Szeged és Vidéke, 1915. augusztus (14. évfolyam, 177-201. szám)

1915-08-02 / 177. szám

SZEGED ÉS VIDÉKE. 19 i 6 augusztus 2 tula keleti partjára előrenyomult német csutpatok tegnap fontos tá­maszpontokat elragadtak az oro­szoktól. A szövetségeseknek osz­trák- magyar főparancsnokság alal t harcoló hadereje júliusban 527 orosz tisztet, 126,311 embert szál- litott hadifogságba, 16 ágyút, 202 géppuskát zsákmányolt. Olasz badazintér: A tiroli és karinthiai határvidé­ken vivott kisebb ütközetek tegnap is kedvezően ' végződtek reánk nézve. Castel-Tesino tájékán két ellenséges századon rajtaütöttünk és súlyos veszteségeket okoztunk nekik. Bersaglieriknek a Iloher- Triebbel szemben levő magaslat és Plöckéntől keletre állásaink ellen intézett támadásai belyenkint vo­nalainkig jutottak, tartalékunk ro­hama azonban az ellenséget, amely ágyúink füzében súlyos veszteséget szenvedett, ismét visszavetette. A tengermelléki arcvonalunkon, Ern vidéktől a görzi hídfőig bezárólag az ágyutüzeléstől és kisebb ellen­séges támadástól eltekintve, nagy­jában nyugalom volt. A Karszt- fensik szélén állásainknak nyugat felé előreszökő része ellen, viszont az ellenség tegnap és ma éjszaka erős támadásokat intézett. Folazzó- tól keletre a harc tart. Az ellen­ségnek Selz felől Vermeglianó felől indított támadásait az olaszok sú­lyos veszteségével visszavertük. Höfer altábornagy. Német hivatalos jelentés a francia harctérről. BERLIN, aug. 1. {Távirat.) A nagy főhadiszállás jelenti: Nyugati badazintér: Egy angol támadás, amelyet Iloozge melletti állásunk ellen in­téztek, teljesen összeomlott. Épp ily eredménytelenek maradtak a franciák éjjeli előretörései Souchez ellen. Az Argonneokban heves tüzérségi harc volt. Késő este megtámadták állásainkat a Vogé- zekben és Reichsackerkopfon az ellenséget megvertük. A levegő­ben is élénk volt tegnap a tevé­kenység. Dünkirchennél a st. poli angol repülőtérre harminc bombát dobtunk. A Douay melletti német repülőtelepet egy ellenséges repülő­raj eredménytelenül támadta meg. Egyik harci repülőnk itt egy ellenséges repülőt lelőtt. Nancy mellett egy francia repülőtérre ma reggel 100 bombát dobtunk. 18 találatot figyeltünk meg a sátra­kon. A védekezés céljából föl­szállott ellenséges repülőgépek nem tudták megakadályozni a táma­dást. Chateau Salies fölött hat német repülőgép megtámadott 15 repülőgépet s háromnegyedőrás harcban több ellenséges repülő­gépet leszállásra kényszeritettünk, amikor egy újabb ellenséges repülő avatkozott a harcba, a mi repü­lőink visszavonultak, anélkül, hogy veszteséget szenvedtek volna. Sár* gemingetől egy francia repülőgép­nek le kellett szállnia; a benne ülőket elfogtuk. Az Argonneokban a junius 20-ika óta julius 20-ikáig vivott harcokban 125 tisztet, 6610 íőnyi legénységet elíogtunk éa 52 géppuskát, valamint igen nagyszámú hadianyagot zsákmá­nyoltunk. (A miniszterelnöki aajtóirodától.) A SZEGED ÉS VIDEKÉNEE mindenki munkatársa. Mindenkit meghallgatunk, mindent elolvasunk, mindennek utána járunk. Megszűnik a hatósági bolt. A városi bérházban néhány hó­nappal ezelőtt hatósági boltot léte­sítettek, ahol különféle élelmicik­keket árusítottak meghatározott árban. A tanács a főkapitány elő­terjesztésére ma elhatározta, hogy megszűnteti a hatósági boltot. A rizskása és kávé készletből már alig van valami, a tojást a bolt megszűnése után a hatósági bódé­ban fogják árusítani. A hatósági boltot havi száz koronáért bérbe­adják a deszki uradalomnak, amely tejcsarnokot rendez be a helyiség­ben. A tanács az élelmiszerek árá­val is foglalkozott. A zsirárát négy korona ötven üllérről leszállították négy" korona negyven fillérre. A töpörtő árát 3 korona 20 fillérről fölemelték 3 korona 60 fillérre. Száz métermázsa zsírja van a vá­rosnak, negyvenezer korona érték­ben. Az elsőrendű rizskása árát 1 korona 80 fillérről 2 koronára, a másodrendűét 1 korona 56 fillér­ről 1 korona 60 fillérre. A birka­hús kilójának 2 korona 60 fillér az ára. 9 birály sznictisnapja a harctéren. Augusztus 18 ára, a koronás uralkodó születésnapjára a Had- aegélyező Hivatal ajándékot akar küldeni a harctérre a katonáknak. E nagyszabású terv megvalósí­tása nagy költségekkel jár s azért kéri ehhez a Hadsegélyező Hivatal az áldozatkész közönség támogatá­sát is. Elsősorban pénzadomá­ny okra van szükség, hogy a Had­segélyező Hivatal maga szerezhesse be a harctéren küzdő hőseinknek leginkább megfelelő ajándékokat. De a pénzadományokon kivül szí­vesen fogadnak: cigarettát, ciga­rettapapírt, szivart, dohányt, szip­kát, pipát, zsebkendőt, törülközőt, kapcaruhát, szappant, gyertyát, népszerű olvasnivaló könyveket és füzeteket, toyábbá csokoládét, kek­szet, oitromsavat, limonádéport, szájharmonikát, stb. Vidékről a posta portómentesen szállítja a Hadsegélyező Hivatalnak címzett csomagokat, ha a föladó ráírja: Táborban levő katonák részére szánt azeretetadomány! Minthogy nagyon kevés idő áll rendelkezésre, sürgősen úgy adja mindenki ajándékait postára, hogy azok legkésőbb augusztus 8-ig Budapestre érkezzenek. A termé­szetbeli adományok erre a címre küldendők: Hadsegélyező Hivatal Budapest, IV., Váci-utca 38. A pénzkűldemények*peA\g a Had­segélyező Hivatal főpénztárához (Budapest, V., Országház) cimzen- dők. Tegyük fényessé a kedves ott­hontól távol érettünk küzdő hő­seinknek e napot 1 Akiben érző magyar szív dobog, készséggel hozza meg áldozatát e nemes célra I GALÍCIÁBAN megnyíltak az adóhivatalok. LEMBERG, augusztus 1. Dia­dalmas offenzivánk előrehaladása óta Galíciában eddig azázbarminc- négy adóhivatal kezdte meg újra működését. Lembergben már dol­gozik a tábori posta, azonkívül korlátoltan a csomagposta, telefon és táviró is megkezdte működését. A Zienik Narodovi igen érdekes esetet ir le az oroszok lembergi uralma idejéből. Kevéssel azután ugyanis, hogy az oroszok Lem- bergbe bevonultak, egy Bastgen nevű légionárius tisztet elfogtak s bebörtönözték. Családtagjai azon­ban kétszáz rubellel megveszteget­ték a csendőröket, mire azok ha­lotti bizonyitványt állitottak ki Bastgenről, akit a forma kedvéért el is temettek. Mihelyt csapataink bevonultak Lembergbe, Bastgen jelentkezett és most már újra a frontban küzd. ___________0______________________ Egy angol zászlóalj pusztulása. KONSTANTINÁPOLY, aug. 1. Bagdadi jelentés szerint az angol hadsereg mohamedán katonái, akik átmentek a török táborba, beszé­lik, hogy egy angol zászlóalj összes tisztjei a julius 14-én folyt éjjeli harcokban elestek. Csak a parancsnok maradt életben. Egy másik zászlóaljparancsnok ugyan­ebben az ütközetben súlyosan meg­sebesült. A török tüzérség elsü- lyésztétt egy ellenséges hajót, amelynek födélzetén ágyuk voltak. Bulgáriát elvesztette az ántánt. ATHÉN, augusztus 1. A Measa- gero d’Atbenes Írja, hogy az ántánt most ismét Görögországban kísér­letezik és igyekszik céljai számára megnyerni. Nagy megdöbbenést keltett ugyanis az ántánt-diplomaták közt a török-bolgár tárgyalások sikere és most már szó sem lehet arról, hogy az ántánt a bolgároktól segítséget kapjon. Azt szeretnék tehát, ha egy görög-angol hadsereg Trácián keresztül a szárazföld felől nyomulna Konstantinápoly ellen. Csakhogy ennek a tervnek két akadálya van. Az egyik az, hogy a bolgár kormány nem eresztené a görög csapatokat a maga terü­letére és a bolgár-görög határ mentén fényes erődítéseket épített. A másik baj az, hogy az ántánt nem bízik a mostani görög minisz­terelnökben. Mindent megmozgat tehát az ántánt balkáni képviselete, hogy Venizelosz jusson a görög kormány élére. A mopatópium fokozatos megszüntetése A hivatalos lap az igazságügy­miniszter rendeletét közli a mora­tórium íokozaios megszűntetése következtében a polgári pörös és nem pörös eljárásiban szükséges szabályok megállapítása tárgyában. A rendelet szerint a pörös eljárást mind az első, mind a fölebbviteli bíróság előtt a fönnálló eljárási szabályok szerint kell folytatni a rendeletben meghatározott eltéré­sekkel. Aki munkást akar, telefonáljon a Munkaközvetítő Bizottságnak: Iparkamara 785« A szász király kiáltványa DREZDA, augusztus 2. A szász király a háború év­fordulója alkalmából katonái­hoz kiáltványt intézett, amely­ben köszönetét és elismeré­sét fejezi ki. A liadiíogoiy is ember. Mit parancsol a magyar tisztesség? A tanya egynémelyik részéről olyan magánhirek érkeznek, hogy van gazda, aki rosszul bánik a munkára fogott orosz hadifog­lyokkal. Amikor a szétosztásukról volt szó, kapkodtak utánuk, ígér­tek füt-fát, jó bánásmódot. Ugyan ígérni sem kellett nagyon azt, ami kötelesség. Kétségenkivül olcsóbb munkaerőhöz jutottak, mint ami­lyeneket más helyzetben igénybe kellett volna venniök. De ha már olcsóbb, gondolja kapzsiságában némelyik gazda, spóroljunk rajtuk, amennyit lehet. A hírek szerint, takarékoskodnak az élelmezésükön, munkaidejüket, úgyszólván pihenés nélkül, túlfokozzák, mintha ki akarnák sajtolni minden energiá­jukat a vak véletlenért, amiért pa­naszkodni nem merő foglyok. Temeaváry Géza dr. helyettes főkapitány tudomást szerzett erről a bánásmódról s szigorú utasítá­sokkal látta el a tanyai kapitány­ságokat. Egyenkint meg fognak vizsgálni minden olyan helyet, ahol orosz foglyok dolgoznak s emberségre kényszerítik a köteles­ségükről esetleg megfeledkezett gazdákat. A foglyok épp olyan gazdasági cselédeknek tekintendők, mint a többi hazai cselédek, kijár nekik a rendes élelmezés, a ren­des alvóhely. Amelyik beteg lesz, azt a hatósági orvos gyógyítani köteles, még pedig a cselédtartó gazda költségére. Alkalmat kell hogy nyerjen mindegyik a tisztál­kodásra, aminthogy nem rabszolga­tartó alkalom ez, hanem a huma­nizmus kérdésén kivül biztosítása a termés földolgozásának. Aki nem felel meg a magyar tisztesség és a törvény által is pa­rancsolt követelményeknek, attól azonnal elveszik a foglyokat, de ezenkívül azt meg is büntetik. Ez a magyar kormány határozott ren­delkezése.

Next

/
Thumbnails
Contents