Századok – 1870

Szalay László: Klement János Mihály II. Rákóczi Ferenc követe Berlinben; Hágában; Londonban - 1

2 sem az egyik, sem a másik békekötésben egy árva szó sem for­dult elö. Rákóczi, a nagyot mert, a sokat szenvedett fejedelem gros-boisi magányából rodostói remeteségébe készült ; — Vay Ádám, „a legbölcsebb magyar" — nemzete öt annak nevezé — meghalt nyomorúságban, sirba szállott a danczkai temetőben. S annyi egyéb hívből mi lesz, kik sorsukat a fejedelméhez kötötték? Nem mindenki hull le, mint ágáról az érett gyümölcs, az alkony fuvalmában. Nem mindenki huny el meghittjeitől kör­nyezett nyoszolyáu, nem mindenki előtt nyilik meg búcsúzengzet közben, mint Bercsényi Miklós előtt, a sír. Nem mindenkiben párosul kinnak, gyásznak elviselésére a gyermekded érzelem a stoa bölcsességével mosolygó önmegadássá, mint Mikes Kele­menben. Azokból mi lesz, kik fényesen és mindig fényesebben látván magok előtt felcsillámlani a csábító czélt, nagyravágyá­suk sörényét kezökre fonva, lázasan ügettek utánna, s kiknek forró halántékára most jéghideg öklét odanyomja a végezet? Mi lesz azokból, kik, míg itthon kard kardon csattogott a tusák tömkelegében, szőtték ott künn a majdan ariadnei fonalul szol­gálandó frigyeslilés-köteléket ; kik a ktilhatalmasságok tanácso­sainak annyi ízben mondogatták, a mit hittek, hogy az 1703 ki fölkelés nem olyas, mint a korábbiak, melyeket a Básták, a Cobbok, a Carafák lenyűgözhettek ; hogy ez már vészszé növe­kedett, mindennek ellenálló, mindent leterítő vészszé ; — ö be­lölök mi lesz, kiknek jóslatait meghazudtolták az események, s kiknek, ha dermedtségökben fölpillantanak, szemökbe vigyo­rog a gúny? Mi lesz Brenner Domokosból, a szepesi prépostból, Rákóczinak Rómában, Moszkvában, követéből ? Mi lesz Klement, Mihályból, Rákóczinak husz éves biztosából Berlinben, Hágában, Londonban ? Ah, a fejedelem írva hagyta, hogy mi lett Brennerből; le­veleiben ott van fölötte a halotti beszéd ! „Brenner iszonyatos halála —• irja 1723. octóber 25-én Rodostóból Rákóczi Conti berezegnének Versaillesba — láttatá velem, hogy mi az önmagára hagyott ember, bármennyi észszel birjon. Isten őt irgalmasságában kiragadta volt egy ízben máni­ájának rohamából. Egy évvel, mielőtt Francziaországot odahagy­tam, ágyában vánkosa alatt meztelen kardot találtak, s inasa alig volt képes öt akadályozni, hogy magát le ne vesse a Hôtel

Next

/
Thumbnails
Contents