Szeged és Vidéke, 1916. március (15. évfolyam, 50-75. szám)

1916-03-01 / 50. szám

SZEGED ÉS VIDÉKE XV. évfolyam, 50 (4368) sz. POLITIKAI ESTILAP. BZKRKE8ZTÖ8ÉG, KIADÓHIVATAL éa NYOMDA: KALVAEIA-DTCA 8. SZÁM. telefonszAm g4. KEOJELEN MINDEN DÉLUTÁN. FÖSZEKKESZTŐ: BALASSA ÁRMIN dr. A fOszsrkeezUI telefonsz&nu 3. Szeged, 1916 márcfüs I, szerda FELELŐS SZERKESZTŐ: FRANK JÓZSEF. Nyom&tott a kiadótolajdonos Di^onica-nyomda r.<t kOnyvnyomdáj&ban Szegeden, K&lv&rla-ntca 6. az. ELŐFIZETÉSI ABAE: HELYBEN: | VIDÉKRE: Egy évre . . 18.— K Egy évre . . 24— K Fél évre . . 9,— K Pél évre . . 12.— K Negyed évre , 4.50 K Negyed é\re . 6.— K Egy bóra . . 1.50 K | Egy bóra . . 2.-> K EGYES SZÁM ÁRA 6 FILLÉR. Jdldti bizottsdg. Távirat, telefon. Párisban a nagy forradalom ) idején Jóléti bizottság működött, amelynek az volt a föladata, hogy Őrködjék a köztársaság polgárai fölött. Mi a háború huszadik hó­napjában szintén szükségét éreznök egy ilyen jóléti bizottságnak; de nincsen. Bizony nem is érezzük magunkat jól. Most ismét tavasz van, mit mondjunk, és az enyhén lengedező zefir — vagy hogy is hivják a költők — nemcsak üditő tavaszi balzsamot hordoz szárnyain, hanem bizony riasztó és rémes kórok csiráit is. Van azonban a mi szép Szege­dünknek egy közegészségügyi bi­zottsága is a többek között és a közélelmezésivel együtt ez lenne talán sfiéle jóléti bizottság. Nagyon derék intézmény kétségtelenül, mert tele van jóakarattal, mint az üres hordó levegővel. A hasonlatban az .. üres szót ne tessék maliciának venni. Mi tudjuk, hogy a közegészségügyi bizottság tagjai nemcsak jóakarata, de valóban tartalmas emberek, élükön a város méltán népszerű főkapitányával. Ciak egy hibája van a közegészségügyi bizottság nevezetű adminisztrációs alakulat­nak, ugyanaz, ami a közélelmezősí- pék: nem jól működik. Mert bizo­nyos, hogy ha már a múlt évben is csak mérsékelten pusztítottak nálunk a háborús járványok, az sokkal inkább az irántunk, bűnös emberek iránt még a háborúban is kegyes jó Istennek tulajdonítható, mint a közegészségügyi bizottság­nak. A jó Istennek inkább a katonai hatóságok dolgoztak szive szerint á kezére. Hiába, régi mulasztásokat a bi­zottság nem pótolhat. A külvárosi nyílt, bűzös árkokat egyszerre be­födni, a csatornázást most meg­csinálni nem lehet. De a nagy Bár ellen, amibe minden szemét, minden rossz csirákat tenyésztő piszok ragad, talán mégis lehetne tenni valamit. A zöld bináros ár­kokat is lehetne fertőtleníteni. Is- . merünk olyan, nem is nagyon külvárosi utcát, ahol egyenesen a sseméttelepről hozott szeméttel töl­tötték föl a sarat a szegedi hi­giénia nagyobb dicsőségére. A közegészségügyi bizottság le­hetne jóléti bizottság, de működ­nie is kellene, még pedig jól mű­ködnie. —A Szeged és Vidéke budapesti tudósitójának jelentései. — Höfer mai jelentése. BUDAPEST, március I. Hivatalos jelentés, kiadatott március i-én délután két óra 45 perckor. Orosz, olasz és délkeleti hadszíntér: A helyzet mindenütt válto­zatlan. HÖFER altábopnagy, a vezérkar főnökének helyetteec. Belgium a ktilönbéke mellett. BERLIN, március I. A Deutsche Tageszeitung jelenti Amster­damból: Az utolsó napokban Albert király einöklésével permanens minisztertanács volt, amelyen arról tanácskoztak, hogy Belgium milyen állást foglaljon el a londoni egyezménnyel szemben, amely szerint a szövetségesek nem köthetnek külön békét. Kilenc sza­vazattal kettő ellenében elhatározták, hogy Belgium nem csatla­kozik a londoni egyezményhez, mert Belgium csak fegyverbarát­ságot kötött az ántánt-hataimakkal, de nem szövetséget. A világ legnagyobb csatája. BVKABBSTf március 1. Lyoni jelentés sze­rint a verduni csata a világ legnagyobb csatá­jává fejlődik. A németek óriási hadsereget kon­centráltak Verdunnél. A támadás ugyanolyant mint amilyet Gorlicénél intéztek a szövetségesek. NémetorszÉg március 2-án megkezdi akcióját a főifegyverzett kereskedelmi hajók etten. BERLIN, március I. Az United Press tudósítója megtáviratozta Washingtonba, hogy Németország március 2 án megkezdi akcióját a fdifegyverzett kereskedelmi hajók ellen. Németország elegendő­nek tartja a figyelmeztetést, amit eddig Amerikának küldött és március 2-ikátői kezdve minden előzetes figyelmeztetés nélkül megtámadják a fölfegyverzett kereskedelmi gőzösöket, arra való tekintet nélkül, hogy amerikai utasok vannak-e a hajón. Német­országot az Amerikával való esetleges szakítás sem gátolja el­határozásának végrehajtásában. menesztett francia hadvezérek. LUGANO, március 1. A Secolo tudósítója jelenti Pá- risból: A német »támadás hevessége fokozódik. Sem fa, sem ház nem emelkedik a horizont felé. A rettenetes harcok szín­helyén holttestek dombjai emelkednek. Még mindig remélni lehet a franciák ellenállásának sikerét. Azokat a vezéreket, akik a veszély óráiban méltatlanoknak bizonyultak a nagy föladathoz, jobb erőkkel helyettesítették. így Petain tábor­nokot is. Az olasz lapok azzal vigasztalódnak, hogy az oroszok meglepetést tartogatnak, még pedig nemcsak a sa­ját frontjukon. Briand a németek támadásáról. GENF, m&rc. 1. Briand fran­cia miniszterelnök a kamara folyosóján kijelentette, hogy a helyzet a franciákra nézve jó. A francia hadsereg erős tarta­lékokkal rendelkezik, amelyek a legerősebb nyomást is föl­tartóztatják. Párisi lapok sze­rint a francia ellentámadás február 26-án megkezdődött, amely sikerrel kecsegtet. A németeknek nem sikerült to­vábbi tért nyemiök. D’Annunzio megsebesült. LUGANO, március i, O’Annunzió résztveft a Laibach elleni repülő- támadásban. D’Annunzió golyót kapott az orrába és a fején is megsérült. Arras körül is heves harcok várhatók. GENF, március I. Párísból jelentik, hogy az Arrasban és környékén levő lakosság fölszólitást kapott, hogy készüljön a gázbombák elleni véde­lemre. Az egyik genfi lap ebből azt a következtetést vonja le, hogy Arras környékén heves harcok várhatók. Az elsülyedt Zeppelin utolsó üzenete. STOCKHOLM, március 1. Gothenburg mellett a Stella nevű jacht egy pa­lackot talált, amelyben megtalálták az elsülyedt L. 19. Zeppelin utolsó üze­netét. ühle kapitány, a léghajó parancsnoka két levélben búcsúzik felesé­gétől és rokonaitól. A harmadik és negyedik le­velet az elmerülés pillana­taiban Írták. Olasz lovasdandár Szalonikiban. LDGANÖ, március 1. A Stamps je­lentése szerint az olasz kormány el­határozta, hogy egy lovasdandárt küld Szalonikiba. Az oroszok nagy készülődése. BUKAREST, március I. A Minerva tudósítója jelenti Jassyból, hogy az oroszok újabb nagy offenzivára ké­szülnek.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents