Szeged és Vidéke, 1915. október (14. évfolyam, 228-252. szám)

1915-10-01 / 228. szám

SZEGED ÉS VIDÉKÉ SZEGEDI ESTILAP Xlí. élfolyani, 228 (4242) U. SZEGED 1915 Elismerés. A német világvárosokban Írott újságok nap-nap után eláraszta­nak bennünket figyelemmel és \ kedveskedő sorokkal. A példá­)k sok százezrével, a tekin­tély komoly hangjával haran­gozzák a magyar vitézség és az ezer esztendős állam dicséretét. Német urak jönnek hozzánk és amit látnak, őszinte elragadta­tásra bírja őket. És ha papírra vetik, amit gondolnak, lelken­dezve mondják el, hogy szivük megrlletődött, földerült, mert erős és jő testvérre találtak, amelynek minden joga megvan a boldogabb jövőre. De bármilyen hosszú cikke­ket Írjanak is a frankfurti, ber­lini és kölni újságok, lelkünket nem simogatja olyan meleg sze­retettel rokonszenvük, mint az a kis hir, amely szerényen hú­zódik meg az újdonságok tarka társaságában. Vidicskában tör­tént, osztrák földön. A népség és katonaság azt az uralkodót várta, aki a legnagyobb ember, legkiválóbb férfi ma Európa or- száeaUian. Tizennyolc magyar legény is ott állott feszesen, mikor Nagy Vilmos derűs és tiszta tekintete végigsikiott a tömegen. A császár két szeme reájuk mosolygott, megsimogatta a magyarokat, akik vérüket együtt hullatták a germán vité­zekkel. Szives szóval fordult feléjük, érdemkeresztet tűzött a keblükre és hajadonfővel hall­gatta végig a magyar bakák buzgó imádságát, a Himnuszt. Nem lehet könnyek nélkül gondolni erre a jelenetre. A távol idegenben a magyar nóta zeng és a nagy császár őszülő haja glóriásan ragyog az őszi sugárban. De amíg pillánkon könny remeg, szivünkben acé­los, meleg bizalom ébred. Van már nekünk is hatalmas, erős testvérünk nyugaton, aki ismer, tehát szeret. Nem hullott hiába a tengernyi drága vér; nyugati édes testvérünkkel nemcsak együtt halunk a harci tereken, hanem együtt fogunk élni a békében is. A háború eseményei. (Saját fudósitönk cenzúrázott táviratai.) Bulgária magatartása. SZÓFIA október 1. Radoszlavov miniszterelnök kijelentette a gazdapárt küldöttségének, hogy Bul­gária nincs lekötve Törökországnak és a központi hatalmaknak. Mindmi attól függ, hogyan kaphatja meg Bulgária Macedóniát. A diplomáciai küzdelem döntője. SZÓFIA, október 1. A diplomáciai küzáélenn döntő fázisba jutott. Az angol követ uj javasa- tokát tett, amelyeket ma tárgyalt a bolgár mi­nisztertanács. Az ántánt fölajánlotta, hogy Bulgária azonnal megszállhatja Macedóniát a Vardarig. Macedónia többi részéről a háború után döntenének. A bolgár kormány tartózko­dóan válaszol az ántánt újabb ajánlatára. Megvert orosz utóvédek. BUDAPEST, október j. A sajtóhadiszállásról jelentik: A cholovi vonalon Lucktól nyugatra az orosz utóvédeket Linzingen támogatásával meg­verek. Keletgaliciában a Zalesce—Trembovka- szakaszon ellenséges támadásokat gyalogsági és gépfegyvertüzzel visszautasítottuk. A német—amerikai viszony. NEWYOBK, október 1. A külügyi hivatal megcáfolja aaoltat a hireket, amelyek szerint az Arabicra vonatkozó tárgyalások megakadtak volna. Németország és Amerika jbvb viszonyát nagy optimizmussal fogják föl. Az államhivatal­nokok már nem beszélnek a diplomáciai viszony megszakításának valószínűségéről. Wilson és Lansing határtalan bizalommal vannak a német nagykövet egyeneslelkü, barátságos magatartása iránt. Mit ajánl a francia félhivatalos? pArISi október I. A félhivatalos „Temps** irja i A Dardanelláknál az operációkat félbe kell szakítani. Csapatokat kell Dedeagacsban partraszállitani s ugyan­ekkor a szövetségesek Macedóniából nyomuljanak Bulgáriába, ezenkivül Szalonikin keresztül az ántánt szállítson csapatokat Szerbia segítségére. Főleg Orosz­ország, de ebben az esetben Románia és Görögország is megteszik a magukét. A walesi herceg Japánba utazik. BERLIN, október I. A pétervári távirati ügynökség jelenti Londonból: A walesi herceg a napokban Japánba utazik, hogy a japán segitségröl tárgyaljon a mikádóval. Okitber I. péntek Két miiliQ angpt katona. BERLI^ (#Qber I. ^ iDurnal des Debats felwU^egy migló katona áll az aágol frorrl^^ egy millió a tartalék. tlfl ' Az orosz hivatalos '^'jelentés. BERLIN, október 1. Az orosz vezérkar jelenti: Az ellenséges tüzérség Riga kö­rül különböző pontokon egyre tüzel. Dünaburg körül több helyen megújuló hevességgel folynak harcok, számos né­met támadást visszavertünk. Novoalexandowsk irányában, Vieljatól nyugatra a néme tek legutolsó támadása csa­patainkat kissé visszaszorí­totta. Ezen területen operáló hadseregeink egyike az el­múlt héten 13 ágyút, köztük 5 nagykaliberüt, 33 gépfegy­vert, 12 municiós kocsit és muníciót zsákmányolt és ezer sebesületlen németet elfogott. A KovelSary vasút mentén, a Styr balpartján több heves összeütközés volt. Kolki mező­várost és környékét az ellen­ség hevesen bombázta. A galíciai határterületen újabb maksLCS harcok kez­dődtek. Aleksiviec mellett az osztrákok friss erőket kaptak és a helység kiürí­tésére kény szeritettek ben­nünket. ínség Révaiban. PÉTERVÁR, október I. A „Rjecs“ jelenti: Reval teljesen hijján van a fának és élelmibzernek. Ez érthetet­len, mivel Révait nem ostromolják. Hivatalos jelenlések. Vezérkarunk jelentése. BUDAPEST, szept.29. (Távirat.) (A oiinÍBzt0relaöki aajtoirodától.) Orosz hadszíntér: Eelet-Galiciában, valamint az Ikva és a Putilovka mentén a helyzet változatlan. A Kormin- patak vidékén az oazirák-ma- gyar éa német caapatok roham­mal foglaltak el több támpontot éa ez alkalommal négy oroaz tisztet éa ezer főnyi legénységet elfogtak. Két ellenséges repülőt lelőttünk. A Litvániában küzdő császári éa királyi caapatok oroaz támadásokat visszavertek. A harcok helyenkint kézi tusává fejlődtek. Áz ellenség nagy vesz­teségeket szevedett. Olasz hadszíntér: A tiroli nyugati harcvonalon az elmúlt éjjel az Adamelló-szaí - azon voltak harcok. Az éhínség­nek Cima-Beresinátől nyjgur^ft

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents