Századok – 1873

TARTALOM. Lap Államlevéltári enquête. Javaslat a magy. kir. államlevéltár fölállítása és szervezése iránt 1 Balássy Ferencz. Viszliang Botka Tivadar »Tájékozásáéra, a várme­gyék alakulása kérdésében 81 és 15$ Ballagi Aladár. Adalékok Komáromi Csipkés György magyar mun­káihoz . 581 Botka Tivadar. Adalékok a visegrádi merénylet történetéhez . . 453 » » A heraldicai bizonyítékok 57 0 » » Nyitraí emlékek ... 642 Bulöni Sándor, ifjabb. Komáromi Csipkés György munkáinak czímso­rozata, 1651 — 1675 137 Bzidaí Bécs levéltárai a magyar történelem szempontjából . . . 427 Bujdosó,Valentinus. Báthory Zsófia levele Zrínyi Ilonához ... 72 » » Fejedelmi ajándék könyvajánlásért, 1645. . . 141 » » Zrínyi Ilona válasza Báthory Zsófiához . . . 21ft » » Láthatlan emberek Murányon, 1709-ben . 516 Bunyitay Vincze. Bogerius »Gyászének«-ét János »pesti« püspökhöz irta-e ? 69 » » A Kis-Zsennyei b. Sennyey-család levéltára . . 242 Deák Farkas. Barcsay Ákos levelezése idíísb gr. Csáky Istvánnal 1659—1660 407 » » Kemény János erdélyi fejedelem levelei a gr. Csákyak kassai levéltárában . ... 482 » » Ariosto Magyarországról 593 Franki Vilmos. Közlemények a h. Révay-esalád levéltárából ... 40 » » Berger Illés magy. kir. historiographus .... 373 » s Egy XVI-ik századbeli magyar fíívész és orvos emlé­kezete ... 525 Garády. A Zidiy-codex második kötetének ismertetése . ... 276 » Az Árpádkori Új Okmánytár VII-ik kötetének ismertetése 499 x A Török-magyar-kori Államokmánytár III-ik kötetének ismertetése 558 Az Árpádkori Új Okmánytár VIII-ik kötetének ismertetése 707 Géresi Kálmán. Tamás-Várallya és Vatafalva 439 Gyalokay Lajos, ifjabb. Bihar vármegyei magyar feliratú községi pecsétek 142 Horváth Árpád. Jelentés és bírálat az 1872. évi kortani pályaművekrol 322 Jakab Elek. A »Székely Oklevéltár« történetírási fontossága 50. 122 és 198 » » Az erdélyi kir. főkormányszéki levéltár közigazgatási és tudományi értéke ... 357 » » A székely nemzet története megírása végett gyűjtött pá­lyadíj-alap állása 363 Kámánliázy Béla. Gr. Csáky István síremléke a mainzi székesegy­házban . . . . ]42 » » Még egy-két szó gr. Csájiy István sírjáról . . . 443 Kubínyi Miklós, ifjabb. Régi magyar ételrecipe Langer Géza. Paiczai tanács pecséte, 1696 » » Régi magyar községi pecsétek . » » Régi magyar községi pecséteink statistikájp Lehoczky Tivadar. Bereg vármegyei helynevek szárra » » Munkács város pecsétje

Next

/
Thumbnails
Contents