Szabadság, 1971. december (81. évfolyam, 104-108. szám)

1971-12-01 / 104. szám

An American Newspaper in ihe Hungarian Language Publ:»h*d evsry Wednesday end Frioar The oldetf wlabliftMd and large»; Hungarian Newspaper in America. OLEV1ÍL.AND. OHIO A NEW YORK MS CSATLAKOZOTT A BUDAPESTI SZIMFONIKUS ZENEKART MAGASZTALÓ AMERIKAI ÚJSÁGOKHOZ Hírek a világ winden részéM MOSZKVA — Maurice H. Stans, amerikai kereskedelmi miniszter, kijelentette: Moszkvai látogatása rendkívül sike­res és a közeljövőben a két ország külkereskedelmi kapcso­latának “rendkívül jelentős” emelése várható. UNITED NATIONS — U Thant, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára, akit november másodikén vérző gyomorfekéllyel kórházba szállítottak, hazatért. Az X-ray vizsgálatok bebizonyították, hogy a fekély begyógyult és mű­tétre nincs szükség. Mr. Thant december 6-ig pihen otthon* azután részidős alapon egyelőre, visszatér íróasztalához a UN-ben. KUALA LUMPUR, Malaysia — öt délkeletázsiai ország kijelentette, hogy területe a “béke, a szabadság és a politi­kai semlegesség területe.” Az 5 ország a következő: A Fülöp Szigetek, Malaysia, Indonézia, Singapore és Thailand. A kö­zős nyilatkozatot az 5 ország külügyminiszterei aláírták. Az 5 ország összlakossága 200 millió személy. ALGÉRIA — A Nemzetközi Jogász Szövetség második Indokinával foglalkozó értekezlete nemrégiben nyílt meg. Az értekezleten 38 ország és nemzetközi szervezet összesen 150 küldötte vesz részt. A megnyitás napján mondott beszé­dében Boualem Benhamouda, Algéria igazságügyminisztere* a következőket mondotta: Az Egyesült Államok imperialis­ta jellegű háborút visel Délkelet Ázsiában és ezzel olyan alap­elveket szegett meg, amelyek általában a nemzetközi jogbaa elfogadottak. Amerika arra használja fel külföldi segítség- programját, hogy szavazatokat vásároljon az Egyesült Nem­zetek Szervezetében. SAIGON, Dél-Vietnam — Az amerikai katonai parancs­nokság jelentette: 13 uj Army egységet kivontak Vietnam­ból, összesen 3,223 amerikai katonát és mintegy 100 heh- coptert. Január végére, Nixon elnök terve értelmében 139,000 lesz a Vietnamban állomásozó amerikai katonák lét­száma. PÁRIS — Innen származó jelentés közli: Nixon elnök és Georges Pompidou, francia elnök december 13-án és 14-é:a személyes megbeszélést tart az Azori szigeteken. SAN CLEMENTE, Calif. — A nyugati Fehér Ház közli: Nixon elnök és Edward Heath, angol miniszterelnök, decem­ber 20-án és 21-én személyes megbeszélést tart a Bermuda Szigeteken. (A jelentést Londonban is megerősitették. — Szerk.) NEW YORK — Harold C. Schonberg, a New York Times zenekritikusa, Amerika egyik legbefolyásosabb és legtekin­télyesebb bírálója, valósággal magasztaló hangú cikket irt a Budapesti Szimfonikus Zene­kar new yorki bemutatkozá­sáról. Mr. Schonberg bírálatá­nak leglényegesebb részletei a következők: — Nem túlságosan sok ke­li teurópai zenekar rendez elő- adókörutat Amerikában. Szer­dán este, a Carnegie Hallban, a Lehel György által vezé­nyelt Budapesti Szimfonikus Zenekar, első hangverenyét tartotta New Yorkban. A ze­nekari hangversenyek egyik kiváló színvonalú teljesítmé­nyét nyújtotta az elsőrangú Cseh Szimfonikus Zenekar. — A kérdés ez volt: milyen mértékben hasonlítható ösz- sze a budapesti zenekar prá­gai szomszédjával ? — A választ hamarosan megtudtuk: a Budapesti Szimfonikus Zenekar teljes egészében elsöosztályu zene­kar, olyan zenekar, amely bár­hol kielégitheti a legmaga- gasabb igényeket. — Hajlékony, egységes cso­port ez, kiváló első-hegedü- sökkel, egybehangolt együt­tes, gazdag hanganyaggal. — Nem történt kísérlet ar­ra, hogy a jelenlegi magyar zeneszerzők munkáit bemu- tasság. A műsor első felét a [huszadik század öreg meste­rei alkották—Kodály “Galán- tai Táncok”, Bartók (zongo­raverseny No. 1, a szólót a fiatal Kocsis Zoltán játszot­ta.) Azután következett Men­delssohn olasz szimfóniája és Ravel Daphnis és Chloeje. — Mindegyik számban Mr. Lehet szilárd, határozott kar­mesternek bizonyult, a zene­kart állandó mozgásban tar­totta, anélkül, hogy indoko­latlanul heves, vagy zajos lett volna. Ez általában a jó mu­zsikus jellemzője. Mr. Lehet jelenlétét éreztük, azonban úgy, mint a zenekar égjük tagjának, a jelenlétét, nem volt ez a primadonna jelenlé­te, aki mindenáron magára akarja terelni a figyelmet. — Mint ahogyan a karmes­ter kedvező benyomást kel­tett, ugyanúgy a zongorista is. Mr. Kocsis magas, sovány, 19 éves, aki szülőhazájának minden lehetséges zenei diját elnyerte. — Mr. Kocsis leült és bebi­zonyította, hogy a bonyolult zenemű mestere. Mr. Schonberg ezután meg­emlékezik arról, hogy a Bar­tók zongoraverseny közben, a zongorista előtti oldalon, egy asszony összesett és meglehe­tős zűrzavar támadt, mig vé­gűiig kivitték a levegőre. Az epizódot Mr. Schonberg ez­után igy folytatja: — Mr. Kocsis a Bartók zon­goraversenyének lassú részle­tének egy jelentős hányadát olyan módon játszotta, hogy Bíróság elé kerülnek Cakóban a jordani kormányfő gyilkosai CAIRO, Egyiptom — Az Arab Liga Védelmi Tanácsa Cairoban tartja Izrael elleni stratégiai megbeszéléseit. A megbeszéléseken Wasfi Teli, jordani miniszterelnök, is résztvett. Amikor Tell a Sheraton Ho­telbe belépett, meggyilkolták: a jordani miniszterelnököt há­rom merénylő valósággal szi­tává lőtte. A rendőrség nyoban letar­tóztatta a három gyilkost, akiknek egyike sem egyipto­mi, mindegyikük sziriai útle­velet hord magánál. A gyil­kosok azt mondották, hogy a jordani kormányfőt a Fekete Szeptember Mozgalom utasí­tására gyilkolták meg. Ez a mozgalom azért alakult, hogy megbosszulja azokat a Palesz­tinái guerillákat, akik 1970 szeptemberében, a jordani hadsereggel való küzdelmük­ben elsetek. A rendőrség később egy ne­félszemét közben a baleseten tartotta. Amennyiben a bal­eset egyáltalában zavarta, en­nek semmi jelét nem láthat­tuk. A New York Times zene­kritikusa ezután különösen el­ismerő szavakkal emlékezik meg a Mendelssohn szimfónia intonálásáról, különösen a lí­rai részleteket tartotta első­rangúnak. Lehel és a zenekar interpretálását hajlékonynak, lírainak és érzékenynek neve­zi. A Ravel zenemű ezt az ér­tékelést kapta: — Olyan elegáns és tökéle­tes tolmácsolást kapott ez a zenemű, amely a világ minden virtuozitását magában foglal­ta. Ebben az esetben a Buda­pesti Szimfonikus Zenekar megmutatta, hogy a lehetsé­ges legjobb hang-hatásokat képes kiváltani. gyedik személyt is letartózta­tott a gyilkossággal kapcso­latban. Anwar Sadat, egyiptomi miniszterelnök, táviratban fe­jezte ki sajnálkozását a tör­téntek felett Hussein király, jordani uralkodónak és táv­iratában hangsúlyozta: gon­doskodni fog arról, hogy a gyilkosok mielőbb cairoi bí­róság elé kerüljenek és meg- bünhödjenek tettükért. Az 51 éves Wasfi Telit a Palesztinái guerilla-mozgalom vezetői egyik legfőbb ellensé­güknek tekintették. Tell, a jordani monarchia hűséges hi­ve, volt az első, aki 1970 szep­temberében azt tanácsolta Hussein, jordani uralkodó­nak, hogy semmisítse meg a Palesztinái guerilla-mozgal- mat Jordánban. Súlyos helicopter- katasztrófák Dél-Vietnamban SAIGON, Dél-Vietnam. — Innen származó jelentés kö­zölte : Dél-Vietnamban egy amerikai helicopter lezuhant. Az eddigi vizsgálat szerint a zuhanást a kedvezőtlen idő­járás okozta, habár a körül­mények még mindig nem egészen tisztázottak. Az első jelentések arról szá­molnak be, hogy a helicopter- zuhanásnak 33 amerikai ha­lottja van. Ugyancsak itteni jelenté­sek arról számolnak be, hogy egy másik amerikai helicop­ter — ugyancsak a kedvezőt­len időjárás miatt — majd­nem az elsővel azonos időben lezuhant. Ennek a helicopternek né­hány jelentés szerint 5, más jelentések szerint 4, vagy 6 halálos áldozata van. A halá­los áldozatokról szóló jelenté­seket azonban hivatalosan nem erősítették meg. Az amerikai katonai pa­rancsnokság úgy véli, hogy ez a két helieopter-katasztró- fa volt a legsúlyosabb, amely amerikai helicoptereket a vi­etnami háborúban, egyetlen, nap alatt, ért. A vizsgálat mindkét katasz­trófa ügyében folyik. Németek sztrájkja BONN — Legalább félmil­lió nyugatnémet munkás lé­pett sztrájkba, mert béreme­lést követel. A sztrájkot az autóipari munkások kezdték és a sztrájk más iparágakra is átterjedt. A fémipari mun­kások, akik 1963 óta nem sztrájkoltak, 11 százalékos munkabéremelést követelnek.

Next

/
Thumbnails
Contents