Századok – 1916

Ez úton értesítjük azon tagtársainkat, a kik a M. Történeti Életrajzok 1915. vagy a Zichy Okmánytár XI. kötetére elő­fizettek, valamint a választmányi és a 400 K-ás vagy nagyobb alapítványt tett alapító tagokat, hogy a fenti két kiadványunkat szétküldöttük. A mennyiben e kötetek valamelyikét nem kapták volna meg, reclamatiókat csak február végéig fogadunk el. Tartalom. Lap Csánki Dezső . Az új .-rsagyä- és az ú. n. közös czímerekről i Auner Mihály Latinus , 28 Kovács Lajos János: В- щ magyar történetének forrásai (I. közi.) 42 Történeti irodftlom. Koi»ó János : Fessler ígníicz \urél élete és szépirodalni működése. Ism. Madzsar Im*e 62 íetti, Radu: Actiunea > rtioei rusesti in tärile románé. Ism. Gagyi . 6s Rosétti. Radu : Nici iatr un chip cu Rusia. Ism. Gagyi Jenő.... 65 Frunza, Joa : Ce are sä face Románia in rásboiu. Ism. Gagyi Jenő.. 65 Dabrowski, Jan : Studya nad stosunkami polskow-egierskimi w. XIV. w. Ism. Divéky Adorján 67 Chobot Ferencz: A váczi egyházmegye történeti névtára. I. Ism.: Juhász Kálmán 68 Domaszewski, Alfred von : Die Rangordnung des römischen Heeres. Ism. Téglás Gábor 72 Németh Ambrus : Szent Kamill-rendi szerzetesek Győrött (1761—1786). Ism. T. L 77 Folyóiratszemle 78 Tárcza. Dékáni Kálmán : Küküllei munkájának kritikájához 90 Hivatalos értesítő 95 Munkatársainkat, a történeti társulatokat és a történeti mun­kák kiadóit, illetve szerzőit kérjük, hogy a kéziratokat és az ismer­tetésre szánt könyveket szíveskedjenek egyenesen a szerkesztő lakására (I., Attila-utcza 13. sz. III. 10.) küldeni. Az elnökség és a titkárság részére szánt küldemények Buda­pest, I. Vár. Országos levéltár czfmre küldendők. A reklamácziókat és a kiadványok szétküldésének ügyeit г titkárság intézi. A tagsági és előfizetési dijak Cserhalmi Sámuel pénztár nokhoz, Budapest I. Logodi-utcza 49. sz., földsz. 1/a ezímre küldendők. A tagdíj évi 10 K, előfizetők a Századokat 12 K-ér rendelhetik meg. A Történeti Életrajzok évfolyamainak előfizetési díj: tagoknak 10 K, nem tagoknak 16 K. Postatakarékpénztári számlánk száma 1099.

Next

/
Thumbnails
Contents