Református gimnázium, Szatmárnémeti, 1906

Figyelmeztetés. A beiratások-, javitó- és magánvizs­gálatok időjét, valamint az iskolai dijak mennyi­ségét és azok fizetési módját-, a szeptember hó­napban tartandó javitó és pótló érettségi vizsgálatok idejét s ezért fizetendő dijak mennyiségét-, nemkülönben a pénzsegélyezé­sért való folyamodás módját illetőleg ez utón is felhívjuk a T. szülők figyelmét ezen „Érte s i tő“ XX. szakaszának tartalmára, egyszersmind kérjük a T. lel­kész urakat, kiknek ezen „Értesítő“ megküldetett, hogy községeikben azon szülőket, kik gyermekeiket a jövő isko­lai évben szándékoznak először behozni intézetünkbe, részletes tájékozással ellátni szíveskedjenek. Az igazgatóság.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents