Szeged és Vidéke, 1915. augusztus (14. évfolyam, 177-201. szám)

1915-08-02 / 177. szám

SZEGED ÉS VIDÉKE SZEGEDI ESTILAP [ XlV. értOlyam, 177 (4191) SZ. SZEGED 1915 tügosztus 1 héttő A fogyasztó. A fogyasztóról szóljon ez az ének, a szegény fogyasztóról, aki nap-nap után inkább fogy bizony, mint fogyaszt, ha ugyan van még fogyni valója ebben a sovány esz­tendőben. A termelő és az eláru­sító, háborús irodalmunk e két kedvence, a front mögötti küzde­lem diadalittas hősei, már úgyis elégszer foglalkoztatták az érzé­seinket és gondolatainkat, amelyek testvériesen megoszlanak a tornyo­suló mindennapi győzelmek és a tornyosuló mindennapos gondjaink között. A fogyasztóról szóljon ez az ének, a szegény tisztviselőről, a nélkülöző kispolgárról, aki minden különösebb dicsőség nélkül vivja itthon keserves harcát a háborús állapotokkal, aki végigszenvedte a kukoricakenyeres telet, a liszt­nélküli tavaszt és most a piac- talan nyár nincsetlenségével vias­kodik. Mostanában sokszor hallja az ember a szemrehányást, hogy a közönség is oka annak az áldatlan állapotnak, amely a drágaság te­rén uralkodik. Hogy a tisztelt nagyságák, a kishivatalnok fele- •sége, de a nagykereskedő felesége is, nem veszik szentirásnak és tíz- parancsolatnak a makszimálís ára­kat és Így azután napról-napra megesik a hallatlan törvénysértés, hogy a tojást megveszik a kofá­tól tizennégy fillérért, azaz hogy piaci terminológiával beszéljünk, hót krajcárért, holott a makszimá- lis ár kevesebbet szab meg törvény szerint. Hát bizonyos, hogy a vá­sárló publikumban, legalább is jelentékeny részében megvan ez a hiba. Valami fogyasztói fatalizmus kezd kifejlődni a lelkekben, valami keleti belenyugvás ebbe a terme­lési és eladási eleve elrendelésbe, a publikum érzi kiszolgáltatott, ki­játszott mivoltát és szépen bele­törődik a sorsába. Mert hiszen, hogy a példánknál maradjunk, szép dolog az elv meg a Eohlhaas Mihály kitartása az igazai, a jogai mellett és ha a vi­lág összedőlne is, de viszont venni csak kell, a gyerek, a család ott­hon még ma akar inkább egy ve­rebet, mint holnap egy kacsapeese- nyét, ami úgyis az utópiák biro­dalmába tartozik és inkább meg­veszi a szegény fogyasztóné hét krajcárért azt a tojást, mint hogy a torony alá vigye az ügyet az elv kedvéért, aminek a vége mégis csak az, hogy a tojást más veszi meg előle, esetleg még drágábban, mert az árak manapság negyed­óránként is tudnak változni, 6 pedig tojás nélkül marad. Hiszen olyan fantasztikus árak kezdenek már lenni piacon, ven­déglőben, mindenütt, hogy igazán nem csodálhatja senki, ha a vá­sárló tanácstalanul állván e nagy drágasági licitáció zűrzavarában, örül, hogy a pénzéért egyáltalában fogyaszthat valamit. A pesti sváb kofa mondása, hogy a pénz, az szemét neki, úgy látszik, a kofái közvéleményt tolmácsolta azzal a mellékgondolattal, hogy ők azért nagyon szeretik ezt a szemetet. A háború eseményeiá (Saját tudósítónk cenzúrázott táviratai.) Below hagserege veszélyezteti az orosz visszavonulást KOPENHÁGA, augusztus 2. Az angol lapoh pétervári jelentései szerint Below német tábor­nok hadserege most Kowrno erődön hivül Nye- mennél áll. Ha sikerülne Belownak elfoglalnia a várat és megszállnia a folyó keleti partját, az orosz visszavonulás nagy veszélybe kerülne. Below igen nagy tüzérséggel rendelkezik, amely gyorsabban előnyomulhat, semmint arra az oroszok számitanak. A németek haladása Oroszországban. BERLIN, augusztus 1. (Távirat.) A nagy főhadiszállás jelenti: Keleti hadszíntér; A Nyementől északra helyi jelentőségű harcok voltak. Rosantól északkeletre to /ább haladtunk előre. Az ozoszok ellentámadását vissza­vertük. Julius folyamán a Keleti tenger és a Pilica közt 95,023 oroszt elfogtunk, 41 ágyút, köztük két nehezet és négy aknavetőt és 230 gép­puskát zsákmányoltunk. Délkeleti hadszíntér: Ivangorodtól északra a Visztulán keresztül előrehaladt csapataink az oroszok heves ellentámadásait visszautasították. Az ezt követő újabb támadásunkkal elfoglaltuk a podzamczei magaslatokat és több mint ezer oroszt elfogtunk. Korow mellett, Novo Alexandrától keletre, Lencnától délre, Cholmtól délre és nyugatra az oroszokat kivertük állásaikból. Az ellenség a Bug mindkét oldalán, valamint a Bug és Lencnától délre fekvő vidék közti arcvonalon íolytatta a visszavonulást. Cholm városon üldözés közben már áthaladtunk. A délkeleti hadszíntéren júliusban 323 tiszt, 75,719 főnyi legény­ség, 10 ágyú és 126 géppuska került a németek kezére. (A miniszter- elnöki sajtóirodától.) i Megnyitották a dumát. Bizottság elé ntalják a honvédelmi intézkedéseket. PÉTERVÁR, augusztus 2. A dumát tegnap megnyitották. Bodzianko elnök fölszólította a képviselőket és a kormányt, hogy Jelöljék ki az utat az összes orosz néprétegek egybeolvasz­tására. Az országnak kötelessége a hadsereget mindennel ellátni. Ennek előföltéteHe a politikai nézeteknek és a jelenlegi igazgatási rendszer­nek a megváltoztatása. PÉTERVÁR, augusztus 2. A hadügyminiszter törvényjavaslatot terjesztett a duma elé a hon­védelmi intézkedések egyetlen központi bizott­ság elé való utalásáról és a bizottság megszer­vezéséről. Románián keresztül nem szállítanak muníciót Törökországnak. BUKAREST, augusztus 2. A bukaresti lapok hivatalos föl­hatalmazásra megcáfolják azt a hirt, mintha a kormány meg­engedte volna Törökországnak szánt muníciónak Románián ke­resztül való szállítását. Az olasz király jelenvolt csapatai kudarcánál. BERLIN, augusztus 2. A Berliner Tageblatt jelentése szerint a doberdói olasz támadás kudarcánál jelenvoltak a'király, Cadorna vezérkari főnök és Grandi tábornok is. Ellenséges vezérkarok jelentése. BERN, augusztus 2. Az orosz ve­zérkar Narevnél, Rosannál, Pultusk- nál, Sokainál és Grubieszovtól északra heves harcokat jelent. Hat osztrák­magyar ezred átkelt a Búgon, elfog­lalt orosz árkokat, amelyeket azon­ban később elvesztett. Az oroszok ezerötszáz foglyot ejtettek. Az olasz vezérkar jelenti, hogy osztrák-magyar csapatok Gádorban és Pelegrino-völgyben támadtak, de az olaszok visszaverték a támadást. A Karszt-fensikon az ellenség meg­elégedett azzal, hogy szembeszállt előnyomulásunkkal, többet nem ért el, minthogy főitartóztatott ben­nünket. Hivatalos jelentések. Vezérkarunk jelentése. BUDAPEST, aug. 1. (Távirat.) (A miniszterelnöki sajtóirodától.) Orosz hadszíntér: A Visztula és a Bug között teg­nap számos helyen újból heves harc tört ki. Szövetségeseink az ellenséget Dubienkátol délnyu­gatra, Cholmtól és Leonétól délre, visszavetették. Lublintól északra csapataink erős ellentámadásokat visszavertek és azután folytatták támadásukat. Kurovnál, egy a Jó­zsef Ferdinánd királyi herceg had­serege kötelékében harcoló német hadosztály rohammal elfoglalt két egymás mögött fekvő ellenséges vonalat. Az osztrák-magyar csa­patok kiküzdötték az utat Novo- Alexandriáig, mig az ellenség itt a Visztula keleti partján és Lub­lin mellett még ellenállást fejt ki. Tovább keletre a Búgig terjedő területen ma reggel óta folytatja az ellenség visszavonulását. Kémet ezredek üldözés közben délelőtt Cholm városát áthaladták. Kelet- galiciában a helyzet változatlan. Ivangorodtól északkeletre a Visz-

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents