Szabadság, 1971. november (81. évfolyam, 96-103. szám)

1971-11-03 / 96. szám

An Ameiksn Newspaper in lhe Hungarian Language AHA 20e The oldest eslablished and largest Hungarian Newspaper in America. Published every Wednesday end Friuay No. 96. SZÁM CLE'°*’i.AND. OHIO Szerda. 1971 november 3. Year 81. Éviolyaas ÖTEZER HALOTT, TÖBB, MINT EGYMILLIÓ HAJLÉKTALAN AZ INDIAI SZÖKŐÁR NYOMÁN NEW DELHI, India — In­nen származó jelentés közli: India észak-keleti területeit szökőár öntötte el. Az első jelentések 2,500 halottról szá­moltak be, a későbbi jelenté­sek szerint viszont a szökőár­nak “legalább” 5000 halott­ja és több, mint egymillió haj­léktalanja van. A szökőártól elöntött terü­letekre nyomban megérkez­tek a mentőosztagok és meg­kezdték a mentési munkála­tokat. Illetékes kormánytényezők szerint ez a szökőár a legsú­lyosabb ilyen jellegű termé­szeti csapások egyike volt In­diában, egyesek szerint pedig ennél is több: a legkatasz- trófálisabb. Rendszerint jólértesült kö­rök úgy tudják, hogy az in­diai kormány segítségéért fo­lyamodik a nagyhatalmakhoz és az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez. UNITED NATIONS — U Thant, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára, táv­iratot intézett Indira Gandhi, indiai miniszterelnökhöz. Táv­iratában Mr. Thant “mélysé­ges sajnálkozását” fejezte ki a katasztrófa miatt és leszö­gezte: a világszervezet — különböző ügynökségei utján — mindent megtesz, hogy se­gítségére legyen Indiának. WASHINGTON — Hivata­losan meg nem erősített infor­máció szerint Amerika gyógy­szer és élelmiszer-segítséget nyújt a szökőártól elöntött észak-keleti indiai területek­nek. MOSZKVA — Moszkvában tartózkodó nyugati újságírók jelentése szerint a szovjet kormány segítséget ajánlott fel Indiának. Súlyos bányaszeiencsétlenség Vajdahunyadon EDDIG 45 HALÁLOS ÁLDOZATRÓL TUDNAK BUDAPEST _ Az elmúlt hét végén súlyos szerencsét­lenség történt az erdélyi Vaj- dahunyad közelében egy érc­bányatelepen. A meddő-ülepi- tő átszakadása nagy mennyi­ségű iszap elmozdulását okoz­ta, amely leomlott és romba döntött több igazgatósági épületet és bányász lakóhá­zat. A helyi hatóságok megtet­ték a szükséges rendkívüli in­tézkedéseket. A mentőoszta­gok és a fegyveres erők egy­ségei megfeszített munkát végeznek, hogy kimentsék a betemetett embereket. A ro­mok alól eddig 45 holttestet és 88 sebesültet emeltek ki. A román minisztertanács bi­zottságot nevezett ki a sze­rencsétlenség okainak kivizs­gálására, a következmények felszámolásához szükséges in­tézkedések megtételére. Bujor Almasan bányaügyi és kőolaj­ipari miniszter, valamint a központi és a helyi állami szervek több más képviselője a helyszínre érkezett. Intézkedéseket tesznek az orvosi segítségnyújtás, az élelmiszerellátás biztosítására éa a veszélyeztetett lakosság kitelepítésére. Az állam és személyesen Nicolae Ceausescu elnök nevé­ben Ilié Verdet legőszintébb részvétét fejezte ki az áldoza­tok hozzátartozóinak és a bá­nyatelep lakosságának, bizto­sította őket arról, hogy min­dent megtesznek a katasztró­fa áldozatainak megsegítésé­re, a termelés meginditása és helyre állítása érdekében. Európa ünnepelte a közös piac uj tagját: Angliát LONDON — Az angol par­lament 356 szavazattal 244 szavazat ellenében úgy dön­tött, hogy Angliának csatla­koznia kell az európai közös piachoz. A döntés azt jelenti, hogy az angol parlament elfo­gadta az európai közös piac feltételeit Anglia csatlako­zására vonatkozóan. A 122 szavazat többség min­denki számára meglepő volt és kétségtelenül a Konzerva­tív Párt, mindenekelőtt azon­ban Edward Heath, minisz­terelnök, személyes győzelmét jelenti. A nagyrészt Konzervatív Lordok háza pedig 451 sza­vazattal 58 szavazat ellenében döntött úgy, hogy Anglia csatlakozzék az európai közös piachoz. A csatlakozás időpontja 1973 január elseje. CALAIS, Franciaország — Calaisban tábortűzzel, a ha­gyományos zsirbansült fran­cia burgonyával és skót whis- kyvel ünnepelték Anglia csat­lakozását az európai közös piachoz. BONN — Az angol törvény­hozók döntése történelmi je­lentőségű volt és elindultunk azon az utón, hogy az euró­pai közös piac, Amerika és a Szovjetunió mellett, a világ harmadik gazdasági hatalma lesz. — Mondotta Willy Brandt, nyugatnémet kancellár. PÁRIS — Az angol tör­vényhozók döntése a történe­lem logikája volt — igy hang­zott Maurice Faure, volt fran­cia külügyminiszter kommen­tárja. WASHINGTON — Ameri­ka helyesli a közös piac kibő­vítését és örömmel üdvözli az angol törvényhozók döntését - mondotta Nixon elnök. "Hoss" vakációjd LONDON — A “Bonanza” cimü televíziós sorozat egyik főszereplője, Dan Blocker, (Hoss), családjával együtt, európai vakáción volt:“Hoss” és családja nemrégiben érke­zett Londonba és néhány nap múlva hazaindulnak Ameri­kába. Hírek a világ minden részéből HAVANA — Kosygin, szovjet miniszterelnök, Havaná- ból Santiago de Kubába utazott, ahol a fogadására kirendelt gyerekeket —- akárcsak a nyugati államférfiak — megsimo­gatta és megcsókolta. CHINO, Calif. — Dr. Bemard Finch, 55 éves orvost, aki életfogytiglani börtönbüntetését szolgálta, feltételesen szabaládra helyezték. Fincht 1959 julius 19-én, barátnőjé­vel és titkárnőjével, Carole Tregoffal együtt, bűnösnek ta­lálták felesége meggyilkolásában. Carole Tregofft már ko­rábban szabadlábra helyezték feltételesen. MOSZKVA — A hivatalos szovjet hírügynökség, a Tass iroda, irta: Amikor az angol törvényhozók úgy szavaztak, hogy Anglia csatlakozzék az európai közös piachoz, az angol nép akarata ellen szavaztak. (Moszkvában tartózkodó nyu­gati újságírók véleménye: Anglia csatlakozása az európai közös piachoz alighanem gyengíteni fogja a Szovjetunió külkereskedelmi lehetőségeit Nyugat-Európában. — Szerk.) RÓMA — Olaszország és a Kínai Népköztársaság (kom­munista Kina) három éves külkereskedelmi szerződést irt alá. Ez az első külkereskedelmi szerződés az európai közös piac egyik tagja és kommunista Kina között. A külkeres­kedelmi szerződés értelmében mindkét ország azokat a leg­jobb feltételeket biztosítja a másik számára, amelyeket leg­közelebbi külkereskedelmi partnere számára biztosit. WASHINGTON — Itt tartózkodása alkalmával, Tito, jugoszláv elnök, a National Press Club tagjai előtt kijelen­tette : Leonid Brezhnev, a szovjet Kommunista Párt titká­ra, számos alkalommal említette előtte: Abban a pillanatban, amint megkötik a béke-egyezményt a Közelkeleten, a Szov­jetunió azonnal kivonja csapatait Egyiptomból és a többi arab országból. TEL AVIV, Izrael — A 24 éves Ruth Alexandrovich, szovjet ápolónő, a Szovjetunióból Izraelbe érkezett. Az ápoló­nőt egyéves börtönbüntetésre Ítélték, mert állítólag szovjet­ellenes izgatást folytatott. Büntetése letöltése után, apjával és vőlegényével együtt kiengedték a Szovjetunióból és mind­hárman Izraelben telepednek le. 5,7 billió dolláros adócsökkentést javasol a szenátus pénzügyi bizottság WASHINGTON — A sze­nátus pénzügyi bizottsága hozzájárult ahhoz, hogy a ma­gánszemélyek federális jöve­delmi adóját 5.7 billió dollár­ral csökkentsék. Ugyanilyen határozatot hozott korábban a képviselőház. Rendszerint jólértesült kö­rök úgy vélik: a szenátus pénzügyi bizottságának a dön­tése annyit jelent, hogy ami­kor a kongresszus az adó- csökkentésre vonatkozó tel­jes törvényt elfogadta, a ma­gánszemélyei federális jöve­delmi adója legalább ennyi­vel fog csökkenni, ennél azon­ban semmiesetre sem keve­sebbel. A szenátus pénzügyi bizott­ságának leglényegesebb ja­vaslatai az adócsökkentéssel kapcsolatban a következők: — A személyi exemption összegét, amely jelenleg évi 650 dollár, még ebben az év­ben 675 dollárra, 1972-ben pe­dig évi 750 dollárra kell emel­ni. Jelenleg az egy személy­re eső átlagos levonás évi 13 százalék, vagy 1500 dollár, attól függően, hogy melyik az alacsonyabb — ezt az össze­get 1972-ben évi 15 százalék­ra, illetőleg évi 2000 dollárra kellene emelni. — Azok, akik a hivatalos megállapított nyomorszinvo- nalon éppen csak felül élnek, a következő évben a jelenlegi 1000 dollár helyett, 1300 dol­lár támogatást kapnak.

Next

/
Thumbnails
Contents