaszországi láto­gatására a koronát, hogy ma­gánkihallgatáson jelent meg VI. Pál pápánál. Kettejük megbeszélése valamivel to­vább, mint egy óra hosszat tartott. Tito frakkot, annak hajtó­káján három érdemérmet Vi­selt és cilinderben jelent meg a Vatikánban. A vatikáni au­tó, amely római szállodájából a Vatikánba vitte Titot, euzt- tal első ízben, vörös zászló­val volt díszítve. Ez- volt az első eési a történelemben, hogy egy kommunista állam- vezető meglátogatta a világ 600 millió katolikusának a ve­zetőjét. A pápa és Tito tolmácsok utján tárgyalt egymással. A pápa elismerését fejezte ki Ti- tonak, amiért & jugoszláv ál- damfő “békét és nemzetközi együftm iiködést'; szeretne megválód tani., Szóbakerüit a közelkeléti és az indokínai konfliktus is. Ti­to a közelkeleti konfliktusért az “izraeli aggressziót” hibáz­tatta. A megbeszélés után Tito, egy • rögtönzött sajtóértekez­leten, a következőket mondot­tá az újságíróknak: — A pápa sok mindenben egyetértet velem. Vélemé­nyünk a békére és a nemzet­közi .együttműködésre vonat­kozóan, általában azonos, vagy legalább is; hasonló volt. Vád a börtönőrök ellen WASHINGTON John N. Mitchell, igazságügyminiszter, közölte az újságírókkal:; Egy federáls vádesküdtszék azt a vádat emelte Indianapolisban, hogy az Indiana State Refor­matory 8 börtönére és egyik vizvezetékszerelője , megsér­tette a fegyencek polgári jo­gait. 11 százalékkal emelkedett a bűnözés - közli az FBI WASHINGTON — A Fede­ral Bureal of Investigation közli: Az Egyesült Államok­ban az 1970-es esztendőben — az 1969-es évhez viszonyítva — 11 százalékkal emelkedett a bűnözés. Az 1970-es évben főbenjá­ró bűncselekmények minde­gyike a nemi erőszak kivételé­vel — nagyobb mértékben emelkedett, , mint amilyen arányban a lakosság száma nőt, kétségtelen azonban, hogy a bűnözés emelkedésé­nek az üteme — az előző évek­hez viszonyítva, valamivel csökkent. A bűnözés 1968-ban 17 szá­zalékkal, 1969-ben pedig 12 százalékkal emelkedett. A városokban az 1970-es év­ben 6 százalékkal emelkedett a bűnözési arányszám a kül­városokban viszont a bűnözés emelkedése 15 százalékos volt — a helyi rendőrségek jelenté­sei szerint. Az FBI véleménye: a kül­városokban azért növekedett nagyobb mértékben a 'bűnö­zés, mint a városukban, ínért a városokból egyre többen köl­töznek a külvárosokba. Huszonkét. amerikai Várös­ban (közöttük " Washington­ban, Chicagóban, Pittsburgh- ban és az ohioi Cleveland ban) az elmúlt ,évben valamivel csökkent az elkövetett bűncse­lekménye száma. Pakistan körül NEW DELHI, India - New. Delhiben olyan kelet-pa- kistani rádióadásokat fogtak, amelyek azt állítják. Kelet-. Pakistanban még mindig he­ves harcok dúlnak a nyugat- pakistaniak és a kelet-pakis- taniak között, kíilönören Chit­tagong városa körül. Bebe Daniels, a néma filmek hi­res sztárja, Lond3onban 70 éves korában meghalt. Halálos ágyá­nál ott volt férje. Ben Lyon ko­mikus, valamint gyermekeik Ri­chard, (36), és Barbara. (39). A felső kép 1941 -ben aZ alsó 1958- ban készült. ••Mennyi időnk’van-még mielőtt megérkezik a vizvézeték-szerelő?”

Next

/
Thumbnails
Contents