Katolikus gimnázium, Szakolca, 1878

I. Családi jogintézmények az atticaiaknál. A népek műveltségi állapotára és társadalmi helyzetére mi sem dérit annyira fényt, mint azon jogelvek és intézmények, melyek a pol­gárok egymásközötti, nem különben az állam iránti viszonyait sza­bályozzák. A köz- és egyéni szabadság, az általános és személyes jogbátorság fokától függ a haladás, s ezt csupán szabadelvű törvények képesek létre­hozni. Hiányos törvények megölik azon életerőt, melyet az emberek lei­kébe az anyatermészet szórt; megmételyezik erkölcsi önérzetét az egyes­nek ; elfojtják a közéletet, a népek tevékenységének e gyúpontját. Az ázsiai nagy birodalmakban az uralkodó ép oly rabszolgája volt a papi kasztnak, mint neki a nép. Az eke mellett születettnek nem volt szabad iparágat űznie, a mesterember meg könyvet nem vehetett kezébe, szabad röptű szelleme oda volt láncolva ama röghöz, vagy kézi szer­számhoz, melynél napvilágot látott; az ész hatalmas ereje megtört a sö­tétségben, melylyel az ősrégi törvények hálózták körűi. A fejedelem báb volt, melyet Zoroaster, Buddha, Brahma és egyéb vallásalapítók papjai táncoltattak kényök-kedvök szerint; ezek ismét egymást hódították el képzelt jóslataik hosszu sorozatával. A járás-kelés, étkezés, öltözködés s minden apróság észbutító sza­bályosságok által volt korlátozva. Az egyén önállóságának minden föltéte­lét elvesztette. Szinte jól esik, az ókori álladalmak törvényei és szokásai visgálatánál, egy fenköltebb néptagra bukkanunk a görögökben. E classical népcsalád összekötő kapocs gyanánt Ázsia és Europa közé ékeltetett, mint egy üstökös, hogy fényt áraszszon maga körül és bámulat kitöréseket fakaszszon azok ajakán, kik dicsőségének csak utósu- gáraiban gyönyörködhetnek ama szellemi müvek közvetítésével, melyeket az emberiség közkincseül hátrahagynának. Sajátságos egy nép. A lomhaság ölében fetrengő és erejét a háremek illatos termeiben elfecsérlő népek sorában ifjúi élénkség, férfiúi erély- és tettkészséggel jelenik meg a történelem színpadán. Szivében telve fogé­1*

Next

/
Thumbnails
Contents