Szeged és Vidéke, 1916. február (15. évfolyam, 26-49. szám)

1916-02-01 / 26. szám

SZEIXD ÉS VIDÉKE XV. ínfolyam, 26 (4344) sr. POLITIKAI ESTILAP. Szeged, 1916 (edreár 1, kedd SZBRKESZTÖSÉQ, KIADÓHIVATAL é. NYOMDA: KALVABIA-ÜTCA 6. SZÁM. TBLEFONBZÁM 8«. UEOJELEN MINDEN DÉLUTÁN. FŐSZERKESZTŐ: BALASSA ARMIN dr. A fÖBferkesziö teldfonsz&ms $. FELELŐS SZERKESZTŐ: FRANK JÓZSEF. Nyomatott a idadótclajdonos Dcs^onioe-nyomda r.-t. könyvnyomdájábaa Bsegeden, KilvAria-atoa 6. be. ELŐFIZETÉSI Arak : HELYBEN: VIDÉKRE: Ejt évre . . 18.— K Egy évre . . 2A— K Fél évre . . 9.— K Fél évre . . 12.— K Negfyed évre . 4.50 K Negyed é\re . 6.— K Egy hór. . . 1.50 K Egy hór. . . 2.— K EGYES SZAM Ara 6 FILLÉR. Halló! Budapest ?! Itt Szeged beszél: — mától fogva megint hallhatjuk ezt az igen kedves, régóta sajnosán nél­külözött, azelőtt olyaanyira obiigát kiáltást a telefonban. És úgy érez­zük, mintha egy betegség múlt volna el a v^osról és csak mától fogva tudna ismét egészen szaba­don lélegzeni. Hiszen mindenki könnyen elképzelheti, mit jelent akkora városnak, mint Szeged, ha másfél éven keresztül nem tud az ország többi gócpontjaival telefo­non keresztül érintkezni. Mennyi káros késést okozhatott kereskedő­inknek, közgazdasági életűnknek az a valóság, hogy másfél eszten­dőn át nélkülözni volt kénytelen a távoli üzletek lebonyolításának leg- könnyebb és legkényelmesebb módját: a telefont. Ámde mégsem volt sohasem ez ellen a vajmi na­gyon érezhető hiány ellen egy hangos panasszal rosszaié szavunk sem. Hiszen ez a nélkülözésünk is a legdrágábbért, a szerette földünk­ért hozott áldozatok díszes, dús koszorújába tartozik. Ma föllélegzünk és ma uj öröm né- künk a Budapestre való telefonálás gy önyörüsége.Enyhe ta vaszias szellő borzongatja az ország fölött a te­lefondrótokat, e finom idegeket: Szeged, az ország második városa Budapestéi, a fővárossal való ölelkezésinek közvetítőit. Ma egészen szabad ismét az ország városainak testvéries érint­kezése. Ma megszólalnak a csen­gők a szegedi telefonon és egy perc múlva talán a Besztercebányán kórházban fekvő katonarokon ked­ves hangját hallhatja az idevalósL Nagy a mi örömünk az inter- urbán-telefoD újból való megnyitása fölött, mert ezt ismét egy nagy lépésnek vesszük a normális álla­potok felé. Talán nemsokára: a Béke üdvözítő szózatát röpítik felénk Budapestről a majd örömtől remegő telefondrótok... Ez a vágyunk legszebb álmainkban él ma még állhatatos magyaroknak. Noha készek vagyunk a mi jogos hábo­rúnk minden sanyaruságait jőszív vei viselni, mégsem titkolhatjuk el örömünket afölött, hogy ma az interurbán-telefon újból való meg­nyitásával ismét közelebb jutottunk a normális állapotok megszokott, kedvet kényelme felé. (Saját tudósitőnk cenzúrázott táviratai.) Höfer mai jelentése. BUDAPEST, február I. A Magyar Távirati Iroda jelenti i Hivatalos jelentés, kiadatott 1916 február l-én délben. Az orosz és olasz hadszíntereken a helyzet válto­zatlan. Montenegróban és Szkutari területén a hely­zet változatlanul nyugodt. A lakosság magatartása kifogástalan. HOFER, altábornagy, a wazérkap fAnSkének helyettese. üjabb Zeppelin-támadás Páris ellen. 6ENF. február 1. A Havas-ügynökség jelenti: Egy Zeppelin tegnap ismét megkísérelte, hogy átrepüljön Páris fölött. A Zep­pelin tíz bombát ledobott, aztán gyorsan visszavonnlt. A tegnap­előtti támadás harmincöt halottjával és harminckét sebesültiével gyűlöletes. A tegnapi már nevetséges volt. GENF, február I. Párisi jelentés szerint a Zeppelint üldözö egyik repülő elmondta, hogy egyedül ö tudta a léghajét megköze­líteni, amellyel a harcot is fölvette. Meggyőződése a francia repülőnek, hogy a repülőraj megakadályozta a Zeppelineket teljes pusztításuk kifejtésében. A Páris elleni Zeppelin-támadás részletei. BERN, február 1. A Pária fölött történt lég- hajócirkálásnak a párisi lapok szerint 25 ha­lottja és 29 sehesuUje van. A képek után Ítélve^ a bombák hatása rendkivül nagy volt. A francia lapok fölsorolják a bombák minden egyes áldo­zatának a nevét. Ebből kitűnik, hogy csak az első és a tizennegyedik bomba nem talált embert. Az első a földalatti vasút egyik alagutjára le­csapva, tátongó űrt ütött, úgy hogy a földalatti vasútnak a pályája most láthatóvá vált. A tizen­egyedik és a legutolsó bomba a mezőn robbant föl. A „Temps^^ azt Írja, miszerint sajnálatos, hogy a rendőrprefektura nem értesitette előbb a párisiakat. Este 9 óra 20 perckor jelezték a Zeppelin közeledését, de csak 10 óra 5 perckor száguldottak végig a tűzoltók Páris utcáin és 10 óra 7 perckor már hallhatók voltak az első bombák. (Magyar Távirati Iroda.) Az ántánt rablókaiandja Anatolia partján. KONSTANTINÁPOLY, február 1. Hivatalosan jelen­tik, hogy a Földközi-tenger anatóliai partján Fineka és Makrik között, Castelorizzo-szigettel szemben, 27-ére virradó éjjel Endenfli falunál ellenséges osztagot szál^- litottak partra. Az ellenséges csapat egy hadihajó tüze­lésének védelme alatt a falut körülfogta, néhány tiszt­viselőt és a lakosság egy részét foglyul ejtette. A lakos­ság ingóságai közül az értékesebbeket eltulajdonította és azokat a hajó födélzetére vitte. Francia hadibázis a kisázsiai tengerparton. GENF, február I. A francia kormány a kisázsiai tengerparton, Andifilo városnál egy tengerész- különítményt partraszállitott A franciák nagyjelentőségű had­műveletük számára hadibázist akarnak létesíteni. Hivatalos jelentések. Vezérkarunk jelentése. BUDAPEST, jan. 31. (Távirat.) (A miniszterelDŐki aajtóiroditól.) Mind a három hadazintéreu ninoa jelentősebb esemény. Höfer, altábornagy. Német hivatalos jelentés. BERLIN, január 31. (Távirat.) á nagy főhadiszállás jelenti: Nyugati hadszíntér: Neuville környékén levő uj ár­kainkat megvédelmeztük a fran­ciák azon kísérletei ellen, hogy azokat ismét hatalmukba kerítsék. A La Folie-majortól északnyugatra ejtett foglyok száma 318-ra, a zsákmány 11 gépfegyverre emel­kedett. A január 28-án a Somme- töl délre sziléziai csapatok által elfoglalt álláson a franciák több Ízben tűzzel rajtaütöttek. A ködös időjárás mindenütt kedvezőtlenül befolyásolta a harci tevékenységet. A francia repülőgépek által a nyílt és a hadműveleti területen kívül eső Freiburg városára dobott bom­bák viszonzásául léghajóink a két utolsó éjszakán a megerősitett Pá- rist, úgy látszik, kielégítő ered­ménnyel megtámadták. Keleti hadszíntér: Az oroszok támadási kísérletei a vrismani temető ellen, Rigától nyugatra gyalogsági ős tüzérségi tüzünkben meghiúsultak. Balkáni hadszíntér: A helyzet változatlan. (A mi­niszterelnöki sajtóirodától.) Meddig tart a bdboru? AMSTERDAM, január 31. Lon­donból jelentik: Hudson tábornok kijelentette, hogy a háború tovább fog tartani, mint Aitohener állítja. Kitchener szerint Németország bá­rom év alatt teljesen megsemmí- sithető. Ezzel szemben Hudson és sok kollégája meg van győződve róla, hogy a dolog hosszabb időt igényel. A tábornokok —mondja Hudson — csak most kezdik észrevenni, mily hatalmas ellen­féllel állanak szemben.

Next

/
Thumbnails
Contents