Szeged és Vidéke, 1915. szeptember (14. évfolyam, 202-227. szám)

1915-09-01 / 202. szám

SZEGED ÉS VIDÉKE SZEGEDI ESTILAP XiV. évfolyam, 202 (4216) SZ. SZEGED. 1916 Tarascon. Tarasconban kilenc kereskedőt tartóztattak le, akik búzát szállítot­tak az ellenséges Németország­nak. Tetszenek ismerni a nevet? Daudet tette halhatatlanná, a tarasconi emberrel azóta lépten-nyomon ta­lálkozunk magunk is. A bárányfelhő neki vihart jósló ég, a szalonnasütés dorbézolás. Ha kártyakuosztot mu­tat, ez párjáj ritkító kártyázás formájában kerül meseterítékre. A verebek elriasztásából oroszlán- vadászat lesz s őt keresik föl a grófnők, meztélláb csupán azért, mert inkognito akarnak maradni. A tarasconi ember meglátja az utca túlsó oldalán a postást s pusztán eme tény folytán — hiszen ő találta ki a szerelmet — alig győzi a rengeteg szerelmes levél elolvasását; jő kabátját véletlenül megdicsérik s különösen formált fülrendszere azt hallja, hogy mi­niszteri tárcával kínálták meg. A tarasconi mindenkinél többnek tartja magát, kitalált valami groteszk méltóságosságot, amin más nevet. De ő hiszi az el képzeltet, hiszen Tarascon külön világ. Amit hízelgő cselédje mond, az közvéleménnyé változik és úgy adódik tovább. Egyszer aztán lepottyan s bár magasan sem volt, mégis szigorúan megüti magát. A gasoognei szere­tetreméltó svihákságából, színes meleg fantáziájából, jóindulatából nincs meg benne semmi. A taras- eoní önmagát bolonditja, a saját énjének hazudik, tudatlan struccot játszva. Most uj fejezettel gyarapodott jellemrajza. A tarasconi nem tud arról, ami az egész világon fájdal­masan vonaglik át, fogalma sincs rófa, hogy háború van. A változa­tosság kedvéért berendezkedett ga- bonaiszállitásra is, szállít hát annak, akinek szüksége van rá. Efszáez miatt — mondja különleges stílusá­ban — valami sajnálatos félreértés van a két szomszédos ország kö­zött. Az ember, igazán, alig érti meg, hogy milyen érzékenyek tud­nak lenni néha birodalmak is. Az ügy lényegére (folytatja azután) nem tudtam eddig teljes bizonyos­sággal rájönni, de miért neheztel­jek én is, amikor senki sem bán­tott! Gabona kell, kedves német? Ebun e, vidd a jó pénzedért. Ha mások milliárdokat kapnak borra­való címén, pár ezer frank nálam is helyet találhat. A kereskedő ugyanis arra való, hogy keresked­jen. A politika nem kenyere, hiszen jórészt azok is tudatlanok benne, akik csinálják. ... így a tarasconi. Annyit hazu­dott életében, hogy ha a nemzetén elkövetett árulásért felkötik, bizo­nyára akkor is mosolyogva mondja: Agyő, én most elmegyek egy kicsit. Randevúm van a másvilágon I A iiáboru eseményei. (Saját tudósitónk cenzúrázott táviratai.} Vilmos császár köszöneté a Bug-hadseregnek. BEMLIN, szeptember 1. Vilmos császár a hö- vetlpező táviratot intézte Linsingen tábornokhoz: Köszönettel BreszULitovszk bevételéről szóló, nagy örmnömre szolgáló jelentéséért, fölkérem, hogy a Bug-hadsereg kitűnő csapatainak hősiességükért, kitartásukért a legnagyobb elismerésemet és kö- szönetemet fejezze ki. Bulgária és Törökország megegyezése. BUDAPEST, szeptember I. Az Est nek jelentik Rotterdamból: Radoszlavov bolgár miniszterelnök kijelentette az agráriusok cso­portjának, hogy a Törökországgal való tárgyalások jó eredmény- nyei végződtek. Törökország engedményeket adott Bulgáriának, de Bulgária a legcsekélyebb politikai kötelezettséget sem vállalta. Nagy harc a besszarábiai fronton. OSERNOVIC, szeptember 1. A besszarábiai fron­ton, Bóján és Novoszielica közt hétfőn egész nap nagy tüzérségi ütközet volt. Az oroszok kétségbe­esetten küzdenek. A cári udvar menekülése Pétervárról. GENFy szeptember I. Pétervári körökben tel­jes a fejetlenség. A cári udvarban nagy a két­ségbeesés. Hir szerint a cárné gyermekeivel már elhagyta Carszkoje-Szelót. A cár a frontra való utazása előtt nem tér vissza Pétervárra. A cári család állandó tartózkodási helye Kazán lesz. Moszkvát nem tartják eléggé biztos helynek. A kazáni cári palotát berendezték a cári család számára. Miklós nagyherceg Oroszország diktátora. GENF, szeptember 1. A pétervári legfelsőbb haditanács permanencitiban van, hogy a hadi­tanács határozatait a főhadiszálláson keresztül- vtgyék. A főhaditanács tagjai Nikolajevics Niko- laj nagyherceg generalisszimusz hivei. A nagy­herceg Oroszország diktátoraként szerepel. A kis békepártot elnyomták. A cárt egyetlen szerv in­formálja a helyzetről. A magasabb állásokban folytonos változások vannak. ^ngy föltünést keltett Apraxin gróf, az ad- miral-tanács tagjának öngyilkossága egy Péter- vár melletti fürdőben. Az öngyilkossággal kap­csolatosan különféle verziók keringenek. Szeptemlier 1 szerda Orosz hadihajók blokálták a bolgár tengerpartot. SZÓFIA, szeptember I. Várna kör­nyékén hét orosz hadihajó cirkál. Az orosz hadihajók föltartóztatják a Ro­mániából Bulgáriába haladó hajókat, gyakran el is vontatják őket. A szövetségesek veszte­ségei a Dardanelláknál. KONSTANTINÁPOLT, szept. 1. A török főhadiszállásról jelen­tik: A szövetségesek veszte­sége a Dardanelláknál egyre szembetűnőbb. Aszmagderénél, ahol az ellenséges támadás gyöngébb volt, háromezernégy­száz halottat számláltunk össze. BERLIN, szeptember 1. AFrank- fnrter Zeitnng jelentése szerint az angolok a Kirios-Tepe körüli harcokban százezer emberrel vettek részt Hamilton vezetésé­vel. Hatszáz tiszt elesett. Az angolok vesztesége augusztus hatodika óta ötvenezernél több. Az ántánt óriási hadiszer- rendelése Amerikában. STOCKHOLM, szeptember I.ARus- koje SIgvo jelentése szerint az ántánt- hatalmak együttesen két milliárd ér­tékű hadiszert rendeltek Észak Ame­rikában. Az oroszok uj védvonala. ZÜRICH, szeptember I. Az uj orosz védvonal Szent- pétervár-Moszkva felé hú­zódik, a pinszki-mocsara- kat megkerüli észak felé. Pegoud aviatikus halála. ROTTERDAM, szeptem­ber I. Pegoudot, a híres francia aviatikust meg­ölték. Légberöpült löporgyárak. NEVÍYORK, szeptember I. Két wilmingtoni löporgyár légberöpült. Hivataiosjeientesek. Vezérkarunk jelentése. BUDAPEST, aug. 31. (Távirat.) (A miniszterelnöki sajtóirodától.) Orosz hadszíntér : Lucktol északra és észak’'o~ letre ellentálló orosz haderőt U nap heves harcok között dél L é vetettük vissza. 12 tisztet, több mint ezerötszáz főnyi legénysé­get fogtunk el. 5 gépfegyvert, 5 mozdonyt, 2 vasúti ■ vonatot és

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents