Szabadság, 1971. július (81. évfolyam, 61-68. szám)

1971-07-02 / 61. szám

An Aj&ericem Newspaper in ihe Hungarian Language The eldest established and laicesl Hung&ri&n Newspaper in America. Published every Wedn**dey tmd Friday No. FOLYIK A VIZSGÁLAT A 3 SZOVJET ÜRUTAZÓ HALÁLA KÖRÜLMÉNYEINEK FELDERÍTÉSÉRE MOSZKVA — A hivatalos szovjet hírszolgálati ügynök­ség, a Tass iroda, jelentette: a Salyut nevű ür-laboratóri- umban Föld körüli keringést végző három szovjet cosmo­naut meghalt. A 3 cosmonautot junius 6-án lőtték fel a világűrbe a Soyur 11 nevű űrhajón és a következő napon mindhárman átszálltak az április 19-edike óta a világűrben keringő űr- laboratóriumra. A Tass iroda jelentése sze­rint a három ürutazó aköz­ben halt meg, miközben a Földre visszatért. \ hivatalos szovjet hírszolgálati ügynök­ség jelentésének lényege a kö­vetkező : Amikor a három cosmonaut megkezdte a Földre való visz- szatérést, minden a tervek szerint, kifogástalanul tör­tént. Amikor a cosmonautok a Soyuz 11 űrhajó közelébe értek és azután arra átszál- lottak, az ejtőernyős beren­dezés, az előre kijelölt terüle­ten, lehetővé Lette az űrhajó zökkenésmentes landolását a Földön. Ekkor azonban már — a Tass iroda közlése szerint — megszűnt a rádióösszköttetés a cosmonautokkal. Az űrhajó landolása után a helyszínre érkezett helicopter legénysége kinyitotta az űrhajó kabin­jának a tetejét és ott találta a három cosmonautot “az élet minden jele nélkül.” A 3 cosmonaut: Georgy Ti- mofeyevich Dobrovolsky al­ezredes, Wladislaw Nikolaye­vich Volkov és Viktor Ivano­vich Patsayev, mindketten mérnökök. A Tass iroda közölte, hogy megindult a nyomozás a há­rom cosmonaut halála körül­ményeinek felderítésére. A három cosmonaut világrekor­dot állított fel az űrrepülés időtartama terén. Érdekes, hogy mindeddig szó sem volt arról, hogy ütjük rövidesen végetér, a Tass iroda megle­petésszerűen jelentette, hogy a három cosmonaut — halot- tan — visszaérkezett a Föld­re. fontos főbírói döntések 1 HALÁLOS ÍTÉLETEK ÜGYÉBEN WASHINGTON — A US Legfelsőbb Bíróság megvál­toztatott 39 halálbüntetést. A szerencsések egyike, akinek halálbüntetését elörölték, Ri­chard Speck, akit a bíróság azért Ítélt halálra, mert az es­küdtszék bűnösnek találta 8 chicagói ápolónő meggyilkolá­sában. Speck védője azzal érvelt, hogy az esküdt jelöltek közül ötven személyt elvetettek, csupán azért, mert ezek elle­nezték a halálbüntetést. A US Legfelsőbb Bíróság 1968- as júniusi döntése megtiltot­ta William C. Witherspoon ki­végzését, ezzel az indokolás­sal : az esküdtjelöltek közül nem lehet elvetni valakit, csu­pán azért, mert a halálbünte­tés lelkiismeretbeli meggyő­ződésével ellenkezik. A US Legfelsőbb Bíróság most erre a saját döntésére támaszkodva semmisítette meg Speck és más személyek halálbüntetését. A döntés azonban csupán a halálbün­tetésre, nem pedig a bűnös­ségre vonatkozik. Speck ese­tében tehát, például, nem ke­rül sor újabb tárgyalásra, újabb büntetésre, az újabb büntetés azonban nem lehet ismét halálbüntetés. Ezenkívül, a US Legfel­sőbb Bíróság, most első Íz­ben, elhatározta, hogy követ­kező, vagy alkotmány-elle- nes-e a halálbüntetés? A bíróság az októberben kezdődő ülésszakon 6 uj ha­lálbüntetést vesz fontolóra és ezek közül 4 esetben ez lesz a kérdés: — Ebben az esetben a halál- büntetés és annak végrehaj­Nixon sem emelni« sem csökkenteni nem akarja az adót WASHINGTON — A Fehér Ház sajtóosztálya közölte: Nixon elnök sem adóemelés­re, sem adócsökkentésre nem fogja kérni a kongresszust, valamint nem hajlandó az árak és a munkabérek federá- lis utón való, kötelező rögzíté­sére. John B. Connally, pénzügy- miniszter, az elnökkel tör­tént megbeszélés után, kije­lentette az újságírók előtt: — Nixon elnök meggyőző­dése, hogy gazdaságilag és tása kegyetlen és szokatlan büntetést jelent-e és mint ilyen, ellenkezik az alkotmány nyolcadik és tizennegyedik módosító paragrafusával? ( Jelenleg Amerikában, 33 államban, összesen 663 férfi és 7 nő van a halálcellákban, 1967 óta azonban az államok hallgatólagos moratóriuomot léptettek életbe a halálbün­tetések végrehajtására vonat­kozóan, a US Legfelsőbb Bí­róság elvi jelentőségű dönté­sére várva, amely tehát az elkövetkező bírósági üléssza­kon megtörténik majd. — Szerk.) pénzügyileg a helyes utón já­runk. Időt kell adnunk arra, hogy az elnök gazdasági és pénzügyi politikája érvénye­süljön és eredménye legyen. A bírálók mindig találnak vala­mit, ami boldogtalanná teszi őket, különösen., ha ez politi­kai tőkét jelent számukra, kétségtelen tény viszont, hogy a nemzetgazdaság a fejlődés utján van. Lawrence O’Brien, a De­mokrata Párt Országos Bi­zottsága elnökének kommen­tárja : — Az elnök cinikus módon nem törődik azzal, hogy “po­litikamentessége” milyen sú­lyos következményekkel jár az egyének szempontjából. Hírek a világ miden részébél NAIROBI, Kenya — Szerte az országban milliók ren­deztek hüség-tüntetést Jomc Kenyatta elnök mellett. A hű­ség-tüntetések oka: Kenyattát és kormányát — állítólag — a közelmúltban egy ellenzéki csoport, államcsíny utján, meg akarta buktatni. SANTIAGO, Chile — Néhány nappal ezelőtt, Chile kö­zépső területein hóvihar volt. A vihar által okozott anyagi kár jelentős, sokan hajléktalanokká váltak, sokezer állat el­pusztult a farmokon. A kormány felszólította a chilei polgá­rokat: egynapi munkabérüket ajánlják fel önkéntesen a hó­vihar károsultjainak megsegítésére. WASHINGTON — A US Legfelsőbb Bíróság egyik leg­újabb döntése: az egyes államoknak nem áll jogában a római katolikus iskolákat a nem-vállásos tantárgyak oktatásáért pénzügyi támogatásban részesíteni, mert ez alkotmányelle­nes és ellenkezik az egyház és az állam szétválasztásának: alapelvével. LONDON — Erzsébet, angol királynő, nemrégiben fize­tésemelést kért a parlamenttől, amely még nem határozott az ügyben. Egy köz véleménykutatás során viszont kiderült: az angol polgárok 54 százaléka úgy véli, hogy a királynő fi­zetésemelési kérelme indokolatlan, évi 1,140,000 dolláro fizeté­sének változatlannak kell maradnia, vagy pedig ezt az össze­get is csökkenteni kell. NEW YORK — Gondolja, hogy Edward Kennedy szená­tor indulni fog az elnöki tisztség elnyeréséért? — kérdezte David Frost egy televíziós intervju során Mrs. Rose Kem- nedyt, a szenátor 80 éves édesanyját. Mrs. Kennedy igy vá­laszolt: Well, Teddy biztosított engem affelől, hogy egyál­talában nem tartja sietősnek a dolgot. J MOSZKVA — Nikolai V. Podgorny, a Szovjetunió el­nöke, május 27-én, Cairoban való tartózkodása alkalmávaL kölesnönös barátsági és együttműködési egyezményt irt alá Egyiptommal. A szovjet parlament most ratifikálta az. egyezményt. WASHINGTON — A US Legfelsőbb Bíróság döntésér Cassius Clay-Muhammad Ali, a hivatásos nehézsúlyú ököl­vívás egykori világbajnoka, nem köteles katonának bevonul­ni és ezért nem ítélhető el. A főbirák szerint az igazságügy- minisztérium annakidején félrevezette az Országos Katonai Sorozóbizottságot, azt állítva, hogy Ali nem őszinte, amikor arra hivatkozik, hogy lelkiismeretbeli meggyőződésével el­lenkezik a katonáskodás. Hanoi - állítólag a háború erősítését rendelte el 1963-ban SAIGON, Dél-Vietnam. - A “L.A. Times/Washington Post Service” itteni irodája közölte: “Egyes nyugati források­ból” olyan dokumentumok ke­rültek elő, amelyeket eddig még sohasem hoztak nyilvá­nosságra és amelyek kétség­telenül bizonyítják: Észak- Vietnam a háború fokozását és erősítését rendelte el 1963- ban. A dokumentumok — állító­lag — a következőket tartal­mazzák : Az északvietnami Kommu­nista Párt központi bizottsá­ga 1963 decemberében a kö­vetkező határozatot hozta: Tekintettel arra, hogy Ng© Dinh Diem, délvietnami elnö­köt meggyilkolták, elérkezett az ideje anak ,hogy a viet­nami háború ütemét fokoz­zák, ha szükséges, az észak- vietnami hadsereg teljes harc­ba vetésével. A vietnami háborút min­denképpen kommunista kato­nai győzelemmel kell befejez­ni, függetlenül attól, hogy az Egyesült Államok miképpen fog reagálni a háború ütemé­nek íökoi.ására. ,

Next

/
Thumbnails
Contents