Szabadság, 1971. október (81. évfolyam, 87-95. szám)

1971-10-01 / 87. szám

An American Newspaper in the Hungarian Language AHA 20c "i Tho oldest established and Largest Hungarian Newspaper in America. Published erery Wednesday and Friday No. 87. SZAM CLEVELAND. OHIO Péntek. 1971 október 1. Year 81. ÉTfoIynaa RÓMA — Mindszenty Jó­zsef kardinális, Magyaror­szág bíboros hercegprímása, vegetvetett 15 éves önkéntes száműzetésének, elhagyta a budapesti amerikai nagykö­vetség épületét, autón egy Bécs melletti repülőtérre uta­zott, ahonnan az Alitalia nevű olasz légiforgalmi társaság egyik menetrendszerűen köz­lekedő repülőgépen Rómába repült. ják, hogy Mindszenty valami­féle tiszteletbeli poziciót kap a Vatikánban. A Szentszéktől származó értesülés szerint a kardinális állandóan a Vati­kánban fog lakni. A pápa — állítólag már hosszabb ideje aggódott Mind­szenty egészségi állapota mi­att és külön üzenetben fel­kérte őt: fogadjon el egy “tiszteletreméltó megoldást/’ Mindeddig Mindszenty csak A pápa legutóbbi üzenetére Mindszenty ezeket válaszolta levélben: — Kívánságom az, hogy éle­temet Magyarországon tölt- sem, népem között, amelyet határtalanul szeretek, anél­kül, hogy nyugtalankodnom kellene a rám váró külső kö­rülmények miatt. — Amennyiben azonban ez lehetetlen volna, mert az ér­zelmi tényezők fellángoltak VI. Pál pápa (jobboldalt) üdvözli Mindszenty kardinálist Rómában A 79 éves kardinálist VI. Pál pápa várta és üdvözölte a Vatikán kertjében, átölelte őt és felkisérte a toronyban levő felső vendég-lakosztályba. A pápa és a bíboros 20 percig beszélgetett egymással. Az újságírók szerint a beszélge­tés és a bíboros és a pápa ta­lálkozása érzékeny és benső­séges hangulatú volt. A pápa abban a különleges megtiszteltetésben részesítet­te Mindszentyt, hogy levette a mellén függő keresztet, va­lamint arany gyűrűjét és mindkettőt Mindszentynek ajándékozta. . Jólértesült körök úgy tud­akkor lett volna hajlandó el­hagyni a budapesti amerikai nagy követség épületét, ha a magyar kormány hivatalosan kijelenti, hogy ártatlan. Mindszentyt 1949-ben bű­nösnek nyilvánította egy ma­gyar bíróság hazaárulásban és valutázásban és életfogy­tiglani börtönbüntetésre Ítél­te. Az 1956-os forradalom al­kalmával a forradalmárok ki­szabadították Mindszentyt, amikor azonban a forradalom elbukott, a kardinális a bu­dapesti amerikai nagykövet­ség (akkor követség volt) épületébe menekült és egészen mostanig ott lakott, önkéntes száműzetésben. ellenem, vagy pedig azért, mert az egyház magasabbren- dü szempontjai mást követel­nek, ebben az esetben elfoga­dom azt, ami valószínűleg éle­tem legsúlyosabb keresztje. — Készen állok arra, hogy búcsút vegyek szeretett ha­zámtól és száműzetésben foly­tassam életemet, imádság és vezeklés közben. Az olasz és egyéb nyugati újságírók megjegyzik: Mind­szenty távozása Magyaror­szágról nyilvánvalóan javíta­ni fogja a kapcsolatot a Vati­kán és a magyar kormány kö­zött. MAGYARORSZÁG — A hi­vatalos magyar hírszolgálati Hírek a világ minden részéi)! TORONTO Az International Typographical Unon 7 év óta tartó sztrájkja 3 torontoi napilap ellen október 31-én végetér, a szakszervezet attól kezdve nem juttat támogatást azoknak, akik még sztrájkolni akarnak. WASHINGTON — Mamie Eisenhower, a néhai Eisen­hower elnök özvegye, a közelmúltban ünnepelte 75-ik szüle­tésnapját. Mrs. Eisenhower ugyan csak november 14-én lesz 75 éves, akkor azonban — más elfoglaltsága miatt — nem tudna a születésnapi ünnepségen résztvenni. A születésnapi ünnepségen Nixon elnök és a First Lady is megjelent. HONG KONG — Dr. Paul Dudley White és Dr. Ed­munds Gray Dimond, amerikai szivspecialisták néhány hetet kommunista Kínában töltöttek a Kinai Orvos Szövetség ven­dégeiként. Hong Kongba visszérkezve, mindketten kijelen­tették : egyikük sem látta Maot és nem felel meg valóságnak, hogy azért mentek Kínába, hogy Mao Tse-tungot kezeljék. Dr. White ezenkívül közölte az újságírókkal: semmi olyas­mit nem látott kommunista Kínában, ami “válságra” mutat­na. NEW YORK — W. Averell Harriman, volt new yorki állami kormányzó, aki a Johnson adminisztráció idején a párisi vietnami előkészitő béketárgyalások amerikai főmeg- bizottja volt, feleségül vette az 51 éves Pamela Digby Churchill Haywardot. Az uj Mrs. Harriman első házassága Randolph Ohurehillel, Sir Winston fiával, 1946-ban válással végződött, második férje, Leland Hayward, broadwayi pro­ducer, az elmúlt márciusban meghalt. HANOI, Észak-Vietnam — A hivatalos hanoii rádióállo­más közölte: Kommunista Kina olyan egyezményt irt alá Észak-Vietnammal, amelynek értelmében 1972-ben jelentős gazdasági és katonai támogatást nyújt Észak-Vietnamnak. A hanoii rádióállomás nem közölte az egyezmény részleteit. VIENTIANE, Laos. — Innen származó jelentés közölte: A laosi kormánycsapatok elfoglalták Muong Soui városát és repülőterét, a kifutóval együtt. A laosi kormánycsapato­kat a US Air Force helicopterei szállították a harc szín­helyére, az ellenállás jelentéktelen volt. LIMA, Peru. — Peru és Magyarország olyan egyez­ményt irt alá, amelynek értelmében Magyarország 15 millió dolláros külkereskedelmi hitelkeretet nyújt Perunak. ügynökség, a Magyar Távira­ti Iroda, közölte: Mindszenty távozása a Va­tikán és a magyar kormány közötti egyezménynek a kö­vetkezménye és a bíboros her­cegprímás véglegesen távozott Magyarországról és oda nem tér többé vissza. RÓMA — A Püspöki Szino- dus szeptember 30-án meg­nyílt ülésszakára Ijjas József kalocsai érsek, a Magyar Püs­pöki Kar konferenciáinak el­nöke Rómába utazott. Ijjas József érseket római útjára Nagygyörgy László ér­seki titkár kisérte el. £desszáju kövérek NEW HAVEN, Conn. - A Yale University két kutatója, ■ Richard Nisbett és ■ Sharon Gurwitz megállapította: A kövér emberek túlnyomó ré­sze imádja az édességet. (A két kutató szerint ez a körül­mény “érdekes”, mi azc-nban természetesnek találjuk: va­lószínű, hogy a kövér embe­rek nagyrésze azért kövér, mert imádja az édességet és sokat fogyaszt belőle. — Szerk.) Olcsó repülőjegy BONN — Egy nyugatné­met légiforgalmi társaság 135 dollárra szállította le a repü­lőjegy árát Nyugat-Németor- szág és New York között. Magyarázat: olyan kevés az utas és olyan erős a légifor­galmi társaságok között a ver­seny, hogy az árak állandóan mennek lefelé. közölte jelentésében a Magyar Távirati iroda

Next

/
Thumbnails
Contents