Századok – 1873

iiap. Lelioczky Tivadar. Néhány adat a középkori istenítéletek történetéhez. I. A bajvívás . . ....... 211 M. Ferencz. Ajtósi Ajtós volt-e Dürer ? 70 Nagy Gyula. A Lónyayak deregnyei levéltára XIV. és XV-ik szá­zadi okmányairól 619 Nyáry Albert, báró. Asztali rendtartás egy kumczvilági főúr udvarában 445 » » » Újabb községi pecsétek .720 Ödescalchi Arthur, herczeg. Gersei Pethő Sára ingóságainak jegyzéke, 1580 • . . . . 63 » » » Gr. Draskovith Johanna Mária, gr. Erdődy Miklósné női hozománya, 1652. . . . 352 » » » Két főrangú magyar érmész a XVII-ik században . 578 Panier G-yula. Comte Ágost s a történelem .... 226 , 391 és 462 » » Az »Acta conjurationem Bani Petri a Zrínio et Com. Fr. Frangepani illustrantia* czímü Raéky-féle okmány­tár ismertetése .... 634 Pesti/ Frigyes. "Levéltári hulladékok, I. (Szepes, Arad és Bereg várme­gyei alispánok.) 645 » » Magyar fejedelmi levél a XV-ik századból . . . . 716 Radnay Ferencz. Zayk Gál a Zicliy-család őse volt-e ? 574 Supala Ferencz. Zsigmond királynak a tiszmenai és vodiczai kolosto­rok részére adott négy oklevele . .... 115 Sváb)/ Frigyes• Csáky Benedek végrendelete magyar nyelven 1490-ik évből 648 Szabó Károly. Komáromi Csipkés György magyar nyelven kiadott munkáiról . . 345 Szel Farkas. Ráolvasás és titokőrzés 72 » » Még egyszer Ráday Pál sirirata ... ... 296 » » Csongrád vármegye főispánjai . . ... 553 Thahj Kálmán. II. Rákóczi Ferencz kora a gr. Csákyak, Szepes várme­gye és a b. Palocsay-család levéltárában, . . 9, 100 és 172 » » Zrínyi a költö levele Szepes vármegyéhez a Széohy­pörben, 1659 * 133 » » . Károli Gáspár levele, 1575 295 >, Régi magyar községi és czéhpecsétek 361 » Három újabb levél Gyöngyösitől 506 » » Károlyi Sándor versei az ál-Károlyiról 513 » » Bay Mihály és Pápay Gáspár naplója tatárországi követ­ségükről, 1705—1706 538 és 605 1. Rákóczi Ferencz halála és temetése . . .661 Értesítések a Magyar Történelmi Társulat üléseiről, kisebb könyvismertetések s eryéb tárczaközlemények minden füzetben. Toldi/ Ferencz. Adalék I. Balassa Bálint életéhez 305 Waltherr Imre. Az ál-Károlyi 185 és 266 » » Adalék Pest városa történetéhez 511 » f A gr. Károlyiak és az olasz Carolisok .... 688 Zsilinszky Mihály. Egy Thököty-korabeli alispáni körlevél . .217 » » Tót történelmi szemle 1872-ről 338

Next

/
Thumbnails
Contents