Szeged és Vidéke, 1916. június (15. évfolyam, 127-150. szám)

1916-06-02 / 127. szám

SZEGED ÉS VIDÉKÉ Vi. Évfolyam, 127 (4445) u. POLITIKAI ESTILAP. Szeged, 1916 junnus 2, péntek SÍBÍIKKSZTÖSÉa, KIADÖHIVATAL éa NYOMDA i KÁLVÁRIA-UTCA 6. SZAM. TELBFON8ZÁM 84. MECJELEN MINDEN DÉLUTÁN. FŐSZERKESZTŐ: BALASSA ARMIN dr. A lŐsKerkenztÖ (olefonssftniA S. FELELŐS SZERKESZTŐ: FRANK JÓZSEF. Nyomatott a bladótolajdonoo Dagonloi-nyomda r.-t. könyrnyomd&j&ban Szegeden, Kálv&ria-ntoa 6. ii. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: HELYBEN: YIDÉKKHi Egy évre . . 18.— K Egy ívre . . Í4.— K Fél ívre . . 9.— K Fel évre . . H.— K Negyed évre . 4.60 K Negyed 4\re . K Egy hér» . . 1.60 K Egy hóra . . 1.— K EGYES szAm Ara e fillér. A tengeren. Német és angol tengeri haderő nyilt tengeren megütközött s az a megsem m isitö fölöttesség, amely eddig a németek részéről a szárazföldön megnyilvánult, ebben a tengeri harc­ban is fényesen dokumentálódott. Mélységes megalázás ez az elbiza­kodott Angliára, amely ma azt a szerepet játssza és épp azt a világ- hatalmi fontosságot igényli magának, — el kell ismerni, méltán — amit a hóditó Spanyolország II. Fülöp korá-. ban. Akkor alapította meg, gyönyörű kezdéssel, mai nagyhatalmát az egyesült hármas királyság. A fényes armada, II. Fülöp hajóhada, olyan nagy, amilyent még azelőtt nem ismert a világ, elindult azzal a szán­dékkal, hogy megsemmisíti Angliát. De isten rájuk lehelt s ők szétszóra- tának, mint az akkor mélyen vallásos és alázatos angolok nagy fejedelmé­nek, Erzsébet királynőnek emlékérme mondja. Szélvihar verte szét a büszke spanyol flottát s ami spanyol gálya el nem sülyedt, azt a fürge, apró angol hajók semmisítették meg. Lám, most, úgy látszik, az angolok gőgjét verte arcul a Végzet, azt az elbizakodottságot, amely még a világ- biró Spanyolországénál is nagyobb. A vitéz németeknek a szélvihar nem segített, mégis nyilt tengeren, az Északi-tengernek a Skandináv-fél- szigetbe mélyen benyúló öblén, a Skagerrakban egy nagy csatában, amely május utolsó napján délután és éjjel folyt le, az angol flotta alapos vereséget szenvedett. Szégyen és megalázás ez Angliára, a tengerek büszke urára, amely harsányan hirdeti a tengereken való verhetetlenségét. A német, bárha ilyen mértékben még nem, most ismételten megmutatta, hogy az óriáshajók sokaságával dicsekvő Britanniát nemcsak a tengeri guerilla- harcban pusztíthatja buvárhajóival, de, ha arra kerül a sor, nyilt ten­geri harcban is lebirhatja. Mert ten­geri hadereje is, noha jóval fiata­labb, mint az angol, szervezetben, vezetésben és vitézségben kivá­lóbb. Merész következtetéseket vonni a németek győzelméből nem lehet. Hiszen a lefolyt tengeri ütközetben nem állott szemben az egész angol flotta az egész német flottával, mint annakidején a spanyol az angollal, sőt a kettőnek csak kis töredéke, bár magukban véve jelentékeny erők, harcolt egymással. A harcban né­met részről ismét buvárhajók vittek fontos szerepet és ismét bebizonyí­tották, hogy velük szemben a leg­vastagabb páncéllal védett óriás­hajók is tehetetlenek. Diadalmas fö­lénye ez megint a német tehnikai tudásnak és szervezettségnek, bizto­sítéka annak, hogy Anglia, a ten­gerek deszpotája, még a maga terrénumán sem lehet győzedelmes. De jelenti egyúttal a nemzeteknek a jövőben való biztos tehermentesíté­sét a tengeri hatalom védelmében, mert ismét bebizonyult, hogy fölös­leges és haszontalan a milliók ál­dozása tengeri emeletes váraknak, a dreadnaughtoknak építésére. Távirat, telefon. — A Szeged és Vidéke budapesti tudósitójának jelentései. — A bolgárok előnyomulása. LVGANO, junius 2. A Corriere della Sera jelenti Páríshól: A bolgárolz Drama előtt álla­nak. A Matin jelentése szerint Drama ellen támadás kezdődött. A német kormány biztosította a görög kor­mányt, hogy a szövetségesek nem fogják meg- széillni Kavalát és Dél Macedóniát. A német-bolgár csapatok előnyomulóban van­nak Ockrina jelé. A Havas-ügynökség jelentése szerint Xantliinál összpontositják a török csapa­tokat. Cadorna bukása. BERLIN, junius 2. A Berliner Zeitung am Mittag jelenti Lon­donból : Rómában a közeli napokban nagy haditanácsot tartanak. Ennek kimenetelétől függ, hogy Cadorna megtartja-e a fővezér! méltóságát, mert pozíciója erősen megingott. Olasz minisztertanács. LUGASO, junius 2. A minisztertanács teg­nap ismét a harctéri helyzettel foglalkozott. A kormány a hadügyminiszter előadása alapján meggyőződött arról, hogy a helyzet szilárdul. A parlamentet a kormány nyilatkozatával fogják megnyitni. Az orosz offenziva eiőjeiei. BUDAPEST, junius 2. A sajtóhadiszállásról jelentik: Az oro­szok mozgolódása a volhyniai fronton igen élénkké vált. Éjjelente különösen honvédeink állásait támadják. Az arcvonal mögött nagy tömegeket gyűjtenek össze. Nagyszámú tüzérséget hoztak. A nagy offenzivára való készülődésnek rendes szimptomái észlelhetők. Mi mindenre készen állunk, bármely oldalról is érjen a támadás. CSERNOVIC, junius 2. A besszarábiai fronton igen élénk a tevékenység. Május 18 ika óta az orosz tüzérség hevesen támadja állásainkat. Minden jel arra vall, hogy az olaszok tehermentesí­teni akarják az olasz frontot és offenzivába akarnak kezdeni. Török győzelem a Kaukázusban. KONSTANTINÁPOLY, junius 2. Hivatalosan jelentik: Kaukázusi front: A centrumban az ellenség balszárnya ellen intézett támadá­sunk következtében az ellenség május 30-án hadállásait kénytelen volt teljesen klöriteni és 20 kilo­méterre észak felé visszavonulni, csapataink üldözése közben. Az oroszok kiürítették Novoszieiícát. BUKAREST, Junius 2. Jassyból je­lentik: Az oroszok kiürítették Novo- szielicát. A lakosságot az ország belsejébe szállították. A főhadiszál­lást Lipkaniból Chotinba helyezték. Hí0fltiilosjelBntBseli. Vezérkarunk jelentése. BUDAPEST, junius 1. (Távirat.) (A miniszterelnöki sajtóirodától.) Orosz hadszíntér; Volhyniában állásaink tegnap újra több órán át az orosz tüzérség tüze alatt állottak. Az éj folyamán több­szörös heves előtéri csatározás folyt. Az ellenség tevékenysége a bessz­arábiai harcvonalon is tart. Olasz hadszíntér: Az Asiagótól északra elterülő vi­déken kelet felé előnyomuló csapa­taink elérték a Mandrielle-majorokat és átkeltek a Monte Fiarától és a Monte Baldótól keletre fekvő utón. Arsierótól keletre meghódítottuk a Monte Cengiótól, valamint a Kává­tól és Trésekétől délre fekvő magas­latokat. 900 olaszt, közte 15 tisztet elfogtunk és 3 gépfegyvert zsákmá­nyoltunk. Arsierónál csapataink a Posina déli partján vetették meg lá­bukat és az olaszoknak egy erős ellentámadását verték vissza. Ha­sonlóképp meghiúsultak az ellenség­nek az országos lövészek Chiesánál a Brand-völgyben és a Passo Buo- létól keletre levő állásai ellen irá­nyított támadásai. A támadás terü­letén utólag még beszállított zsák­mánnyal együtt a tegnapi jelentés­ben említett zsákmány mennyisége 313 lövegre emelkedett. Az egyéb mindenféle fajtájú hadizsákmány még át se tekinthető teljesen. Eddig 148 gépfegyvert, 22 aknavetőt, 6 gépkocsit, 600 kerékpárt és igen nagy mennyiségű lőszert, közte 2250 legnehezebb fajtájú bombát szállí­tottunk be. Délkeleti hadszíntér: Nincs nevezetesebb esemény. Höfer, altábornagy. Német hivatalos jelentés. BUDAPEST, junius 1. (Távirat.) A nagy főhadiszállás jelenti:

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents