Szeged és Vidéke, 1916. február (15. évfolyam, 26-49. szám)

1916-02-01 / 26. szám

SZEGED ÉS VIDÉKE. 1916 február 1 Albániában foij^tatjuk az előnyomulást. CATTARO, január 31. Csapa­taink, amelyek Montenegró területét elfoglalták, ma már albán földön járnak. Olasz csapatokkal eddig nem taláikoztak. Hir szerint vissza­vonulnak az Adria partjai mentén, egy koncentrikus tábor felé, ahol meg akarják kísérelni az ellen­állást. Érdekes, hogy a szerbek egy része már másfél hónappal ezelőtt le akarta tenni a fegyvert és egy körülbelül két ezredre rugó csapat Montenegrón keresztül azzal a szándékkal vonult a front felé, hogy.’az osztrák-magyar csapatok­nak " megadja magát. Akkor a montenegróiak akadályozták meg őket tervük keresztülvitelében, föl- tartóztktták a szerbeket útjukban és visszairányitották őket Albánia felé. Podgoricában Miklós király egy kolostorban lakott, amely előtt védőágyuk voltak fölállítva, hogy az épületet repülőtámadások ellen födözzék. Ha osztrák-magyar vagy német aeroplánok keringtek a vá­ros fölött, Miklós király gyakran maga is lövöldözött ezekből az ágyukból. A Lövésén eleste után a Montenegróba küldött francia csapatok gyorsan csomagoltak és elmenekültek. Miklós király maga három nap­pal a Lovcsen bevétele előtt még ott járt fehér lován a hatalmasan megerősített hegyen és kitartásra buzdította katonáit. A bevehetet­lennek hitt hegyfok bevétele után R király is, a Cetinjében egybe- gyült ántánt-diplomácia is, sietve Podgorioába menekült, ahonnan az orosz követ kivételével a többi diplomata sietve tovább utazott Szkutari felé. Az orosz követ az utolsó pillanatig ott maradt a vá­rosban, s csak mikor a monárkia csapatai már közvetlenül a falak alatt állottak, utazott el automo­bilon, szintén Szkutari felé. Anglia is várja a Zeppelineket LUGANO, január 31. Az Idea Nazionale londoni levelezője írja: Angliában újabb nagy Zeppelin­támadásra számítanak és ezért most nagy tevékenységet fejtenek ki a légi flotta tökéletesítésének terén. A nagy hadiléghajók ké­szítése, amelyek sok személyt és nagymennyiségű bombát tudnak elszállítani, nagyon föllendült. A londoni és manchesteri gyárak óriási telkein sok aerodromot, repülőteret létesítettek, amelyeken több száz ifjú tanulja meg a re­pülést, vagy gyakorlatozik a gé­pekkel és léghajókkal. Az angol repülőgép- és léghajógyárakban sok ezer munkás dolgozik és nagy sietséggel építenek uj légiflotta- egységeket. Montenegrói miniszterek a békekötésről. BECS, február 1. A Neue Freie Presse tudósítója Pod- goricában beszélt Radulovic és Popovic visszamaradt mon­tenegrói miniszterekkel. A miniszterek elmondták, hogy Nikita az ö tanácsukra hagyta el Montenegrót. Eleinte vonakodott, amíg végre kényszerült az ország elhagyására. Amikor Montenegró fölajánlotta a fegyverszünetet, a mon­árkia hadseregének parancsnoka azt visszautasította, föltét- len fegyverletételt követelt. Tanácskoztunk, mit csináljunk, hogy a király iránti bizalmunkat kimutassuk. Azt taná­csoltuk, hogy kérjen békét. Nikita belement a békekérésbe. A monárkia lovagiasan biztosított bennünket arról, hogy távol áll részéről a hős montenegrói nép elkedvetlenítése. Eközben a monárkia csapatai Cetinjéből Podgoricába, más oldalról Niksichből és Antiváriból nyomultak előre, úgy hogy az ut csupán Szkutariba és San Giovanni di Meduába volt nyitva. Számolnunk kellett a király elf ugatásénak le­hetőségével. Azt tanácsoltuk Nikitának, hogy hagyja el az országot. A szolgaszemélyzet a csomagokkal visszamaradt, mert az osztrák-magyar csapatok a Baján partjainak meg­szállásával elzárták az utat. A tudósítónak arra a kérdésére, hogy ilyen körülmények kö­zött a béketárgyalások lehetök-e, a miniszterek azt válaszolták, hojgy megtették az előkészületeket a Cettinjébe való visszatérésre. A montenegrói alkotmány 16. paragrafusa azt mondja, hogy ha a király külföldön van, a kormányzás a trónörökösre, illetőleg a minisztertanácsra száll át, amely a király instrukciói szerint jár el. — Mi föl vagyunk hatalmazva a béke megkötésére, — mond­ták a miniszterek. A király jóváhagyásával az alkotmány szerint kormányzunk. Elmondták még a miniszterek, hogy Nikita Dél-Francia- országba, onnan Svájcba utazik Péter herceggel és Miuskovic miniszterelnökkel. Olaszországban semmiéi etre sem marad, mert nincs bizalma a monárkiát eláruló, Szerbiát és Montenegrót cserbenhagyó Itália irányában. Amonárkia diszőrsége Mirko herceg kastélya előtt. BUDAPEST, február 1. Est jelenti Gettin- jéből: Az élelmiszerárak hihetetlenül magasak. Megszabadított foglyaink állapota siralmas. Mirko montenegrói herceg Podgorica mellett, a kruseváci kastélyban lakik. A kastély bejáratá­nál a monárkia diszőrsége áll. Úgy látszik, a herceg nem vesz aktiv részt a béketárgyalásokban. A montenegróiak a legnagyobb elkeseredéssel beszél­nek Nikitáról. A király elutazása után Vesovic tábornok fölszólította a Podgoricában álló kétezer főnyi csapatát, hogy tegyék le a fegyvert. Nehézségeket Viikovics és Mar­tinovics tábornokok sem támasztottak. Ők is letették a fegyvert. Vukovics Niksicben, Martinovics Cettinjében van. Hihifa hajlandó lemondani a tpónról. FRANKFURT, jaouár 31. A Frankíurter Zeitung jelenti Stock­holmból : A Novoja Vremja dip­lomáciai körökből uey értesül, hogy Montenegró már 1913 ban tárgya­lásokat folytatott Ausztria-Magyar- országgal, amelyek során Nikita király hajlandónak mutatkozott le­mondani a Lovcsenről, ha ezért cserébe Szkutarit kapná. A tár­gyalások titkosak voltak ugjuin, ám Rómában és Belgrádban tudtak róluk. Később Oroszország föl­hívást intézett Montenegróhoz, hogy azonnal hagyja abba a tárgyaláso­kat. Most hasonló a helyzet. Miklós király megváltoztatta a nézetét, mert a legköiíelebbi tanácisadói nem tudtak megállapodni a fegyverletétel föltételeire nézve. Orosz diplomaták szerint Nikita király hajtandó le­mondani Montenegró trí^njárol és magánember módjára Dél-Franeia- országban telepedni le. Nem lesz német oSenziva PARIS, január 31. A francia katonai tényezők kivétel nélkül azt hiszik, hogy á németek most nem terveznek ellenük általános tffen- zivát, sőt részleges ofl^enzivät sem és csupán pillanatnyi sikereket akarnak elérni. Aki munkást akar, telefonáljon a Munkaközvetítő Bizottságnak: loarkamara 735. Wilson előkészíti a nemzeti védelmet. BERLIN, január 31. A Berli­ner Lokalanzeiger jelenti Amster­damból: Wilson legutóbbi pitts- burgi beszédében a következőket mondta: — A világ lángokban áll és szikrái mindenhonnan hullanak. Ha az emberek mindazokat a táv­iratokat olvasnák, amelyeket na­ponta kapok, megértenék, milyen nehezemre esik nekem a béke megóvása. Az ország ne támadó háborúra, hanem csak nemzeti védelemre készüljön. A veszély komoly. A tengerentúli kereskedés miatt tar­tósan számíthatunk súrlódásokra. Olaszország csak árt az ántántnak. ZÜRICH, január 31. A görög lapok ismét éles hangon írnak Olaszországról. Alkalmat erre a montenegrói események szolgál­tatnak. Az Embros, Gunarisz lapja, azt Írja, hogy Olaszország nem- csakhogy hasznot nem hajt szö­vetségeseinek, hanem folytonos kellemetlenségeket okoz nekik. Fő­képpen Montenegróban bizonyította be Olaszország az ántántnak, mennyire értéktelen a segítsége. Az ántántra ma már szinte kö­zömbös: az oldalán marad-e Olasz­ország, vagy sem. A Görögországban Olaszország­gal szemben uralkodó hangulatra jellemző, hogy még a Venizelosz- párti lapok sem beszélnek Olasz­országról, ha arról van sző, hogy az ántánt barátságának értékét hangsúlyozzák Görögországra néz­ve. Athénben megint igen ellen­séges a hangulat Olaszországgal szemben. Erre nézve azt is fölhozzák, hogy egy athéni félhivatalos lap az eltávolítását követelte azoknak az olasz tiszteknek, akik Macedó­niában csendőrségi szolgálatot tel­jesítenek. A lap azt mondja, hogy az olasz liszteknek valójában csak az a föladatuk, hogy a görögök kárára kémkedjenek. A kaukázusi harcok PÉTERVÁR, január 31. A Mes­sager de rArmóe-ban egy ma- gasrangu vezérkari tiszt leírja a kaukázusi harcokat s kiemeli Mik­lós nagyherceg vezetésének eddigi sikereit. A lap óriási jelentősé- güeknek mondja a készülő ese­ményeket. A törökök gyalogsági erejét igen nagyra becsülik, de az oroszok azt hiszik, hogy miután tüzérség dolgában és muníció te­kintetében még nem lehetnek e távoli fronton ellátva, könnyen megtörténhetik, hogy a törökök a következő védelmi vonalra fognak visszavonulni.

Next

/
Thumbnails
Contents