Szabadság, 1971. május (81. évfolyam, 44-51. szám)

1971-05-05 / 44. szám

An American Newspaper in the Hungarian Language ÁÜA 20c The oldest established and largest Hungarian Newspaper in America. Published every Wednesday and Friday No. 44. SZÁM CLEVELAND, OHIO Szerda, 1971 május 5. Year 81. Évfolyam SZENT-GYÖRGYI SZERINT A RÁKBETEGSÉG ORVOSSÁGA TALÁN B8RJUMÁJ KIVONAT Hírek a világ minden részéből WASHINGTON — Melvin R. Laird, honvédelmi minisz­ter, kijelentette egy sajtóértekezleten: Valószínűnek tart­ja, hogy az év hátralevő részében nem lesz magasabb a ka­tonai behívások száma, mint havi 10,000 személy. PÁRIS — Az előkészítő vietnami béketárgyalásokon Észak Vietnam felajánlotta: Hajlandó Amerikával akár nyílt, akár titkos tárgyalásokat kezdeni a végleges amerikai kivonulásra vonatkozóan Vietnamból. (Washington nyom­ban egyszerű propaganda-fogásnak minősítette a javaslatot és minden további nélkül elvetette. — Szerk.­SALVADOR, Brazília — Salvadorban és környékén há­rom napig tartó, rendkívül erős esőzés volt. A halálos áldoza­tok száma 104, a sebesülteké legalább 2000, 7000 személy hajléktalanná vált. A kérdéses területre nyomban megin­dultak az élelmiszer, gyógyszer és ruha-szállitmányok. (Sal­vador Rio de Janeirotól 750 mérföldnyi távolságra, attól észak- keleti irányban fekszik. — Szerk.) ANKARA, Törökország — Mielőtt William P. Rogers, amerikai külügyminiszter, a közelmúltban ideérkezett a Central Treaty Organization (CENTO) külügyminiszterei­nek értekezletére, a török kormány háborús állapotot hir­detett ki és kijárási tilalmat rendelt el a polgári lakosság számára. Magyarázat: Rogers megérkezése előtt heves Ame- rika-ellenes tüntetésekre került a sor. ,(A CENTO katonai biztonsági csoport, amelynek tagjai Anglia, Törökország, Iran és Pakistan. Amerika jelentős szerepet játszik a cso­portban, habár hivatalosan csupán “megfigyelő”.—Szerk.) WASHINGTON — A federális kormány felmérésének meglepő eredménye: Az Egyesült Államokban a szegények rosszabbul táplálkoznak, mint a jómódúak és a szegények körében általánosabb a vitamin-hiány és a vérszegénység, mint a jómódúak között. A federális kormány többszázezer dollárt áldozott ennek a kutatására és felmérésére. PHILADELPHIA, Pa. — Barbara Jane Mackle felesé­gül ment Stewart Hunt Woodward hoz. Barbara neve akkor vált országosan ismertté, amikor 1968-ban elrabolták őt és elrablói 88 óra hosszat élve eltemetve tartották. WASHINGTON D.C. — Dr. Szent-Györgyi Albert, a vi­lághírű magyarszármazásu, Nobel díjas, amerikai orvos­kutató, az “Institute for Muscle Research” (Woods Hole, Mass.) igazgatója, nem- réigben, memorandumot kül­dött az Amerikai Tudományos Akadémiának. Memorandumában Szent- Györgyi professzor beszámol azokról a kutatásokról, ame­lyeket munkatársaival együtt a rákbetegség kutatására for­dít. Szent-Györgyi azt állítja memorandumában, hogy szá­mos jelet találtak arravonat- kozóan: a rákbetegség való­színűleg egy olyan belső enzi- me-elégtelenségnek 'a követ­kezménye, amelyet eredmé­Első ízben került eldöntés­re Amerikában az indianai Notre Dame egyetem sport- csarnokában, — a húsz éven aluli vivők világbanjoksága, amelyen tizenkilenc nemzet legkiválóbb fiataljai találkoz­tak. (Az elmúlt évben a Szov­jet Minszkben, jövő Madrid­ban tartják meg ezt a világ- versenyt.) A hazai magyar csapat — nyilván anyagi okok miatt, — csonkán indult. A szabályok szerint minden or­szág fegyvernemenként há­rom-három, azaz összesen ti­zenkét versenyzőt indíthat. A magyar csapat összesen hat főiből állt. Három leány ver­senyző, egy kardozó, akit még kiegészített egy már ki kiül- dött tőrvivő, két töröző, akik viszont az egyik még párbaj­tőrben is indult. így a pont­versenyben való sikeres sze­repléstől már előre eleve le kellett mondaniuk. — A Szov­jet, francia, olasz, német, an­gol, mexicoi, canadai csapa­tok, — s természetesen a ven­déglátó USA is, — teljes lét­számmal vett részt, — egész sereg edzővel, vezetővel, ver­senybíróval. Az megszokott nyesen lehet kezelni különbö­ző borjumáj kivonatokkal. A professzor azonban le­szögezi jelentésében: az erre- vonatkozó további kutatáso­kat komolyan veszélyezteti az a körülmény, hogy a kutatá­sok tovább folytatására sem federális, sem magán-alapit- vány