Századok – 1958

SZAZADOK A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KÖZLÖNYE SZERKESZTŐSÉG: BUDAPEST, V., BELGRÁD RAKPART 5 0 2. ÉVFOLYAM, 1 958. 1-4. S. Ζ AM ' A SZÁZADOK ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE 1867 SZERKESZTŐBIZOTTSÁG: BENDA KÁLMÁN, ELEKES LAJOS, EMBER GYŐZŐ, LEDERER EMMA, MÁL7ÜSZ ELEMÉR, MÉH El GYULA, MÓD ALADÁR, MOLNÁR ERIK (elnök), NEMES DEZSŐ, PACS ZSIGMOND PÁL, PAMLÉNYI ERVIN (titkár), RÉTI LÁSZLÓ, SZABÓ ISTVÁN, ZSIGMOND LÁSZLÓ TARTALOMJEGYZÉK TANULMÁNYOK Nemes Dezső: Az első magyar szocialista forradalom 1 ' Györfjy György: A magyar nemzetségtől a vármegyéig, a törzstől az országig. I. . 12 Sashegyi Oszkár: II. József sajtópolitikája 88 Lukács Lajos: Garibaldi és Kossuth I860—61-ben 119 Pach Zsigmond Pál: A földesúri gazdaság „porosz utas'' fejlődése Oroszország­ban a XIX. század második felében 146 Orbán Sándor: A Demokrata (Barankovios) Néppárt történetéhez 1945—1949. . . 174 Leo Stern : A második világháborúval foglalkozó reakciós történetírás főbb irány­zatai 202 KÖZLEMÉNYEK R. Várkonyi Ágnes : Bercsényi Miklós pátense a fegyverre kelt jobbágyok felszabadítá­sáról 1704 tavaszán 222 Tömöry Márta: Szabó Ervin ifjúkori röpirata a nemzetiségi kérdésről (1902) . . . 232 Réti László: Kunfi Zsigmond arcképéhez 245 Varga János: Négy levél 1848-ból a nemzetiségi kérdésről 252 VITA Váczy Péter: A korai magyar történet néhány kérdéséről 265 Sápi Vilmos: Néhány további megjegyzés a Balugyánszky-vitához 346 Tardy Lajos: A Balugyánszky-vita 348 Hajdú Tibor: A Magyar Tanácsköztársaság történetének néhány kérdése 364 A SZOVJETUNIÓ ÉS A NÉPI DEMOKRÁCIÁK TÖRTÉNÉSZFRONTJA Ránki György: Szovjet—német történészkonferencia Lipcsében 388 TÖRTÉNETI IRODALOM Budapest régiségei XVI. köt. (Ism. Makkai László) 394 Tóth Gyula: Balogh Ádám kuruc brigadéros (Ism. Heckenast Gusztáv) 398 Trócsányi Zsolt : Az erdélyi parasztság története 1790—1849 (Ism. Tilkovszky Lóránt) 400 Borzsák István: Budai Ézsaiás és klasszika-filológiánk kezdetei (Ism. Bán Imre) 402 Kiss György: A budapesti várospolitika 1873—1944 (Ism. Szabolcs Ottó) 405

Next

/
Thumbnails
Contents