Századok – 1958

Tanulmányok - Nemes Dezső: Az első magyar szocialista forradalom 1

AZ ELSŐ MAGYAR SZOCIALISTA FORRADALOM* 39 esztendővel ezelőtt bejárta az országot és nagyvilágot a hír : Buda­pesten forradalmi kormány alakult, mely a proletariátus képviseletében átvette a hatalmat! Győzött a szocialista forradalom! Győzött vértelenül, fegyveres felkelés nélkül. A polgári kormányzat beismerte teljes csődjét és önként átadta a hatalmat a proletariátusnak, mely a nemzet vezető osztályává vált. A magyar munkásosztály hosszú évtizedes harcban megedződve magáévá tette a szocialista forradalom eszméit, kiállt érte és az orosz munkásosztály példá­ját követve munkáshatalmat, proletárdiktatúrát teremtett. Megszületett a Magyar Tanácsköztársaság. Dicsősége a magyar munkásmozgalomnak és nemzetünk történetének, hogy a Nagy Októberi Szocialista Forradalmat követően elsőnek Magyarországon győzött a szocialista forradalom. Világméretű élet-halál harc bontakozott ki a nemzetközi forradalmi munkásosztály és a nemzetközi kapitalizmus erői között. Arról volt szó, hogy az imperialista háború által meggyorsított és elmélyített válságot a munkás­osztály felhasználja-e a háborút előidéző tőkés rendszer felszámolására és saját hatalmának megteremtésére, vagy pedig a burzsoázia megőrzi hatalmát, a nép feletti uralmát. A forradalmi küzdelem élén az első proletár állam, Szovjet-Oroszország munkásosztálya és népe állt, mely szembeszállt a reá­törő imperialista erők és a belső ellenforradalmi seregek egyesült hadával. 1919 március elején megindult az antant hatalmak első hadjárata Szovjet­Oroszország ellen. Ám alig 1—2 hétre rá Közép-Európában, a Duna völgyében, Magyarországon új proletár hatalom született. A magyar proletariátus nagyszerű győzelme óriási lelkesedést váltott ki a szovjet nép és az egész nemzetközi munkásosztály soraiban ; mindazok körében, akik a háborúért felelős tőkés uralom megdöntéséért küzdöttek, akik a szocializmus és a béke világát akarták megteremteni. Az 1918 október—novemberi harcokban a nép döntötte meg a munkás­osztály vezetésével, forradalmi szocialistákkal és baloldali szociáldemokratákkal az élen, a Habsburg-monarchiát. A nép kiáltotta ki a népköztársaságot. De a hatalmat akkor a tőkés rendszer fenntartásáért síkraszálló liberális pártok és a szociáldemokrata párt jobboldali vezetőinek koalíciós kormány­zata vette át. A forradalom azonban — mely polgári demokratikus forradalom­ként kezdődött — tovább fejlődött. 1918. november 20-án megalakult a kom­munista párt. Az ő irányításával, kitűnő felvilágosító és lendületes szervező munkája nyomán a mindjobban balra tolódó munkások és szegényparasztok egyre tudatosabban a tanácsköztársaság teremtéséért, igazi népi hatalom létesítéséért szálltak síkra. •Ünnepi beszéd a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1968 március 20-i emlékünnepén. 1 Századok

Next

/
Thumbnails
Contents