nem áll rendelkezésre. Szent-Györgyi professzor errevonatkozó memorandumá­nak legfontosabb részletei a következők: — A rákbetegség első jele a bőrszövetek végnélküli és korlátlan szaporodása és a legtöbb emberben és más élő­lényben, a bőrszöveteknek ezt a végnélküli szaporodását a bőrszövetekben egy olyan anyag akadáloyzza meg, ame­kép, hogy a különböző orszá­gok egyenruháiban felvonult vezetők, edzők, versenyzők között rengeteg a magyar, úgyhogy tréfásan a vívás “hi­vatalos” nyelvének — a ma­gyart mondják! A hazai ma­gyar csapaton kívül, éppen- ugy, mint a Olympiákon, — Melbourneban, Rómában, To- kyóban, Mexico Cityben, Nor- re Darneben, jó másfél tucat magyar szakember találko­zott; amerikai, mexicoi, ausz­tráliai, Nyugat-német, cana­dai, izraeli és más színek­ben . . . — A versenyek nagy meg­lepetése, — hogy az a szinte megszokottá vált nyomasztó Szovjet főlény, amely az utób­bi évek felnőtt és ifjúsági vi­lágbajnokságait, s a két leg­utóbbi Olympiát j ellenezte, — megszűnt. Nagy szerencsével mindössze két ponttal előzték meg a minden fegyvernem­ben kitűnő franciákat, aki­ket az olaszok, a csonka ma­gyar csapat, Nyugatnémetor­szág és USA követett. Első- izben fordult elő, hogy az USA az ifjúsági világbanj- nokságon helyezett volt, — lyet az orvosok ezen a néven ismernek: — Ketone aldehyde. — Egyeseknél azonban, szü­letésük óta, a szervezet kép­telen arra, hogy a ketone al­dehyde kifejlődéséhez szüksé­ges enzvmet létrehozza és ezért ezekben az esetekben a ketone aldehyde nem fejlőd­het ki. — Kísérleti egereken vég­zett kutatások bizonyítják, hogy a megfejlek) enzimet különböző bor j umá j -kivona­tokkal lehet mesterségesen előállítani a szervezetben és igy meg lehet akadályozni a rákbetegséget. — A kísérleteket azonban most emberi lényekre is ki kellene terjeszteni, mivel ez edddig nem történt meg. hatodik, — s megelőzte a tel­jes csapatu angolokat, mexi- coiakat, s a többi nemzetet. — A legizgalmasabb és leg­színvonalasabb versenyszám — a férfi tőr volt, amit fran­cia fiatal nyert meg, olasz versenyző előtt, fölényesen, elegáns, klasszikus, s minden tekintetben elsőrangú vívá­sával. A szovjet bajnok a ha­todik helyen végzett, a má­sik két szovjet versenyző már korábban “elvérzett.” A magyar ifj. Somodv Lajos és Pap Jenő szép technikájuk­kal tűntek ki, s Somodyt a balszerencse ütötte el attól, hogy nem lett finalista. Ví­vásával megérdemelte volna. Pap Jenő úgy a tőr, mint a párbajtőrt kissé elidegesked- te, — nemzetközi rutin híján. Az egyetlen Himnusz örö­mét, — a lányok adták ne­künk ! — A színvonal nem volt azonos a férfi tőrrel, de — izgalmasabb. A három szov­jet nő — vivő közül — egyik sem került a döntőbe, — ho­lott a tavalyi világbajnoknő nagy favorit volt. Tordassy- Schwarzenberger Ildikó az (Folytatás a 2-ik oldalon) IGY ÜNNEPELTÉK A KOMMUNISTÁK MÁJUS ELSEJÉT PEKING — Az idei május elseje megünneplése kommu­nista Kínában határozottan az “olvadás” jegyében zajlott le. A katonai felvonulást tán­cok és egyéb látványos bemu­tatók helyettesitették, a be­szédek sokkal kevésbbé voltak aggresszivek, mint a múlt­ban, a külföldi vendégek szá­ma nagyobb volt, mint az ezt megelőző években. Az emelvényen néhány percre megjelent Mao Tse- tung is, aki röviden üdvözöl­te Nordom Sihanouk herce­get, akit kommunista Kina ma is Cambodia törvényes ál­lamvezetőjének ismer el. Mao ezután — a tömeg él­jenzése közben — eltávozott az emelvényről. Maot akinek mozgázsa szemmelláthatóan bizonytalan, két ápolónő ki­sérte. MOSZKVA — Ez volt a harmadik esztendő, hogy a Szovjetunió nem tartott ka­tonai parádét május elsején. A felvonulás, ennek ellené­re látványos volt, sokezren vettek részt az ünnepi menet­ben. Brezhnev, a szovjet Kommunista Párt főtitkára* kijelentette ünnepi beszédé­ben : — A Szovjetunió és a vörös hadserege — legyőzhetetlen. KELET-BERLIN — A ke­leteurópai kommunista or­szágok közül az egyetlen Ke- let-Németország volt, amely látványos katonai felvonulást rendezett május elsején. A nyugatiak tiltakoztak, ai-ra hivatkozva, hogy a ka­tonai pai-ódé áthágja a négy­hatalmi egyezményt, Walter Ulbricht azonban nem vette tudomásul a tiltakozást. SPORT RIPORT Magyar sikerek az ifjúsági vivóvilágbajnokságon

Next

/
Thumbnails
Contents