Szabadság, 1971. szeptember (81. évfolyam, 78-86. szám)

1971-09-01 / 78. szám

Aa American Newspaper in tke Hungarian Language The oldest «slab Us lied and largest Hungarian Newspaper in America. Published every Wednesday and Friday No. 78. SZAM CLEVELAND. OHIO Szerda. 1971 szeptember 1. Year 81. Évfolyam FOLYIK A NYOMOZÁS A MAGYAR REPÜLŐGÉP HALÁLOS ZUHANÁSA OKÁNAK FELDERÍTÉSÉRE KOPENHÁGA, Dánia Egy magyar személyszállító repülőgép egy kopenhágai nemzetközi repülőtér kifutó­ja közelében egy árokba zu­hant. Az árokban 9 láb ma­gasságú viz volt. A dán tengerészeti mentő- központ közölte, hogy három személyt kimentettek, kilen­cen bizonyosan halottak, 19 személy eltűnt és valószínű, hogy 12 személy a repülőgép roncsai között szorult meg. A gépen összesen 34 személy tartózkodott a katasztrófa pil­lanatában. A három kimentett sze­mélyt egy közeli kórházba szállították, súlyos sérülések­kel és idegsokkal. A repülőgép egy szovjet gyár t m á n y u, négymotoros Ilyushin 18 tipusu turboprop volt és Oslóból (Norvégia) Budapest felé tartott. A gép a kopenházai Kastrup nemzet­közi repülőtér kifutója köze­lítette meg, amikor hirtelen eltűnt a radar-szűrő látóköré­ből. A repülőtér megfigyelői úgy vélik: valószínű, hogy a pilóta megpróbálta a gépet ráfektetni a vízre, a zuhanás ereje azonban olyan hatalmas volt, hogy a gép farka levált. Valószínű, hogy a gép egy- ideig a viz felszínén lebegett. A békaemberek és az uszó- buvárok még órákkal a ka­tasztrófa után sem tudtak a gép roncsainak a közelébe jut­ni. A gép roncsai körüli terü­let olaj-réteggel volt borítva. Jens Dali, a mentőosztag vezetője, elmondotta az új­ságíróknak, hogy amikor megközelítette roncsot, a gép törzse közvetlenül a viz fel­színe alatt lebegett és a roncs­ból segélykiáltások hangzot­tak. Annak ellenére, hogy a ka­tasztrófa idejében erős eső­zés és heves szélvihar volt, a repülőtér megfigyelő-tornya szerint a látási viszonyok ked­vezőek voltak. Folyik a nyo­mozás annak kiderítésére, hogy mi okozta a gép lezuha­nását. BUDAPEST — A MALÉV, a magyar állami légiforgalmi társaság szóvivője, mondot­ta: — A gép utasai között 9 skandináv volt; a többiek ke­letnémetek és magyarok vol­tak. A gép személyzete 9 fő­ből és a MALÉV megbízott­jából állott. 45 embei veszti (állását a Central Press megszűnésével CLEVELAND. 0. — Innen származó jelentés közölte: A Hearst Corporation tulajdo­nában levő Central Press As­sociation, amely szindikátt színes cikkeket és fényképe­ket szállított a lapoknak, szep­tember 30-adikán megszünte­ti működését. A megszűnéssel 45 személv veszti állását, az alkalmazot­takat már értesítette a meg­szűnésről Courtland C. Smith, ügyvezető szerkesztő. A Central Press Association 1910-ben kezdte meg műkö­dését, egy Virgil W. McNitt nevű, volt clevelandi újság­író alapította, kölcsönkért 4,- 800 dollárból. McNitt a vállal­kozást 1930-ban 300,000 dol­lárért adta el a Hearst Cor- porationnak. A Central Press szerte Amerikában szines cikkeket, híreket és fényképeket szállii- tott a kisebb napi és hetiila- poknak, olyan formában, amely csak nagyon kevés munkát adott a szerkesztő­ségeknek. Smiith a következőket mondotta az újságíróknak: — A megszűnésre vonat­kozó határozatot New York­ban hozták. Azok valószínű­leg az, hogy a lapnyomás technikája megváltozott és a new yorki központ úgy gon­dolja, hogy a Central Press Association működésére nincs többé szükség. A megválto­zott technikai körülmények miatt az utóbbi években szá­mos lap lemondta a Cnetral Press szolgálatát. Jack F. Weir, a clevelandi Newspaper Guild ügyvezető titkára, kiijelentette, Hearst- nek nem áll jogában megszün­tetni a 45 személy alkalmazá­sát, anélkül, hogy a szakszer, vezetékkel tárgyaljon és eb­ben az ügyben tárgyalni fog a Hearst Corporation vezető­ségével. Profit-koilátozás a láthatáron a rögzítés után WASHINGTON —A Nixon- kabinet két tagja, külön-kü- lön folytatott televiziós in- tervju során célzást tett arra, hogy amikor novemberben végetér az ár és bérrögzités, lehetséges, hogy a vállalatok profitjáknak és osztalékának korlátozására kerül majd sor. A két kabinet-tag James D. Hodgson, munkaügyi és Maurice Stans, kereskedelem­ügyi miniszter volt. Hodgson kijelentette: — A szakszervezetek külö­nösképpen ellenezték azt, hogy Nixon elnök intézkedése kor­látozta a béreket, nem korlá­tozta azonban a profitot. Gon­dolom, a szervezett munkás­ság megértette már, hogy a profit-korlátozás nem volt része annak a törvénynek, amelynek alapján az elnök a rökzitést bevezette. Az inflá­ció- ellenes küzdelem máso­dik periódusában azonban a profit- korlátozás, természe­tesen, egyike lesz azoknak az intézkedéseknek, amelyeket megfontolás tárgyává te­szünk. Azt hiszem, azt kell mondanom, hogy ez teljesen lehetséges. Maurice Stans véleménye: — Amennyiben az inflációt rövidesen nem számoljuk fel, a profit-korlátozás szükséges lehet, annak érdekében, hogy az egyenlőséget megteremt­sük. Leonard Woodcock, az Egyesült Autóipari Munkások Hírek a világ minden részébői MOSZKVA — Pedro Arrupe, a jezsuita rend generálisa, Rómából Moszkvába érkezett rövid látogatásra. Arrupet a katolikus egyházban, rendkívül befolyásos poziviója miatt, Fekete Pápának nevezik. NEW YORK — A 79 éves Margaret Case, a Vogue nevű. folyóirat társadalmi rovatának egykori szerkesztője, meg­halt. A rendőrség nyomoz az ügyben, mert nem tudják, hogy Mrs. Case kiesett tizenhatodik emeleti lakásának ablakán, vagy kiugrott? JAKARTA, Indonézia —Juliana, holland királynő. Indo­néziába érkezett, ahol lelkesen fogadták, ami annál is érde­kesebb, mert Indonézia azelőtt holland gyarmat volt. LONDON — A Londonban tartózkodó Pierre Sálingért, aki a Kennedy adminisztráció idején a Fehér Ház sajtóosz­tályának a vezetője volt, megintervjuolta a BBC televiziós és rádióhálózat. Salinger kijelentette: Kennedy véleménye mindig is az volt, hogy a vietnamiaknak önmaguknak kell problémáikat megoldaniuk és Kennedy közeledni akart kom­munista Kínához. NEW YORK — A Chemical Bank, Nixon elnök erre- vonatkozó felhívására válaszolva, csökkentette a kölcsönök után felszámított kamatot, valamint csökkentette a jelzá­logkölcsönt. A Chemical Bank New York City nagyságban negyedik, amerikai viszonylatban edig nagyságban az ország ötödik bankja. UNITED NATIONS — Október 24-én hangversenyt rendez az Egyesült Nemzetek Szervezete amelyen Pablo Casals egyik szerzeményét adják elő. Casals vezényletével. Casals W. H. Auden világbékéről Írott ódáját zenésitetta meg. Maestro Casals december 29-én lesz 95 esztendős. MONTPELLIER, Franciaország — Victoria Chaplin Thierree, Charlie Chaplin leánya, egészséges leánygyermek­nek adott életet az egyik itteni klinikán. Férje Jeart- Baptiste Thierree, cirkuszigazgató. MIAMI BEACH, Fia. — Spiro T. Agnew, alelnök, mondotta: Egyre többen kérdezik, igaz-e az, hogy 1972-ben Nixon elnök, helyettem, John B. Connally pénzügyminisz­tert fogja alelnökjelöltjéül választani, engem azonban ez a kérdés egyáltalában nem idegesít. Idegesít azonban, ami­kor telefonbeszélgetéseimet egy texasi akcentussal beszélő hang megszakítja és azt mondja: Az ön 4 éve lejárt, közölje, hogy mikor távozik. (Connally texasi, valamikor kormányzó volt. — Szerk.) Szakszervezete elnökének vé­leménye : — Egy bizonyos profit-ha­táron felül külön adót kellene kivetni a kérdéses vállalatra. Feleky László halála NEW YORK — Feleky László, az ismert magyar- származású zongorista és ze­neszerző, 59 éves korában, el­hunyt. Feleky húsz esztendő­vel ezelőtt jött Amerikába, azelőtt Magyarország egyik legnépszerűbb zeneszerzője és zongoristája volt. Halála előtt a népszerű new yorki “Chez Vito” nevű ven­déglőben zongorázott. Bennett Ceri halála MOUNT KISCO, N. Y. - Bennett Cerf, Amerika egyik legismertebb könyvkiadója, 73 éves korában meghalt. Cerf mindig hajlandó volt ismeret­len, sőt sok ellentmondást ki­váltott irók müveit kiadni. Ezenkívül ismert irodalom­kritikus volt, komikus és tré­fáit országszerte ismerték. Igazi hírnévre és ismertségre azonban akkor tett szert, ami­kor a “What’s My Line ?” cimii televiziós sorozat egyik bi­zottsági tagja volt. i

Next

/
Thumbnails
Contents