Századok – 1952

SZAZADOK A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, VIII., PUSKIN-UTCA 2Ü 86. ÉVFOLYAM. 1952. 1. SZÁM I A SZÁZADOK ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE 1867 FŐSZERKESZTŐ : ANDICS ERZSÉBET FELELŐS SZERKESZTŐ: EMBER GYŐZŐ SZERKESZTŐSÉGI TITKÁR : HANÁK PÉTER SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: BENDA KÁLMÁN, BOLGÁR ELEK, CZÓBEL ERNŐ, KOSÁRY DOMOKOS, LÉDERER EMMA, MÉREI GYULA, MÓD ALADÁR, MOLNÁR ERIK, NEMES DEZSŐ, PACH ZSIGMOND PÁL, RÉTI LÁSZLÓ, ZSIGMOND LÁSZLÓ A SZÁZADOK 1952-es ÉVFOLYAM 1. SZÁMÁNAK TARTALMA TANULMÁNYOK , Rákosi Mátyás és a magyar történettudomány 1 Rákosi Mátyás; Népi demokráciánk útja í... 24 Kozlov, V. K.: I. V. Sztálin, a Szovjetunió szocialista nemzeteinek kialakulásáról és fejlődéséről 66 Nemes Dezső: Az Általános Munkásegylet története (II. rész) 74 Elekes Lajos: A délkeléteurópai népek összefogása a török hódítók ellen Hunyadi háborúiban 93 Székely Oyörgy : A török hódítók elleni védelem ügye *a Dózsa-parasztháborútól Mohácsig 118 Barta István: Kossuth alföldi toborzókörútja 1848 ószén 149 Magos Oyörgy: Az amerikai imperialisták szerepe a Horthy-fasizmus stabilizálásá­ban (1924—1929) 167 Hatvanyné, E. Doris: A női és gyermekmunka Magyarországon 1890—1914 között 209 SZEMLE A magyar munkásmozgalom kialakulása 1848—1890.(A magyar munkásmozgalom történetének válogatott dokumentumai I. к» ism. Kató István) 244 A Történelmi Társulat népszerű sorozata (ism. Köpeczi Béla) 252 I. Tóth Zoltán: Parasztmozgalmak az Erdélyi Érchegységben 1848-ig (ism. Trócsányi Zsolt) 256 H. Balázs Éva: Jobbágylevelek (ism. Vörös Károly) 262 Geréb László: A Párizsi Kommün az egykorú magyar írásokban (ism. Erényi Tibor) 264 Кунина, A. E. Провал американских планов завоевания мирового господства в 1917—1920 гг. (Kunyina, A. Je.: Az amerikai világuralmi tervek kudarca 1917—1920-ban., ism. Gál Éva) 265 Ерусалимский, А. С. Внешняя политика и дипломатия германского империа­лизма в конце XIX. века (Jeruszalimszkij, A. Sz.: A német imperializmus külpolitikája és diplomáciája а XIX. sz. végén., ism. Perényi József) '. 269 Революция 1905—1907 годов в национальных районах России (Az 1905—1907. évi forradalom Oroszország nemzetiségi vidékein. Szerk : Pankra­tova, A. M. és Szidorova, A. L., ism Perényi József) 271 Arató Endre: A szlovák munkásmozgalom története M. Gosiorovsky munkáiban 273 Hilton, R. H.—Fogan, H. : The. english rising of 1381. (Az 1381-es angliai felkelés, ism. Kulcsár Zsuzsanna) 281 РЕЗЮМЕ — RÉSUMÉ 285

Next

/
Thumbnails
Contents