Szeged és Vidéke, 1915. november (14. évfolyam, 254-279. szám)

1915-11-01 / 254. szám

SZEGED ÉS VIDÉKE SZEGEDI ESTILAP Xií. évfolyam, 254 (4268) SZ. SZEGED, 1916 November 1, bétfö Halottak napja Lehunyt saemü, megdermedt szivü, mosolygó halottak, mennyire szeretünk ma titeket! Eijövőn az idő, amely szentelteték az emléke­zésnek, koszorút viszünk a »Író­tokra s mécsvilágot gyújtunk szűk földlakásotokon, amit könnyeivel áztatott az ég. Az esztendő három­százhatvanöt napjából ez az egy a tiétek, a többit elrabolja az élet. Akik össze voltatok forradva a lel­kűnkkel — azt hivén, hogy szi­vünk jobbik része vész el, amikor távoztok — kell nektek ez a nap, hiszen a szivünk megmaradt. Ne­héz órákban, szárazon égő tekin­téssel virrasztva éjszakák sötétjé­ben, lázongva kérdeztünk súlyos kérdéseket, ám nem jött rájuk fe­lelet sehonnan. S akkor elbúcsúz­tunk a mosolytól, el a jókedvtől. Hogyan is térhetne vissza, ekkora meglátogattatások után! Ne haragudjatok lesimult szem- pilláju, megdermedt szivü, mo­solygó halottak az emberre, amiért később mégis megtalálja a kedv derűjét. Elmúlik minden gyász s parancsol az élet. Jönnek uj szo- moruságnk s az a legkeservesebb, amikor az egyház asszisztálása nélkül temetünk. Hajlandóságunk, lelkünk szárnyalása, nyugalmunk, boldogságunk a vesztes, a halott pedig himes álom, amiből üdve származott volna az emberiségnek. A földi vándor temet attól a pil­lanattól kezdve, hogy a teremtés legtökéletesebb alkotásaként el­foglalja porszemnyi helyét a föl­dön s a tegnap romjain épiti föl az uj holnapot. Mi mindent eltemettünk már tizenöt hónap óta, elősorolni a hosszú sorokat vájjon ki lenne képes! Szemünkből a könnyeket fölszáritottuk, mert a föltámadás közelsége feledteti a gyászt. Csap­zott, fázós fürjcsapat az emberiség, beleduplázott a vadász, szárnya- szegetten hull a földre fele. De a megmaradt megedződik rettegések ellen s az lesz a jövendő meg­alapozója. Tizenöt hónap vérhullása tengert rekeszthetne egybegyűjtve. Tizenöt hónap könnye megkeserit- hetné az édes vizeket, sóhaja szélvihar, aminek nem áll ellent pusztító útjában semmi. És hova lettek mégis ? A kiömlött vér ter­mőföldek buzakalászát duzzasztja meg, uj kenyeret hoz uj aratásra. A könnyek megtisztítják a tekin­tetet, hogy ezután biztosabban lásson s régi könnyelműségek sod­rából tudjon kivezetni. A sóhajok visszatérnek kőrútjukban, cirógató szellőkké válnak, sziveket hajlitanak könyörületre, jóságra, megnézik a katonasirokat s üzenetet visznek a hozzátartozóknak, az egész világ­nak, hogy minden egyes sir oltára legyen a hazafíságnak, a felebarát! kötelességnek, a fokozott irgalom­nak. Apró kis földpupokat is föl­keresnek, egy megnyomoritolt kar, vagy szétroncsolt láb nyugszik csak alattuk s akihez egykor hozzá­tartoztak, ott méláz a dombocskán, csonkán maradt testét rázza az ősz hidege. Szeressük a halottakat s mikor hálásak akarunk lenni emlékeik­nek, adjunk a háromszázhatvanöt napból néhányat hátramaradottaik- nak. Inkább elengedik a bősök a virágot, ha kis cipőre, meleg ru­hácskára váltjuk be s azok a man­kón vánszorgó, üres kabátujju szo­morú emberek érezzenek minden szeretetet, hálát, amit nem tud­tunk leróni bé elköltözött régiek iránt. A háború eseményei. (Saját tudósitónk cenzúrázott táviratai.) Tíz kilométernyire Kragujeváctól. SZÓFIA, november I. Putnik vajda lemon­dása után anarkia uralkodik Szerbiában. A szerb hadsereg fővezérévé Stepanovicsot nevezték ki. A szövetséges csapatok tiz kilométernyire megközeiitették Kragujevácot. A várost kör­nyező magasítok még a szerbek kezében vannak. Uj angol-francia offenziva a nyugati harctéren. ROTTERDAM, november 1. Londoni jelentés szerint a franciák és angolok a nyugati harctéren nagykiterjedésü offenzivába kezdenek. Az ántánt csapatszállító hajói Kavala előtt. SZÓFIA, november I. Kavala előtt angol és francia szállitóhajók Jelentek meg, a csapatok partraszállásának megkísérlésére. Görögországban nagy a nyugtalanság. Attól félnek, hogy az összes kikötöket elvesztik. Bélapalánkát a bolgárok elfoglalták. BUDAPEST, november 1. Az Estnek jelentik Szófiából: Bélapalánkát a bolgárok elfoglalták. A roDián kormány meghinsitotta az oroszok partraszállását. SZÓFIA, november 1. Az oroszok kísérlete, hogy Balcsik romá/i kikötő mellett partraszáll- hassanak, meghiúsult, mert a román kormány állást foglalt ellene. Olaszország nem irta alá az ántánt-egyezményt. RÓMA, november i. A cenzúra megtiltotta a lapoknak azzal a kér­déssel való foglalkozását, hogy mig Japán hozzájárult az ántánt egyez­ményéhez: nem kötni külön békét, addig Olaszország az egyezményt nem irta alá. Jelentkezésre hívják a bulgárokat. BUDAPEST, november 1. A bulgár konzulátus közli: Azok a 19— 50 éves bulgárok, valamint 20— 40 éves macedón-bulgárok, akik még nem jelentkeztek, két hété» belül Bulgáriában katonai szolgálatra jelentkezzenek, ' mert ellenesatben a magyar hatóságok előállítják és a honvédségbe, vagy a hadseregbe besorozzák. Pirot bevételének jelen­tősége. BUDAPEST, november I. Az Est­nek jelentik Luganóbói: A Stampa londoni jelentése szerint Pirot bevé­tele eldöntötte Szerbia sorsát. Most már Nis és Kragujevác is közvetlen veszélyben forognak. Mexico elnökét megölték. NEWYORK, november 1. An- tonioból jelentik, hogy Caranzát, Mexico elnökét megölték. Hivatalos Jelenísseli. Vezérkarunk jelentése. BUDAPEST, okt. 31. (Távirat.) (A miniszterelnöki sajtóirodától.) Orosz hadszíntér: Az ellenség* a Stripa-harcvona- lünk ellen tegnap újra fokozott tevékenységet fejtett ki. Az orosz tüzérség e harcvonalunk ellen kü­lönböző szakaszokon erősen tüzelt és egy helyen arra irányuló kísér­letet is tett, hogy a Stripán átkel­jen, — de ezt tüzelésünkkel meg­hiúsítottuk. Lucktól délkeletre újra lelőttünk egy orosz repülőgépet. Támadásunk Cartorijsktól nyugatra lépésről-lépésre tért hódítanak. Erős orosz ellentámadásokat ver­tünk vissza. Északkeleten ezen­kívül nincs újság.* Olasz hadszíntér: Az olaszok tegnap is megismé­telték támadásaikat a tolmeíni és görzi hídfők ama pontjai ellen, amelyek eddig is leghevesebb har­cok középpontjában voltak, vala­mint a Doberdó-Karszt fensik több pontja ellen is. így újra el­keseredett közelharcok fejlődtek ki, amelyek több ponton éjjel is tovább folytak, de mindenütt azzal vég­ződtek, hogy csapataink állásaik birtokában maradtak. A tiroli harc­vonalon, a Tonale-szakaszon ismét véresen vertük vissza az ellenség támadásait. Col di Lanán levő erődítéseink előterében csönd állt be. Mint mindenütt, úgy itt is bir­tokunkban van a főhadállás.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents