Szeged és Vidéke, 1916. január (14. évfolyam, 1-25. szám)

1916-01-03 / 1. szám

SZEGED ÉS VIDEKE XV. éifolyam, 1 (4319) sz. POLITIKAI BSTILAP. Szeged, 19Uu|ár 3, liétfii SZEBKKSZTÖSIÍG, KIADÓHIVATAL 6s NYOMDA! KÁLVÁRIA-ÜTOA 6. SZÁM. TELEFONSZÁM 84. MEGJELEN MINDEN DÉLUTÁN. FŐSZERKESZTŐ: BALASSA ARMIN dr. A főszerkesztő telefonszáma 3. FELELŐS SZERKESZTŐ: FRANK JÓZSEF. Nyomatott a kiadótulajdonos Dngonics-nyomda r.-t. kőDyynyomdájá.ban. Szegeden, Kálvária-utca 6. sz. ELŐ^razMáf HELYBENi ^ : Egy évre . . Kg^ i. 24.— K Fél évro . • .j| 9.4fk Fél . 12.— K Negyed évrff . „ 4.m,K Negial éfÍ6 . 6.— K Egy bér» 5 1.3^^ ^EgyTRa . .. 2— K Nem én, hanem te Az osnabrucki bíróság egy íté­lete indokolásában kimondta, hogy aki a mostani időkben nem olvas újságot, gondatlanságot követ el s nem védekezhet azzal, ami más időkben büntetlenséget biztosíthatna a számára, hogy nincs tudomása olyan hatósági rendelkezésekről, amelyek az újságokban is meg­jelentek. Ha a magyar bíróságok is erre az álláspontra helyezkednének, ugyancsak összetorlódnék a mun­kájuk, a tárgyalóteremben tölthet­nék az éjszakájukat, mindenek- fölött szaporítani kellene a szá­mukat. Százféle eredendő bűnt ta­pasztalunk naponta, valamikor megindultak s öregebbek lesznek az alkonyat jöttén, egészen meg­vénülnek hajnalra. Pátriárkális korba jutva ilyen rövid idő alatt, azt hiszik, hogy immár ők maguk is törvények s nemcsak keresnek, de találnak is úgynevezett prece­denseket, ami azt jelenti egyszerű jámbor nyelven, hogy előttem már más is elkövette, még sem történt bántódása. Következőleg senkinek semmi köze hozzám. Mint ősi lo­vas nemzetnek, amely nyeregben puhította a szokásokat is, egyik legnépszerűbb paripánk a prece­dens, de csakis a kellemes részé­ben. Mit szólnának ugyanis diva­tos bűnök tisztelt hősei, ha ugyan­csak elmúlt időkre hivatkozva el­árulnák, hogy égettek már boszor­kányt, (alapos okunk van föltéte­lezni, hogy a boszorkány néven tisztelt úrnők voltaképpen mételyt terjesztő fajtalankodók valának), — hogy volt szabad királyi Szeged városának pallosjoga, néha olyan szépen gurultak le koponyák a fürészporba, hogy búcsút sem ve­hettek a nyakaktól s hogy sok minden mást nem említve a piac­téren szerepelt a deres, nem any- nyira lő, mint inkább pad s azon sommásan intéződtek el a botozá­sok, nem jelentéktelen gaudiumára a látványosságért minden időben rajongó közönségnek! Isten ment­sen, hogy visszakivánjuk ezeket az időket, elég verejtékbe került, hogy elmúlhattak, de mikor a precedensekkel úgy dobálózik a modern kor, hogy ingujjából, mel- lényzsebéből akármelyik pillanat­ban előszedi a készletet, meg kel­lett magunknak is állanunk. Mert úgy vegyük a dolgot, hogy olvas ,ez a jó ország is újságot, összegyülemlik a hirdető oszlopok körül, de nem vállalja a betűt. A figyelmeztetés, az intés, a fenye­getés mindig másnak szól. A hibáimat, rossz tulajdonságomat hiába írják körül a stilmüvészet ezernyi finom árnyalatával, — gyönyörködve tapasztalom, hogy most valaki megkapta a magáét, kihúzta a lutrit, vájjon hova céloz az írás? Ki lehet a sorok között? Én semmi esetre, mert bár ludas vagyok a fölsorolt, ^büntetés alá vont esetek valamennyijében, de úgy kőrülárkoltam magam, hogy engem nem kaphatnak rajta sem­min. Nem a lelkiismeretem tiszta, csak a tehnikát tökéletesítettem, a precedensekből építettem tüzmen­tesnek látszó fgdözéket, paragrafus- lőréseimbe bolondjába tévedhet egy golyó. Ezerféle a minőségem, vagyok agrárius, merkantilista, termelő, fogyasztó, közvetítő (anyagiakban és szellemiekben), lélekrontó, ál­apostol, egyszer hentes, máskor kofa, a foglalkozások össze is ve­gyülnek, a kofa prédikál s az apostol üzleteket köt, de a nyil­vánosság piacán vesszőfutást soha nem végezhetek Én, mindig csak Te végzed gyönyörűségemre. Vi­gasztalót sem találhatok benne, hogy Osnabruekben épp igy vagyunk. Csak nem sorolhatunk föl itt néhány százezer helységnevet. Emberlakta fészkeket! A háború eseményei« (Saját tudósitónk cenzúrázott táviratai.| A központi batalmak alattvalóinak letartóztatása Szalonikiben. BUDAPEST, január 3. Az Est-nek Jelentik Szaloni- kibSI: A szövetséges csapatok befejezték macedóniai állásaik és Szaloniki környékének megerősítési mun­kálatait. Szalonikiben újabban a központi hatalmak számos alattvalóját letartóztatták, köztük a Neue Freie Presse tudósítóját is. Német repulőtámadás Szaloniki ellen SZÓFIA, január 3. A Szaloniki elleni német repülő­támadás váratlanul érte az angolokat és franciákat. A reptilőtámadás a legnagyobb sikerrel járt, nagy pusztí­tást okozott az ellenséges táborban. A németek akciója a dünaburg- rigai fronton? STOCKHOLM, január 3. A Rjecs jelentése szerint diplomáciai körökben azt hiszik, hogy a németek a dfinaburg—rigai fronton erős akciót kezdenek. Be­szélik, hogy Rigát kiürítik. Péter király Szalonikiben. BERLIN, január 3. A Wolff-ügynökség magántudó- sitója jelenti Athénből: Péter szerb király francia torpedó­rombolón Szaloniklbe érkezett, hírlik, hogy Athénbe megy Konstantin király látogatására. Péter király Szalonikiben nem szállt partra, a torpedórombolón fogadta Sarrail és Mahon tábornokokat és Mosorulos görög tábornokot. Hivatalos jeleníéseli. Vezérkarunk jelentése. BUDAPEST, jao. 2, (Távirat.) (A miniszterelnöki aajtóirodátóL) Orosz hadszíntér: Az eilcüság most már a Pflau* zer-hadsereg besszarábiai harcvo- nala ellen is újból megkezdte a támadást. Miután újév éjjelén már kétszer és a rákövetkező délelőtt­jén ugyanannyiszor hiába kisérelto mg, hogy állásainkba benyomul­jon, délután egy órakor a topo- routzi erödilmények ellen újból erős támadást intézett, amelyet a vitéz védők kőzitusában vissza­vertek. Két órával később ugyan­ezen a területen hat orosz ezred nyomult előre, de azokat is legnagyobb részben újból vissza­vertük. Csak egyik zászlóaljunk szakaszában nincs még a harc be­fejezve. Az ellenség veszteségei rendkívül nagyok. Az ellenség új­év regge’én Bucacfól északkeletre a Strypa-menti barcvonalunkat is megtámadta. Ezen támadás ép úgy meghiúsult, mint az oroszok előre­törése egyik, Burkanowtól észak­keletre lévő sáncunk ellen. A Ke- letgaliciában egy hét óta beszállí­tott foglyok száma közel három­ezer. Dubnótól délre és Beres- tyainá), a Kormin területén gyen­gébb ellenséges osztagot vissza­vertünk. Olasz hadszíntér: Semmi újság. Délkeleti hadszíntér: Nem volt lényeges esemény. Höfer, altábornagy. Német hivatalos jelentés. BERLIN, január 2. (Távirat.) Ä nagy főhadiszállás jelenti: Nyugati hadszíntér: A január 1-re virradó éjjel erős angol osztagok kísérleteit, hogy Pretinhara (Armentierestöl észak­keletre) melletti állásunkba be­nyomuljanak, meghiusiíottuk. Hul- laschtól északnyugatra csapataink sikeres robbantás után megszállot­ták a robbantási tölcsért. Egy el­lenséges állás elfoglalása alkalmá­val a Harlmannswailerkopftól délro több mint200 fogoly került kezünkre. Keleti hadszíntér: Az arevonal különböző helyein előrenyomuló gyöngébb orosz osz­tagokat visszavertünk. A Driawjaty- tótól északkeletre egyiküknek sike­rült átmenetileg egészen állásunkig előrenyomulni. Balkáni hadszíntér! A helyzet változatlan. (A mi­niszterelnöki sajtóirodától.) Frommer, Browning, 1914. steyer pisztolyok Sebük Mihálynál Szeged, Valéria-tér kaphatók. Adakozzunk a Vöpös- kcpcszt-Egyletnek! Segít­sük a hadbavonultak csa­ládjait és az elesettek hozzátartozóit I

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents