Szeged és Vidéke, 1908. december (7. évfolyam, 276-300. szám)

1908-12-01 / 276. szám

SZEGED ÉS VIDÉKÉ SZEGED, 1908., december 1., kedd. SZEGEDI ESTTLAP. VII. évfolyam. 276. (2177.) szám. POLITIKAI NAPILAP. SZERKESZTŐSÉG, KIADÓHIVATAL és NYOMDA: KÁLVÁBIA-UTCA 6. SZÁM. Kiadéhivatol, szerkeszt^eég és nyomda 84. T£!Xi!EiFON : Főszerkesztő 3. Felelős szerkesztő 5Ö5. FŐSZERKESZTŐ; BALASSA ARMIN dr. MEGJELEN MINDEN DÉLUTÁN. ELŐFIZETÉSI ÁRAK Szegeden: Postai kCIdéssel: Egész évre ... 12 korona. I Egész évre . , 18 korona. Egy hőnapra. . . 1 , , 1 Egy nőnapra . . 1.50 , EGYES SZÁM ÁRA 4 FILLÉR Ibolyaemberek. Ismerlek téged ibolyaember ! ... Ha az utcán találkozom veled, méltóságod­nak tudatában észrevétlenül akarsz el- siklani mellettem s nálam különb vol­todnak önérezésében meghuződol kalapod karimája alá. Vagy gyöngéden és sze­mérmesen köszöntesz, mint kell a sze­rénynek. A hivatalban látlak ; félreteszed a pipát, szemérmesen siklik el ujjad az akta szélén, szemed hódolattal futja át a sorokat, tollad nesztelenül szántja a ba­rázdákat, szemlesütve hallgatod felebará­tod utasítását r, és halkan sompolyogsz vissza cselekedni. A műhelyben ujjaid végével fogod a szerszámot, nincs nótás kedved, igen és nem a válaszod főnö­köd szavára. Társaságban halkan szólasz, mosolyogsz, ha a többi hangosan nevet, nem tudsz ellentmondani, nézeted közös a többiével, idegenek véleményével vá­laszolsz s leszólod önmagad, ahol má­sokat szapulnak. Szóval te vagy az ibolyaember : a szerény, a szelíd, a kel­lemes, az okos, a jó, a bölcs, a tudós, a szép, az erényes ! Az ibolya a te párod a növényvilág­ban. Az ibolya szerény. És ez jó az ibolyának. A tölgy, a fenyő, a nyárfa, sőt néha a fűz megtörik a szélben. Az ibolya lekonyul, meghajlik. Kisiklik fö­lötte a vihar s ismét fölüti fejét, hogy szerénységét észrevegyék. A többi virág kacagó szinü, rámosolyog az emberre. Az ibolya melankólikusan, megnyugtatóan, szerényen ibolyaszinü. Más virág illata forróan, tüzesen kábító, az ibolyaillat lagymatag gyönyört szerez. Szóval ezer és egy az előnye az ibolyának a növény­világ többi fajtái között, milllió és millió az ibolyaembernek más emberekkel szem­ben. Az ibolyaember azonban kimerész­kedik a közélet síkjára is, mint ahogyan az ibolya kibúvik a bokor alól s meg­terem a napsütéses lanka oldalán. Ott van a világ előtt, hogy észrevegyék, nem öt: a szerénységét. És észreveszik az ibolyát és feltűnik az ibolyaember. Di­csérik az ibolyát és elismerőleg szólnak az ibolyaemberröl. Nagyot mondanak róla. Elökérik a szerény huzódozásból. És ő jön szerényen, ibolyásan. Azt mond­ják : nagy föladat elvégezésére való s ö lehajtja fejét hallgatva. Pedig a hallgatás beleegyezés. Ö tehát beleegyezik, hogy fölemeljék, hogy előretolják a szélnek, viharnak, a nagy munkának elébe. Ö nem kérte a rangot, a tisztséget, a ki­tüntetést, ö nem vágyott magasra, nem akart különb lenni a másiknál, nem akart vezetni. Ö csak ibolya maradt s azért meghajlik a kiválóak akarata előtt, akik fölismerték benne az érdemet, a na­gyot. Az ibolyában a tölgy erősségét, a fenyő karcsúságát, a bükk szívósságát, a fűz hajladozó simaságát. És a fórumra kerül az ibolyaember. Lesz városatya, egyesületi elnök, bizott­sági tag, árváknak atyja, csődtömeg- gondnok, országos képviselő, politikus, közjogász-tekintély, nemzetgazdászati hang­adó, szociológiái tudós, munkásjóléti fő­rendező és akár miniszter. Tehát ibolya­embernek lenni a legjobb kvalifikáció, amely mindenre képesít. Megnyitja az ajtót a tudós akadémiába és nagy irodalmi társaságokba is. Az ibolyaember mind szerencsés csil­lagzat jegyében született. Szerény, hogy észrevegyék, ibolya, hogy tölgyet csinál­janak belőle. A magasban létezők sas­tekintete áthatol a tömeg között, hogy észrevegye az i bolyaembert. Fölülről meg­látják a szerényen, de buzgón dolgozó ibolyaembert s lesz belőle képviselő. A jellem, a tudás, a munkaképesség egész ibolyaillatárja terjeng a parlament fülledt levegőjében. A folyosón ibolyák ingának. És beszédeik! Milyen szerények, milyen hazafiak, milyen bölcsek, milyen önzetle­nek, milyen — ibolyaszinüek! Az ibolya- ember utolsó csöpp véréig dühös hazafi, különb Zrínyinél és minden mártírnál. Csak egyet gyűlöl: a régi rendszert, csak egyben van bizalma; a kormányban, csak egy az ideálja: a miniszter, csak egytől retteg: a választástól. Szerényen elvegyül a parlamenti nyájban s ha a kegyelmes ur észreveszi, ibolyamódra közeleg. Hang­zik a parancs kérés alakjában s ő mélán szólal. — Bizalmad megtisztel, kegyelmes uram. Miként bölcsen mondtad, úgy kell a dolgot megcsinálni. S ha engem meg- bizol, szerény erőmmel mindent meg­teszek, ami csekély személyemtől kitelik. A te egyedül célravezető útmutatásod megadja nekem a módot arra, hogy a kérdés kulcsát megtaláljam. Ma pedig nem interpellálok, mert tudom, hogy bok­ros teendőid elszólitanak s elutazni készülsz. A kegyelmes ur‘ még kegyelmesebben mosolyog és elgondolja: beh jó is, hogy vannak ibolyaemberek! Mi lett volna ezek nélkül a kvótaemelésből, hová lenne a pluralitás! . . Ilyen az ibolyaember fönn és ehhez hasonló lenn a Tisza partján, a Körös mentén, a Kárpátok aljában. Értékes típus, mely sehonnan sem hiányzik. És boldog vagy te óh Szeged, második gyöngye hazánknak és százszor boldog drága, szép Magyarország, mivelhogy terem benned sok ibolya s virulnak ibolya­emberek. A kivándorlás. Berlinben Hadik János gróf belügyi államtitkár a magyar kormány képviseletében a napokban tárgyalást foly­tatott az uj kivándorlási törvény rendelkezé­seinek a hajóvállalatokra kiható vonatkozá­sairól, illetve e vállalatok engedélyezésének föltételeiről a Kontinentális poolhoz tartozó hajóstársaságok és a Cunard képviselőivel. A tárgyalást nem fejezték be végleg, hanem körülbelül két hét múlva Budapesten foly­tatják. DOnáN niHáLT és fia szinyegirnbiza eredeti válogatott perzsa szőnyegek l '«»'•“csonyi ajándékul aiámják: értesíti a t. érdeklődőket, hogy a legújabb küldemény ■B mai napon megérkeztek s mint eddig is a lehető legjutányosabb árak mellett bocsájtja eladásra, miután e küldemény ritka előnyös vételből származik. valódi török fegyverek, pisztolyok, handzsá- rok, keleti arannyal hímzett párnák, kézi- munka-asztalteritök és futók dús választékát. EGYES SZÁM ÁRA 4 HLLÉR.

Next

/
Thumbnails
Contents